- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
628

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 51. (625.) 20 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

628

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 51

om trycket i läroböckerna uppdrog åt sin
ordförande att till statsrådet och chefen
för k. ecklesiastikdepartementet afgifva en
skrifvelse af hufvudsakligt innehåll, att då
vid verkställd uppmätning af trycket i 110
vid läroverket i Helsingborg använda
skolböcker det visat sig, att halfva antalet hade
ett i hygieniskt afseende underhaltigt tryck,
och förhållandena sannolikt vore enahanda
vid våra öfriga skolor, anser mötet det
vara skolans plikt att göra, hvad hon
förmår för åstadkommande af en tidsenlig
reform af trycket i skolböckerna. Mötet
vänder sig därför till
undervisningsväsendets högsta myndighet med en vördsam
anhållan att taga denna viktiga sak om
händer, förvissad om att det i så fall ej
skall dröja länge, innan trycket i
skolböckerna blir sådant, att det öfverensstämmer
med hygienens fordringar. Detta skedde
1890 men har ännu ej ledt till något
resultat. Och läkarne kunna naturligtvis ej
vänta att blifva bönhörda mer eller förr
än andra. Men vi få för den skull ej
tröttna i vårt arbete för det allmänna
bästa och ej heller i att om och om igen
uttala våra önskningar och göra våra
framställningar. » Gutta cavat lapidem, non vised
sceve cadendo» (vattendroppen urhålkar
själfva stenen, icke med våld utan genom sitt
täta fallande).

m^E^ Sedan tidningstaxan för år
äB^iy 1894 nu utkommit, kan
prenumeration å Svensk
Läraretidning för nästa år när som helst
verkställas. Den bör ske å
närmaste postanstalt ju förr dess hellre
och senast inom den 24 december.
Priset är det vanliga -3 kronor 5O
öre för hel årgång.

FÖR DAGEN.

En författning, som ej
öfverallt tillämpas,

Genom k. m:ts nådiga kungörelse den
5 augusti 1892 (införd i Svensk
Författningssamling n:r 65 s. å.) erhöll § 8 i
folkskolestadgan ett nytt moment af
följande lydelse:

2. Fore början af hvarje läsår
sammanträde, på kallelse af skolrådets ordförande,
skolrådet och de vid distriktets folkskolor,
småskolor och mindre folkskolor anställde lärare
för att öfverlägga om frågor angående
skolväsendet inom distriktet. Där på grund af
lärarnes stora antal eller distriktets utsträckning
ett för hela distriktet gemensamt sammanträde
icke lämpligen kan hållas, ankomme det på
skolrådet att anordna flera särskilda
sammanträden.

Nämda moment skulle, enligt hvad
kungörelsen upplyser, tillämpas från och
med början af år 1893.

Om l1/2 vecka har alltså ett
kalenderår förflutit, från det författningen
trädde, i kraft. Huru än läsåret beräknas,
måste under denna tid inom hvarje
skoldistrikt läsåret någon gång tagit sin
början och sålunda minst ett sammanträde
af det slag, som i kungörelsen
omför-mäles, vara hållet under årets lopp.

Men det har gått med denna
författning som med åtskilliga andra - den
har på vissa håll råkat i glömska, innan
den ens kommit till användning.

Såsom framgått af referaten i denna
tidning hafva visserligen rätt många
möten mellan skolråd och lärarepersonal
blifvit afhållna under detta år, men i
åtskilliga skoldistrikt har man låtsat, som
om den nya författningen icke funnits
till. En ärad insändare meddelar t. ex.
följande från sin församling:

Sedan förordningen om mötens hållande
mellan skolråd och lärare inom församlingarna
utkommit, har man litet hvarstädes till
ömsesidig båtnad, enligt hvad Svensk Läraretidning
gifvit vid handen, afhållit dylika. Och
eftersom denna förordning nu varit gällande ett
helt år, har man troligen haft tid på sig att
hålla åtminstone något möte för att gifva
lärarne tillfälle att uttala sig i skolans viktigaste
frågor.

Här i församlingen är förhållandet emellertid
ej sådant. Möte utlystes visserligen en
eftermiddag under sistlidna sommarferier.
Lärarekåren infann sig tämligen mangrant, men
skolrådsledamöterna uteblefvo till den
utsträckning, att ordföranden förklarade sig ej kunna
hålla ett sådant möte, som författningen
före-skrifvit. Man hoppades emellertid, att ett nytt
sammanträde före oktoberstamman skulle
blifvit utlyst. Men det uteblef, oaktadt tillfälle
därtill med lätthet kunnat beredas, enär
skolrådet flera gånger sedan den dagen talrikt
varit samladt på ordförandens kallelse.

