- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
53

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r

SVENSK LÄRARETIDNING*

53

- Till småskollärarinna i Helsing-Tuna,
Gflb.: fru Mathilda Lundberg i Åvik.

- Till småskollärarinna i Asker, Öreb.:
Lydia Lindholm i Vintrosa. (8 sökande.)

- Till småskollärarinna i Hellefors, Öreb.:
Elin Dahl i Hjulsjö.

- Till småskollärarinna i Ask, Östg.: Hildur
Andersson därstädes.

- Till småskollärarinna i Björkö, Jönk.:
Johanna Karlsson i Hö reda.

- Till småskollärarinna i Högsby, Kalm.:
Edla Habbe j Näshult.

- Till småskollärarinnor i Ström, Jmtl.:
Brita Byström i Östersund, Emma Dalen och
Anna Karlsson, båda i Borgvattnet.

- Till småskollärarinna i Gudhem, Skbg;
Hilma Ekström i Österplana.

– Till småskollärarinna i Ugglum, Skbg:
Sofia Ryning i Hellstad.

- Till småskollärarinna i Kila, Vstm.:
Amalia Andersson i Kungsåra. (21 sökande.)

- Till småskollärarinna i Lima, Kpbg:
Augusta Pettersson i Leksand.

- Till småskollärarinna i Järna, Kpbg:
Selma Sandberg i St. Tuna.

- Till småskollärarinna i Hannäs, Kalm.:
Alma Karlsson i Eksjö landsförsamling.

-. Till småskollärarinna i Värna, Östg.:
Amanda Jansson i Marbäck.

- Till slöjdlärarinna i Hvitäby, Krist.:
Birgitta Sundgren i Greflunda.

Allmänt flickskolemöte skall hållas i Sundsvall
den 12, 14 och 15 juni detta år.

- Organistlönen i Fellingsbro höjdes i
söndags med 500 kronor.

- Två nya skolhus skola uppföras uti Torsås,
Kalm., enligt af kyrkostämman fattadt beslut.

- Silfverbröllop firades den 12 dennes af
folkskolläraren P. E. Hanell i Mo, Väse, VrmL,
och hans maka.

- Vid småskollärarinneseminariet i Bollnäs äro
af 63 sökande antagna 26, i Ealun af 61
sökande 30 och i Malmköping deltaga 22 elever.

- För inköp af verktyg till slöjdundervisningen
vid lappskolan i Arjeploug, Nbtn, har k. m:t
beviljat ett belopp af 65 kronor.

- Till landets samtliga skolsalar hafva i
dagarna porträtt af drottning Sofia blifvit skänkta
af T>en vän till den svenska folkskolan».

- En 17-årig flicka har i dagarna inför
musikdirektör Bolander i Västerås aflagt
organist-och kyrkosångareexamen.

- Inställd är folkskoleundervisningen uti Ö.
Karups församling, Hall., på grund af där
gängse difteri.

- Kantorsexamen aflades i Skara den 16 d.s
af organisten och folkskolläraren Klaes
Sundström från Lane Ryr.

- tiy folkskolebyggnad invigdes den 15 dennes
i Staf re, Jmtl., med tal. af kontraktsprosten
O. Löf venmark och folkskoleinspektören J.
Kjellin.

- Undervisning i slöjd för flickor är från detta
års början anordnad uti Björnekulla och V.
Broby församlingar, Krist. 50 kronor äro
anslagna åt slöjdlärarinnorna.

- Strängnäs stifts första allmänna
folksko/läraremöte hålles i Strängnäs den 6 och 7 inst.
juli, såsom framgår af en annons i dagens
nummer.

- Ett par prydliga kandelabrar af nysilfver
öfverlämnades i söndags efter gudstjänstens
slut i Forserums kyrka, Jönk., till
folkskolläraren S. A. Gustafsson, som nu afflyttar till
Eksjö landsförsamling.

-’ För sko/husbyggnader har k. rört tillåtit
följande församlingar att upptaga
amorteringslån, nämligen: Gryt, Södm., 5,000 kr., V.
Vem-merlöf, Mim., 2,500 kr., Hyllie, Mim., 13,000
kr. och N. Mellby, Krist., 15,000 kr.

- En aftonskola har Bollnäs
föreläsnings-förening anordnat med två kvällars
undervisning i veckan uti linearritning och lika ofta
i matematik. I förra kursen hafva antecknat
sig 22 och i senare 26 deltagare.

