- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
601

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 49. (623.) 6 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 49

SVENSK LÄRARETIDNING

601

- Till folkskollärare i ristorp, Mim.: N.
Nordlundh i Rönas.

- Till lärarinna vid Gånsta folkskola,
Vårfrukyrka, Upps.: vik. därstädes Anna
Samuelsson.

- Till biträdande fojkskollärare i Roasjö,
Älfsb.: J. C. Mönner i Öregrund. (2 sökande.)

- Till vik. folkskollärare och organist i
Ry-daholm, Jönk.: G. F. Lignell i Knutby.

- Till vik. lärare vid Älfhyttans folkskola,
Viker, Öreb.: P. J. Blomgren i Mon.

- Till småskollärarinna i Bettna, Södm.:
Elin Kjellström i Nyköping.

- Till småskollärarinna i Ö. Ryd, Sthm:
vik. därstädes Ester Dahlgren. (7 sökande.)

För skolhusbyggnader upptagas
amorteringslån af Barnarps församling å 5,500 kr. och af j
Södra Vrams kommun å 30,000 kr. j

- Till fattiga skolbarns bespisning har Maria
församlings kyrkostämma beviljat 500 kr. för
nästa år.

- Den 2,000:e kursdeltagaren åtnjuter för
närvarande undervisning vid Nääs
slöjdlärareseminarium.

- Ett extra nådar har tillerkänts klockaren
och organisten i Örmevalla pastorat G.
Björkmans änka.

- Invigning af Roma nya foikskolehus
försiggick den l d:s, hvarvid biskop von Schéele
höll invigningstalet och en ny flagga hissades.

- Ett nytt skolhus kommer att uppföras i
Edsele församling. Byggnaden skall utom
folkskolelokal inrymma slöjdsal, lärarebostad och
rum för lärarinnorna.

- Sjukhjälpsföreningen för Lunds stifts lärare
och lärarinnor har i förvaltningsbidrag för
innevarande år af statsmedel uppburit 62
kronor.

- Svenska flaggan har anskaffats till
Holm-stads skola i S:t Johannis, Östg., Bro och
Väst-kinde, GotL, Össjö skola j S. Ljunga, Kron.,
samt Svinstads kyrkskola, Östg.

- På Oskarsdagen utnämdes till riddare af
nordstjärneorden rektorn vid Falu
folkskollärarinneseminarium H. Åkerblom samt till
riddare af vasaorden folkskoleinspektören O.
Törneblad.

- Det öfverklagade valet af folkskollärare,
klockare och organist för Grolanda församling
är af domkapitlet fastsläUdt. Skolläraren F.
Marelius är således utsedd till innehafvare af
de förenade tjänsterna.

- Den dagliga undervisningstiden för barn i
småskolans första årsklass har kyrkostämman
i Visby beslutat inskränka till k timmar. Man
ansåg nämligen, att 5 timmar dagligen vore
för lång tid för de små.

- Tillståndsbevis äro meddelade för
folkskol-lärarne O. Gottvall i Sundsvall och J. J.
Blomberg i Karlskrona att utgifva »Månadsblad»
för kristliga föreningarna af unge män i de
två resp. städerna.

- Ändrade bestämmelser rörande
undervisningsprof vid rikets allmänna läroverk äro
utarbetade af skollagskommittén. Betänkandet har i
dessa dagar inlämnats till
ecklesiastikdepartementet.

- Kassören i folkskollärarnes pensionsinrättning
P. Lidell, som numera ingått på den nya
lönestaten, har förklarats berättigad att från 1894
åtnjuta ålderstiilägg i lönen med 500 kr.
årligen.

- Fram och tillbaka har det gått med
småskollärarinnornas löner i Mistelas. Förra året
höjdes lönerna till 250 kr. Vid senaste
oktoberkyrkostämman nedsattes de till 200 kr. men
hafva nu ånyo å extra kyrkostämma höjts till
250 kr.

- / trettiosex år har Martin Nilsson varit |
ordinarie lärare i Attmars församling. Nyligen
öfverlämnades till honom efter gudstjänstens
slut i Attmars kyrka den medalj, k. m:t
tillerkänt honom. Vid ett enskildt samkväm på
aftonen erhöll N. af tacksamma församlingsbor
en snusdosa af silfver.

