- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 15:e årg. 1896 /
434

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 30. (760.) 22 juli 1896 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 30

- / 55 ar har Johan Palmgren varit i
Björnekulla församlings tjänst - först i 35
år som folkskollärare och sedan i 23 år som
fjärdingsman. Den 12 d:s öfverlämnades till
honom Patriotiska sällskapets medalj för nit
och trohet i tjänsten.

- Såsom en tacksamhetsgärd för det nit,
småskollärarinnan Maria Persson i Ljungby,
Hall., städse visat under den tid af 12 år,
som hon tjänstgjort inom församlingen,
öfverlämnades till henne vid vårterminens slut af
prosten Aug. Ahlberg genom frivilliga bidrag
insamlade 222 kr. 50 öre.

- Vid Nääs slöjdlärareseminarium afslöts i
onsdags den 74:e kursen. På öfligt sätt med
tal och sång växlades de ömsesidiga aktnings-,
tacksamhets- och erkännandesyttringarna
mellan seminariets grundläggare och främjare,
hr Aug. Abrahamson, föreståndaren, direktör
Otto Salomon, lärarepersonalen och
kursdeltagarna, inländska och långväga ifrån.

- Om faran af att utdela örfilar påminnes
man ånyo. Enligt Sm. All. har en lärare i
Jönköping under förra vårterminen gifvit en
skolgosse en så kraftig örfil, att ena
öron-hinnan spräckts med den sorgliga påföljd, att
gossen för all framtid förlorar hörseln på detta
öra. Läraren i fråga har hos allmänna
åklagaren blifvit anmäld för misshandel.

-o Bättre samverkan mellan hem och skola
anser Åse-Viste-kretsen främjas genom
föräldramöten, trägna föräldrabesök i skolorna,
lärarebesök i hemmen för att lära känna de
förhållanden månget barn uppväxer under,
råd-gifning till föräldrar om barnuppfostran, allt
för att alstra bättre samförstånd mellan lärare
och föräldrar, så att hemmet blir en skola
och skolan ett hem.

- Tidningsexpeditör kan bli medansvarig för
öfverträdelse af kungörelsen om förbud för
minderårige att nattetid idka viss försäljning,
har härvarande polisdomstol förklarat. I
måndags fälldes nämligen expeditrisen af tidskriften
»Förgät mig ej» att böta 5 kr., därför att hon,
utan att upplysa en minderårig gosse om, att
han ej finge idka försäljning efter kl. 8 e. m.,
till honom utlämnat exemplar af tidskriften.
Samma ansvar drabbade jämväl modern, med
hvars tillåtelse han varit ute.

- Om trädgårdsskötseln i folkskolan
diskuterades vid Sydöstra Skånes-kretsens årsmöte.
Följande resolution antogs: »Undervisning i
trädgårdsskötsel bör under vår- och
höstterminen förekomma i folkskolor, hvarest finnes
trädgårdsland^ minst l timme i veckan; tid
till denna undervisning vinnes genom att
använda en af de timmar, som på
normalplanens läsordningar äro anslagna till teckning;
undervisningen meddelas III och IV
årsklasserna dels teoretiskt, dels, då väderleken det
tillåter, praktiskt.»

- En m/nnesgåfva, bestående af en större
silfverbägare med inskription samt 200 kr. i
guld, öfverlämnades i lördags till
folkskolläraren J. Schultz, som nu efter 33 års
tjänstgöring i Tosterup af går från tjänsten. Gåfvan,
åstadkommen genom subskription inom
församlingen, öfverlämnades genom ägaren till
Tosterup, f. utrikesministern grefve A.
Ehrensvärd, som i sitt tal framhöll hr S:s
förtjänster samt lyckönskade honom till att nu
få njuta en välförtjänt hvila.
Afskedskolla-tionen var anordnad i herresätets vackra
trädgård och bekostades af grefven samt
ärren-datorn af Tosterups säteri.

