- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 15:e årg. 1896 /
546

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (768.) 16 september 1896 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

546

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 38

tåtet af undervisningen icke behöfde bli
sämre genom en något minskad lästid,
hvilket erfarenheten från andra städer, där
duplikationen måst tillgripas, torde hafva
visat. Många yttrade dock betänkligheter
mot en sådan äfventyrlig åtgärd. Äfven
andra botemedel nämdes: upplåtande af
särskilda rum i de större skolhusen för sång
och teckning, att användandet af facklärare
i sång, gymnastik och slöjd inskränktes och
undervisningen i dessa ämnen i stället lades
på klasslärare o. s. v.

Emellertid ansågos alla de nämda och
andra »botemedel» endast som
nödfallsutvägar, och ändamålsenliga lästider i
allmänhet icke möjliga att stipulera, utan att ett
tillräckligt antal skolrum ställes till
förfogande.

Folkskollärarne och
riksdagsmanna-valen. Till riksdagsman för Göteborgs stad
har återvalts folkskolläraren A. F.
Liljeholm med 2,206 röster (den med lägsta
röstetal valde fick 1,884 röster). Vid samma
tillfälle valdes till riksdagsman
folkskolestyrelsens ordförande, professor Ernst Carlson,
med 2;014 röster.

- För Fryksdals domsaga har klockaren,
förre folkskolläraren Johannes Andersson
i Lysvik blifvit återvald med 685 röster
(motkandidaten fick 320 röster).

- Från valen är i öfrigt att anteckna,
att en af föreläsarne vid 1893 års
sommarkurser i Uppsala, rektor Julius Centervall,
med stor majoritet valts till riksdagman för
Söderhamn.

En riksdagsmannakandidat, som
faller igenom på grund af sitt
skolprogram. En dylik företeelse är så
enastående, att den förtjänar omnämnas. Hvad
som gör saken an märkligare är det
förhållandet, att den, som framlagt det
underkända skolprogrammet, är f. d.
folkskollärare.

Såsom förut omtalats i denna tidning,
har förre folkskolläraren J. Thorin i Kinna
(känd från programstriden inom S. A. F.) varit
uppställd som agrarernas
riksdagsmanna-kandidat för Marks härad i Västergötland.
I sitt programtal (se n:r 34!) vidrörde han
äfven folkskoleundervisningen. Han yttrade
därvid bland annat:

Barnen böra hufvudsakligen undervisas i
kristendom, innanläsning, något skrifning och
räkning. Därmed bör kunna vara nog, för
som det nu är ställdt med folkskolan bli alla
för lärda.

Detta funno valmännen dock vara allt
för starkt. En fabrikör, som förut själf
undanbedt sig val och förordat hr Thorin,
tog efter offentliggörandet af T:s
skolprogram sin hand från honom och förmåddes
återtaga sin afsägelse. Han blef ock vald,
under det hr T. ej fick en enda röst -
ej ens deras, hvilkas särskilda bevågenhet
han hoppats vinna genom sitt reaktionära
skolprogram. Den valde är känd som varm
vän af folkupplysningen.

Mot åtskilligt, som förekommit under
den häftiga valstriden där nere i Mark,
kunna vi emellertid icke underlåta att
protestera. Af en motståndare till hr Thorins
kandidatur anfördes följande:

Det skulle vara ett fattigdomsbevis i
synnerhet för ett sådant härad som Mark, där
landtbruket och industrien ha så framstående
representanter, att till riksdagsman kora en
folkskollärare - låt vara f. d. folkskollärare
- hur bra han i öfrigt må vara.

Ett slikt resonnemang är ju ett rent
nonsens, och måste en hvar rättänkande
protestera häremot. Måhända har
motståndaren i fråga dock endast velat framhålla,
att det skulle vara ett fattigdomsbevis att
välja en f. d. folkskollärare med ett dylikt
skolprogram, och i så fall måste vi gifva
honom rätt.

Tjänsters tillsättning.

Valde... Till folkskollärare och organist i
Roasjö, Ällsb.: A. M. Almen i Marbäck
(enhälligt).

