- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
612

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 50. (624.) 13 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

612

SVENSK L

N:r 50

Af de under förestående serierubrik
anmälda planschverken hafva följande
upptagits å folkskolebyråns lista öfver materiel
för folkskolorna:

Etnographische Bilder. Völkertypen (se
n:r 21 år 1891);

Ausländische Kulturpflanzen (se n:r 28
år 1891) och

Eschners anatomische Wandtafeln (se n:r
33 år 1892).

Dessa äro sålunda nu auktoriserade och
erhållas genom folkskolebyrån till nedsatt
pris. Alfr. D-n.

UI^B^ Sedan tidningstaxan för år
ffl^W 1894 nu utkommit, kan
prenumeration å Svensk
Läraretidning för nästa år när som helst
verkställas. Den bör ske å
närmaste postanstalt ju förr dess hellre
och senast inom den 24 december.
Priset är det vanliga - 3 kronor 5O
öre för hel årgång.

FÖR DAGEN.

Lärarepersonalen på
flyttande fot.

För fem veckor sedan meddelade vi
ett k. m:ts utslag, enligt hvilket en
ordinarie folkskollärarinna blifvit mot sin
vilja förflyttad från en bruksskola till en
nyinrättad, 3A mil från den nuvarande
platsen belägen skola. Då här förelåg
en för lärarekåren mycket viktig och
betydelsefull principfråga, beslöto vi oss
för att taga närmare reda på sakens
hela sammanhang. Hvad vi därvid
funnit, har varit ägnadt att ytterligare
belysa den osäkra ställning, vårt lands
lärarepersonal tyvärr intager i rättsligt

hänseende.

*I Post- och Inrikes tidningar för den
23 september 1890 lästes följande
annons :

En lärarinneplats vid fasta folkskolan i
Forsmark, Stockholms län, med lön enligt lag,
sökes inom 60 dagar från nedanskrifna dag
hos skolrådet därstädes.

Forsmark den 20 sept. 1890.

Skolrådets ordförande.

Platsen i fråga söktes och erhölls af
folkskollärarinnan Selma Söderström. I
hennes fullmakt heter det, att hon är
»antagen till ordinarie lärarinna vid fasta
folkskolan i Forsmarks församling», och
detta ansåg hon vara tydligt nog. I
församlingen fanns nämligen vid den tiden
blott en fast folkskola, belägen vid
Forsmarks bruk. Det måste alltså vara här
vid Forsmarks bruk, som hon var
tillförsäkrad tjänstgöring.

Vid kyrkostämma den 31 oktober 1892
beslöt emellertid församlingen att
omordna sitt skolväsende. Vid Berkinge,
beläget 3A mil från Forsmarks bruk, fanns
en mindre folkskola. Denna skulle
förvandlas till egentlig folkskola. Den
lärarinna, som antagits vid Berkinge,
skulle förflyttas till Forsmarks bruk, fröken
Söderströms plats vid Forsmark skulle
indragas och hon själf förflyttas till den
nyinrättade folkskolan vid Berkinge.

Öfver denna förflyttning anförde
Söderström besvär hos domkapitlet i
Uppsala. Icke utan skäl ansåg hon sig
hafva genom nämda beslut blifvit kränkt i
sina rättigheter. Hon hade nämligen
sökt och erhållit lärarinnetjänst vid den
fasta folkskola, som fanns i Forsmark
1890, icke vid en sedermera nyinrättad
tjänst. Och hon hade sökt platsen med
särskild hänsyn till de förhållanden, som
rådde vid densamma. På förhand hade
hon gjort sig underrättad om, att vid
den fasta folkskolan i Forsmark voro
anställda två lärarekrafter, och att
sålunda arbetet vore jämförelsevis lätt. Att
beröfvas denna plats och skickas 3A mil
därifrån till en nyinrättad tjänst för att
undervisa barn på alla stadier, kunde ej
vara med lag och billighet
öfverensstämmande, helst som hennes hälsa icke
skulle tåla vid det betydligt ökade
arbete, som skolan vid Berkinge utan
småskola skulle komma att kräfva.

Domkapitlet lämnade emellertid
besvären utan afseende, och såsom skäl
härför anfördes,

att »den omständigheten, att klaganden
uppå annons i den officiella tidningen sökt och
erhållit en lärarinneplats vid fasta folkskolan
i Forsmarks församling, såsom det heter i
antagningsbeviset, med de i gällande författningar
stadgade rättigheter och skyldigheter, icke kan
anses gifva lagligt stöd åt hennes förmenande,
att denna hennes anställning vid fasta
folkskolan inom församlingen skulle berättiga
henne till orubbadt kvarsittande vid just den
lokal, där denna folkskola då var inrättad».

Lärarinnan fullföljde sin talan hos k.
m:t. I besvären yttrar klaganden bland
annat:

I den annons, genom hvilken min nuvarande
plats förklarats ledig, heter det: »En
lärarinneplats vid fasta folkskolan i Forsmark» o. s. v.
Det står icke: vid en fast folkskola (hvilken
som helst som kunde komma att upprättas),
eller: vid fast folkskola (obestämdt hvilken),
utan: -»vid fasta folkskolan i Forsmark». -

–––-I Forsmark funnos tvänne fasta platser,

en för lärare och en för lärarinna. Den
senare förklarades ledig, och denna sökte jag.
Någon annan fast folkskola fanns icke i
Forsmarks församling, och än i dag finnes ingen
annan fast folkskola än denna.

