- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
630

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 51. (625.) 20 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

630

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 51

Linköpings stifts nästa
folkskolläraremöte ’ skulle, enligt vid stiftsmötet
i Motala år 1892 fattadt beslut, hållas i
Norrköping nästa sommar. Anordningarna
för detta möte uppdrogos åt Norrköpings
folkskollärareförening. Vid nämda
förenings vintermöte sistlidne lördag var denna
fråga på tal och föranledde en kortare
diskussion, som utmynnade i följande beslut:

I betraktande däraf, att stiftsmöte hölls i
Norrköping 1886 och att Norrköping det
oaktadt bestämts till mötesplats, innan ännu
stiftets sydöstra del inom sitt område haft något
dylikt möte; samt i betraktande däraf, att
mötet 1892 utan trängande skäl, som det tyckes,
velat framflytta nästföljande möte,

så beslutar föreningen att ej anordna något
stiftsmöte under år 1894 samt uppdrager åt
sin styrelse, att, då tid och omständigheter
sådant kräfva, taga anordnandet af ett sådant
möte under öfvervägande.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare- (framdeles
äfven klockare- och organist-) tjänsten i Hacksta,
Upps.: 1) G. F. Lindeberg i Hållnäs, 2) J. G.
Levén i Drothem, 3) I. T. Hellen i Morkarla.
(5 sökande.)

Valde. Till organist i Lidköping: G.
Blomqvist i Motala.

- Till folkskollärare i KyrkhuU, Blek.: M. J.
Celander i Torhamn.

- Till folkskollärare i Öfver-Luleå, Nbtn:
E. A. Lundström i Jockmock.

- Till folkskollärare i Askeryd, Jönk.: J.
A, Bodin i Hjälmseryd med 1,622 röster. (N.
L. Hultgren i Barum erhöll 499 röster.)

- Till vik. lärare vid Ingaboda folkskola,
Fröderyd, Jönk.: Gunnar Engström.

- Till e. o. lärarinna vid Skarlunda
folkskola, Vårdinge, Sthm: Berta Hallgren i
Frus-tuna. (4 sökande.)

- Till vik. lärarinna vid Matnäs folkskola,
Forsa, Gflb.: Mimmi Östergren i Vendel.

- Till biträdande lärarinna vid Forsviks
folkskola, Undenäs, Skbg: Anna Fahlström i
Sköfde landsförsrg.

- Till lärarinna vid Hillebola mindre
folkskola, Öster-Lnfsta, Upps.: änkefru A. E.
Erik-zén, född Morén. (7 sökande.)

- Till småskollärarinna i Öja, Södm.: Hanna
Brandt i Malmköping. (28 sökande.)

- Till småskollärarinna i Angered, Älfsb.:
Emeline Andrén i Hjertum. (27 sökande.)

Till skolrådstedamot i Östra Tommarp, Krist.,
är vald folkskolläraren S. M. Holmgren i Tågarp.

- För skolhusbyggnad hafva Hejnums och
Bä!s församlingar, Gotl., erhållit tillstånd att
upptaga ett amorteringslån å 3,500 kr.

- Till stadsfullmäktig i Oskarshamn
nyvaldes den 12 d:s folkskolläraren därstädes E.
Rydmark med 3,457 röster.

- Organistvalet i Göteborgs
Masthuggsförsamling öfverklagades hos domkapitlet men
har den 13 d.s blifvit fastställdt.

- Den varning, skolrådet i Nödinge
försam-linge tilldelat folkskolläraren därstädes H. P.
Hultén, har af Göteborgs domkapitel blifvit
upphäfd.

- Medaljen i silfver af åttonde storleken med
inskrift: »För medborgerlig förtjänst» har k.
m:t tilldelat klockaren och organisten K. A.
Kullgren i Hernevi, Vstm.

- Norrköpings folkskollärareförening har till
styrelse för nästa år återvalt hrr M. Neländer
och N. Rosengren samt nyvalt d:r I. Lyttkens
och hr J. Hylander.

- Hundskattemedlen för innevarande år
(omkring 250 kr.) hafva Strängnäs stadsfullmäktige
anslagit till beklädnad åt fattiga skolbarn inom
samhället.

- Vid Gudmundrå högre folkskola har såsom
vikarierande föreståndare (under den tid hr
Joh. Nydahl vistas vid riksdagen) antagits kand.
O. Högberg.