- 209,352 söndagsskolbarn funnos inom
landet vid 1895 års slut enligt den af Svenska
söndagsskolförbundet helt nyligen utgifna
årsboken. Fördelade på de olika religiösa
samfunden ställa sig siffrorna sålunda: Svenska
missionsförbundet 81,771, baptistsamfundet
40,924, statskyrkan 33,620, metodistkyrkan
16,704 och frälsningsarmen 6,333. Antalet
inom fristående söndagsskolor uppgår till
30,000 barn. ’Svenska missionsförbundet äger
bland sig 3,062 lärare, baptisterna 6,371 och
metodisterna 1,235. För de öfriga saknas
exakta uppgifter. I konfessionellt afseende är
förbundet alldeles fritt, och styrelsemedlem-

marna tillhöra olika kyrkobekännelser, efter
mönster af The London Sunday School Union,
som bedrifvit en kraftig mission i skilda
länder i mer än 100 år.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Varbergs-kretsen: de afgående.

Strof v elstorps-kretsen: dito.

Ljungby-kretsen: dito.

Valkebo-kretsen: dito.

T^maläm-Sevede-kretsen: dito.

Öfre Fryksdals-kretsen: dito.

Färs-kretsen: dito.

Albo-S. Gärds-kretsen: E. Hammarlund, J. J.
Dalström, Augusta Larson och Hj. Boström i
Sundsvall.

Elghults-kretsen: dito.

Sydöstra Skånes-kretsen: E. Hammarlund, J.
J. Dalström, Augusta Larson och M. Tennman
i Sandö.

Åse- Viste-kretsen: E. Hammarlund, J. J.
Dalström, Augusta Larson och E. Vestberg i
Hudiksvall.

Frökinds-kretsen: E. Hammarlund, J. J.
Dalström, Joh:s Johansson och Kr. Quint i
Stockholm.

Okome-kretsen: E. Hammarlund,, J. J.
Dal-ström, Joh:s Johansson och Hj. Boström i
Sundsvall.

b) Revisorer.

Varberg s-kretsen: O. Bejbom i Strängnäs.

Strofvelstorps-kretsen: dito.

Ljungby-kretsen: dito.

Okome-kretsen: dito.

Valkebo-kretsen: dito.

Tunaläns- Sevede-kretsen: dito.

Öfre Fryksdals-kretsen: dito.

Albo- S. Gärds-kretsen: dito.

Elghults-kretsen: dito.

Sydöstra Skånes-kretsen: dito.

Åse- Viste-kretsen: dito.

Färs-kretsen: dito.
Frökinds-kretsen: J. P. Kjellén i Kinne ved.

Tidningsfrågan.

Frökinds-kretsen antog den 11 d:s
följande resolution:

Då anskaffandet af ett eget tidningsorgan
icke för S. A. F. är af behofvet påkalladt,
alldenstund Svensk Läraretidning enligt
kretsens mening på ett i allo tillfredsställande
sätt fyllt och fyller den publicistiska uppgift
den ifrågasatta tidningen borde få;

då föreningen för närvarande saknar
tillgångar att uppsätta ett dylikt organ, och
lämpliga utvägar att anskaffa sådana synas saknas,
och då en tidning, redigerad enligt
motionärens önskan, månde komma att blifva alltför
»brokig» för att icke väcka vämjelse inom
lärarekåren och sålunda snart nog dö af
tvinsot, sedan den kraft gagnlösa omkostnader,
som för en lång tid skulle omöjliggöra eller
försvåra föreningens verksamhet i mera
gagne-lig riktning; samt

då alltså den af motionären förespeglade
ekonomiska vinsten, så önskvärd och
efter-sträfvansvärd den än kunde vara, enligt
kretsens åsikt endast är en allt för bedräglig
såpbubbla, så vill kretsen besvara det i ärendet
framställda första spörsmålet med nej.

