- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
561

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 46. (620.) 15 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 46

SVEKSK LÄRARETIDNING,

561

invigningstalet med ledning af profetens
ord: »Statt upp, var ljus; ty ditt ljus
kommer, och Herrens härlighet går upp öfver
dig.» Talet afslöts med följande ord:

I veten alla, att jag nyligen vändt tillbaka
från Nya världen. Vid inloppet till dess
största stad ser man en väldig stod, skimrande
som guld i solens strålar. Det är Bartholdys
berömda frihetsstaty.

På samma sätt har Visby samhälle i
omedelbar närhet af sina murar velat resa en
liknande stod, hvarifrån ljuset skall utsända sina
strålar. Det är så den vill varda betraktad,
som en frihetsstaty i gamla världen, på vår ö.
Ryktbart var Gotland af ålder, stort kan det
ännu bli, men då genom den sanna friheten,
vunnen genom det eviga ljuset. Framför allt
skall det bli stort i känslan, i viljan, i hjärtat.

Så önskar jag, att detta hus hvilket jag nu
går att inviga, måtte fylla sin bestämmelse till !
Guds ära och gagn för samhället i tid och |
evighet. Och därmed viger jag denna byggnad
till ett Guds tempel i Guds Fadrens, Sonens
och den Helige Andes namn. Amen.

Sedan denna första del af högtidligheten
var slut, tågade processionen under
klockringning till domkyrkan, där predikan
förrättades af biskopen.

I inledningen framhöll talaren, att denna j
dag vore Luthers födelsedag, i det att den store
reformatorn den dagen för 410 år sedan föddes |
till världen. Detta åter gaf anledning att tala j
om Mårten Biskop, som enligt legenden en gång
delade sin mantel midt itu och gaf en fattig
hälften. Så som Martin gjorde mot den fattige,
så hade ock Visby samhälle gjort mot de små.
Hvar och en hade tagit något af sitt för att
fylla barnens behof. Därför borde de små visa
sin tacksamhet genom att blifva nyttiga
medlemmar i samhället,

Därefter hölls predikan med ledning af
Apg. 3: 1-10.

Senare på dagen gafs stor middag i
biskopshuset. Dit voro inbjudna, utom
| alla som på något sätt haft att bestyra
] med den nya byggnaden, stadens
prästerskap, skolrådet, skolinspektören och
samtliga lärare vid stadens folk- och
småskolor. Flera tal höllos, och skålar utbragtes
bland annat för lärarepersonalen.

Samtidigt bjödos alla skolbarnen (7 å
800 st.) i godtemplarsalen på kaffe med
dopp.

Det nya skolhuset innehåller. 13
lärosalar jämte bostad för förste läraren af 3
rum och kök samt l rum och kök för
vaktmästare. Dessutom finnes ett
samlingsrum för lärarepersonalen. På vinden
kommer troligen att inredas slöjd- och
gymnastiksalar. Byggnaden är uppförd af
kalksten och rappad i blågrå färg.
Uppvärmningen sker med kaminer från Ebbes bruk.
Ett tornur för 600 kr. skall pryda
framsidan. Hela kostnaden för huset belöper
sig till 75,000 kr.

Pedagogiska biblioteket i Gäfle,

som under sin endast fyraåriga tillvaro
tillväxt mera än någon på förhand vågade
hoppas (det äger nämligen redan öfver 2,000
band), erhåller äfven under nästa år,
enligt nu på kyrkostämmorna fattade beslut,
understöd från Gäfle stad med l kr. 50
öre och från landsförsamlingarna i
Gestrikland med l kr. pr lärarekraft.

Till platser, där dylika bibliotek äro
under bildande, sändas - enligt hvad man
bedt oss meddela - gärna bibliotekets

stadgar och katalog, om någondera af
Folkskollärarne H. Nordqvist i Gäfle eller P.
O. Åkerlund i Strömsbro därom tillskrifvas.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Stora Kil, Vrml.: vik. därstädes G.
Moberg (enhällig?).

- Till folkskollärare i Urshult, Kron.: S.
G. Andrén i Eskilstuna (enhälligt; i år
utexaminerad från Växjö).

