- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
616

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 50. (624.) 13 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

616

SVENSK LÅEARETIDNING.

N:r 50

- Uppfostringsanstalterna för sinnesslöa barn
hafva tilldelats följande statsbidrag: Stockholms
läns idiotanstalt 2,600 kr., Uppsala läns dito
2,400 kr., Södermanlands läns dito 1,500 kr.,
Östergötlands läns uppfostringsanstalt 3,100
kr., Smålands idiothem 4,000 kr.,
idiotanstalten Ebenezer invid Jönköping 400 kr., Blekinge
läns uppfostringsanstalt 1,700 kr., Kristianstads
läns idiotanstait 2,200 kr., Malmöhus läns dito
4,000 kr., idiothemmet å Johannesberg invid
Mariestad 4,600 kr., Värmlands läns idiqtskola
1,500 kr., Dalarnes idiothem 1,000 kr., Örebro
läns uppfostringsanstalt 1,800 kr., den af
Gäfleborgs läns förening för sinnesslöa barns vård
anordnade anstalt 2,900 kr. samt skolan för
sinnesslöa barns vård i Stockholm 4,000 kr.

Litteratur.

Lifvet i världen. Läsebok för skolan och
folket af N. Juel-Hansen. Auktoriserad
öfversättning af Robert Tigerstedt. Första
delen: Naturen och människan.
Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag.
l kr. 50 öre.

Då denna läsebok för tre år sedan
utkom i Danmark, mottogs den från alla
håll med varmt erkännande och har
numera inom detta lands skolor vunnit en
vidsträckt användning. På goda grunder
har mari därför ansett den väl värd att
öfverflyttas till vårt språk. Och helt visst
utgör densamma en högst värdefull insats
i vår fattiga läsebokslitteratur.

Med ytterst få undantag äro våra
vanliga läseböcker samlingsverk, tämligen löst
sammanfogade af mer eller mindre väl
valda stycken ur olika författares arbeten.
Så är ej förhållandet med denna. Den
är från början till slut författarens eget
själfständiga arbete. Det är själfklart, att
ett arbete af sådant slag ställer betydligt
större kraf på författaren. Det fordrar
icke blott grundliga kunskaper inom många
olika områden utan ock ett godt
pedagogiskt omdöme sannt förmåga af en klar,
lättfattlig och fängslande framställning.
Sällan finner man dessa egenskaper
förenade hos en och samma person. Här
synes detta emellertid hafva varit fallet,
och resultatet har därför också blifvit ett
godt arbete.

Skolan, heter det i förordet, fäster i
regeln för stor vikt vid det formella och
åsidosätter utbildningen för lifvet, Hon
gynnar därigenom det ytliga hos
barnanaturen i stället för att utveckla den på
djupet. I motsats härtill har författaren
satt som sin uppgift att gifva sin bok ett
innehåll och en framställning, så att den på
samma gång bibringar lärjungarne nyttiga och
viktiga kunskaper samt sporrar eller nästan
tvingar dem till utvecklande eftertanke.
Och han utgår därvid från den fullt
riktiga förutsättningen, att intet i den grad
förmår väcka barnen till själfständigt
tänkande och tillvinna sig deras intresse som
framställningen om det lif, som omgifver
dem: lifvet i naturon och lifvet i
samhället. Det är därför från dessa områden
han hämtar innehållet i sin bok. Uti dess
förra del, den som nu föreligger,
behandlas människan och naturen, en
efterföljande del kommer att skildra människan och
samhället.

Af kunskapen om naturen anser
författaren den vara den viktigaste, som hänför
sig till vår egen kropp samt dess
växelverkan med och beroende af den
omgifvande naturen. Han har därför icke bredt
ut sig öfver naturkunskapens alla områden
utan utvalt sådana delar, som beröra
nämda förhållanden, och behandlat dessa så
mycket grundligare. Bokens innehåll är
deladt i tvänne hufvudafdelningar: om
luftkretsen och om människokroppen. Uti
den förra redogöres för luftens
beståndsdelar, värmets verkningar och fortplantning,
luftens värmegrad och tryck, vindar, moln
och nederbörd. Uti den senare behandlas
först människokroppens byggnad och
verksamhet, födoämnena och njutningsmedlen.
En kortfattad men särdeles god
framställning af hälsolärans viktigaste delar
afslutar det hela.

Detta allt är ju gamla bekanta saker.
Och ändock läser man denna bok med
oblandadt nöje och tillfredsställelse. Man
förvånas öfver den mängd fakta från
fysikens, kemiens, meteorologiens, fysiologiens
och hygienens områden, som här finnas
meddelade. Men man får icke blott fäkta,
man får ock grundliga och uttömmande
förklaringar öfver dem. Man besparas här
den obehagliga känslan att, då man
kommer till någon dunkel punkt, finna denna
kringgången eller öfverslätad med någon
intetsägande fras. Särskildt vilja vi
framhålla den lifliga, saftiga, underhållande
och i sann mening populära stilen. Det
vore frestande att här lämna några prof
på densamma. Vi hänvisa dock endast
till redogörelsen för molekyler och atomer,
kemisk kraft, blodkropparna, bakterierna
och dryckenskapens verkningar. Ypperliga
äro äfven de här och där inströdda
geografiska skildringarna: tropikerna,
polarländerna, med bantåg öfver alperna, sarnum m. fi.

