- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
632

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 51. (625.) 20 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

632

SVENSK LÄKARETIDNING,

N:r 51

slut än »det bör ej ske», »det kan ej anses
lämpligt» o. s. v.*

Det torde förlåtas oss, om vi ej kunna fatta
grannlagenheten u,ti att nära \\ år låtsa sig
vara nöjd med det uppdrag man erhållit och
så i det sista - så sent att andra anordningar
näppeligen lära kunna vidtagas - förklara sig
ej mottaga förtroendet. Icke heller kunna m
förstå den grannlagenhet, som ger sig tillkänna
däri, att ett beslut, fattadt af ett stiftsmöte
med öfver 350 deltagare, upphäfves af ett
kretsmöte.

Vore nu förhållandet sådant, att
Norrköpingskåren varit betungad med anordningar för
åtskilliga större möten förut, kunde vi förstå
och förklara beslutet, men nu har, så vidt vi
veta, aldrig något större skolmöte samlats i
Norrköping utom Linköpings stifts första år
1886.

Vi skulle äfven förstå Norrköpingsföreningen
- och därtill gilla dess handlingssätt - om
andra större Skolmöten vid samma tid vore
att motse på någorlunda nära håll. Men då
det är alldeles säkert, att ganska få östgötar
komma att gästa Västerås och att ännu färre
resa till Växjö (om där blir något möte), så
torde försvaret för det här klandrade beslutet
icke heller häri vara att finna.

Skall en kår på omkring 80 personer draga
sig för de med ett mötes anordnande förbundna
besvären - hvad skola då de mindre orternas
lärarekårer säga, nar bördan lägges på dem.

Flere östgötalår ar e.

Kroppsagan i skolan.

Då Svensk Läraretidnings läsare möjligen
af det i förra numret kortfattade referatet från
Göteborgsmötet kunna få den uppfattningen,
att undertecknad skulle önska absolut förbud
mot användande af kroppslig aga i skolan, och
då jag icke vill, att någon skall tillskrifva mig
andra åsikter än dem, jag verkligen hyser, ber
jag få meddela, att jag vid ifrågavarande
tillfälle sökte ådagalägga, att förenämda straffart
har med uppfostran i egentlig mening, med
religiös och moralisk bildning, ingenting att
skaffa, men att den under nuvarande
förhål-landeri kan för disciplinens upprätthållande i
vissa exceptionella fall försvaras, d. ’Å.-när alla
andra medel försökts och visat sig
otillräckliga. För öfrigt ber jag att få hänvisa till
mötets protokoll och »Vetenskaplig
uppfostringslära».

Espö den 15 december 1893.

Ola Bergström.

* Den af föreningen antagna resolutionen
återgifvas fullständigt på annan plats i dagens
nummer. Red. anm.

JULTOMTEN,

Skolbarnens jultidning,

tog i år hastigare slut, än vi hade
väntat. Med hänsyn till antalet rekvisitioner,
som ingått i början af december,
bestämdes upplagan till 120,000 exemplar - en
helt visst i vårt land enastående upplaga.
I början af förra veckan, sedan Jultomten
hunnit blifva känd, inströmmade
emellertid rekvisitioner i sådan mängd, att
upplagan var alldeles slutsåld redan på
morgonen torsdagen den 14 d:s, och tiden
medgaf ej då tryckning af ny upplaga.
Sedan dess hafva inkommit rekvisitioner
på åtskilliga tusental, hvilka alltså ej
kunnat expedieras.

Jultomten har i år varit så efterfrågad,
att enligt hvad vi erfarit personer, som i
rätt tid förskaffat sig tidningen, blifvit
bjudna dubbla priset, ifall de velat afstå sina
exemplar. Detta bör vara en maning att
ett annat år insända rekvisition i god tid.

Vår afsikt är att nästa år göra
Jultomten ännu vackrare, ännu mera originell,
och hoppas vi, att tidningen då skall
kunna utgå i en upplaga af 150,000
exemplar, hvarigenom de många barn, som i
år gått miste om Jultomten, skola kunna
blifva i tillfälle göra hans bekantskap. Men
vi måste strängt hålla därpå, att
rekvisitionen skall vara gjord i medlet af
november - under alla omständigheter före
den 30 november.

*Och så till sist beder Jultomten att få
tacka sina många vänner och gynnare,
hvilka alla tillönskas

En god jul!

Prenumerera på Svensk
Läraretidning* före julafton!
Endast därigenom försäkrar man
sig* om att genast från årets
början få hvarje nummer
regelbundet.

Pensionsbref,

utfärdade under november månad.
Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.650. Å. Jonsson, Julita, Södm.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.651. A. L. Vallquist, Lyrestad, Skbg.

389 kr., fr. l jan. 1894.

1.652. K. V. Vesslén, Hacksta, Upps.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.653. Sofia Helling, Brunskog, Vrml.

431 kr., fr. l jan. 1894.

1.654. Josefina J. Karlström, Kalmar stad.

675 kr., fr. l jan. 1894.

1.655. E. Edner, Ransäter, Vrml.

525 kr., fr. l jan. 1894.

Folkskollärarnes änke- oeh pupilikassa.

560. S. Bäcklunds änka o. 4 b., Erska, Alfsb.

180 kr., fr. l nov. 1893.

561. /. M. Lindbladhs änka o. 5 b., Tving, Blek.

210 kr., fr. l nov. 1893.

562. H. H. Thoréns änka, Karlskrona.

200 kr., fr. l nov. 1893.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

sotn icke äro undertecknade med afsäiidårens nanin och

adress, lämnas utan afseende.)

Sjuk. 1) 7 tjänsteår. 2) Lärare med
sammanlagdt 49 lefnads- och tjänsteår erhåller, då
han afgår på grund af sjukdom, 64 procent af
helo pension.

