- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
613

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 50. (624.) 13 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 50

SVENSK IÄRARETIDNING.

613

påminnelserna. I dessa påminnelser
heter det bland annat:

Konsekvensen af domkapitlets utslag blir
den, att om en församling har sitt skolväsende
ordnadt på ett sådant sätt, att den har svårt
att få lärare, så kan den för tillfället
annonsera en utmärkt tjänst ledig för att sedan, då
en önskvärd sökande antagits, underkasta den
antagne ganska stora missräkningar.

Genom utslag af den 20 sistl.
oktober fastställde k. m:t det slut, hvartill
domkapitlet kommit. Såsom skäl härför
åberopades de här ofvan i domkapitlets
utslag anförda grunder. i

Lärarepersonalen vet alltså nu, att i
fall sådana som det föreliggande, där icke
en viss bestämd plats uttryckligen finnes
angifven i annonsen eller i fullmakten,
kan man skickas från ena ändan af
socknen till den andra. Att detta kan för
en lärare blifva i ekonomiskt hänseende
alldeles ruinerande och för hans hälsa i
många fall förstörande ligger i öppen dag.

Folkskollärarnes
kofodersersättning

har i år i anseende till det låga
marke-gångspriset inom Skaraborgs län icke
uppgått till mera än några och 50 kronor.
Det är - skrifver Skaraborgs Läns
Tidning - alldeles uppenbart, att för den
summan ingen ko kan ordentligt
vinter-och sommarfödas. Nya förslag, att
riksdagen närmare måtte fixera denna
löneförmån, torde därför vara att emotse.

»Fisken i badkaret.»

Melodien till denna i årets Jultomte
införda lätta barnsång (till hvilken
ackompanjemang meddelades i n:r 48 af
denna tidning) kan äfven användas till
Ernst Beckmans »En gosses visa om de
fyra årstiderna» (sid. 9 i årets Jultomte).
Metern är för öfrigt densamma som i
»Sven Dufva». Nämda populära dikt
kan alltså sjungas på melodien »Fisken
i badkaret», hvilken melodi torde vara
bättre än de, som hittills användts vid
sjungandet af »Sven Dufva».

Ett opåräknadt afdrag å lönen

hafva de extra ordinarie folkskollärarne
och folkskollärarinnorna i Stockholm -
och antagligen äfven i våra öfriga
städer - fått vidkännas under innevarande
år. Vid utbetalandet af senaste
månads-aflöningen afdrogs nämligen för hvardera
4 kr. såsom bidrag till Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt. En lärarinna
skrifver härom :

De flesta af oss önska icke blifva delägare i
nämda understödsanstalt, då vi litet hvar
hoppas att före pensionsåldern ha fått inträda i
ordinarie tjänst. Få af oss hade väl kunskap
om, att denna anstalt existerar, förrän vi
underrättades om, att en del af vår lön hade blifvit
afdragen för dess räkning.

Med anledning häraf må den
upplysning lämnas, att Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt, för hvilken k. rmt
utfärdat reglemente den 22 juni 1892,
är afsedd för »lärare och lärarinnor vid
småskolor och mindre folkskolor sarnt

de icke ordinarie lärare och lärarinnor
vid folkskolor, för hvilkas aflönande
tillskott af allmänna medel åtnjutes» (dock
icke öfningslärare). För hvarje tjänst,
för hvilken statsbidrag för året uppbäres
och för hvilken ej erlägges afgift till
folkskollärarnes pensionsinrättning, skall
skoldistriktet erlägga 10 kronors årsafgift till
understödsanstalten »med skyldighet för
vederbörande lärare att å sin lön
vidkännas ett årligt afdrag af 4 kronor».

Folkskoleöfverstyrelsen i Stockholm
liksom några andra myndigheter
motsatte sig, att anstalten skulle omfatta
äfven vid folkskolor anställda lärare och
lärarinnor, men k. m:t och riksdagen
ansågo det enklast, att afgift erlades för
alla sådana tjänster vid
folkundervisningsanstalterna, för hvilka ej utgår
årsafgift till folkskollärarnes
pensionsinrättning. (Vikarie vid ordinarie
folkskolläraretjänst är alltså befriad från denna
afgift.)

På rätt många orter hafva emellertid
skoldistrikten ’beslutat att erlägga hela
afgifter! till anstalten och sålunda ej göra
något afdrag på vederbörande lärares
eller lärarinnas lön.

Besvär öfver lärareutnämning’ vid
Stockholms folkskolor. Enligt hvad i
denna tidning förut nämts, hade lärarne
vid Kungsholms folkskola härstädes K. A.
Almin och A. K. Blomqvist hos k. m:t
anfört besvär däröfver, att
folkskoleöfverstyrelsen till en vid nämda folkskola
ledig-annonserad lärareplats med 2,000 kronors
lön utnämt och förordnat läraren John
Olsson. Dessa besvär blefvo den 17
sistlidne november företagna till afgörande,
och lyder utslaget i all sin enkelhet
sålunda:

»K. m:t har låtit handlingarna i detta mål
sig föredragas och därvid lämnat besvären
utan afseende.»

