- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
55

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r

SVENSK LÄRARETIDNING.

55

En litteraturkommitté

beslöt centralstyrelsen tillsätta, på sätt
förut i korthet meddelats. Kommittén utgöres
utom af centralstyrelseledamoten J. Franzén
af lektor B. J. Bergqvist i Lund samt
folkskollärarne M. Nelander i Norrköping, N,
Ö. Bruce i Akarp och G. L. Lohmander i
Helsingborg.

Till ledning för litteraturkommitténs
arbete har centralstyrelsen meddelat följande
anvisningar:

1. Litteraturkommitténs uppgift är att till så
billigt pris som möjligt utgifva för
folkskollärarekåren lämplig pedagogisk litteratur.

2. Beträffande öfversättningslitteratur
förfares sålunda:

a) Kommittén infordrar och mottager
årligen af S. A. F:s medlemmar förslag på till
öfversättning lämpliga skrifter.

b) Kommittén utväljer bland de föreslagna
skrifterna eller bland andra det, som skall
öfversättas.

c) Kommittén utbjuder of versätt
ningsarbe-tet åt medlemmarna inom S. A. F. och
mottager anbud å detta arbete samt å priset för
detsamma.

d) Kommittén antager öfversättare, hvarvid
den i första rummet tager hänsyn till dennes
kompetens för arbetets utförande, och
öfverens kommer med honom om hans arvode.

e) Kommittén beräknar alla omkostnader
för bokens öfversättning, tryckning, bindning
och distribution m. m. samt med ledning
häraf bokens pris.

f) Kommittén sörjer för arbetets
bekantgörande i skolpressen, inbjuder till subskription
och mottager denna.

g) Därest subskribenternas antal blir
tillräckligt stort, utföres öfversättningen under
vederbörlig kontroll af kommittén, boken
tryckes i så stort antal exemplar, som
kommittén finner lämpligt, och utsändes. Likvid
mottages af kommittén antingen genom
postförskott eller af ombud, som kommittén själf
utser.

h) Uppkommande öfverskott å ett arbete
användes för utgifvande af ett följande arbete
i den mån kommittén finner lämpligt.

3. Beträffande originalarbeten på svenska
språket förfares i tillämpliga delar enligt de
grunder, som äro angifna för öfversättning^
litteratur.

4. Af tryckt skrift äger kommittén utdela
det antal gratisexemplar, som för företagets
främjande äfven efter slutad subskription kan
vara nödigt,

5. Den del af upplagan, som efter
subskriptionen och utdelningen af gratisexemplaren
återstår, må af kommittén fortfarande hållas
till salu.

6. Kommitténs räkenskaper afslutas med
kalenderår och öfverlämnas till granskning
af två utaf centralstyrelsen utsedda revisorer
senast den l mars. Eevisorerna afgifva sin
berättelse före den l april.

Lugn och glädje i skolan.

Vid Norrköpings folkskollärareförenings
inöte den 12 december* fördes en liflig
diskussion om ämnet: Lugn och glädje i skolan.
Öfverläggningen inleddes af hr A. Smedberg.

Det vore en ganska vanlig åsikt, att det
nödvändigt måste vara slut med barnets
fröjder, så snart det inträdde i skolan. Men det
förhölle sig ingalunda så, om skolan vore rätt
ledd och anordnad. Ett intensivt
verksamhets- och kunskapsbegär framträder redan
under de tidigaste barnaåren i hemmet och
räcker ofta ett godt stycke in på skolåren.
Under förståndig ledning kunde detta
bibehållas ännu längre. Då barn i skolan visa
olust för arbetet, låge sålunda orsaken därtill

* Införandet fördröjdt på grund af
bristande utrymme.

i missförhållanden, som borde undersökas och
afhjälpas. Dessa orsaker kunde ligga dels i
hemmen, dels i skolan och dess anordningar,
dels också hos läraren själf. Hvad tal:n i
detta sammanhang ville betona, var bristande
lugn vid undervisningen samt en af missriktadt
nit beroende sträfvan att motarbeta barnens
glädje i skolan.

