- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
615

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 50. (624.) 13 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 50

SVENSK LÄRARETIDNING

615

heten af att få en afsöndringsklass till
stånd. Det ansågs, att det ej skulle
behöfva blifva synnerligen kostsamt för
staden, då säkerligen ej mera än en lärare
behöfdes för båda församlingarna, hvilka
ju kunde hafva en afsöndringsklass
gemensamt.

På lektor Schlyters förslag tillsattes en
kommitté, bestående af två
skolrådsledamöter och två folkskollärare från hvardera
församlingen, som skulle taga frågan om
hand. Till ledamöter i denna kommitté
utsagos för stadsförsamlingen handlanden
och skolrådsledamoten J. A. Cederberg
(sedan hr Schlyter undanbedt sig) och
folkskolläraren J, Jaensson samt för
ami-r^litetsförsamlingen riksdagsmannen Edv.
Svensson och folkskolläraren G. J. Herrlin.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Nätra, Vnrl.: 1) vik.
lära-reh därstädes A. P. Blomqvist, 2) J. E.
Bred-bdrg i Aspås, 3) And. Bergh i Graninge. (11
sökande.)

Valde. Till klockare i Ifö-Kiaby, Krist.: v.
pastorn V. Simonsson i Svedala med 1,833
röster. (V. pastor Q Hj. Ek i V. Vram erhöll
309 och regementspastorn G. O. H. Lundh 258
röster.)

- Till klockare och organist i Eldsberga,
Hall.: J. A. Carlsson-Stenhoff i Svedala med
6,704 röster. (J. A. Malmqvist i Fjälkinge fick
162 röster.)

– Till förste lärare vid Persbergs folkskola,
Färnebo, Vrml.: Ernst Slrandman i Trollhättan
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Farhult, Mim.: M. G.
Hedelin i Styrsö (enhälligt).

- Till e. o. lärare i LmA’opm<7: J. A. Mellström.

- Till vik. folkskollärare i Oskarshamn: A.
Jonasson i Malmö. (5 sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Skrea, Hall.: A.
Börjesson i Bolmsö.

- Till lärarinna vid Skeppshults mindre
folkskola i Undenäs, Skbg: fru Eleonore Boustedt
i Undenäs.

- Till småskollärarinna i Gäfle: Anna M.
Lindberg i Ofvan^jö.

- Till småskollärarinna i Vickleby, Kalm.:
Alma Löfgren i Madesjö.

- TiW småskollärarinnor i Furuby, Kron.:
Hildur Osån i Linneryd och Ingrid Johnsson i
Växjö.

- Till småskollärarinna i Älfkarleby, Upps.:
Maria Lundmark i G:la Uppsala. (23 sökande.)

- Till vik. småskollärarinna i Linköping:
Hilda E. Löfgren.

Från Örebro småskollärarinneseminarium
utexaminerades i förra veckan 25 elever.

- Kofodersersättningen har i Skeninge och
Allhelgona församlingar hlifvit bestämd att
utgå med 100 kr.

- Lysekils skolkök har sedan sin början
(augusti 1892) i tio kurser lämnat undervisning
åt omkring 80 elever.

- 7/77 stadsfullmäktig i Köping är
folkskolläraren J. E. Östman omvald med högsta
röstetalet (4,501 röster).

- 7//7 inspektor vid Linköpings
folkskollärareseminarium är förordnad lektorn G. A. A. v.
Engeström.

x - Folkskoleinspektören 0. Törneblad har
beviljats tjänstledighet under 1894 från sin
adjunktsbefattning vid Karlstads seminarium.

- Göteborgs folkskollärares fortbildningskurser
komma nästa termin att omfatta dels lektioner
i tyska språket af d:r H. Kabner, dels fyra
föreläsningar om evangelierna af kyrkoherden N.
Sandblad. Den senare föreläser afgiftsfritt.

- För skolhusbyggnader hafva följande
församlingar erhållit rätt att upptaga
amorteringslån, nämligen: Bjuf, Mim., 10,000 kr., Reng,
Mim., 8,000 kr. samt Västeråker, Upps., 5,500 kr.

- Ett understöd af 50 kr. åt hvardera har
k. m:t tillerkänt förra lärarinnorna Maria
Karolina Elisabet Sjöblom i Karlskrona och
Kristina Teresia Söderlund i Göteborg.