-. Till folkskollärare och klockare i Bogen,
Vrml.: K. Bränder i Gunnarskog.

- Till folkskollärare i Spjutstorp, Krist.:
L. Fryxell.

- Till folkskollärare i Sunnersberg, Skbg:
A. D. C. Lundell.

- Till lärare vid Stymninge folkskola, Rasbo,
Upps.: 8. Norlander i Hammarby.

- Till e o. folkskollärare vid Daniel Fryxells
skola, Holm, Älfsb.: B. F. Andrén i Tre vattna,
Skbg.

- Till e. o. folkskollärarinnor i Göteborg:
Elin Johansson och Siri Vikander.

- Till vik. lärare vid Lannafors folkskola,
Vintrosa, Öreb., O. F. Håkansson i Örebro.

- Till vik. folkskollärare i Sandby-Går dby,
Kalm.: G. Sahlström i Skatelöf (i år
utexaminerad från Växjö seminarium).

- Till vik. folkskollärarinna i Julita, Södm.:
Ada Brokvist i Stockholm.

- Till vik. folkskollärarinna i Hällefors,
Öreb.: Selma Bergkvist i Nyttorp.

- Till lärarinna vid Nordmyra mindre
folkskola, oNjutånger, Gflb.: Teresia Adelia
Hedros i Åmål.

- Till e. o. småskollärinna i Göteborg: Olga
Jansson, Hildur Andersson, Ebba Johansson,
Olga Brattberg och Hildur Jakobsson.

- Till småskollärarinna i Hedemora: Alma
Emelia Garfvé i Möklinta. (16 sökande.)

- Till småskollärarinna i Mönsterås, Kalm.:
Ester Karlsson i Fliseryd.

- Till småskollärarinna i Västerhaninge,
Sthm: Lydia Cecilia Eriksson i Gottröra. (7
sökande.)

- Till småskollärarinna i Svabensverk, Gflb.:
Hulda Elvira Dahlstedt i Or. (6 sökande.)

- Till småskollärarinna i Venjan, Kpbg:
Olga Bergström i Vänge, Älfsb. (14 sökande.)

- Till småskollärarinnor i Mjällby, Blek.:
Ebba Vennerberg i Karlshamn, Olivia
Nilsson i Istaby, Hanna Persson i Sandbäck och
Hulda Nilsson i Hoby.

- Till vik. småskollärarinna i Getinge, Hall.:
Alma Persson i Skrea.

Såsom nationaldag förordar
Filipstadskret-sen midsommardagen.

- Af 41 inträdessökande till
folkskollärarin-neseminaniet i Umeå vunno 31 inträde.

- Organ/st* och kyrkosångareexamen har i
Strängnäs sistlidna fredag aflagts af
folkskolläraren B. F. Andrén i Trevattna, Skbg.

- En kostnadsfri samaritkurs, anordnad af
provinsialläkaren P. Söderberg för Halmstads
och dess omnejds lärare och lärarinnor, pågår
f. n. med två föreläsningar i veckan.

- 7/77 lärarinnor vid döfstumskolan i
Vänersborg hafva antagits fröknarna A. Nilsson
och S. Vingqvist, förut anställda vid
döfstumskolan i Örebro.

- Om årets sommarkurser i Mo/kom höll
förste läraren O. Hellgren i Filipstad ett längre,
underhållande föredrag vid Filipstadskretsens
skolmöte den 8 d:s.

- Folkskolläraren C. E. Malmgren i Storvik
föreslår i septembernumret af tidningen
Bi-gården bildandet af en allmän svensk
biodlareförening. Om idén vinner anslutning, önskar
han ett biodlaremöte under stundande vinter.

- En skolutfärd till Gripsholm och
Mariefred företogo skolbarnen i Torshälla och Nyby
den 8 d:s pr järnväg. Icke mindre än 250
barn, åtföljda af sina lärare och lärarinnor,
deltogo i färden.

