- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
587

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 48. (622.) 29 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 48

SVENSK LÄRARETIDNING.

587

samlingen, ej utgör hinder för församlingen
att i författningsenlig ordning antaga
honom till klockare och organist.

Förkortad undervisningstid. K. m .t

har den 3 d:s medgifvit, att med hänsyn till
de inom Älfdalens församling i Dalarne
rådande egendomliga förhållanden
undervisningen vid Näsets och Väster Myckelängs
folkskolor må under åren 1893-96
inskränkas till 30 veckor årligen, utan att
församlingen i följd däraf går miste om
densamma eljest för aflönande af lärarne
vid berörda skolor tillkommande
lönetillskott; åliggande det dock vederbörande
lärare att under den del af den i lag
stadgade undervisningstiden, då skolorna icke
äro i gång, enligt skolrådets bestämmande
meddela undervisning åt de i skolåldern
varande barn, hvilkas målsmän sådant
önska.

Behandlingen af klent begåfvade
barn. Diskussionsföreningen på Nääs har
gjort följande uttalande:

Klent begåfvade barn äro sådana, som i ett
eller flera "afseenden i andligt hänseende visa
en svagare begåfning än flertalet, men böra
noga skiljas från idioter och lata barn.

De böra behandlas med kärleksfullt tålamod,
och bör man vid deras undervisning iakttaga:

a) att de ej afsöndras i särskild grupp utan
tillsammans med öfriga barn få deltaga i
undervisningen i den klass, där de bäst kunna
bibringas kunskaper och färdigheter - dock
bör man på dem med all sparsamhet tillämpa
kvarsittningssystemet;

b) de få ej försummas, utan bör läraren till
dem ofta rikta lättare och tör dem afpassade
frågor och därigenom väcka deras håg och
kraft samt uppmuntra deras små framsteg.

Arbetsstugor för barn. Enligt den
nyss utkomna berättelsen för arbetsåret
1892-93 finnas i Stockholm 9
arbetsstugor för barn, hvartill kommer en
nyupprättad inom Östermalms församling.

Arbetsstugornas ändamål är att söka
bereda barn ur fattiga hem praktisk
sysselsättning samt gifva dem sinne för ordning
och renlighet. Efter slutadt arbete hafva
barnen erhållit kvällsmat, vanligen
bestående af hafregrynsgröt och mjölk.

Undervisningen har bedrifvits af såväl
frivilliga som aflönade lärare och
lärarinnor. De frivilliges antal har utgjort 60.
Årsinkomsten för barnens arbeten har uppgått
till nära 4,000 kr., utgifterna för
materialier till 3,041 kr. Kostnaden för
bespisningen af barnen utgjorde 4,621 kr.

Antalet barn, undervisade i de olika
arbetsstugorna, har utgjort:

i Adolf Fredriks arbetsstuga 145, i Katarina
100, i Kungsholmen 91, i Östermalm 80, i
Nikolai 62, i Maria 130, i Klara 49 och i
Jakob och Johannes 90. Hela barnantalet ut
gjorde sålunda 747, hvilket är 38 flera än under
föregående arbetsår.

Samtliga utgifterna för arbetsstugorna
belöpte sig till 16,938 kr., hvilket visar
en ökning af 3,289 kr.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till två folkskolläraretjänster j
Färnebo, Vstm.: 1) J. Andersson i
Gräsmarken, 2) JM. G. Branzell i Arbrå, 3) E. G. Löf-

dahl i Magneskog; - 1) vik. på platsen E.
Berg, 2) Matilda Hallner i Vänersnäs, 3) A. E.
Eriksson vid Storbron.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Ekeby, Upps.: J. F. Ahlzén (enhälligt).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Fryeled, Jönk.: A. J. Rydin i Berga med
2,011 röster. (Vik. på platsen J. A. Eriksson
erhöll 1,503 röster.)

- Till folkskollärare i Bettna, Södm.: K.
P. Olander i Värmdö.

- Till folkskollärare i Vissefjårda^ Kalm.:
J. Linderos i Misterhult (i år utexaminerad
från Växjö seminarium).

- Till folkskollärare i Öster-Färnebo, Gilb.:
vik. därstädes Gideon Samuelsson.

- Till folkskollärarinna i Öfverselö, Södm.:
vik. därstädes Anna Norström (enhälligt; 2
sökande).

- Till folkskollärarinna i Gudmundrå, Vnrl.:
Karin Åkermark i Frånö.

- Till lärarinna vid Annebergs folkskola,
Norra Solberga, Jönk.: Lydia Lundqvist i Hult
(enhälligt).

- Till folkskollärarinna i V. Färnebo, Vstm.:
Ada S. Eriksson i Motala landsförs:g med 1,683
röster. (K. J. Höglin erhöll 100 och G. L.
Engström 29 röster.)

- Till vik. folkskollärare i Stora Tuna,
Kpbg: P. Lind i Uppsala.

- Till vik. folk skollärarinna i Stora Tuna,
Kpbg: Selma M. Sandblom i Ljusnarsberg.

- Till vik. folkskollärarinna i Avesta, Kpbg:
Ada Brag i Lidköping.

- Till biträdande folkskollärare i Mora,
Kpbg: J. Möller i Lima.

- Till vik. lärarinna vid en mindre folkskola
i Rinkaby, Krist.: Anna Jönsson i Malmö. (5
sökande.)

- Till småskollärarinna i Folkärna, Kpbg:
Hulda K. Eriksson i Vartomta.

- Till småskollärarinna i Tanum, Gtbg:
Anna Hansson därstädes.

Till fattiga skolbarns bespisning har
Östermalms församling härstädes anslagit 1,500 kr.

- 7/77 skolrådsledamot i Kungsholms
församling härstädes är återvald förste läraren d:r
Fr. Ewerlöf.