- Till folkskollärarinna i Sjötofta, Älfsb.:
Hildur Alrier i Axvall (enhälligt).

- Till lärare vid en mindre folkskola i
Of-vcrkalfx, Nbtn : N. G. Engström därstädes.

Medaljen i silfver af åttonde storleken har
k. m:t tilldelat klockaren och organisten C. F.
Vallenström i Bro, Upps.

- På grund af stor sjuklighet äro Grenna
folk- och småskolor stängda för att icke
öppnas förrän efter jul.

- Till kyrkovärd i Nämdö, Sthm, har
kyrkostämman enhälligt utsett folkskolläraren
därstädes A. Hermanson.

- En skolorgel från C. A. V. Lundholms
fabrik är genom frivilliga bidrag inköpt till Ö.
Vemmerlöfs folkskola, Krist.

- Organist- och kyrkosångareexamen har i
Karlstad aflagts af folkskolläraren K. J.
Pettersson från Sillerud och i Strängnäs af
folkskolläraren Ludvig Alner i Striberg.

- Med polisens tillhjälp ämnar Askersunds
skolråd hädanefter söka åstadkomma en jämn
skolgång. Skolkande skolbarn skola med
polisens biträde hämtas till skolan.

- Svenska flaggan har anskaffats till skolorna
i Gärdhem, Älfsb., Ekeby, Östg., Malingsbo,
Kpbg, Utvängstorp och Bäreberg, Skbg, Vallsjö
och Malmbäck, Jönk., Gudmuntorp, Mim., samt
Uråsa, Kron.

- Femtio kronor har Hernösands
ångsågs-aktiebolag tillerkänt lärarinnan vid Nya
varfvet utanför Hernösand Emma Norberg för
bestridande af utgifterna vid sommarkurserna i
Uppsala sistlidne sommar.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subsknberats af
ytterligare följande församlingar: Vadstena, S:t
Per, Älghult, Bromma, Appuna, Ströfvelstorp,
Örkelljunga, Mellby, Erska och Sundby.

- Moberg-Eggerska flickskolan i Norrköping,
en doriationsskola med uppgift att gifva unga
flickor hem, vård och uppfostran till dugliga
tjänarinnor, invigde sin nya byggnad sistl.
fredag. Invigningstalet hölls af kyrkoherden G.
V. Sandberg.

- Nytt skolhus invigdes den 7 d-.s vid
Vif-stavarf. Skolhuset är uppfördt på bekostnad
af Vifstavarfs bolag och kostar några och tjugu
tusen kronor. - Rällsö nya folkskolehus,
uppfördt under sommaren för 11,000 kr., invigdes
den 5 d:s.

- För kyrkosångens höjande föreslår By
lärareförening, att lärarne i skolan inöfva några
af de bästa af våra svenska psalmer samt
särskildt några psalmer lämpade för de större
högtiderna. Därvid hade man att särskildt
iakttaga, att takten ej blefve långsam och
släpande.

- En summa af 5,000 kr. har aflidne kapten
H. F. Caspårsson donerat till Dingtuna skolor.
Medlen skola användas till premier eller
skolmateriel. - Till Eriksbergs församling har
hemmansägaren Johannes Andersson
öfverläm-nat ett gåfvobref på 500 kr. Räntan skall vid
examina utdelas till fattiga, välartade skolbarn.

- Tafvelräkningsexempel för småskolan af P.
Hagström äro under tryckning för att utkomma
från Gleerupska universitets-bokhandelns i Lund
förlag. Ifrågavarande arbete, som utgör en
fortsättning till författarens hufvudräkningskurs,
afser att komplettera såväl denna som
författarens tidigare utgifna räknestafvar.

- Gustaf-Adolfs-fester voro den 6 d:s
anordnade vid åtskilliga skolor. I Hudiksvall sam
lades folkskolebarnen i kyrkan, där
kyrkoherden Schwartz höll föredrag. Barnens
körläs-ning vid festen betecknas såsom synnerligen
anslående. - I Häfverö folkskola höll läraren
föredrag om hjältekonungen, därvid särskildt
framhållande hans fosterlandskärlek och
uppoffrande sinnelag.

