- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
649

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 52. (626.) 28 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 52

SVENSK LÄKARETIDNING.

649

- Efter 34 års verksamhet i folkskolans tjänst
lämnar nu skolläraren Lars Hansson i V.
Vram sin befattning. Med anledning häraf
uppvaktades han den 21 d:s af ett 40-tal
personer, som för att uttrycka sin tacksamhet för
långt och troget arbete i skolans och’
kommunens tjänst till honom öfverlämnade en
.dyrbar gåfva, beledsagad af ett tal af
skolrådets ordförande. Gåfvan bestod af
kaffekanna, sockerskål, gräddkanna och bricka af
nysilfver, ett dussin teskedar och en snusdosa
af silfver, en soffa med sex stolar, en skrifstol
samt ett divansbord.

- Julglädje bereddes de små i Vadstena
genom sällskapet »Ett strå till stacken», som
den 17 d:s i stadens folkskola anordnat en
julfest för inemot ett hundratal fattiga barn.
Dessa erhöllo där klädespersedlar och andra
goda saker, alltsammans åstadkommet genom
frivilliga gåfvor. Kyrkoherden Fjetterström höll
ett enkelt föredrag om julens betydelse,
hvarjämte sång utfördes. Ett par väldiga granar
prydde salen, och deras ljus tindrade i kapp
med förtjusta barnaögon. Festen bevistades
af ett hundratal stadsbor och afslöts med en
julhälsning af pastor Elmers. I det arbete, som
genom detta sällskap utföres, taga lärarinnorna
vid stadens småskola verksam del, skrifves till
Svensk Läraretidning. j

- Det senaste folkskollärarevalet i Kalmar har
öfverklagats på mycket säregna grunder. En
af de valde, ordinarie folkskolläraren i Högsby
församling J. M. Olsson, förmenas nämligen
vara inkompetent. Han utexaminerades från
Växjö seminarium 1889 i enlighet med de
bestämmelser, som gällde enligt 1865 års
seminariereglemente, l svenska språket har han
icke erhållit något betyg, utan förekommer i
stället i afgångsbetyget härom följande
anteckning: »Aflagt mogenhetsexamen vid allmänt
läroverk och följaktligen ej här pröfvad.»
Gällande seminariestadga af 1886 medgifver
emellertid numera icke dylik befrielse från pröfning i
svenska språket. Nämda stadga säger väl, att
undantag från den förändrade
undervisningsplanen kunde äga rum under åren 1887-89,
rnen fråga är, om denna
undantagsbestämmelse kan gälla för elev, som inskrifvits så sent
som 1888. Om något fel här föreligger, kan
det emellertid icke gärna drabba den valde utan
rektorsämbetet vid Växjö seminarium.

- En storartad hyllning bragtes den 19 d:s
folkskolläraren i Bettna församling Olof Alfred
Lundholm och hans maka folkskollärarinnan
fru Frida Lundholm. Hr L., som i öfver 30
år verkat som ordinarie lärare inom
församlingen, afgår nu af hälsoskäl från sin
befattning, hvarjämte ock hans fru nu slutar sitt
22-åriga arbete såsom småskole- och
slöjdlärarinna. Med anledning häraf uppvaktades
de ofvannämda dag i sitt hem af skolrådets
flesta ledamöter och många öfriga sockenbor.
Kyrkoherde Anneli tolkade dagens betydelse
såsom varande i viss mån en räkenskapsdag,
därvid församlingen kände sig skyldig till
stor erkänsla och tacksamhet för all den
mångåriga sällsporda plikttrohet, nit och osparda
möda, hr och fru Lundholm under det långa
dagsarbetet städse ådagalagt, ej allenast i
afseende på det ovanliga mått af i skolan
meddeladt allmänvetande, utan ännu mer för det
icke allom gifna lyckliga undervisningssätt och
i synnerhet den kärleksfulla, uppfostrande
behandling, hvarunder lärjungarna med innerlig
tillgifvenhet, lif och lust lärt sig praktiskt
använda och för lifvet tillämpa de bibringade
kunskaperna. Därefter öfverlämnades till
makarna Lundholm, såsom ett minne af
tacksamma församlingsbor, en kaffeservis till ett
värde af närmare 300 kr.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Skolhistoriska minnesteckningar.