- Föräldramöte, talrikt besökt, hölls i
söndags i Örebro under ordförandeskap af
kontraktsprosten Edlund. Man öfverlade örn
skolk-ning i skolan samt om läroböckers anskaffande.

- Klockare- och organistlönen i Velin ge, Skbg,
reglerades på kyrkostämma den 10 d:s,
hvarvid lönen bestämdes till 80 kr. jämte boställe,
som årligen afkastar omkr. 25 kr.

- Folkskolläraren C. F. Blomstrand vid
Boxholm har på grund af kallelse af vederbörande
patronus utnämts till komminister i Åsbo
församling, Östg.

- Tvänne slöjdskolor för flickor skola enligt
kyrkostämmans beslut inrättas i Sätterbo, Vstm.
Vid samma kyrkostämma beslöts att uppföra
nytt boningshus åt läraren vid kyrkan.

- Sparbanksböcker med insatta 5 kr. å
hvarje utdelades vid examen i Flen den 7 d:s till
fyra af.de flitigaste lärjungarne i skolan af
friherrinnan Kramer. Dessutom erhöll hvarje
barn 25 öre såsom hjälp till fortsatt insättning.

- Svenska flaggan har anskaffats till
småskollärarinneseminariet i Örebro, till samtliga
sex folkskolor i Skepplanda, Älfsb, Fässberg
och Tufve, Gtbg, Flistad och Lillkyrka, Östg.,
Sevalla, Ys^m-> Yllestad, Skbg, samt till tvänne
skolor i Älghult, Kron.

- Om kroppsagan öfverlades vid S.
Västmanlandskretsens vintermöte den 2 dennes. Röster
höjdes både för och emot kroppslig aga, dock
tycktes flertalet mötesdeltagare vara af den
åsikt, att aga bör tillgripas, då andra medel
visat sig fruktlösa.

- En minnesgdfva öfverlämnades vid examen
med småskolan i Enåker till lärarinnan Edla
Vretström. Gåfvan, som bestod af en prydlig
kaffekanna, frambärs å föräldrars och
målsmäns vägnar såsom ett tack för tioårigt
troget arbete.

- En hedersgåfva, bestående af en större
väggspegel, Öfverlämnades vid års- och
afgångsexamen i Kärråkra den 7 dennes till läraren F.
H. Liden därstädes. Gåfvan var tillkommen
på initiativ af skol och kyrkoråden, hvilka på
detta sätt ville gifva ett uttryck af tacksamhet
mot skolans lärare.

- Roma .nya skolhus, som nyligen invigdes
af biskop Schéele, är byggdt af sten i tvänne
våningar, af hvilka den första innehåller Jvå
lärosalar med tambur samt lärarebostad. Öfre
våningen inrymmer två rum för lärarinna,
kommunalrum och slöjdsal. Kostnaden uppgår till
14,000 kr., en betydande summa för en
församling med endast omkr. 550 invånare.

- De åtta lärarinnor, som förestått årets fyra
skollofskolonier i Gäfle, voro nyligen föremål
för skollofskoloniföreningens hyllning, i det att
landshöfdingen vid en festlighet å slottet till
dem uttalade sitt och föreningens tack. Till
tvänne af dem, som tjänstgjort flera somrar,
öfverlämnades vid tillfället rninnesgåfvor,
försedda med inskriptioner.

- Sundéns språk l är a skall fortfarande
användas vid Ystads folkskolor har skolrådet
beslutat. Lärarepersonalen hade begärt
införandet af en annan lärobok och med anledning
däraf erhållit skolrådets uppdrag att inkomma
med förslag. Så skedde, men vid förnyadt
skolrådssammanträde uppträdde slädens
folkskoleinspektör och i strid med
lärarepersonalens önskan föreslog bibehållandet af den
förut använda boken. Detta blef ock skolrådets
beslut.

- Försiktighet vid ägas utdelande är en regel,
som strängt bör iakttagas af hvarje
uppfostrare. Vid nyligen hållen examen i en skola i
Småland höll just kyrkoherden s^tt
afslutnings-tal, då en 13-åriy: gosse visade någon
ouppmärksamhet. Detta gaf kyrkoherden anledning
att bestraffa gossen medelst en örfil så kraf-

tig, att trumhinnan brast. Gossen behandlas
af läkare i Jönköping, som ännu icke kunnat
afgöra, huruvida han får något framtida
men af slaget.