- En del obrukbar undervisningsmateriel får
enligt k. m;ts tillstånd försäljas af
folkskol-lärarinneseminariet i Stockholm, och skola de
genom försäljningen inflytande medel användas
till inköp af ny undervisningsmateriel.

- Genom skofsparkassorna hafva
folkskolebarnen i Arboga under senast förflutna året
uti stadens sparbank insatt icke mindre än
814 kr. 50 öre. Flickorna hafva visat sig
styfvare i sparsamhetens svåra konst än
gossarne.

- En nordisk musikfest skall hållas de första
dagarne i juni månad detta år i Stockholm.
En allmän svensk sångarfest torde
därsammastädes komma till stånd i midten af
september månad i sammanhang med konungens
regeringsjubileum.

- 77:e slöjdkursen vid Nääs
slöjdlärareseminarium pågår nu som bäst. Omkring 30
kvinnor deltaga i kursen. De allra flesta äro j
svenskor och lärarinnor. Två hafva sitt
hemvist utom Europa; den ena af dem är ame
rikanska.

- Tjugonio lärosalar saknas uti Jönköpings
skolor, 15 för folkskolan, 12 för småskolan
och 2 för slöjdskolan. Skolrådet har därför
föreslagit uppförande af tvänne flyglar vid
östra folkskolehuset, hvardera beräknad till
40,000 kronors kostnad och att omfatta 10
eller 11 salar.

- Tröttnat hafva fyra ledamöter af skolrådet
i Pä j åla, Nbtn, och af s ägt sig sitt uppdrag.
De vilja ej »längre underkasta sig
folkskoleinspektörens letande efter af skolrådet
möjligen en gång i forntiden begångna
underlåtenhetssynder».

- Barnfest hölls den 19 dennes i
Hufvud-skärs folkskola ute i Stockholms skärgård.
Till glädjens höjande bidrogo ej blott skolans
lärarinna och andra för skolan intresserade
utan också flera bland barnen själfva, hvilka
uppläste några lämpliga versar eller
berättelser. Sången ljöd frisk och fulltonig.

- Ett nytt, ändamålsenligt piano har k. in:t
tillåtit folkskollärareseminariet i Växjö att
inköpa samt dessutom beviljat ett anslag af 500
kr. att jämte blifvande försäljningssumman
för ett äldre, förslitet piano användas för det
nya instrumentets inköp.

- Ett lönetillskott af 40 kronor om året
beslöt kyrkostämman i Färila, Gflb., här om
dagen att gifva.åt hvardera af
småskollärarepersonalen efter 5 års oförvitlig tjänstgöring,
därest skolrådet förordat dem; och skulle
årliga lönen således för hvarje dylik lärare eller
lärarinna blifva 400 kronor.

- Stort intresse för slöjden visar Kroppa
församling, VrmL, som utom den vanliga
pedagogiska slöjden så småningom infört en
särskild slöjdart, nämligen skolagning, först i fjor
vid Storfors och nu i år vid Njrkroppa.
Kursen, som väckt allmänt intresse hos
föräldrarna, fortgår 100 timmar.

- En minnes- och hedersgåfva öfverlämnades
den 13 dennes åt folkskolläraren E.
Gustafsson i Sundals Eyr, hvilken efter 26 års tjänst
nu afgått med pension. Skolrådets ordförande
öfverlämnade gåfvan, som bestod af diverse
husgeråd och ett penningebelopp, och uttalade
därvid församlingens tacksamhet.

- För inrättande af ett s. k. skolkarehem har
drätselnämden i Stockholm medgifvit, att den
af Stockholms barnhem n:r 2 f. n.
disponerade, staden tillhöriga lägenheten Blecktornet
får från deri l nästa juli på vissa villkor
upplåtas till Stockholms städs folkskolors
öfverstyrelse.

- En änke- och pupillkassa ämna - som vi
förut nämt - organister, kantorer och
klockare i Lunds stift söka få till stånd.
Länsstyrelsen i Malmöhus län har öfver förslaget
afgifvit infordradt utlåtande, däri kassans
åvägabringande förklaras Önskligt, liksom det
tillstyrkes att kassan måtte få sig tillerkänd
rätt att uppbära ett års behållen inkomst af
hvarje organist-, kantors- och
klockarebeställning i stiftet. Smärre ändringar i vissa delar
föreslås.