- För misshandel blef nyligen en lärare i
norra Uppland instämd för häradsrätten.
Fadern, till en skolgosse påstod, att sonen agats,
så att svårare skada däraf uppstått.
Häradsrätten ogillade den 28 november åtalet under
förklaring, att läraren ej öfverskridit sin
befogenhet att utdela aga.

- Ett lönetillägg, beräknadt efter 100 kr. för
år, har tillerkänts musiklärarinnan vid Kalmar
folkskollärarinneseminarium fru Julia Holm.
Teckningslärarinnan vid samma seminarium
får på grund af utsträckt
undervisningsskyldighet ett extra arvode för innevarande läsår
med 150 kr.

- Influensan har ånyo börjat uppträda inom
skolorna i hufvudstaden. Såväl bland
lärarepersonalen som skolungdomen i både
folkskolorna och de högre skolorna är sjukligheten
ganska starkt utbredd. Pä grund häraf är vid
det största af härvarande allmänna läroverk,
norra latinläroverket, undervisningen för
närvarande inställd.

- En hedersgåfva, bestående af en dyrbar
kaffeservis med lämplig inskription,
öfverlämnades den 25 sistlidne november till nu
afgående läraren P. Norm i Kiaby. Äldre och
yngre elever till den gamle läraren ville på
detta sätt gifva uttryck åt sin tacksamhet och
erkänsla för hans 30-åriga verksamhet på
platsen.

- Frågan om ett skolkök bragtes på tal vid
sammanträde mellan Söderhamns skolråd och
lärarepersonal. Man beslöt att t;ll en början
söka anordna ett sådant på den enskilda väl-,
görenhetens grund. Enl-gt beräkning skulle
kostnaden för ett skolkök under vårterminen
belöpa sig till 800 kr. En kommitté tillsattes
för frågans vidare behandling.

- En ny och präktig orgel invigdes i
Ulfshyttans folkskola den 26 sistl. november. Orgeln,
som tillkommit genom subskription, kostar 340
kr. och är levererad af Gäfle orgelfakrik. Vid
invigningen hölls föredrag af kyrkoherde
Magne-viU i Stlfberg om sången i hem, skola och
kyrka, hvarjämte flera musiknurnmer utfördes
och åtskilliga poem deklamerades.

- En pedagogisk studieförening bildades i
somras inom Bolinäs-Arbrå-kretsen på initiativ
af folkskoleinspektören, numera kyrkoherden
R. Norén. Sammanträdena pågå 3-4 timmar
en afton i månaden. Början har gjorts rned
Dörpfelds »Tänkande och minne», som under
ledning af hr K. E. Holmström genomgås med
föreläsning och diskussion omväxlande.
Intresset är ganska lifligt, skrifves till denna
tidning.

- Till förmån för fattiga skolbarns bespisning
inom Nikolai församling härstädes gafs den 30
november en konsert i Storkyrkan efter ett
särdeles omväxlande program. Tvänne
sångkörer (allmänna sångföreningen samt Stockholms
folkskolläraresångkör), deri kände
orgelspelaren direktör Albert Lindström samt åtskilliga
solister medverkade. Det väldiga templet, som
rymmer närmare 3,000 personer, var öfverfullt
af åhörare. Också blef konsertens resultat
öfver all förväntan godt, i det att
nettobehållningen uppgick till öfver 1,300 kr.

- Småskollärarevalet i S. Råda församling
den 25 sistl. oktober, hvarigenom
kyrkostämman till småskollärare utsåg en
hemmansägare, har hos Karlstads domkapitel blifvit
öfverklagadt. Såsom skäl för klagomålen anföres,
att den valde saknar normal syn och hörsel
samt att han är inkompetent att meddela efter
nutidens fordringar lämpad undervisning. Den
valde har förut tjänstgjort som småskollärare
men på grund af skolinspektörens yrkande
måst afgå. Valet är förmodligen tillkommet för
att göra den valde berättigad till understöd från
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt,
men såsom förut visats gillar direktionen ej
dylika försök att kringgå reglementets föreskrifter.

Prenumerera på Svensk
Läraretidning före julafton, så
får Ni tidningen genast på
nyåret.___________________

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Emil eller Om uppfostran af Jean Jacques
Rousseau. Svensk tolkning af fil. d:r J.
Bergman. Med förord af Otto Salomon. Gtbg,
Vet-tergren & Kerber.

