- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
51

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

51

och därvid utsett till kommitténs
sekreterare juris d:r grefve J. J. A. Ehrensvärd.
Tills vidare hafva förhandlingarna
hufvudsakligen rört sig om de frågeformulär,
som för erhållande af nödigt statistiskt
material skola utsändas dels till
polismyndigheterna, dels till skolmyndigheterna.
Kommittén hyser den förhoppningen, att alla,
som intressera sig för en lycklig lösning af
förevarande viktiga samhällsfråga - och
bland dem icke minst folkskolans lärare och
lärarinnor––skola visa sitt intresse
genom att verksamt bidraga till insamlande
af ett rikhaltigt och tillförlitligt material
af faktiska upplysningar, hvilket sedermera
kan tjäna såsom grundval för ett praktiskt
förslag.

Till rektor vid folkskollärareseminariet
i Linköping har k. in:t utnämt och
förordnat adjunkten vid nämda seminarium, fil.
d:r Bror Gottfrid Vilhelm Vestling.

Rektor Vestling är född i Linköping 1844,
blef fil. d:r 1872, var adjunkt vid allmänna
läroverket i Norrköping 1873-79 samt blef
sistnämda år adjunkt vid Linköpings
folkskollärareseminarium. Med statsunderstöd
gjorde han år 1881 en pedagogisk resa till
Tyskland. Åren 1887-92 var han
folkskoleinspektör i Skärkinds, Vikbolands och
Hammarkinds kontrakt.

En afslutningsklass. Nya
elementarskolans lärarekollegium afböjde
ecklesiastikdepartementets framställning om att uppgöra
ett förslag för anordnande af en ett-årig
kurs, hvari lärjungar, hvilka genomgått femte
klassen, skulle bli i tillfälle att förvärfva
de kunskaper, som kunde vara behöfliga för |
olika praktiska yrken och sysselsättningar. |
Under förklaring att med inrättandet af
denna klass uppenbarligen ej afsågs att bilda
en slags handelsskola, såsom kollegium hade
föreställt sig på grund af de muntliga ut
talanden, som ingått från
ecklesiastikdepartementet, utan fast mera en
afslutnings-eller afrundningsklass, som nära anslöte sig
till de föregående årsklassernas
undervisningsplan, har emellertid skolans direktion
beslutat att återremittera frågan till
lärarekollegiet.

.Med anledning däraf har nu kollegium
hållits, därvid f or frågans ytterligare
behandling tillsattes en kommitté af fem
kollegie-rnedlemmar, representerande följande ämnen:
modersmålet, tyska och engelska, historia
och geografi, matematik samt naturalhistoria.

Den nya kyrkomusiken skulle som
bekant utkomma frän trycket redan under
förra hösten. Hinder hafva emellertid
uppstått, så att arbetet ännu ej är färdigt.
Kommitterade hålla fortfarande på med
granskning af korrekturet. Vid hvilken tid
arbetet kan väntas utkomma är ännu oafgjordt,
hvilket vi med anledning af ingångna
förfrågningar meddela.

Statsbidrag för kortare tid än 8
månader. Skolrådet i Piteå
stadsförsamling sökte hos länsstyrelsen i Norrbottens
län att af allmänna medel utbekomma löne-

tillskott för år 1896 till belopp af 75 kr.
för aflönande af examinerade
småskollärarinnan Jenny Maria Lindgren, hvilken med
anledning däraf, att första klassen fr. o. m.
höstterminens början delats i två
afdelningar, blifvit vid terminens början anställd
såsom biträdande lärarinna vid folkskolan.

Sona ifrågavarande lärarinna ej undervisat
hela den i lag bestämda tiden af minst 8
månader och icke något af de i cirkuläret
den 5 juni 1885 stadgade undantagsfall från
denna bestämmelse förelåge, vägrade
länsstyrelsen utanordna det sökta statsbidraget.

Häröfver besvärade sig skolrådet hos k.
m:t, som den 31 sistl. december medgifvit,
att de af länsstyrelsen åberopade
förhållanden ej må i förevarande fall utgöra hinder
för Piteä stadsförsamling att för den tid,
hvarunder biträdande lärarinnan Jenny Maria
Lindgren i denna sin egenskap tjänstgjort,
utbekomma stadgadt lönetillskoit, till följd
hvaraf länsstyrelsen äger att målet till ny
behandling företaga.

Återbäring af statsbidrag. Efter
granskning af Gäfleborgs läns landsbok för
är 1893 anmärkte kammarrättens
revisions-afdelning, att till skolrådet i Järfsö
utan-ordnats lönetillskott för tre lärarinnor vid
mindre folkskolor och en småskollärarinna
med 200 kr. för hvardera. Som.
statsbidraget for två af dessa lärarinnor, hvilka
endast meddelat undervisning under
höstterminen, skolat utgå med allenast 100 kr.
för hvardera, dömde kammarrätten
lands-kamreraren C. M. Ström, på hvars
anordning bidraget utgått, att återbära för
mycket utanordnade 200 kr., »honom dock
öppet lämnadt att sitt hos vederbörande
efter befogenhet återsöka».