- Afslag har småskollärarinnan i
Kells-Nöbbelöf, Mim., Hilda Augusta Borgström af
k. m:t erhållit på sin begäran om tillstånd att
inför vederbörande folkskoleinspektör undergå
sådan pröfning, som omförmäles uti k.
kungörelsen den 5 juni 1885, ehuru hon först
efter den 11 januari 1878 blifvit anställd vid
småskola.

- Åttiofem år fyllde i måndags klockaren i
Kyrkheddinge och Eserups församlingar, Mim.,
hvilken innehaft klockarelägenheten därstädes
i icke mindre än 64 år, tjänstgjort under 24
prästmän och följt fyra kyrkoherdar till
grafven. Klockarelönen är obetydlig, men den
gamle har förvärfvat eget hemman om 40
tunnland, hvilket han med oförminskad,
ungdomlig vigör själf sköter.

- För anskaffande af gymnastik- och
möteslokal har styrelsen för Skurups
folkhögskoleelevförbund i dagarna till ortens befolkning
och andra intresserade utsändt listor för
insamlande af bidrag. Tomt är inköpt af
folkhögskoleföreningen. Föreståndaren vid skolan,
kand. N. Hansson, har tecknat sig för 800 och
elevförbundet förslagsvis för 700 kronor.

- Slöjdundervisningen för gossar, hvilken i
Halmstads folkskola förut blott meddelats i
fjärde och femte klasserna, skall från och
med innevarande lästermin utsträckas jämväl
till tredje klassen, och beslöt extra
kyrkostämma den 18 d:s att begära en ökning i
statsanslaget med 450 kr. eller inalles 900
kronor.

- Vinslöfs skollärareförening beslöt vid
sammanträde i lördags att, såvida anslutning
er-hölles, tillsammans med närliggande
kretsföreningar göra en framställning till
bestyreisen för det blifvande stiftsmötet i
Kristianstad nästa sommar om uteslutande af alla
spirituösa drycker vid gemensamma
middagar och kollationer, som möjligen anordnas
af styrelsen.

- Donationer till skolbarnens fromma hafva
tvänne i dagarna aflidna åldriga kvinnor gjort.
Fröken Brita Katarina Lundberg, som i
Stockholm afled den 7 dennes, har till Adolf
Fredriks barnhem för flickor testamenterat 10,000
kronor, Tysta skolan 2,000 kronor,
Eugenia-hemmet 2,000 och Manilla 2,000 kronor.
Frö-ken Sara Bergström, som nyligen afled i
Falun, har till ett barnhem för gossar därstädes
donerat 20,000, till skollofskolonier 8,000
kronor, till barnhem för flickor i Falun 5,000 och
till ett af henne upprättadt arbetshem för
flickor i Falun 35,000 kronor.

- Fram och til/baka har Tolånga församling,
Mim., svängt i fråga om ny folk- och
småskolebyggnad. Enligt förut fattadt beslut skulle
sådan uppföras gemensam för Tolånga och
Hörrs byar. Men byamännen åtrade sig och
ville hafva beslutet upphäfdt. Ordföranden i
skolrådet vägrade hålla ny stämma, men
ålades af länsstyrelsen att göra det. I skolrådet,
som hade att förbereda ärendet, vidhöll o tre
ledamöter det förut fattade beslutet, men fem
yrkade på bibehållande af nuvarande skolorna,
och skulle ny folkskola byggas, borde detta
ske å Tolånga gamla skoltomt och skulle Hörrs
småskola bibehållas som småskola för sagda
by. Vid kyrkostämma i onsdags beslöts
genom votering, att de nuvarande skolorna skola
bibehållas och ingen nybyggnad äga rum.

- Tre järnkaminer, som skolmästaren vid
Skytteanska skolan i Tärna, Vbtn, O. P.
Pettersson hade inköpt för uppvärmning af de
till bostad åt honom upplåtna rum äfvensom
af den stuga, som användts till sof- och
boningsrum för de barn, hvilka vid berörda
skola åtnjöte helförsörjning, hade Pettersson
hos k. m:t anhållit att få för allmänna medel
inlösta med 156 kr. 65 öre. K. m:t har den
31 nästlidna december bifallit denna anhållan
och därjämte anbefallt länsstyrelsen i
Västerbottens län att tillse det kaminerna, om så
lämpligen ske kan, varda förflyttade till
skolans nya hus i närheten af Tärna kyrka eller
ock, om de ej äro för ändamålet lämpliga, gå
i författning om deras försäljning för statens
räkning.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0057.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free