- Genom eldsvåda Ödelades i förra veckan
Norrhviddinge sparbanks- och småskolehus.
Hela byggnaden och en del lösöre blefvo
lågornas rof. Lärarinnan förlorade sitt bohag.

- Ett säreget beslut har Floda församling,
Södm., fattat. Af Skollärarnes afgifter till
fattigvården skall nämligen bildas en särskild
kassa att användas, då någon af dem, deras
familjer eller tjänstefolk skulle komma i behof.

- Jordfästning förrättades i Glafva kyrka
den 3 d:s öfver församlingens åldrige klockare
och organist A. Pettersson. I processionen
deltog en stor mängd människor, och kistan
var prydd med flera kransar.

- En hedersgåfva öfverlämnades vid
termins-afslutningen i Långstads skola i Grums till
läraren K. G. Grundmärk. Gåfvan bestod af
en finare kaffeservis, åstadkommen genom
sammanskott af föräldrar och målsmän.

- Gossar i skolåldern inom Vrena församling
skola enligt kyrkostämmans beslut under
någon tid deltaga i den för flickor anordnade
syskolan för att lära sig stoppa strumpor och
laga öfriga klädespersedlar.

- Svenska flaggan är anskaffad till Ale-Sköfde
folkskola och mindre folkskola, Älfsb., Håtorps
skola i L:a Malma, Södm., Kinne-Klefva, Skbg,
Jörn, Vtbn, samt Tångens skola i Holmedal,
Vrml.

– På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning jsubskriberats af
Jun-sele, Hvellinge, Sunnemo, Ö. Kärrstorps, Länna,
Öfver-Luleå, Odensvi, S. Vrams, Kristbergs,
Husby-Lyhundra, Hästveda och Farstorps
församlingar.

- Vid Malmöhus landstings
småskollärarinneseminarium i Lund utexaminerades den 12
den-nes 30 elever, af hvilka 28 erhöllo
lärarinneplatser examensdagen. - Från
småskollärarinneseminariet i Karlstad hafva utexaminerats
33, i Västerås 22 och i Hvetlanda 8 elever.

- De nya formulären för skoluppgifter voro
föremål för öfverläggning och samtal vid ett af
folkskoleinspektörerna Norén och Wockatz
anordnadt möte den 11 och 12 d:s med folk- och
småskolans lärarepersonal från Söderhamn och
kringliggande socknar.

- Såsom arvoden för undervisning i
militäröf-ningar vid folkskollärareseminarierna under
läsåret 1893-94 får enligt k. m:ts beslut utgå
följande belopp: till seminariet i Uppsala 150
kr., i Linköping 200 kr., i Växjö 150 kr., i
Lund 200 kr., i Göteborg 200 kr., i Karlstad
150 kr. och i Hernösand 150 kr.

- På grund af oriktiga uppgifter i skolrådets
rekvisition vägrade såväl länsstyrelse som k.
m:t statsbidrag för slöjdundervisningen i
Magiehems församling för innevarande år. Sedan
ny ansökan ingifvits af skolrådet, har
statsbidrag nu utanordnats för två slöjdskolor med
tillsammans 150 kr.

– Till styrelse i Göteborgs skolförening
valdes sistlidne lördag hrr K. G. Vikander, G.
Gisslov, E. Andersson och J. Glimstedt samt
småskollärarinnan fröken Anna Larsson. De
fyra senare nyvaldes efter hrr C. J. Gardell,
J. Ohlander, A. E. Magnusson och K. J. Rosén,
som samtliga tillhört styrelsen under flera år
och nu undanbedt sig omval.

- Folkskolans läro- och öfningsämnen anser
diskussionsföreningen å Nääs böra bibehållas
samt intet nytt ämne införas i skolan med
undantag af teckning i de skolor, där sådan
hittills ej förekommit. Två tredjedelar af läro
timmarna böra anslås till kristendom,
modersmålet och matematik,. och intet af de öfriga
ämnena bör tilldelas mer än två timmar i
veckan.

- Vid musikkonservatorium härstädes hafva
under höstterminen aflagts organistexamen af
Th. Gröna, G. Ekman, E. Ullman och V.
Viklund; kyrkosångareexamen af nämde Ekman
samt Frida Jungbeck, Herm. Renius, Gust.
Ren-trop, Gerda Sandberg och Gerh. Vallén; samt

examen för behörighet till musikläraretjänst
vid allmänt läroverk af K. Billberg och
förut-nämda Jungbeck, Rentrop, Sandberg samt Ant.
Videgren.