Häri sökte landskamreraren ändring hos
k. m:t, hvarjämte skolrådet anhöll, att det
ifrågavarande beloppet måtte församlingen
tillerkännas.

Som klaganden ej ställt sig till
efterrättelse den i besvärshänvisningen lämnade
föreskriften om skyldighet för den enskilda
parten att vid sina besvär ställa borgen för
den kostnad och skada, k. m:t kunde känna
honom skyldig att i saken gälda, har k.
m:t lämnat besvären utan afseende. Och
till den af skolrådet gjorda ansökningen har
k. m:t ej funnit skäl att lämna bifall.

Fråga om organistlön. Hos
länsstyrelsen i Västerbottens län yrkade klockaren
och organisten i Skellefteå P. Zimdabl
utbekommande af lön såsom organist inom
nämda församling för tiden från den 25
augusti 1882 till den 27 november 1891,
hvilket yrkande länsstyrelsen den 31 december
1895 biföll. Häröfver anförde församlingen
besvär hos kammarkollegium, som den 16
november 1896 förklarat,

att då organist jämlikt 24 kap. 30 §
kyrkolagen skall af församling aflönas allt som de
däröfver kunna förenas, men någon särskild
organistlön icke varit af Skellefteå församling
utfäst utöfver den i kungörelsen om de
lediga tjänsterna angifna lönen,, hvilken senare
Zimdahl medgifvit sig hafva till fullo
bekommit, funne kollegium skäligt att med bifall
till församlingens besvär och utan afseende
å hvad Z. i ärendet anfört, till all kraft och

verkan undanrödja länsstyrelsens utslag i hvad
det rörde åläggande för församlingen att för
ofvannämda tidrymd utgifva särskild
orga-n is tion.

Lön åt organistvikarie.
Kyrkostäm-j man i Fagerlmlts församling, Kalm., ålade
klockaren och organisten J. P. Sjöberg att
till en af församlingen antagen vikarie för
skötande af dess nya orgel afstå en del af
organistlönen. Häröfver besvärade sig
Sjöberg hos länsstyrelsen och domkapitlet, hvilka
den 15 april 1896 förklarade,

att enär af handlingarna frarnginge det
kyrkostämman haft fullgiltiga skäl att
förbjuda klaganden Sjöberg att tills vidare taga
befattning med skötandet af församlingens
nya orgel äfvensom att antaga lämplig vikarie
för organisttjänstens uppehållande; ty och
som klaganden vore pliktig att af sin
orga-I nistlön afstå till vikarien hvad för tjänstens
behöriga skötande erfordrades, samt det ej
kunde anses hafva legat utom kyrkostämmans
befogenhet att, i brist af godvillig
öfverenskommelse mellan klaganden och vikarien,
bestämma i hvad mån klaganden borde till
vikariens aflöning bidraga; alltså och då
klaganden icke gittat visa vare sig att någon
öfverenskommelse blifvit mellan klaganden
och vikarien träffad eller att den af
kyrkostämman för vikarien bestämda aflöning
öfverstege hvad som kunde anses skäligt, fnnne
länsstyrelsen och domkapitlet besvären icke j
förtjäna afseende. j

Öfyer detta utslag anförde Sjöberg enligt
meddelad hänvisning besvär hos k. m:t, som
dock den 27 sistl. november, med
undanrödjande af den meddelade
besvärshänvisningen, enär talan mot berörda utslag ej
bort omedelbart hos k. rn:t fullföljas,
öfverlämnade målet till kammarkollegium för
pröfning och afgörande.

Kammarkollegium har den 14 december
förlidet år tagit ärendet i öfvervägande, men
därvid ej funnit skal att i anledning af
klagandens besvär göra ändring uti
länsstyrelsens och domkapitlets utslag.

Skolrådsvalen. Till skolrådsledamöter
hafva utsetts folkskolläraren Aug.
Sandström i S. Hestra och fröken Katy af
Petersens i Svedala.

- Till vice ordförande i skolrådet är
omvald folkskolläraren J. A. Svensson i
N. Sandsjö.

Förtroendeuppdrag. Till vice
ordförande i Oskarshamns hälsovårdsnämd är
omvald folkskolläraren Erik’Rydmark därstädes.

- Till vice ordförande i kommunalstämman
är utsedd folkskolläraren N. J*. Sundell i
Ön-narp.

– Folkskolläraren G. Andrén i Kyrkefalla
är vald till uppbördsnian af prästerskapets
löner.

- Till revisor för granskning af 1896 års
räkenskaper utsago Bräkne-Hoby sparbanks
hufvudmän kantor Axel Nilsson och till
suppleant folkskolläraren S. G. Johansson, båda i
Hoby.

- Till ordförande i styrelsen för
Mariane-lunds sparbank är vald folkskolläraren (\ J.
Lindell i Rumskulla (är förut ordförande i
kommunalstämman, ordförande i kommittén
för Kalmar läns norra brandstodsbolag,
post-stationsföreståndare m. m.)-

- Till ordförande i Bjurkärns vägstyrelse
är väld folkskolläraren Anton Vesterlund
därstädes.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0055.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free