- En aftonskola har komminister Silver i
Norrbo, Gflb., anordnat. Den pågår hvarje
söndagsafton. Undervisning meddelas f. n. i
lagkunskap och matematik. Föredrag i olika
sociala och moraliska ämnen komma att hållas.
Afsikten med skolan är att motverka det
sorgliga nattlöpandet och därmed följande ofog
och i öfrigt att verka förädlande på ungdomen.
Skolan besökes af 40 ynglingar och 20 flickor.

- Om kroppsagan i skolan har ett läraremöte
i Orsa uttalat sig sålunda: »Med ogillande af
det falska i vår tids humanitetssträfvanden,
som yttrar sig äfven uti att allt mer söka
inskränka lärarens myndighet som uppfostrare,
uttalar mötet som sin mening, att kroppsagan
bör i skolan förekomma, när lindrigare
straffarter visa sig fruktlösa, och får densamma på
intet villkor ersättas af s. k. skamstraff.»

- Centralkommittén för kyrkosångens vänner,
hvilken förening omfattar Skara, Strängnäs,
Linköpings, Växjö, Kalmar och Lunds stift,
hade under förra veckan sammanträde i Skara
under biskop U. L. Ullmans ordförandeskap.
Vid sammanträdet fattades flera viktiga beslut
för främjandet af det gemensamma tredubbla,
historiskt gifna målet: liturgisk växelsång,
koralsång och körsång, jämte befrielse från den
nuvarande släpande kyrkosången.

- En högtidlig begrafning firades i Karlskrona
den 3 d:s, då folkskolläraren H. H. Thoréns
stoft fördes till den sista hvilan. Akten
förrättades i Fredrikskyrkan af kyrkoherden C.
A. Andersson. Vid båren sjöng en manskör
Josefssons »Requiem». En talrik folkskara
öf-vervar begrafningen. Bland kransar, som prydde
kistan, sågs en med inskrift: »Från
kamratkretsen i stadsförsamlingen» och å en annan
lästes: »Från Amiralitetsförsamlingens lärarekår».

- Den ojämna skolgången bragtes på tal vid
By lärareförenings möte den 4 d:s. Orsakerna
till detta onda vore föräldrarnas likgiltighet,
kanske ock lärarens oförmåga att väcka
barnens intresse och vinna deras kärlek samt
slutligen skolrådets slapphet. Såsom
botemedel framhölls, att skolråd och lärare borde
göra, hvad de kunde, för att intressera barn
och föräldrar för skolan, samt att de fattigaste
barnen erhölle understöd.

- Göteborgsmötet och sommarkurserna i
Uppsala skildrades i korta drag vid Karlskrona
folkskollärareförenings möte den 4 d:s. Syftet
var att gifva icke-deltagare i dessa möten en
någorlunda klar och tydlig framställning af
arbetet och anordningarna vid desamma.
Under mölet ankom från häradshöfding A. A.
Lilienberg i Ronneby ett svarstelegram å den
tacksamhetsadress, föreningen kort förut afsändt
till hr L.

Från oktoberkyrkostärnmorna.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Ofvansjö, Gflb., Medel anslogs till 5
fortsättningsskolor. Dessutom anslogs 6,400 kr. till
inköp och reparation af skolhusen vid
Torstorp och Vallstanäs, 100 kr. till en
gosslöjd-skola vid Österberg, 440 kr. till andra
skol-husreparationer, 1,050 kr. till hyror för
skollokaler, 2,000 kr. till ved, 200 kr. till skurning och
50 kr. till ved samt 23 kr. såsom årsafgift till
pedagogiska biblioteket i Gäfle.

Trosa landsförsamling: Lärarnes vid
slöjdskolorna lön bestämdes till 100 kr. och
lärarinnornas till 60 kr. Till slöjdmateriel anslogs
70 kr. För skolan io Hagberg beslöts en
månads öfverläsning. Åt läraren Edv. Holmer
anslogs 25 kr. såsom resekostnadsbidrag för
bevistandet af en slöjdkurs vid Nääs nästa år. j
Kyrkskolans byggnader skola nästa år undergå
en grundlig reparation.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0573.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free