Under förra året utfärdade
centralstyrelsen en inbjudning till pristäflan rörande

Skolhistoriska minnesteckningar. Sju dylika
skrifter ingingo inom den bestämda tiden.
Den af centralstyrelsen tillsatta prisnämden
har granskat dessa skrifter, och på
pris-nämdens förslag hafva hedershonorar
utdelats för följande minnesteckningar:

»Om skolförhållanden i Enköping frän äldre
tider till närvarande tid» af folkskolläraren E.
V. Eriksson, Enköping (40 kr.);

»Om folkundervisningen i Lena socken,
Uppland, från år 1637 till tiden för
folkskolestadgans tillkomst» af folkskolläraren Th.
Lindblom, Vattholma (20 kr.);

»Den gamle byskolrnästaren» af
folkskolläraren Alfred Hultqvist, Gällaryd (20 kr.);

»Om folkundervisningen i Fryksände i öfre
Fryksdalen på 1820-30 talet» af
folkskolläraren G. A. Frykholm, Torsby (20 kr.). -

Denna gång hafva sålunda för dylika
Skolhistoriska minnesteckningar uldelats
100 kr. Vid tvänne föregående tillfällen
hafva för liknande ändamål ur föreningens
kassa utgått pris om sammanlagdt 330 kr.

Fria ord.

Linköpings stifts nästa
folkskollärare-möte.

Med anledning af hvad som förekom i förra
numret under »Fria ord? rörande
Norrköpingskretsens beslut angående anordnandet af nästa
möte för Linköpings stift ber jag att få
anmärka följande:

att protokollsutdraget rörande Motalamötets
beslut, att nästa stiftsmöte skulle hållas i
Norrköping 1894, inkom till kretsens styrelse
under förra delen af sistlidne oktober;

att det syntes kretsen, såsom vore den
omständigheten, att man i Motala ej var
angelägen örn att förlägga nästkommande möte till
stiftets stora, sydöstra del, hvilken ännu ej
haft något möte inom sitt område, ett
vittnesbörd om att behofvet af och intresset för ett
dylikt möte för närvarande ej vore
synnerligen lifliga. Just den stora landsbygden och de
mindre städerna borde, menade man, vara
mest angelägna om sådana möten, där
företrädesvis frågor angående skolväsendets
organisation å dessa orter böra behandlas. Af sådana
frågor är Norrköpingskretsen af lätt begripliga
skäl mindre intresserad;

att under sådana förhållanden skälet - att
nordiskt möte skall hållas i Stockholm 1895
- för mötet i Motala att flytta nästa möte
fram närmare sig själf än annars efter
vedertaget bruk skolat ske föreföll mindre vägande.
En flyttning i motsatt riktning tycktes böra
hafva varit bättre motiverad;

att kretsen fattade beslutet i Motala mera
såsom en anhållan eller anmodan än såsom
en absolut tillsägelse;

att, om man på annat håll finner sig hågad
och manad att anordna möte nästa år, detta
väl torde, ifall behofvet är lefvande och viljan
god, utan svårighet låta sig göra.
Förberedelserna för möten af ifrågavarande slag börja ju
vanligen ej förrän under början af det år, då
de skola hållas.

Norrköpingskretsens ordförande.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Då- årets sista nummer nu utsändes, är det för
redaktionen en kär plikt att uttala ett vördsamt tack
till tidningens alla vänner och gynnare och framför
allt till de många, som under året ihågkommit oss
med längre etter kortare meddelanden af skilda slag.
Redaktionen anhåller., att äfven under det
kommande året fä vara innesluten i deras välvilliga
hågkomst.

De, som hafva fordringar för lämnade bidrag,
utlagda postporton, försända tidningsexemplar o. s. v.,
torde inom januari månads utgång insända
räkning härå till redaktionen.

Skolrddsordf. i G. Se under För dagen!
Rättelse torde kunna vinnas, om det felaktiga
förfarandet påpekas för länsstyrelsen och
hänvisning göres till § 3 i understödsanstaitens
reglemente (k. kungörelsen den 22 juni 1892).