Ångerman. 1) Har kyrkostämman på något
sätt tillförsäkrat Eder detta rum, kan det ej
fråntagas Eder. 2) I frågor rörande
löneförmåner ingifvas klagomål till länsstyrelsen.

Rek. 33. 1) Ja, om inspektören ej gör
anmärkning vid rekvisition af statsbidraget.

2) Naturligtvis ej - men alla lagar kunna
kringgås. 3) Nej. 4) Nej.

Agge. 1) Intet stadgande härom. 2) Inom
förra hälften af mars, juni, sept. och dec.

3) Ja, visst kan ordföranden utan
skolrådets hörande utfärda ett tjänstgöringsbetyg,
men ett dyjikt betyg kan naturligtvis ej
undertecknas : »Å skolrådet vägnar», och har
sålunda ingen laglig betydelse. 4) och ö)
Närmare upplysningar behöfvas, för att vi skola
kunna besvara frågorna.

-g. Ja.

K. St. E-n. Numret afsändt.

/. P. L. 1) Tjänstgöringen såsom kateket
får ej medräknas. 2) Om obotlig sjukdom
föreligger, fås vid 62 lefnads- och 18 tjänsteår
95 procent af hel pension. 3) Nej.

A. R. Beror på tycke och smak.

Axel. 1) Afdrag bör ej kunna ske. 2) För
hel pension fordras 30 tjänsteår. 3) Ja, för
så vidt skolan hela tiden varit fullständig
folkskola.

Z. V. 1) Troligtvis. 2) Två ram på samma
botten samt kök för enskildt bruk.

Peder Lärka. 1) Bäst att fråga inspektören
till råds. 2) Se en artikel i förra numret!

lex-. Ett prejudikat i ämnet finnes i n:r
50 år 1882.

A-g-n. Se svaret till Ångerman!

A. J. R. Jo, om skolrådet medgifver detta.

Greta. 1) Minimilönen för
småskollärarinnetjänst, för hvilken utgår statsbidrag, är 200
kr. 2) och 3) Småskollärarinna skall icke
under några omständigheter erlägga mer än 4 kr.
pr år till understödsanstalten. Helt understöd
är 150 kr. och fås efter 55 lefnads- och 30
tjänsteår. 4) Intet stadgande härom. 5) Ja.

Olof B. 1) Nog tryggar fullmakten Eder att
få innehafva en läraretjänst inom församlingen,
rnen huru säker Ni kan vara vid den nu
innehafvande platsen, ser Ni af artikeln i förra
numret. 2) Om skolrådet beslutar detta. 3) Ja.

Edde. 1) Ej minskning i statsbidraget. 2)
Nej.

Valentin. 1) Nog kan valet öfverklagas, men
utsikterna till ändring äro ringa. 2) Se
folkskolestadgan § 19 mom. 5.

Z-pt. Se artikeln i förra numret! Måhända
annonsen kan hjälpa Eder.

Sixten. 1) och 2) Nej.

Uncertain. Efter litt. A.

C. O. H. Intet stadgande.

O. S. Å. 1) Ja. 2) Torde vara ©behöfligt.
(Sänd oss vid tillfälle afskrift af protokollet,
skola vi yttra oss bestämdare i frågan.)

Sten. 1) Folkskolans undervisningstid
beräknas till åtta kalendermånader eller 34 ’/2
veckor. Om därmed afses 343/? eller 344//
veckor synes vara en allt för underordnad sak
för att föranleda tvist. 2) Ja. 3) Nej. 4)
Härom talas ingenstädes. 5) Ja. (Då svaren
kunna intressera flera af tidningens läsare,
pläga de meddelas fullständigt. I början af
tidningens tillvaro återgafs äfven frågorna, men
detta tog allt för stort utrymme, hvarförutom
samma frågor ständigt återkommo.)

Janne. Ni kan ju försöka t. ex. Allgemeine
Deutsche Lehrerzeitung (pris 7 kr. 41 Öre pr
år) eller Pädagogische Zeitung.

Potifar. Från l jan. 1894, om ej annan
öfverenskommelse träffats.

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1893 kvitteras
(siffertalen inom parentes angifva antalet
pedagogiska småskrifter för 1894): S. Marks 11
(8), Ö. Dals l (tillägg), Skredsviks-Bokenäs 10
(9), Onsjö härads 22 (10), Visnums 13 (7),
Oskarshamns 12, Uddevalla-Fräkne 20,
Västerbergslagens 34 (20), Sydöstra Skånes 33 (23),
Uppvidinge 15, Ystads 20, Villåttinge 21 (7),
Trosatraktens 13 (3), Växjö 22 (9) Gärds
ha-rads 16 (6)._________ Kassaförvaltaren.

Minneslista.

Dec.

23. Hessleholmstraktens lärareförenings möte

i Hessleholm.
29. Allbo härads folkskollärareförenings möte

i Grefvaryd.

- Sammanträde med Södermanlands lärare-

kårs sjukhjälpsförening i Flen.
31. Före denna dag rekvirera skolråden hos
k. befhde statsbidrag för 1893 för
folk-och småskollärares aflöning, för
fortsättningsskolorna samt för
slöjdundervisningen.

- Före denna dag skola medlemsafgifterna

i Sveriges allmänna
folkskollärareförening vara insända till kassaförvaltaren,
adr. Stockholm N.

Jan. Skolrådets ordförande skall under denna
månad (»vid början af hvarje år»)
upprätta förteckning öfver distriktets
skolpliktiga barn. (F. S. § 36.)
1. Denna dag laga af- och tillträdestid for
folkskollärare, hvars val senast den 30
nov, vunnit laga kraft. (F. S. § 28.)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0644.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free