- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
600

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 49. (623.) 6 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

600

SVENSK LÄEARETIDNING.

N:r 49

för den högre bildningen, vidare två
grosshandlare, en byggmästare, ett
kammarrättsråd och en änkefru - men icke
någon representant för folkskolan själf.
Af de nio ledamöterna är det blott två,
som hafva speciella insikter i
pedagogiska frågor, hvadan man väl icke nu
lär kunna klaga öfver, att de
pedagogiska intressena blifvit för starkt
representerade i skolrådet.

Hela detta resonnemang förefaller
dessutom bra underligt. Enligt vårt
förmenande skulle det vara ganska lyckligt,
om de pedagogiska intressena kunde
blifva något bättre tillgodosedda i
skolråden, än hvad hittills vanligen varit
fallet. Skolråden böra icke vara ensidigt
sammansatta: i dem böra finnas
representanter för olika riktningar och olika
intressen. Men om man hittills haft
anledning beklaga sig öfver något, så har
det väl varit däröfver, att
föräldrain-tresset och det rent pedagogiska
intresset i allmänhet varit allt för svagt
tillgodosedda i våra skolråd. Att afhjälpa
dessa brister bör ligga hvarje vän af
folkskolan om hjärtat.

54 lärare- och lärarinnetjänster

finnas ledigarmonserade i dagens
nummer af Svensk Läraretidning.

Alla

vänner till Svensk Läraretidning böra
nu vid årsskiftet söka skaffa hvardera
minst en ny prenumerant på tidningen,
hvarigenom denna blir i stånd att
ytterligare utvidgas och förbättras.
Profnummer utdelas gratis.

Hvilken skolman

önskar Ni helst se afbildad i Eder egen
tidning? Insänd svar härå före årets
slut. Vid de framställda önskningarna
skall all möjlig hänsyn tagas, då det
gäller att för nästa år bestämma porträtt i
Svensk Läraretidning.

Resestipendiet

för lärare och lärarinnor under nästa år
skulle enligt den i torsdags afton i
närvaro af kontrollanter, utsedda af
centralstyrelsen, verkställda hopsummeringen
blifva 809 kr. 59 öre. Såsom förut
till-kännagifvits, kommer emellertid beloppet
att utjämnas till en rund summa,
beroende på det antal exemplar, som
rekvireras af Jultomten under början af
denna månad.

Slöjdundervisning* vid Uppsala
seminarium. Sedan domkapitlet i Uppsala
afgifvit infordradt förslag till anordnande
af undervisning i slöjd vid
folkskollärare-seminariet därstädes samt i fråga om
användandet af det utaf riksdagen för
undervisningens första ordnande beviljade
belopp och det årliga anslag, som för
ändamålet erfordras, har k. mit funnit godt
föreskri f va:

att undervisning i nämda öfningsämne skall
under vårterminen 1894 meddelas eleverna i
seminariets första och andra klasser samt i den
med seminariet förenade öfningsskolans två
högsta årsklasser, hvarjämte undervisning uti
ifrågavarande ämne skall under läsåret 1894-
1895 lämnas äfven åt eleverna i seminariets
tredje klass;

att denna undervisning bör hufvudsakligen
omfatta träslöjd;

att lärotiden i veckan bör utgöra för elever
i de tre seminarieklasserna 4 timmar och för
barnen i öfningsskola!! likaledes 4 timmar;
samt

att vid slutet af nästa läsår domkapitlet
skall med anledning af därunder vunnen
erfarenhet inkomma med förslag, huru
undervisningen uti ifrågavarande öfningsämne bör
för framtiden anordnas.

Därjämte har k. m:t medgifvit, att till
inköp af verktyg och öfrig
undervisningsmateriel må under år 1894 användas ett
belopp af 400 kr., samt att dessutom må
för ifrågavarande undervisning utgå till
lärare, som af domkapitlet förordnas att
meddela ofvan berörda undervisning, under
vårterminen 1894 i arvode 400 kr. mot
en undervisningsskyldighet af 12 till 16
timmar och under läsåret 1894-95
arvode efter 900 kr. för år räknadt mot
en undervisningsskyldighet af 16 till 20
timmar, samt till hyra af slöjdlokal under
den tid, denna anordning af
slöjdundervisningen afser, ett belopp af 300 kr. för
år räknadt och för slöjdlokalens
renhållning, uppvärmning och belysning jämte
öfriga för ändamålet erforderliga utgifter ett
belopp af 200 kr., likaledes för år räknadt.