Lugnet i skolan kunde man fördela i
sinneslugn och arbetshign.

I vår större eller mindre okunnighet om
barnets natur, dess viljo- och känslolif, dess
naiva lifsåskådning, dess kaotiska virrvarr af
oklara eller falska idéförbindelser göra vi
äldre oss de mest Öfverdrifna föreställningar om
barnets förmåga att känna våra känslor, tänka
våra tankar och se med våra ögon. Vi
uppställa fordringar, som de ej kunna fylla.
Utbrott af missnöje eller förebråelser, ett
vred-gadt ord eller en bestraffning vore under
sådana förhållanden ett brott, som hämnade sig
grufligt. Likaså kunde nog den rörliga
liflighet, som har sin grund i själfva
barnanatu-ren, ofta vara pröfvande för läraren och måste
nog till en viss grad stäfjas men aldrig
behandlas, så att barnet kände sig kränkt.

I ifvern att bibringa så mycken kunskap
som möjligt förleddes man också till ett
nervöst jäktande. Barnen kunde därigenom
uttröttas och skolan för dem bli förhatlig.

Barnens glädje i skolan borde på allt sätt
främjas. Man kunde då och då muntra och
pigga upp dem genom att föreläsa någon god
berättelse eller saga. Framför allt finge man
ej undertrycka deras oskyldiga utbrott af
förtjusning vid roande moment i undervisningen
utan tvärtom själf deltaga i deras glädje. Hvad
disciplinen beträffade, borde man följa en
framstående pedagogs uppmaning: »"Regera med
lösa tyglar men tillåt intet sjelfsvåld».

*Efter inledningsföredraget vidtog en längre
diskussion, i hvilken deltogo hrr Lyttkens,
Carlsten, Cederberg, Nelander, Norden samt
fröken Jänny Olsson.

D:r Lyttkens betonade faran af att
allmän-liggöra speciella detaljregler. Det bästa
resultatet af skolarbetet vinnes, ju mer man är
i stånd att individualisera såväl sin
undervisning som sina åtgärder i och för barnens
uppfostran för öfrigt. Den bästa läraren blir
den, som får utveckla sig efter sin
beskaffenhet, sin egendomliga naturell, sin säregna
karaktär, om blott denna utvecklas till sin bästa
möjliga form. Skall läraren arbeta sig till
någon för hans skaplynne främmande
anläggning, blir han en schablon men ej en per
sonlighet., som med framgång kan uppfostra
personligheter.

Mot en föregående talare, som beklagat sig
öfver den ringa behållningen af kunskap, som
barnet för med sig ut i lifvet från skolan,
framhöll d:r Lyttkens, att kunskapsmaterialet måste
betraktas som ett medel för utvecklingen af
individens moraliska och intellektuella lif, och
äfven om en stor del af kunskaperna
glömmas, så har dock den utveckling, arbetet med
deras inhämtande främjat, satt individen i stånd
att lefva lifvet på annat sätt och själf tillägna
sig ytterligare förutsättningar att lefva ett
rikare lif. Det tillkommer för öfrigt icke oss
att döma öfver och bekymra oss för
frukterna af vårt arbete. Vi hafva endast att utså
så rikligt som möjligt.

Hr Nelander ansåg, att lugn och glädje
vore grundvillkoren för hela skolarbetets
framgångsrika bedrifvande. Detta lugn vunnes i
första hand allenast därigenom, att
lärokurserna och lärostoffet noga af passades efter
barnets förhandenvarande utveckling, samt
därigenom, att läraren ej stannade vid korta
öfversiktskurser utan gåfve sig tid att låta
barnen i lugn få blicka in i läroämnets
enskildheter, för så vidt de äro för barnet
tillgängliga. På sådant sätt skulle lugnet inställa
sig af sig själft utan konstlade medel och
tillfredsställelsen och glädjen icke uteblifva. Det
vore just den väg, menade tal:n, som den
moderna pedagogiken med allt större klarhet
utpekar som den rätta.

