- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
629

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 51. (625.) 20 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 51

SVENSK LÄRARETIDNIN&

629

närmare beslut rörande villkoren för
stipendiets åtnjutande m. m. »Det är» ~
skrifver en Göteborgstidning- »att
antaga, att stipendiet hädanefter blir
permanent, så att hvarje år några lärare
och lärarinnor blifva i tillfälle komma
ut och se sig om i världen, få vidgade
vyer och nya impulser för det trägna
och ansträngande arbetet i skolsalen.»

Upplysningar

för
våra prenumeranter,

I landsorten sker all prenumeration på
Svensk Läraretidning å närmaste
postan-stall. Pris 3,50 kr. för helt år
(postarvodet inberäknadt). Prenumeration bör
enligt generalpoststyrelsens cirkulär
verkställas så tidigt som möjligt och helst före
julafton. Den blankett, som åtföljer
dagens nummer, kan därvid användas (ena
hälften återfås som kvitto från
postanstalten).

I Stockholm sker prenumerationen
antingen på någon af härvarande åtta
postanstalter eller ock på Svensk
Läraretidnings byrå, Barnhusgatan 6 (tredje huset
från Drottninggatan). Prenumerationspriset
i Stockholm är alldeles detsamma sorn i
landsorten, och erhålles tidningen fritt
hemburen hvarje onsdags eftermiddag.
Tydlig adress bör därför uppgifvas. Blankett
för Stockholmsprenumeranterna medföljer
likaledes dagens nummer.

I Norge och Danmark boende
abonnenter böra alltid verkställa prenumerationen
å närmaste postanstalt, i hvilket fall
tidningen framkommer snabbare och mera
regelbundet än vid prenumeration genom
j bokhandeln. Priset är alldeles detsamma
som i Sverige eller 3,50 kr för helt år,
1,25 kr. för kvartal.

Prenumeranter i Finland böra äfvenledes
alltid hän vända sig till närmaste
postanstalt. Tidningens pris i Finland är 6,70
mark för helt år och 3,80 mark för halft
år (postarvodet inberäknadt).

Äfven i Tysk/and kan prenumeration
ske genom postverket. På de tyska
postanstalterna kostar Svensk Läraretidning
1,90 mark pr kvartal.

Till Amerika (liksom ock till de
europeiska land, som ej äro nämda här ofvan)
sändes tidningen under korsband mot en
afgift af 6,50 kr. för helt år, 3,50 kr. för
halft år och 2 kr. för kvartal.

SJÉP"* Prenumerera nu genast och dröj
ej därmed till nyåret! Genom att
prenumerera strax försäkrar man s/g om att
genast från årets början få hvarje
nummer regelbundet.

Dagens nummer utgifves
under n:r 51 (A) och n:r 51 (B), det
sistnämda utgörande en prenumerationsblankett.
Do af våra abonnenter, som redan
verkställt prenumeration för nästa år, torde
godhetsfullt lämna blanketten till någon
kamrat, som icke förut har Svensk
Läraretidning. Ifall någon önskar dylika
prenumerationsblanketter till utdelning bland
kamrater, stå vi gärna till tjänst därmed.

Nästa nummer, det sista för
året, åtföljes som vanligt af titelblad och
innehållsförteckning. På grund af
helgdagarna utkommer det en dag senare än
eljest, alltså först torsdagen den 28
december.

Prejudikat angående val af vice
ordförande i skolrådet. Helsingborgs
stadsförsamlings skolråd beslöt vid
sammanträde den 26 maj innevarande år, på
därom väckt förslag, att för tiden t. o. m.
utgången af år 1894 inom sig utse ny
vice ordförande. Vid därefter anställdt val
utsågs med 6 utaf 7 afgifna röster till
vice ordförande kamreraren J. Ljungh.
Skolrådsledamoten, fabrikören N. Nilsson
öfverklagade valet under anförande bland
annat, att då dittillsvarande vice
ordföranden i skolrådet konsuln A. Hansson
fortfarande kvarstode såsom ledamot af
skolrådet och icke afsagt sig uppdraget att
vara samma skolråds vice ordförande,
be-mälde Hansson måste anses fortfarande
innehafva sagda uppdrag. På grund häraf
yrkades, att domkapitlet måtte upphäfva
det öfverklagade valet samt förklara
konsuln Hansson berättigad att under sitt
återstående ledamotskap af skolrådet fungera
såsom dess vice ordförande, eller, om detta
y-rkande ej kunde vinna bifall, att det
senast företagna valet ej måtte afse den af
skolrådet bestämda tiden utan gälla endast
tills vidare eller till dess skolrådet kunde
finna lämpligt välja ny ordförande.