- Skolrådsledamot i 30 dr har förre
riksdagsmannen Mårten Trulsson i Starrarp varit. Med
anledning häraf uppvaktades han på sin
födelsedag den 7 d:s af Frenninge församlings
lärarekår, som åt honom öfverlämnade hans
porträtt, utfördt i olja. Gåfvan åtföljdes af en
skrifvelse från nämda lärare och lärarinnor,
hvilka bragte honom sin hjärtligaste tack för
det nit och den omtanke för skolans framgång,
som han under dessa 30 år städse visat.

- En petition uppsattes vid skolmöte i
Gagnef den 9 d:s och undertecknades af samtliga
närvarande småskollärare och lärarinnor och
afläts till tvänne Dalarnes riksdagsmän, en i
första och en i andra kammaren. I petitionen
anhålles, att förslag måtte vid stundande
riksdag framläggas om sådan ändring i nu
gällande reglemente för småskolepersonalens
understödsanstalt, att äfven Öster- och
Västerdalarnes småskolepersonal måtte, oafsedt den
förkortade lästiden, på ålderns dagar komma
i åtnjutande af understöd.

- Mot minderårigas utelöpande nattetid har
kontraktsprosten K. E. Edlund väckt motion
hos Örebro stadsfullmäktige, l motionen
föreslås, att fullmäktige besluta om förbud för i
skolåldern varande barn att senare än kl. 8
e. m. på gator, allmänna platser,
utskänknings-ställen eller andra offentliga lokaler till salu
utbjuda eller utdela tryckalster, blommor,
kramvaror eller annat. Bland de stadsfullmäktige,
som instämt i motionen, märkas statens
folkskoleinspektör samt en af stadens
folkskollärare.

- En lärare utan armar finnes vid en mindre
folkskola i en af Helsinglands norra socknar.
Han äger dock stor förmåga att upprätthålla
disciplin bland barnen. Med högra foten har
han genom trägen öfning förvärfvat sig god
färdighet i skrifkonsten. Personen i fråga är
för öfrigt begåfvad med ett särdeles godt
hufvud och sköter undervisningen på ett i alla
afseenden förtjänstfullt sätt. Det är icke
genom någon olyckshändelse, som han förlorat
sina armar, utan han har varit lytt ända från
födelsen.

- Berättelse rörande Tekniska skolans i
Stockholm verksamhet och tillstånd under läsåret
1892-93 är af skolans styrelse utgifven från
trycket. Enligt berättelsen bestrides
undervisningen vid denna mångsidiga anstalt af 28
ordinarie lärarekrafter samt dessutom 3 L
underlärare och 4 lärare för extra läroämnen.
Skolans utrymme har sedan flera år varit taget
strängt i anspråk. Därför har styrelsen
nödgats hos k. m:t begära, att till skolans
disposition måtte öfverlämnas de lokaler inom
skolbyggnaden, som för närvarande innehafvas af
landtbruksakademien.

- Det nuvarande examensväsendet och dess
inflytande på undervisningen har gifvit
diskussionsföreningen på Nääs anledning till följande
uttalande: »Föreningen anser det hittills
rådande examenssystemet olämpligt, bland
annat därför, att skolans mål, barnens
uppfostran, blott otillräckligt tillgodoses, samt att det
ger anledning till, att läraren under terminens
lopp blir frestad att företrädesvis arbeta på
bibringandet af minneskunskaper. Däremot
uttalas som en önskan, att i synnerhet med de
barn, som ej skola afgå ur skolan,
examensdagen måtte få formen af en arbetsdag med
lämplig afslutning.»

- Diskussionsföreningen på Nääs har på
frågan: >Huru bör teckningsundervisningen be
drifvas för att blifva fruktbärande för
undervisning i slöjd?» afgifvit ett i hufvudsak så
lydande svar: På grund af ämnets vikt och
den jämförelsevis korta tid, man i de flesta
folkskolor kan ägna däråt, är af synnerlig vikt,
att vid denna undervisning en god metod
följes. Hufvuddragen af en sådan torde kunna
framställas i följande punkter: att
teckningsundervisningen får begynna om möjligt redan
i småskolan; att frihands- och linearteckning
kombineras med hvarandra; att öfvergång till

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0642.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free