På samma gång föreningen fattar detta
beslut vill den uttala sitt tack till redaktör
Hammarlund för det utmärkta sätt, hvarpå han
till skolans och lärarekårens fromma
redigerat Svensk Läraretidning, och vill kretsen
likaledes uttala sitt tack till centralstyrelsen för
det sätt, hvarpå hon behandlat organfrågan.

Sydöstra Skånes-kr et sen gjorde följande
uttalande:

Då kretsen är fullt belåten med det sätt,
hvarpå Svensk Läraretidning fört allmänna
föreningens talan;

då kretsen till fullo inser det omöjliga uti
att anskaffa ekonomiska resurser och
redaktionella krafter;

då kretsen fruktar, att den egna
föreningstidningen blir ett frö till tvister inom allmänna
föreningen,

så besvarar kretsen frågans första
underafdelning för närvarande med nej.

Färs-kretsen besvarade frågan sålunda:

Då S. A. F. icke äger de ekonomiska
resurser, som möjliggöra ett anskaffande af eget
tidningsorgan;

då inga garantier finnas för att en sådan
föreningstidning skulle bära sig, än mindre
lämna någon vinst;

då dessutom det viktigaste i ett sådant
tidningsföretag icke är dess ekonomi utan de
ideella åsikter och intressen den förfäktar; och

då Färs skolförening är fullt belåten med
Svensk Läraretidning, sådan den nu är:

så beslutar föreningen, att frågan icke måtte
föranleda till någon åtgärd. .

Öfre Fryksdals-, Ljungby-, Åse-Viste- och
Elghults- kretsarna hafva afslagit förslaget
om egen föreningstidning.

Albo- S. Gärds-kretsen afslog frågan,
emedan den ansåg, »att så länge nuvarande
ägaren af Svensk Läraretidning redigerar
denna på ett så förtjänstfullt och för
föreningen gagnande sätt som hittills, vore det
oförnuftigt att inlåta sig på en spekulation,
som hade många förutsättningar att göra
ett komplett fiasko».

Tunaläns-Sevede-kretsen bes varade den
första frågan med ett obetingadt och enhälligt
nej, »då Svensk Läraretidning hittills
mycket förtjänstfullt arbetat för samma mål som
S. A. F., och då motionen däremot, af hvad af
densamma framgår, kan anses såsom ett
sönd-ringsf örsök ».

Medlemsafgiftens höjande.

Frökinds-, Elghults-, Ljungby-, Öfre
Fryksdals-, Åse- Viste-, Färs- och Sydöstra
Skånes-kretsarna hafva godkänt förslaget om
årsaf-giftens höjande till l kr.

Albo- S. Gärds-kretsen besvarade frågan
om årsaf gif tens höjande med nej.

Tunaläns-Sevede-kretsen beslöt årsaf gif tens
höjande till l kr. för »hvarje medlem af
S. A. F. med undantag af småskolans
lärarepersonal, för hvilka afgiften bör vara
densamma som förr eller 50 öre».

En nationaldag.

Från »Fosterländska studentförbundet i
Uppsala» har centralstyrelsen för någon tid
sedan mottagit följande skrifvelse:

Till styrelsen för »Sveriges allmänna
folk-skollärareförening», Stockholm.

Fosterländska studentförbundet i Uppsala,
som anser högeligen önskvärdt, att alla
fosterlandsvänner snart enas om firandet af en
allmän nationaldag, hvari samtliga fosterländska
sträfvanden kunna erhålla en naturlig
föreningspunkt, tillåter sig härmed vördsamt
hemställa, om icke Eder förening skulle vilja
medverka till uppnåendet af ett sådant mål.

Fosterländska studentförbundet vill
därjämte för sin del framhålla lämpligheten af,
att midsommardagen måtte allt vidsträcktare
och värdigare än hittills blifva firad som en
nationell högtidsdag och detta förnämligast
på dessa grunder:

Den infaller på helgdag under vår
vackraste årstid;

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:07 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1896/0434.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free