Stora undervisningslåran af Johann Amos
Comenius. Gtbg, Vettergren & Kerber. Senare
hälften, l kr. 50 öre.

Vår skolungdoms hälsovård. För föräldrar
och lärare utarbetad af d:r P. Silfverskiöld.
Med förord af professor Ax. Key. Sthm,
Hälsovännens förlag, l kr. 25 öre.

Säng bok f or folkskolan, utgifven af Vilh. Sefve.
Sthm, P. A. Norstedt & söner. N:r 2. 50 öre.

Geografiska skildringar. Läsebok för
skolan och hemmet af J. Bobeck. Andra häftet.
Amerika. Lund, Collin & Zickerman. 40 öre.

Liten a-b-c-bok för hemmet. Västervik, C.
O. Ekblad & C:o. 25 öre.

. Folkskolans skri f bok, innehållande småstil,
af John Platon. Med förord af
folkskoleinspektören J. A. Franzén. Jönköpings Jitografiska
aktiebolags förlag. 4 häften ä 10 öre.

Lärobok i tyska språket, innehållande text,
talspråks- och skriföfningar, grammatik samt
ordförteckning af H. Kabner. 2:a delen. Lund,
Collin & Zickerman. Inb. 2 kr. 50 öre.

Ordlista till dito af H. Kabner. Lund,
Collin & Zickerman.

Handledning vid bibelläsningen i skolan af
Fredrik Lundgren, seminarierektor. III. Sthm,
Norstedt & söner. 90 öre.

Festskrift med anledning af Svenska
bokförläggareföreningens femtioårsjubileum den 4
december 1893. Sthm, Svenska
bokförläggare-föreningen.

Hufvudregler för svensk rättstafning och
skiljetecknens bruk samt svensk ordförteckning
af O. L. Löfgren. Gtbg, Vettergren & Kerber.
60 öre.

Djurskisser. Några blad ur våra dagars
forskning af Anton Stuxberg. Ny följd. Gtbg,
.Vettergren & Kerber. 6 kr.

Metodiskt ordnade rättskrifningsöfningar
jämte rättskrifningslära af Gust. O. Börjesson.
4:e uppl. Förra kursen. Gtbg, N. P.
Pehrsson. 15 öre.

Nykterhets-sånger, arrangerade för blandad
kör, utgifna af Joel Blomqvist. Sthm, C. A.
V. Lundholms förlag. 85 öre.

Gitarristen. Vald samling sånger, försedda
med ett lätt gitarrackompagnement af Adolf
Edgren. Sthm, C. A. V. Lundholms förlag.
Hatt. 1-4 ä 25 öre.

Eksamensopgaver i Regning og Geometrisk
tegnmg af J. Rasmussen. Kjöbenhavn, Alb.
Cammermeyers forlag.

Tegneövelser. Blade og Blomster. 4 Hefter
til Brug ved den allerförste Undervisning i
Fri-haandstegning ved Heinr. Janniche.
Kjöbenhavn, Alb. Cammermeyers forlag. 4 hseft. ä
50 öre.

Hjcelpemiddel til Brug ved den allerförste
Undervisning i stereometrisk Tegning ved Heinr.
Janniche. Kjöbenhavn, Alb. Cammermeyers
forlag. 35 öre.

Hjwlpemiddel til Brug ved den allerförste
Undervisning i geometrisk Tegning ved Heinr.
Janniche. Kjöbenhavn, Alb. Cammermeyers
för-lag. 15 öre.

Dansk sproglcere af Kr. Mikkelsen. 3:e haeft.
Kjöbenhavn, Lehman & Stage.

Deutsche Sprachlere fur Ausländer. Zur
Benutzung fiir Schulen im Auslande sowie flir
internationale Unterrichtsanstalten im Inlande.
Mit einem Worterbuche. Von Ottilie Schenck.
Marburg, N. G. Elwerfsche
Verlagsbuchhand-lung.

Diestenvegs populäre Himmelskunde und
Ma-thematische Geographie. b-l Lieferung ä 50

Referat öfver Skand. Evangelisk-Lutherska
Augustana-SL/nodens 34:e årsmöte i Rock Islaad
den 12-18 juni 1893.

Världens religioner. En beskrifning öfver
alla viktigare religionssystem i världen af d:r
G. T. Bettany. Sttim, C. G. Fredengrens
förlag. l:a haft. 50 öre.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0613.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free