- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
24

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING,

N:r 2

Dödsfall.

Herman Sätherberg t. l lördags
afled i Stockholm uti den höga åldern af 84
år den som gymnast men ännu mer som
Vitterhetsidkare kände läkaren Herman
Sätherberg. Många af hans sånger hafva,
burna på fagra melodier af våra yppersta
tonsättare, blifvit hela vårt folk kära. Hvem
är väl som ej känner de hurtiga »Vintern
rasat ut» och »Glad såsom fågeln» eller
den svärmiska »Ser jag stjärnorna sprida
sitt flammande sken», en af svenska
kvartettsångens pärlor?

N. Lundström f- Trettondedagen
afled i Eöddinge kantorn .Nils Lundström,
nära 75 år gammal. L., som i sina yngre
dagar var en framstående sångare, har
sedan 1863 tillhört Röddinge församling, där
han var allmänt omtyckt och värderad. I
det kommunala lifvet deltog han mycket och
har varit hedrad med flera
förtroendeuppdrag.

Utlandet.

Berättelse om Köpenhamns kommune
skolor för år 1895 har nyligen utkommit från
trycket. Enligt denna utgjordes elevantalet
vid årets slut af 42,108, af hvilka 35,352
undervisades i de nio offentliga betalningsskolorna,
de nitton offentliga friskolorna och i skolan
på S:t Johannisstiftelsen. Antalet skolpliktiga
barn var i maj förra året 48,672.
Kommuneskolans barnantal ökades under året med
1,202.

Lärarepersonalen utgjordes af 420 lärare
och 548 lärarinnor. Af dessa voro 520
ordinarie, 300 timlärare och 148 facklärare. De
ordinarie lärarnes löner utgjorde respektive
1,400-2,500 kr., lärarinnornas 1,400-1,600
kr. Timlärarnes betalning växlade mellan 60
och 80 öre och timlärarinnornas mellan 60 och
70 öre pr timme.

Skolbiblioteken räknade vid årets slut 31,209
band mot 29,759 vid 1894 års slut.

Skolsparkassorna hade varit i liflig
verksamhet. De insatta medlen uppgingo till
53,547 kr.

Skolbaden hade omfattats med stort intresse.
I de båda skolhus, där Skolbad förekommit,
hade under året serverats 35,000 båd. I fem
andra skolhus hade under året dessutom
modererade duschbad inrättats, så att Skolbad nu
förekomma i sju skolhus.

Under höstterminen inrättades tre
slöjdskolor för gossar, och hade 21 olika
slöjdgrupper med cirka 20 elever i hvardera erhållit
slöjdundervisning.

internatet på Vesterfselledvej mottog under
året 52 gossar. De flesta, som-där intagits,
hade varit angifna på grund af skolkning,
vagabondlif, snatteri och tjuf nåd.

Gymnastikundervisning hade meddelats åt
17,582 gossar och 5,742 flickor. I
simunder-visning, som pågått under 34 dagar af
sommarferierna, hade deltagit 11,359 barn.

Utgifterna för folkskoleväsendet i
Köpenhamn belöpte sig till 1,862,520 kr.

Melanehtons 400:åriga födelsedag- firas
den 16 nästa februari i Berlins skolor.
Magistraten har beslutat att till hvarje högre skola
skänka en gipsbyst af den store reformatorn, som
icke blott var Luthers högra hand och
mildrade många af hans kantigheter utan äfven
och med rätta bär namnet Prceceptor
Ger-manice (Tysklands uppfostrare) och har stora
förtjänster i fråga om det tyska skolväsendet.
Bysterna blifva af två olika slag, den ena efter
Lukas Cranachs målning, den andra
modelleras af Schadow.

Känner Ni

någon Järare, lärarinna eller skolvän, som
ännu ej prenumererat på Svensk
Läraretidning - lärarekårens eget s ko l b låd -
så försumma ej att snarast möjligt visa
honom eller henne tidningen och omtala
fördelarna af att för egen räkning hålla
sig med densamma! Prenumeration sker
på närmaste postanstalt.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

7. W-s. Svensk Läraretidning lämnas
icke gratis åt meddelare. Vi skulle då få
utdela så godt som hela upplagan gratis, enär
de allra flesta prenumeranterna lämna oss
meddelanden någon gång under årets lopp.
I stället motse vi vid årets slut räkning för
lämnade bidrag, försända tidningsnummer
m. ni. Men smärre meddelanden, som röra
meddelaren själf eller hans skola
(förtroendeuppdrag, flagginvigning, införande af slöjd
o. d.), förvänta vi, att tidningens
prenumeranter framgent som hittills delgifva tidningen
utan anspråk på ersättning. Dylika
meddelanden äro ju väsentligen tillkomna för
ömsesidig uppmuntran inom kamratkretsen.

8. V-d. Härom kunna vi åtminstone icke
för närvarande lämna några upplysningar.

9. Lyktan. 1) Ja, därest
tjänstgöringsbetyget är äldre än 6 månader. 2) ^Ul a
betygs-afskrifterna kunna införas på samma ark,
därest de få plats, men om ej hvarje betyg
vidimeras för sig, bör vidimationsmeningen
göras så tydlig, att intet missförstånd kan
äga rum.

10. Mimi. Om folkskolan finnes upptagen
i det för församlingen godkända
skolreglementet, måste minst en lärare (eller
lärarinna) vara anställd såsom ordinarie vid
densamma. Se folkskolestadgan § l mom. 3!
Folkskoleinspektören bör öfvervaka, att nämda
bestämmelse efterlefves.