Äfven öfriga talare voro i hufvudsak ense
med inledaren utom hr Carlsten, som mera
ville framhålla strängheten och allvaret i
undervisning och uppfostran.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

FaSun: Segerstedt» geometri skall utbytas
mot den af Hj. och Fr. Berg utgifna n:r 2.
Läsåret skall i så måtto ändras att dess
början sammanfaller med höstterminen i stället
för med kalenderåret; dock underställes
förslaget kyrkostämmans pröfning.

Norrbårke, Kpbg: En af lärarepersonalen
utsedd kommitté inom kåren skall för hvarje
år uppgöra förslag till anskaffande af nödig
undervisningsmateriel för samtliga skolor.
Tidsenligt luftväxlingssystem skall i
skolsalarna införas.

Lima, Kpbg: Skolträdgårdar skola anläggas.
Till blifvande kyrkostämma beslöt skolrådet
förorda en af skollärarne framställd begäran
om understöd för bevistande af årets
sommarkurser i Uppsala.

Gröd/nge, Sthm: En kommitté, bestående af
tre skolrådsledamöter, församlingens tre
folkskollärare och en småskollärarinna, tillsattes
för att behandla väckta förslag om ändring
af reglementet i afsikt att få läsåret räknadt
från höstterminens början och icke från
vårterminens som nu är fallet, och att
småskolorna skulle börja den 20 febr. i stället för
den l mars.

Undersvik, Gflb.: Simeå småskola skall
förändras till folkskola och två nya småskolor
inrättas.

Gamla Lödöse, Älfsb.: Läraren fick några
dagars begärd ledighet under läsåret för att få
tillfälle att besöka andra skolor.

Ramsjö, Gflb.: För att motarbeta den växande
skolkningen beslöts att barnen aldrig skulle
få lärarens lof mer än 2 dagar i veckan och
icke öfver högst 12-16 dagar på terminen.
Nedsatta flitbetyg skulle gifvas dem, som utan
lof blefve borta öfver 10 dagar. I den
folkskola, där skolgången vore ojämnast, skulle
undervisningen pågå 5 timmar dagligen och
sluta kl. 2 e. m. 6 dagar i stället för 6
timmar de 5 dagarna, på det barnen måtte kunna
vara till någon hjälp i hemmet på eftermid-

Valbo, Gflb.: Skolhusen skola .stängas för
diverse kringresande f öre visare. Anskaffande
af skor till fattiga skolbarn sattes som ett
önskningsmål.

Grenna landsförsamling: För utarbetande af
detaljeradt förslag till anordnande af
undervisning i slöjd i församlingens goss-och
flickskolor tillsattes en kommitté af 5 personer,
däribland två skollärare. På förslag af
lärare-personalen beslöts anskaffande af l O par
träskor vid hvardera af församlingens skolor att
begagnas af de fattigare barnen under
vistandet i skolan. 80 ex. af Cederschiöld-Olanders
öfningsbok för svensk uppsatsskrifning skola
inköpas.

Litteratur.

Om Kristus komme Ull Chikago! Sthm,
Bohlin & k:i. Pris l kr. 75 öre. - Denna
världsbekanta bok af f, d. redaktören för
Pall Mall Gazette, W. T. Stead skall
säkert äfven i sin svenska dräkt göra stort
uppseende för sina osminkade skildringar af
den sedeslöshet, den falhet, den orättvisa
mot de svaga, som synas vara kräftsår af
ödesdiger art för »det fria landet i väster».
Och det är ej det minst förfärliga att
samma sjukdomar förefinnas eller hota äfven i
många af världens storsamhällen. Äro ens
våra egna alldeles fria? frågar mari sig vid
genomläsningen. H. W-r.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0059.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free