- Andra ålderstillägget för
folkskollärarepersonalen var föremål för öfverläggning vid ett
valmöte, som hölls i Norra Möre härad, Kalm.,
under den gångna månaden. Mötet uttalade
som sin åsikt, att en löneförhöjning borde
utgå efter 15 års tjänstgöring.

- En vacker grafvård aftäcktes i måndags
på Nyköpings kyrkogård. Vården är rest öfver
Maria Judit Veckman,olärarinna vid ^köpings
folkskola 1841-73. Å stenen läses bland
annat: »Tack, ädla lärarinna, för all outtröttlig
möda och nit!»

- Till en afskedsfest hade förre
slöjdinspektören i Göteborg, ingeniör Artur Leffler,
sistlidna lördag inbjudit samtliga slöjdlärare och
slöjdlärarinnor i Göteborg. Festen lämnade
ett otvetydigt bevis på det goda förhållande,
som varit rådande mellan inspektör och
lärarepersonal.

- Skolrådet i Kristianstad har i sitt
tillstyrkande af riksdagens skrifvelse angående
folk-och småskollärarepersonalens löner gått längre
än riksdagen, i det skolrådet ansett, att
småskollärarinnorna böra liksom
folkskollärarinnorna hafva två ålderstillägg efter resp. 5 och
10 års tjänstgöring.

- En vacker hyllning ägnades
folkskolläraren N. P. Berglund i Håsjö, Jmtl., den 5 d:s.
Med anledning af hans afgång från skolan
hade ett större antal församlingsbor inbjudit
honom till en fest å Kälarne hotell, hvarvid
en genom subskription åstadkommen present
af silfver öfverlämnades till hr B.

- På seminarierektor P. Aug. Gödeckes graf i
Växjö är meningen att resa en vård, hvartill
medel insamlas bland forna lärjungar vid
folkhögskola och seminarium. Beslut härom
fattades vid ett enskildt sammanträde under
sommarens stiftsmöte i Växjö. Inbjudning,
utfärdad af 19 forna lärjungar, förekommer
längre fram i dagens nummer.

- F/aggdagar vid Göteborgs folkskolor blifva
enligt skolstyrelsens beslut följande:
unions-dagen den 4 november, Gustaf II Adolfs
dödsdag den 6 november, Oskarsdagen den l
december, konungens födelsedag den 21 januari,
Engelbrekts dödsdag den 27 april, Gustaf
Vasas födelsedag den 12 maj, grundlagsdagen
den 6 juni samt höst- och vårterminens
begynnelse- och afslutningsdag.

- Fjärde döfstumskoledistrifctets byggnader i
Vänersborg invigdes i lördags i närvaro af
döf-stumskolenämden, anstaltens lärare och barn
samt en talrik åhörareskara. Tal höllos af
landshöfdingen grefve Snoilsky, kyrkoherden
Hellgren och rektor Nordin. En festkantat
af-sjöngs med musik af direktör Hjort till ord
af rektor Nordin.

- Anmärkning mot Skolräkenskaperna skall
del-gifvas kassaförvaltaren, som äger häröfver
afgifva förklaring, innan kyrkostämman yttrar
sig. Så har Karlstads domkapitel förklarat
med anledning af skolkassörens besvär öfver
ett kyrkostämmobeslut i Vårviks församling
på Dalsland. Kyrkostämman hade bl. a. ålagt
skolkassören att återbära 140 kr., hvilket
beslut af domkapitlet upphäfts.

- En i hög grad olämplig skollokal finnes i
Järlåsa församling, Upps. Den har golfyta
för allenast 14 och tillräcklig luftmängd
för endast 9 barn, medan åter barnantalet
vid skolan måste beräknas till 20 å 30.
Domkapitlet och länsstyrelsen förpliktade den 30
dec. 1895 församlingen att före början af
höstterminen 1897 hafva uppfört och inredt
lagenligt skolhus för minst 30 barn.
Församlingen klagade hos kammarkollegium, som
under förra månaden fastställt domkapitlets
och länsstyrelsens gemensamma utslag.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:39 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1896/0546.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free