11. J-st. Läraren har rätt till »nödigt
bränsle», d. v. s. så mycket som åtgår för
irpp-värmning af den åt honom upplåtna
bostaden, för köket m. m. Men om intet bränsle
användes för detta ändamål, torde han ej
kunna tilltvinga sig ersättning, där ej sådan
förut blifvit honom tillerkänd.

12. Trak. Ändring i ett af skolråd
beslu-tadt tjänstgöringsbetyg kan tyvärr ej vinnas,
huru orättvist det än må vara. Enda sättet
torde vara att söka få andra intyg af
folkskoleinspektören m. fl. (i detta fall äfven af
ordföranden) att läggas vid sidan af
skolrådets betyg. Det bör då blifva klart, att
skolrådet varit partiskt.

13. K E. Härom intet beslutadt. Se förra
numret!

14. Prenumerant Z. Nej, icke utom i det
fall, att obotlig sjukdom föreligger.

15. Far sina 34. 1) Nej. 2) Ja, därest
skolrådet så önskar. 3) Ej alldeles nödvändigt.
4) Nej. 5) Skolrådets tillåtelse härför fordras.

16. Adam 22. 1) Ja, vi tro det. 2)
Härom inga närmare bestämmelser. 3)
Skolrådets. 4) Ordinarie lärares lön utgår efter
kalenderår.

17. Olle. 1) Ja, om kyrkorådet det
fordrar. 2) Intet formulär fastställdt genom Ifigen.

18. Naso. Något sådant fall har oss
veterligen ännu ej behandlats af myndigheterna
efter det den nya lagen tillkom. Vi våga
sålunda ej uttala någon bestämd åsikt i frågan.

19. Ständig prenumerant. Ej behöfligt.

20. J. E. Firman i fråga är oss
fullkomligt okänd. Vi hafva icke förut hört dess
namn, och den finnes ej i senast utgifna
adresskalender.

21. Kalle. Se under »För dagen»!

22. Björn. K. förordningen den 29 maj
1896 angående statsbidrag för kvinnlig slöjd
finnes återgifven i denna tidning n:r 27 förra
året.

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1896 kvitteras
(siffrorna inom parentes angifva antalet
pedagogiska småskrifter för 1897): Vara 22 (4),
N. Gestriklands 30 (11), Uppvidinge 8 (tillägg),
Sydöstra Skånes l (tillägg), N. Helsinglands
l (tillägg). Kassaförvaltaren.

Minneslista.

Jan. Skolrådets ordförande skall under
denna månad (»vid början af hvarje år»)
upprätta förteckning öfver distriktets
skolpliktiga barn. (F. S. § 36.)

14. Tveta härads folkskollärareförenings möte

i Jönköping.

15. Före denna dag skall skolrådet till dom-

kapitlet insända uppgift å inom
skoldistriktet varande ordinarie
läraretjänster (F. P. I. Eegl. § 47) äfvensom å
lärare och lärarinnor vid småskolor och
mindre folkskolor samt icke ordinarie
lärare och lärarinnor vid folkskolor
(Regi. för Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt § 29).
22. Kinds kretsförenings möte i Nittorp.

Lediga tjänster.

Vid folkskolan.

Säfsnäs, Gravendal, Kpbg, 60 d. fr. 8 jan.,
adr. Fredriksberg.

Njurunda, Galtström, Vnrl., lärarinna, 60 d.
fr. 8 jan., 1. 675 kr., adr. Njurunda.

Vikariat m. m.

Brösarp, Gussaröd, Krist., före 15 jan., adr.
Brösarp. (Se annonsen!)

Oppeby, Östg., flytt., fore 20 jan., adr.
Hägerstad. (Se annonsen!)

Norberg, Vstm., genast, adr. Norberg. (Se
annonsen!)

Hålanda, Älfsb., skoll.- o. org.-tj., genast,
adr. Nygård. (Se annonsen!)

Gunnarskog, Vrml, adr. Gunnarskog. (Se
annonsen!)

Halmstad, lärare, genast, adr. Halmstad. (Se
annonsen!)

Krogsered, Hall., flytt., före 28 jan., adr.
Drängsered. (Se annonsen!)

Marieby, Jmtl., före 30 jan., adr. Brunflo.
(Se annonsen!)

Kung Kar/, Kungsör, Vstm., före 20 jan., adr.
Ö. oTibble. (Se annonsen!)

Ås, Skbg, före 10 febr., adr. Grästorp. (Se
annonsen!)

Vänersnäs, Olofstorp, Skbg, genast. (Se
annonsen !)

Nora, Vstm., adr. Tärnsjö. (Se annonsen!)

Hedemora, lärarinna, före l febr., adr.
Hedemora. (Se annonsen!)

V. Stenby, Östg., adr. Fågelsta. (Se
annonsen !)

Svinnegarn, skoll.-, kl.- o. org.-tj., genast,
adr. Enköping. (Se annonsen!)

Växjö, lärare, före l febr., adr. Växjö. (Se
annonsen!)

Sköldinge, Varbro, Södm., lärarinna, fore l
febr., adr. Kantorp. (Se annonsen!)

Hellefors, Öreb., före 31 jan., adr. Hellefors.
(Se annonsen!) :

Vid mindre skola.

Huddinge, Lisma, Sthm, fore 28 jan., adr.
Huddinge. (Se annonsen!)

Sköldinge, Norroteii, Södm., lärarinna, före l
febr.,, adr. Kantorp. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Grytnäs, Kpbg, vik., flytt., före 6 febr., adr.
Jularbo. (Se annonsen!)

Dalby, Vrml., lärarinna, flytt., före 15 febr.,
adr. Ransby. (Se annonsen!)

Sköldinge, Valla, Södm., lärarinna, före l
febr., adr. Kantorp. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0028.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free