En högre folkskola har varit
ifrågasatt inom Brunnby församling i nordvästra
Skåne. Med bifogande af förslag till
reglemente för en dylik skola anhöll
församlingen om statsbidrag för densamma.
Domkapitlet inhämtade folkskoleinspektörens
yttrande, hvarefter domkapitlet för egen
del anförde,

att då hvad inspektören yttrat angående
skolväsendet inom församlingen syntes ägnadt att
väcka grundade tvifvelsmål, huruvida under
för handen varande omständigheter en högre
folkskola i väsentlig mån skulle gagna
folkbildningen i denna församling, och
församlingen icke, på sätt k. kungörelsen den 16
juni 1875 angående anslag till högre
folkskolor förutsatte, utfäst sig att till skolans
uppehållande sammanskjuta något visst
minimi-bidrag samt de i det föreslagna reglementet
intagna bestämmelser om villkoren för inträde
i skolan icke öfverensstämde med de i berörda
kungörelse i sådant afseende meddelade
föreskrifter, så funne domkapitlet sig förhindradt
att i sakens närvarande skick ansökningen till
bifall förorda.

Vid föredragning häraf den 10
november har k. m:t funnit ansökningen icke
kunna bifallas.

Tvist om löneförmåner. Mellan
Ronneby landsförsamling och läraren vid
Persborgs folkskola K. M. Sjögren pågår tvist
angående ersättning för öfverläsning och
om brunn vid skolhuset. Målet har
nyligen afgjorts af kammarkollegium.

S. hade yrkat ersättning för en månads
öfverläsning under hvartdera af åren 1883
-85. Enär de vid S:s antagande till
lärare vid Persborgs folkskola träffade
bestämmelser därom, att han med 9 måna-

ders undervisningsskyldighet skulle äga
åtnjuta lön efter lag, hvarken kunnat betaga
församlingen hennes rätt att inskränka
undervisningen i skolan till allenast 8
månader af året eller för församlingen
medföra någon skyldighet att i allt fall till S.
utgifva ersättning för längre tid än
undervisningen i skolan fortgått, så har
kammarkollegium ogillat S:s i denna del förda
talan.

Hvad åter angår Sjögrens yrkande att
af församlingen bekomma ersättning med
45 kr. för en af honom inom skolans
område upptagen brunn har
kammarkollegium resolverat, att därest församlingen
fortfarande vägrar att vare sig till det af S.
fordrade pris eller mot annat belopp,
hvarom parterna kunna åsämjas, inlösa den
af S. upptagna brunnen, det skall åligga
församlingen att genom hämtning eller på
annat tjänligt sätt tillhandahålla
skolläraren vid Persborg i skolhusets närhet friskt
och godt vatten i tillräcklig mängd.

Skolstriden i Malmö fortsattes och

hotar antaga allt större dimensioner -
detta till föga båtnad för skolan och
undervisningen.

Såsom förut omtalats, ställde sig senaste
oktoberkyrkostämman på lärarnes sida.
Två af de i schismen inblandade 20
lärarne voro i tur att uppflyttas i andra
lönegraden, men skolrådet ansåg, att de
borde straffas med att gå miste om
lönetill-lägget (250 kr.). Efter en längre,
stundom ganska hetsig diskussion beslöt
emellertid kyrkostämman med den betydliga
majoriteten af 4,500 röster mot omkring
2,500 röster, att de båda lärarne skulle
från nästa år uppföras i andra lönegraden.

Detta beslut har sistlidne lördag
öfver-klagats hos länsstyrelsen. Besvären äro
undertecknade af skolrådsledamöterna Gertz,
Dalin, Holmgren, Lindahl, Jung, Bager,
Björkman och Hörstedt samt
skolrådssuppleanterna de la Gardie och Sörensen, med
hvilka förenat sig hamnkapten Annerstedt
och kronofogden Kain.

Det är påtagligen skolrådets mening att
i så stor utsträckning som möjligt söka
hindra de lärare, hvilka vågat uttala en
egen åsikt i en skolfråga, att blifva
uppflyttade i högre lönegrad.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till klockare-, kantors- och
organisttjänsterna i Högseröd, Mim.: 1) vik. på
platsen H. Åstrand, 2) G. B. Hultén i
Göteborg, 3) O. Höglund i Öreryd, Jönk. (13
sökande.)

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Gållersta, Öreb.: G. Hj. V. Goding i
Lerbäck med 2,169 röster. (E. Dahlström i
Malsta fick 1,261 röster.)

- Till folkskollärare i Kalmar: E. E.
Svensson i Efveröd med 5,402 röster och J. M.
Olsson i Kalmar med 4,109 röster. (Närmast i
röstetal kommo V. S. Tidlund i Sibbamåla
med 3,861 röster och R. Redelius i Väsby med
2,235 röster.)

- Till folkskollärare i HyrkUnge, Östg.-. K.
O. Nilsson i Misterhult (enhälligt).

- Till folkskollärare i Marieby, J mtl: F.
A. Svanbeck från Blekinge. (4 sökande.)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0612.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free