I det kyrkostämmoprotokoll, som utgör min
fullmakt, förklaras jag vara enhälligt antagen
till ordinarie lärarinna »vid fasta folkskolan i
Forsmarks församling», icke: vid en fast
folkskola, obestämdt hvilken, eller: vid fast
folkskola, hvilket kommer på ett ut, utan: »vid
fasta folkskolan», under hvilket uttryck jag
aldrig kunde tänka mig någon annan plats än
den enda fasta folkskola, som då fanns, ty i
annat fall hade jag naturligtvis genast anfört
besvär öfver fullmaktens ordalydelse med
yrkande att få denna ändrad till likhet med
annonsens. Tydligt är också, att om skolrådet
hade menat någon annan, så hade det
tvifvelsutan gifvit annan lydelse. Ty aldrig kunde
väl meningen vara att för sökande dölja den
ytterst viktiga omständigheten, att den
utnämde när som helst kunde komma att mot sin
vilja förflyttas till annan plats, och i hvarje
fall måste det väl vara annonsen, som är
afgörande, ty eljest kunde man genom annonser
blifva djupt bedragen.

Om det, då min plats förklarades ledig, hade
funnits flera fasta folkskolor i Forsmark, hade
uttrycket »fasta folkskolan» - om det då hade
brukats - kunnat anses liktydigt med »fasta
folkskolorna i Forsmark», men nu är en
sådan tydning alldeles omöjlig. Då uttrycket
»fasta folkskolan» är ental och bestämd form,

så måste det åsyfta en viss och bestämd skola,
så vidt icke sammanhanget nödgar till en
annan tydning. Huru mycket mera då i detta
fall, när det historiska sammanhanget
förbjuder hvarje annan tydning än denna.

Skolråd, kyrkostämma och domkapitel
fingo nu ånyo yttra sig. De anförde
hufvudsakligen, att lärarinnan Söderström
»hvarken genom annons eller fullmakt
tillförsäkrats viss plats mom
församlingen för hennes verksamhet ej heller ett
visst slag eller mått af sådant skolarbete,
som kan åläggas en ordinarie
folkskollärarinna».

Först vid detta skede i målet lämnade
domkapitlet distriktets folkskoleinspektör,
d:r Fr. Laurell, tillfälle att yttra sig i
frågan. Nämda yttrande är särdeles
märkligt. Först omnämner d:r Laurell,
hurusom han i oktober 1892 fått ett
bref från skolrådets ordförande i
Forsmark med begäran om skyndsamt svar
angående de ifrågasatta (sedermera
beslutade) förändringarna i församlingens
skolväsende. Med anledning häraf hade
inspektören i hastigheten uttalat sitt
gillande af förslaget.

Men - fortsätter d:r Laurell - detta har
jag likväl sedan ångrat, dels emedan jag ej
finner det vara utredt och bevisadt, att
Fors-rnarks församling icke skulle kunna komma ut
med de i fråga varande förbättringarna af
skolväsendet i dess helhet utan att samtidigt
försämra folkskolan vid Bruket genom att göra
den till en skola litt. D enligt normalplanen i
stället för hvad den nu är, en folkskola litt. B,
dels ock därför att jag efteråt fått se den
myc-ket omskrifna annonsen, hvilken i all sin
korthet dock, enligt min mening, betager skolrådet
och församlingen rätt att emot lärarinnan
Söderströms medgifvande förflytta henne till
Berkinge.

Det är nämligen här icke - såsom
skolrådet förmenat - fråga om en förflyttning af
en lärarekraft från en lokal eller klass till en
annan inom samma folkskola, i likhet med hvad
som ständigt sker i städernas folkskolor litt.
A, utan om transportering af en lärarinna från
en folkskola till en alldeles bestämdt annan
inom samma skoldistrikt. Det finnes
säkerligen icke i hela riket någon landsförsamling,
inom hvilken tvänne folkskolor, belägna på 3/4
mils afstånd från hvarandra, i de officiella
skoluppgifterna upptagas såsom ett slags
pa-rallellafdelningar af samma folkskola. Och jag
kommer icke att mottaga skoluppgifter från
Forsmark, hvilka på sådant sätt strida mot
allt officiellt bruk, utgående från en åskådning,
som, konsekvent tillämpad, skulle leda därhän,
att det icke skulle Jlnnas mer än en folkskola
i hvarje skoldistrikt i landet, då likväl
folkskolestadgans första paragraf säger, att »i hvarje
kyrkoförsamling såväl i stad som på landet
skall finnas minst en folkskola».

Lärarinnan Söderström har sökt och erhållit
en ordinarie »lärarinneplats vid fasta
folkskolan i Forsmark», hvilket sistnämda ord
naturligtvis bör medgifvas betyda, hvad skolrådet
säger: Forsmarks församlmg (ej blott Bruket).
Men denna församling hade, då annonsen
utfärdades, och har icke ännu mer än en
folkskola. Nu skall man emellertid upprätta en
ny, och till denna vill man förflytta fröken
Söderström, på samma gång hennes plats vid
Bruket indrages. Men detta har man enligt
min nu vunna öfvertygelse ej rättighet att mot
frennes vilja och medgifvande verkställa.

Detta märkliga yttrande, som gick i
annan riktning än domkapitlets redan
afkunnade utslag, uraktlät domkapitlet
att insända till k. m:t. Klaganden fick l
emellertid kännedom om detsamma och
förskaffade sig en afskrift, som bilades

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0624.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free