Hvad månne orsaken härtill kan vara? Är
man rädd för att låta oss uttala, hvad som
ligger oss nära om hjärtat, hvad som
föresväfvat oss under arbetet i den trånga och
osunda skollokalen? Eller är man rädd för,
att vi skulle komma med påståenden, som
skulle medföra onödiga utgifter till
skolväsendet inom församlingen? Det senare
alternativet tyckes nära till hands att antaga,
eftersom man på senaste oktoberstämman nedsatte
utdebiteringen för skolväsendet inom
församlingen med ett öre pr fyrk mot fjorårets.

Förr om åren plägade skolrådets ordförande
utan att vara påverkad af någon k. förordning
hålla sammanträde med lärarne inom
pastoratet, om hvilken skolmateriel, som under ett
kommande år ansågs vara nödig och önskvärd
till de särskilda skolorna; eller ock tillskref
han dem med begäran om uppgift på dylik
materiel både från folk- och småskolan - och
sådan kom verkligen. Nu kommer sådant ej
i fråga. Och den runda summa, sorn
kyrkostämman anslagit såsom »oförutsedda utgifter»
för nästkommande år, torde knappast räcka till
bestridande af nödiga reparationer å skolhusen,
mycket mindre till någon skolmateriel.

Är slutligen orsaken till ofvan antydda
missförhållanden ringaktning för författningen hos
vederbörande, torde ofvanstående vara ett ord,
sagdt i sinom tid, till den kraft och verkan
det kan hafva. ’Iwan.

På liknande sätt har det, enligt hvad
vi erfarit, gått äfven på andra ställen,
ja, skoldistrikt finnas, i hvilka man ej
ens gjort något försök att anordna
författningsenligt sammanträde mellan
skolråd och lärarepersonal.

Då det kan hafva sitt intresse att se,
inom hvilka skoldistrikt i riket den nya
författningen blifvit åsidosatt, äro vi
tacksamma, om våra prenumeranter lämna
oss uppgifter härom nu vid årsskiftet.
Om hvarje prenumerant på ett brefkort
uppräknar samtliga de skoldistrikt, inom
hvilka, enligt hvad han med säkerhet
känner, intet lagstadgadt sammanträde
mellan skolråd och lärarepersonal hållits
före 1893 års slut, torde vår lista kunna

blifva i möjligaste grad fullständig och
tillförlitlig.

Enligt den nya
folkskoleinspektörsinstruktionen åligger det inspektör att
»vaka öfver, att gällande författningar
rörande folkskoleväsendet efterlefvas». Vi
antaga alltså, att på de ställen, där
sådant visar sig behöfligt, inspektörerna
komma att erinra vederbörande om
tillvaron af kungl, kungörelsen af den 5
augusti 1892.

Årsafgiften

i Sveriges allmänna folkskollärareförening
skall vara insänd före årets slut. Endast
de medlemmar, hvilkas årsafgifter
inkommit till nämda tid, blifva upptagna i
nästa katalog.

Hvarje lärare och lärarinna

bör för egen räkning hålla sig med ett
exemplar af Svensk Läraretidning. Att
läsa den tillsammans med andra kan
nog tyckas billigt men är i längden dyrt,
ty då man efteråt vill taga reda på en
viktig sak, så har man ej tillgång till
tidningen.

Många ledigheter.

I förra veckans nummer af Svensk
Läraretidning ledigannonserades ej
mindre än 61 lärare- och lärarinneplatser.
Att tillräckligt många sökande anmäla
sig, blott lönen ej är allt för obetydlig,
framgår däraf, att till en i denna tidning
för några veckor sedan ledigannonserad
småskollärarinnetjänst med 350 kronors
lön, anmälde sig ej mindre än 28
sökande.

Ett supplement

till läraresångboken skall, såsom förut
omtalats, gratis utdelas till Svensk
Läraretidnings prenumeranter för 1894.
En hvar prenumerant äger före den l
mars föreslå de sånger, hvilka han
önskar måtte upptagas i detta supplement.
Den unisona sången har onekligen under
detta år tagit icke ringa fart vid
läraremötena, men för att det under 1894 må
än ytterligare gå framåt, är af vikt att
saken hålles vid lif.

Resestipendiet för lärare och
lärarinnor.

Vid verkställande utskottets
sammanträde sistlidne torsdag meddelades, att
det pedagogiska resestipendium, som
skall utdelas i början af nästa år, blir
jämt 1,000 kr.* Beloppet kommer
antagligen att fördelas i 2 å 3 stipendier.
Centralstyrelsen skall vid
årssamman-trädet den 3 instundande januari fatta

* Såsom förut tillkännagifvits skulle
stipendiet enligt de fastställda villkoren blifva 809
kr. 59 öre. Men då under tiden l-14
december ytterligare rekvisitioner å Jultomten ingått,
så att sammanlagdt för skolbarns räkning
rekvirerats 98,934 ex. (den öfriga delen af
upplagan har sålts genom boklådorna), så
utjämnades beloppet till ofvanstående summa,
motsvarande 100,000 ex.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0640.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free