Upphäfdt folkskollärareval. Den

9 sistl. april förrättades val för
tillsättande af folkskollärarebefattningen i
Västerlösa församling, med hvilken läraretjänst
klockare- och organistbefattningarna i
församlingen vid nuvarande innehafvares
afgång förklarats skola förenas. A. G.
Andersson erhöll de flesta rösterna, på grund
hvaraf han förklarades vald till
innehafvare af befattningarna.

A. J. Andersson, N. J. Johansson m. fi.
klagade hos domkapitlet i Linköping,
därvid anförande,

att, ehuru gällande folkskolestadga
föreskref-ve, att ansökning till ledig
folkskollärarebefattning skall inom 60 dagar efter ledighetens
första kungörande i Post- och Inrikes tidningar
ingifvas, och den ledighet, hvarom fråga vore,
varit första gången i tidningen kungjord den
29 nov. 1892, ansökningar från G. E.
Sundström och A. G. Andersson, hvilken sistnämde
erhållit andra rummet å förslaget, mottagits
ännu den 31 januari detta år på
eftermiddagen;

att i strid med § 19 af folkskolestadgan tre
af sökandena uppförts på förslag och därefter
kallats att aflägga prof;

att, oaktadt i § 21 af folkskolestadgan
före-skrefves, att senast inom 30 dagar efter
förslagets upprättande val af lärare bör företagas,

och förslaget uppsatts den 5 februari, val icke
hållits förr än den 9 april, eller först 63 dagar
efter förslagets upprättande; samt

att sökanden Andersson först den 30 januari
detta år aflagt organistexamen och sålunda den
28 i samma månad, då ansökningstiden till de
lediga tjänsterna enligt klagandenas mening
utgick, varit inkompetent.

På grund häraf yrkade klagandena, att
antingen Anderssons val till folkskollärare,
klockare och organist måtte ogillas och J.
G. G. Vi m a n, som näst efter Andersson
vid valet erhållit de flesta rösterna,
förklaras vald, eller, om detta ej kunde bifallas,
skolrådet förpliktas att bland de fem
sökande, som inom laga tid ingifvit sina
ansökningar, upprätta nytt lagenligt förslag.

Genom utslag den 17 sistlidne augusti
förklarade domkapitlet,

att vid det förhållande, att ansökningstiden
till de förenade tjänsterna varit kungjord att
utgå med januari månad innevarande år,
kunde den omständigheten, att Andersson först
den 30 i samma månad aflagt organistexamen
icke på målets utgång inverka, och att, enär
ostridigt vore, att ej mindre tjänstens
kungörande till ansökan än ock förslagets
uppsättande och valets förrättande försiggått i strid
med §§ 19 och 21 af gällande folkskolestadga,
profvade domkapitlet rättvist att i kraft af
dessa lagrum, jämförda ined § 42 i
kyrkostämmoförordningen, med upphäfvande af det
öfver-klagade valet återförvisa ärendet till ny
lagenlig behandling.

Klagandena sökte häri ändring, under
yrkande att skolrådet måtte åläggas att
upprätta nytt förslag till ifrågavarande
tjänstebefattningar bland de fem sökande,
hvilka alla kompetente i laga tid inlämnat
sina ansökningar.

K. m:t har den 24 sistl. november
låtit handlingarna i detta mål sig
föredragas och därvid ej funnit skäl att i
anledning af den besvärstalan, klagandena hos
k. m:t fullföljt, göra ändring i
domkapitlets utslag.

Då sålunda själfva ledigkungörandet
förklarats olagligt, blir det att på. nytt
ledig-annonsera platsen och därvid i enlighet
med folkskolestadgans föreskrift utsätta 60
dagars’ ansökningstid.

Ett skolråd, som nedsätter
lärarelönen. Folkskolläraren i Kilanda
församling A. Almgren hade i en till
länsstyrelsen i Älfsborgs län den 2 juni 1891
in-gifven skrift anhållit, att, enär A., som i
j april månad 1875 antagits till ordinarie
folkskollärare i nämda församling, å
kyrkostämma med församlingen den 7
december 1884 beviljats löneförhöjning från 600
kr. till 700 kr., men skolrådet enligt
beslut vid sammanträde den 8 oktober 1890,
af anledning att statsbidraget för det
sjunde hundradet blifvit, till följd af Almgren
tilldelad varning, för år 1890 indraget med
66 kr. 67 öre, minskat Almgrens lön med
motsvarande belopp, utan att denna åtgärd
hänskjutits* till kyrkostämmans
godkännande, skolrådet alltså måtte varda ålagdt att
ej blott fortfarande utbetala den Almgren
af kyrkostämman tillförsäkrade lön
oafkor-tad, utan jämväl utgifva hvad sålunda å
densamma innehållits under åren 1890
och 1891 jämte ränta.

Både länsstyrelsen och kammarkollegium
lämnade besvären utan afseende.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0625.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free