Genom utslag den 13 sistlidne
september förklarade domkapitlet,

att enär k. förordningen den 21 mars 1862
om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd
icke innefattade närmare föreskrift om vare sig
tiden, då val af vice ordförande i skolrådet
borde anställas, eller hvilken tid detsamma
borde afse, och det förty måste anses tillhöra
skolrådets eget omdöme att i ämnet besluta,
funne domkapitlet, helst obestridt vore, att
beslutet eljest i laga ordning tillkommit, skäligt
lämna de anförda besvären utan afseende.

De besv,är, som häröfver anförts, hafva
den 30 sistl. november af k. m:t lämnats
utan afseende.

Icke tillsatt i laga ordning*.
Folkskolläraren i Hedemora landsförsamling A. O.
Lundqvist, som den 12 maj 1867 antagits
till sin nu innehafvande befattning och
därförut tjänstgjort såsom folkskollärare
dels i Ängsö församling åren 1861 - 65
och dels i Romfartuna församling 1866
-67, har hos k. m:t anhållit, att han,
ehuru han icke blifvit i författningsenlig
ordning antagen till lärarebefattningarna i
Ängsö och Romfartuna, måtte få räkna sin
tjänstetid såsom ordinarie folkskollärare

från den l maj 1861 eller ock från den
l maj 1863. Af den utredning, som med
anledning häraf införskaffats, har framgått:

att hvad beträffar anställningen i Ängsö, till
hvilken Lundqvist uppgifvit sig hafva blifvit
vald år 1860, ehuru protokollet därom
förkommit, pastor i Ängsö år 1877 intygat, att
Lundqvist fr. o. m. år 1861 t. o. m. år 1865 varit
ordinarie folkskollärare i Ängsö, och hade den
tjänst, L. bestridt i Ängsö, varit församlingens
enda folkskolläraretjänst;

att hvad åter vidkomme tjänstgöringen i
Romfartuna, hade Lundqvist ostridigt blifvit där
antagen af skolrådet och inga omständigheter
anförts, som kunde föranleda till antagande,
att L:s tjänstgöring därstädes varit att hänföra
till annat än extra tjänstgöring.

Vid föredragning -af detta ärende den
30 november har k. m:t i så måtto
bifallit ansökningen, att Lundqvist må såsom
ordinarie tjänstår räkna den tid han
tjänstgjort i Ängsö församling eller från den l
maj 1861 till och med år 1865.

’ 43 års tjänstgöring* men blott 19
tjänsteår. Lärarinnan vid
Storkyrkoförsamlingens folkskola härstädes fru Valfrid
Gustafva Jansson, hvilken icke aflagt
folkskollärareexamen men af k. m:t den 30
oktober 1874 förklarats utan hinder däraf
äga åtnjuta examinerad folkskollärares
rättigheter, har hos k. m:t anhållit, att hon,
som den 4 maj 1875 antagits till sin nu
innehafvande befattning, måtte för att kunna
komma i åtnjutande af pension få af den
tid, hon dessförinnan allt sedan den 22
jan. 1851 tjänstgjort såsom e. o.
lärarinna vid nämda folkskola, tillgodoräkna
sig tio år såsom tjänsteår.

Denna ansökning har k. m:t funnit icke
kunna bifallas.

Församling’ ålag-d att inrätta
småskola. Sedan Tolånga församling vid
kyrkostämma den 5 december 1892
beslutat att; med bibehållande af
församlingens folkskola i Näsby, i dess närhet
inrätta en småskola, samt detta beslut genom
länsstyrelsens i Malmöhus län och
domkapitlets i Lunds stift laga kraftvunna
utslag den 2 maj 1893 blifvit fastställdt, så
hade församlingen utan afseende därpå
vid kyrkostämma den 24 juli 1893
beslutat, att småskola för de Näsby
skolområde tillhörande barn icke skulle
inrättas, utan behofvet af denna småskola
skulle på det sättet afhjälpas, att den
årliga undervisningstiden i Näsby folkskola
skulle förlängas från åtta till tio månader,
af hvilka fem skulle användas till
folkskolebarnens och återstående fem till
småskolebarnens undervisning.

På häröfver anförda besvär har
domkapitlet genom utslag den 13 dennes
upphäft sistnämda beslut och ålagt Tolånga
församling att ofördröjligen i laga ordning
vidtaga åtgärder för beredande af en sådan
verkställighet af kyrkostämmobeslutet den
5 december 1892, att, utan inskränkning
i den årliga undervisningstiden i Näsby
folkskola, såsom underlag åt densamma
inrättas en särskild småskola för
meddelande af det första förberedande
kunskapsmåttet åt de barn, som sedermera böra i
nämda folkskola intagas.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0641.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free