På det att innehållet måtte bli så
felfritt som möjligt, har författaren låtit
framstående fackmän underkasta densamma en
»skoningslös» kritik. Att bokens senare
afdelning står i jämnhöjd med forskningens
nyaste resultat, därför utgör Öfversättarens
namn en fullgod borgen. Ett och annat
vilseledande uttryck har dock lyckats
insmyga sig. Så säges å sid. 36, att
jorden under alla de årtusenden den existerat
blifvit hvarken kallare eller varmare.
Ändras uppgiften därtill, att jordens
temperatur under historisk tid icke i märkbar grad
förändrats, blir den riktig. På sid. 112
påstås att dimma och moln bestå af
vatten-blåsor. Uti nyare meteorologiska arbeten,
säges det vara otvifvelaktigt, att de bestå
af ytterst små vattendroppar.

Boken prydes af ett stort antal goda
illustrationer. Den svenska upplagan
öfverträffar häruti originalet. Tryck och
utstyrsel äro mönstergilla.

Klart är, att en bok sådan som denna
icke kan ersätta folkskolans läsebok. Men
i sådana folkskolor, där tiden medgifver
läsning af någon bok vid sidan af denna,
där borde förevarande läsebok med fördel
kunna ar?vändas inom de högsta klasserna.
För folkhögskolorna bör den ock»vara
synnerligen lämplig.

| Den rekommenderas för öfrigt på det
j varmaste till en hvar lärare. Han skall
l där finna förträffliga utredningar af många
förhållanden, som de vanligen använda
handböckerna behandla allt för
knapphändigt. Och han skall på samma gång
erhålla mången god vink, huru ett
undervisningsämne bör behandlas, för att det
skall väcka lärjungarnes intresse och
eftertanke och därigenom blifva bildande för
lifvet. Hg.

Model/serier i träslöjd för barn från fern
till nio år, använda i Eva Rodhes
Praktiska arbetsskola i Göteborg af Möja
Nyman. Pris 6 kronor.
För deltagarne uti allmänna
folkskolläraremötet sistlidne sommar utgör helt visst
fröken Eva Rodhe, hennes föredrag,
anförande och hela personlighet, en af de
vackraste hågkomsterna från de äfven i
öfrigt så angenäma mötesdagarna.
Hennes yttranden vittnade alla om en fin
uppfattning af barnanaturen och en varm
känsla för det uppväxande släktet. Man hade
en tydlig förnimmelse af, att de åsikter,
hon uttalade i uppfostringsfrågor, grundade
sig icke på ensidiga kammarfunderingar
utan på en rik erfarenhet.

Hon har ock haft godt tillfälle att samla
sådan. Under sexton år hade hon
ledningen af en flickskola i Uddevalla.
Öf-veransträngd och missnöjd med frukterna
af sitt arbete lämnade hon denna
befattning och grundade kort därefter i
Göteborg den s. k. praktiska arbetsskolan, uti
hvilken hon ville tillämpa de pedagogiska
grundsatser, som hon ansåg vara de
riktiga, men som i mycket afveko från de
då gängse. En af dessa grundsatser var,
att under hela skoltiden handarbete bör
omväxla med den stillasittande och
min-nesansträngande sysselsättningen med
läsning, räkning o. s. v. Och genom att i
sin skola tillämpa denna grundsats har
fröken Rodhe blifvit en af den
uppfostrande slöjdundervisningens förkämpar i
vårt land.

Redan i skolans första klass, uti
hvilken barn af fem års ålder intagas, få
lärjungarna börja med träslöjd.
Handarbetet är här hufvudsak, och klassen kallas
därför »handarbetsklassen». Uti denna och
de båda närmast följande klasserna,
omfattande lärjungar af fem till nio års
ålder, har fröken Rodhe och hennes
med-hjälparinna fröken Nyman öfvat ett
särskildt slags slöjd som de kalla småslöjd.
Den metod för undervisningen däruti,
hvilken de under de gångna åren så
småningom utarbetat, offentliggöres för första
gången uti föreliggande arbete. Detsamma
omfattar 35 noggrant och vackert utförda
planscher öfver de använda modellerna
samt en på svenska och engelska affattad
redogörelse för undervisningens bedrifvande.
Klart är, att denna småslöjd i mycket
måste ordnas efter andra grunder än
träslöjden för äldre lärjungar. Verktygen
måste vara små och lätta samt af ett
mera begränsadt antal. Till virke användes
björk och bok af endast 4-10 mm:s
tjocklek. På detta åldersstadium utgöra leksa-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0628.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free