- 7/77 ett skolkök i Örebro har, såsom förut
omtalats, för nästa år beviljats ett anslag af
1,000 kr. Med understöd af vederbörande
skolråd vistas i Stockholm sedan början af förra
veckan en lärarinna från Örebro, hvilken
liksom den blifvande föreståndarinnan för
skolköket åhör undervisningen i hushållslära i
Klara folkskola och ger sig noga underrättad
om anordningarna vid de till folkskolorna
hörande skolköken. Äfven en af
skolrådsledamöterna från Örebro har under förra veckan
gjort besök i ett af skolköken härstädes.

- Många förtroendeuppdrag hafva tilldelats
folkskolläraren F. G. Sjölander i Kylingared.
Under en följd af år har S. varit ordförande i
kommunalstämman, sekreterare i
kommunal-nämden sedan år 1863, god man för
förmynderskap, ordförande i
sockenbiblioteksdirektionen, uppbördsman af prästerskapets löner samt
ordförande i socknens sparbankskommitté. Flera
andra tjänster hafva dessutom anförtrotts åt
S. under hans 31-åriga verksamhet, och att
han skött dem till full belåtenhet visa de många
prof han fått röna på sina församlingsbors
erkänsla.

- Flitigare besökta kretsmöten är ett
önskningsmål, som nog på många håll eftersträfvas.
Södra Västmanlands lärareförening diskuterade
vid sitt vintermöte den 2 d:s frågan: »Hvad
bör göras från kretsens sida för flitigare besök
af våra möten?» Såsom svar antogs följande
resolution: »Mötet uttalar som sin mening, att
kretsen bör vidgas, flera medlemmar inbjudas,
att medlemmarna i föreningen underrättas pr
kort om mötessammankomster, att lärare och
lärarinnor mera sätta sig in i frågorna, och
att sång, såväl unison som i stämmor, mera
allmänt bör förekomma vid mötena.

- Sammanträde hölls den 2 d:s mellan
Valbo lärarekår och folkskoleinspektören d:r G.
Insulander. Därvid beslöts dels att kåren
skulle hos skolrådet anhålla om införande i
distriktets skolor af d:r Steinmetz
katekesupplaga, dels att skolrådet måtte subskribera på
fem ex. af Svenska akademiens stora ordbok
samt dels att på försök införa den Bodénska
skrifmetoden. Därjämte utsågs en kommitté
för upprättande af förslag till gemensamma
sånger för distriktets samtliga skolor. Vidare
öfverlades en stund om den kroppsliga agan.
Mötet ansåg, att ägans bannlysande icke skulle
vara nyttigt, helst inom ett län där tukten i
hemmen ännu lämnar mycket öfrigt att önska.

- Tillfällig vistelse å utrikes ort utgör ej
hinder för uppbärande af pension från
folkskollärarnes pensionsinrättning. F. folkskolläraren
S Bredman i Myssjö, Jmtl., hvilken för
tillfället befinner sig i Amerika, hade gifvit sin
hustru fuTlmakt att uppbära förfallet
pensionsbelopp. Då på ^rund af mannens vistelse utom
fäderneslandet det förvägrats henne att lyfta
pensionen, hade hon med företeende af intyg
därom, att mannen fortfarande vore
kyrkoskrif-ven inom Mys^jö församling, hos k. m:t
anhållit, att mannens tillfälliga vistande i
Amerika icke måtte utgöra hinder för pensionens
utbetalande. K. m:t har den 24 sistlidne
november bifallit denna anhållan.

- Inställd blir en gratisskrifkurs^ som hr
Påhl-man erbjudit Ystads lärarepersonal. Man hade
hos skolrådet anhållit att för ändamålet få
använda en förmiddagstimme, hvilken anhållan
tillstyrkts af statens inspektör. Vid
skolrådssammanträde för ärendets afgörande föreslog
stadens inspektör (tillika rektor vid allmänna
läroverket), att lärarekåren skulle genomgå
skrif-kursen - tillsammans med läroverkets
gossar. En af skolrådets medlemmar fann detta
förslag så förträffligt, att han ansåg sig böra
till förslagsställaren frambära ett tack för hans
nit om folkskolan. Det framställda förslaget
blef af skolrådet antaget. Mot detsamma
röstade dock ordföranden samt en af
ledamöterna. Då lärarepersona’en emellertid ej vill vara
med om en sådan anordning, blir den
ifrågasatta skrifkursen inställd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0627.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free