- Göteborgs folkskollärares
lifförsäkringsföre-ning har nu 69 medlemmar, alla folkskollärare
i Göteborg.

- På grund af smittosam sjukdom är
undervisningen i Sölvesborgs folkskola inställd tills
vidare.

- För tidskriften l/erdandis utgifvande under
år 1894 har k. m:t anvisat ett belopp af 1,000
kronor.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af
Frostvikens, Håksviks, Kila, Medelplana, St.
Herrestads och Vendels församlingar.

- Professor Ernst Carlson i Göteborg har
tillmötesgått den önskan, som stadens
lärarekår uttalat, i det han återtagit sin anmälan
om utträde ur folkskolestyrelsen. l

- Minimiersättningen för kofoder som
löneförmån åt ordinarie lärare eller lärarinna vid
folkskola i Kronobergs län har för nästa år
fastställts af länsstyrelsen till 58 kr. 8 öre.

- Kostnadsfri undervisning i engelska språket
meddelas åt deltagarne i nu pågående kurs vid
Nääs slöjdlärareseminarium. Lektionerna ledas
af direktör Otto Salomon.

- Reglemente för pensionering af slöjdlärare
vid Göteborgs folkskolor, uppgjordt af
folkskolestyrelsen, har nu af stadsfullmäktige
blifvit fastställdt

- Svenska flaggan har anskaffats till
Drös-torps och Mönnerums skolor i Jonsberg, Östg.,
St. Herrestad, Mim., Lekaryd, Kron., samt Kulla
i Höreda, Östg.

- För skolhusbyggnad har k. m:t beviljat
Mjölby församling, Östg., tillstånd att .upp
taga ett amorteringslån å 40.000 kr. samt Östra
Eneby församling i.samma län 30,000 kr. till
enahanda ändamål.

- Två kvinnliga skolrådsledamöter får Adolf
Fredriks församling härstädes, l måndags
valdes nämligen till skolrådsledamot professorskan
fru Augusta Ekman, född Koch, hvarjämte i
skolrådet kvarstår såsom ledamot fröken Mina
Forssell.

- 7/77 kyrkofullmäktig för Adolf Fredriks
församling härstädes återvaldes i måndags
utgifvaren af Svensk Läraretidning Emil
Hammarlund. Kyrkofullmäktige härstädes hafva som
bekant i sista hand beslutanderätt angående
folkskolestaten.

- Döfstumskolefrågan i andra distriktet är
nu afgjord, sedan döfstumnämden vid
sammanträde i Eksjö den 23 d:s med 10 röster
mot 7 fattat beslut om döfstumskolans
förläggande till Växjö. Minoriteten önskade den
förlagd till Eksjö. En skarp strid har under ett
par års tid pågått i denna sak.

- En slöjdutställning anordnas i Stockholm
samtidigt med Stockholms läns
hushållningssällskaps årssammankomst den 30
nästkommande januari. Alla slags alster af manlig
och kvinnlig hemslöjd från såväl skolor som
enskilda slöjdidkare inom Stockholms län
mottagas för utställningen. Prisutdelning sker
efter utställningens slut.

- En arbetsstuga för fattiga barn har nu
öppnats i Norrköping. Den kommer att mottaga
48 lärjungar, som skola undervisas i lagning
af kläder, korg- och halmflätning m. m. Efter
arbetets slut erhålla barnen kvällsmat.
Undervisningen skötes af tvänne damer, som för
ändamålet genomgått kurs i Stockholm.
Arbetsstugan är grundad af brukspatron H. Schale
genom donation å 5,000 kr.

- En sjukhjälpsfond har bildats inom
Sundsvalls skollärareförening och skall börja sin
verksamhet med ingången af januari 1894. Ett
30-tal af lärarekåren har redan tecknat sig.
Fondens delägare fördelas i två klasser.
Första klassen betalar l kr. i månaden (= 12 kr.
pr år), andra klassen hälften. Till fondens
kassaman utsågs hr N. J. Nyström, som har
väsentligaste förtjänsten af dennas
åvägabringande.

- Klockare- och folkskollärarebostad beslöt
Norra Finnskoga kapellförsamling i Värmland
att uppföra å lämplig plats i närheten af
kyrkan, och anhöll församlingen hos k. m:t att
från Älfdals pastorats regleringsfond bekomma
kostnaden härför, 4,867 kr. Såsom skäl för
denna begäran anfördes, dels att den
nuvarande lärarebostaden vore i hög grad olämplig,
dels att församlingen vore betungad af dryga
skatter och därför i trängande behof af
understöd. Sedan församlingen nedsatt sina anspråk
till 3,118 kr., motsvarande kostnaden för
uppförande af påbyggnad å nuvarande skolhuset,
har k. m:t medgifvit, att detta belopp får för
ändamålet utgå ur nämda fond.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Centralstyrelse- och revisorsvalet.

Hopsummering af de vid årets
kretsmöten afgifna rösterna till
centralstyrelseledamöter och revisorer ägde rum sistlidne
lördag i närvaro af tillkallade vittnen.

Vid centralstyrelsevalet hade afgifvits 2,010
godkända valsedlar (i fjor 1,994). Rösterna
föllo på nedannämda sätt:
Centralstyrelseledamöter j or 1894 och 1895:*

Alfr. Dalin, Huskvarna............... 1,899 röster,

J. G. Söderberg, Lidköping......._. 1,758 »

Fridtjuv Berg, Stockholm............ 1,581 »

* Kvarstående ledamöter i centralstyrelsen
intill 1894 års slut äro A. F. Skoglund i
Brännkyrka, Emil Hammarlund och J. J. Dalström i
Stockholm samt Joh:s Johansson i Göteborg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0599.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free