E. 1) Minimilönen för lärare med fem
tjänsteår är 700 kr. 2) Ni får icke hel pension
förrän 1908, därest ej obotlig sjukdom
föreligger, i hvilket fall Ni redan 1899 blir
berättigad till hel pension. 3) Nej, gäller icke
Eder. 4) Utan sjokdomsanledning får Ni redan
år 1898 (på grund af den för Eder otydliga
bestämmelsen) 91 procent af hel pension.

M. O-n. Redogörelse för
läroboksgransk-ningskommitténs utlåtande m. m. lämnas i
1888 ars årgång. (Pris för hela årg. inb. 3 kr.)

Bekymrad. 1) Nej, icke i regeln. 2) Nej.
3) Jo, om man i vederbörlig ordning fått
tjänstledighet.

L. J. L. Se en notis i n:r 18 af denna
tidning! Huru långt saken sedan dess avancerat,
torde meddelas i ett följande nummer.

P. H. 1) Ja, »efter samråd med
kyrkostämma». Se folkskolestadgan § 15! 2) Nej, icke
i regeln.

Tomas. 1} Härom våga vi ej yttra oss.
2) Ja.

E. i L. Jo, enligt § 8 i reglementet kan
af-kortadt understöd fås af lärarinna med 45
lefnads- och 25 tjänsteår, och enligt § 9 kan
vid obotlig sjukdom fås understöd redan efter
15 tjänsteår.

Adolfus. 1) Vi kunna ej ändra åsikter om hvad
vi härvidlag anse vara det riktiga, och kunna
sålunda ej gifva annat svar än det förut
lämnade. 2) Intet prejudikat. 3) Nej. 4) Se
»Minneslista» här nedan! 5) Nej. 6) Öfver
domkapitlets utslag kan i vanlig ordning klagas
hos k. m:t. 7) Om någon röstat, som häftar
för oguldna, förfallna kommunalutskylder, från- .
räknas dennes röster. Kan efter en dylik
från-räkning ej bestämmas, hvem som fått
majoritet, upphäfves hela valet.

R. E. Af Jultomtens äldre årgångar (1891
och 1892) finnas ännu exemplar.
Rekvisitioner på mindre än 10 ex. expedieras emellertid
endast då de åtföljas af likvid (spar- eller
frimärken). Då ett ex. kostar 15 öre, men
postförskotts- och korsbandsafgiften för samma
ex. går till 19 öre, är gifvet, att vi ej kunna
sända enstaka ex. mot postförskott.

Oviss (K.) 1) Ordinarie lärare, som
oförvitligt tjänstgjort under fem år, skall hafva minst
700 kr. Äfven om församlingen nedsätter
lönen till 600 kr. och detta beslut ej öfverklagas,
torde läraren med stöd af k. kungörelsen den
5/io 91 kunna i vanlig lagsökningsväg uttaga
hela det lagstadgade lönebeloppet. 2) Nej; se
prejudikat i denna tidning mr 36!

Marja. Att det ännu icke lyckats för
småskollärarinnorna att få en i någon mån tryggad
ställning, bör ju ej vara något skäl för dem
att missunna folkskollärarinnorna att få
behålla sina nuvarande förmåner. Tvärtom bör
hela kåren vara enig uti att icke med fri vilja
släppa efter något det minste. Göres nu
inskränkningar uti folkskollärarinnornas
rättigheter, finnes naturligtvis ingen utsikt att sedan
få småskollärarinnornas ställning förbättrad.

Öfriga brefskrifvare få svar i ett följande
nummer.

Sveriges allm. folkskollärareförening’.

Följande medlemsafgifter för 1893 kvitteras
(siffertalen inom parentes angifva antalet
pedagogiska småskrifter för 1894): Falköpings
38 (10), Västbo 16 (2), Falu 47 (6), Sydvästra
Upplands 35 (10), cS. Västmanlands 45, Nors
pastorats 18 (4), Ås kontrakts 15 (12),
Sydöstra Värmlands 23 (1), Markernas 12 (3),
Falkenbergs 16 (4), Ytterlännäs 23, Halmstads 42
(9), Varbergs 17, Frändefors 22, Vinslöfs 16 (3),
Seminghundra 14, Ystadstraktens 26 (8),
Aspelands 11 (6), Sydöstra Nerkes 22, Frosta 27,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0661.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free