- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
155

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 11

SVENSK LÄRARETIDNING.

155

na, åtskilliga fakta från den allmänna fysiska
och matematiska geografiens område, en
redogörelse för de förnämsta kolonialväldena och
deras betydelse samt för de stora europeiska
kulturländernas ekonomiska och politiska
förhållanden, deras näringar, samfärdsel,
författning, religion, bildning o. s. v., därvid
jämförelsen med fosterlandets förhållanden
stadigt bör fasthållas. En dylik kurs i geografi,
meddelad på särskildt däråt anslagen tid
under de senare skolåren, skulle otvifvelaktigt
visa sig vara en värdefull förstärkning af den
bildning, hvarmed läroverkens alumner träda
ut i lifvet.

Huru utrymme för en sådan kurs i geografi
lämpligen skulle kunna beredas i
undervisningsplanen, utan att därför den åt historien
och statskunskapen för närvarande anslagna
tiden lede intrång eller
undervisningstimmarnas antal i veckan ökades, det skall utskottet
emellertid ej inlåta sig på. Ty då den
nuvarande undervisningsplanen för de allmänna
läroverken, ej minst hvad beträffar det högre
stadiet, i flera andra afseenden än det
ofvan påpekade måste anses otillfredsställande,
och då en genomgripande reform af
läroverken allmänt erkännes vara i hög grad af
behofvet påkallad, anser sig utskottet ej böra
tillstyrka kammaren att i den ifrågavarande
detaljen af undervisningsplanen nu begära en
ändring, som dock aldrig kunde blifva annat
än lappverk.

Under framhållande däraf, att den viktigaste
förutsättningen för höjande af undervisningen
i geografi vid de allmänna läroverken torde
vara-att söka i upprättandet af särskilda
lärostolar i detta ämne vid våra universitet -
en fråga, som dock nu icke föreligger - men
att likväl ett icke oväsentligt medel till
främjande af lärarebildningen i ämnet redan nu
kan vinnas genom stadgandet^ att geografien
vid tjänstetillsättningar må räknas såsom ett
från historien skildt ämne, får alltså
utskottet, i förhoppning att en mera omfattande
läroverksreform ej allt för länge skall låta
vänta på sig, inskränka sig till att i anledning
af hr Svenssons ifrågavarande motion
hemställa:

1) att andra kammaren för sin del ville
besluta, att riksdagen må i skrifvelse till
k. m:t anhålla om meddelande af sådana
bestämmelser, att vid tillsättande af
lärarebefattningar vid de allmänna läroverken
geografien måtte räknas såsom särskildt
undervisningsämne, samt

2) att motionärens öfriga yrkanden icke
för närvarande måtte föranleda till någon
åtgärd från kammarens sida.

Litteratur.

Slöjdundervisningsblad från Nääs,
utgifvet af Otto Salomon. 13:e årg. Pris l kr.
- Det lilla bladet, hvars förtjänster om
den pedagogiska slöjden med rätta vunnit
varmt erkännande, kommer under det nya
året att äfven bli ett organ för pedagogisk
friluftslek. Under det senaste
fjärdedelsseklet har den teoretiska undervisningen i
mångt och mycket fått maka åt sig i våra
skolor. Kroppsarbetet har redan vid
uppfostran häfdat sina anspråk på jämbördighet
med själsarbetet, och nu medgifves allmänt,
att äfven annat än arbete kan medverka till
en allsidig utveckling af människans
krafter och förmögenheter. Utan att svika sin
gamla uppgift, vill bladet taga den nya om
hand. Friluftslekafdelningen kommer att
redigeras af läraren vid Gröteborgs realläroverk
kand. J. V. Åkermark, den mest nitiske
och sakkunnige främjaren af friluftsleken i
vårt land. Bladet, som med rätta kan vänta
att få behålla sina gamla vänner och
läsare, har sålunda grundad anledning att hop-

pas få många nya, och det både på grund
af sitt gamla och sitt utvidgade program.

Aar bog for Folkeskolen for Aar 1896 med
Kalender for 1897. En Haandbog for
Lge-rere og Laererinder af L. Pedersen og Fr.
Thomassen. Pris l kr. 50 öre. - Af detta
förtjänstfulla lilla arbete är det tredje
årgången, som härmed rekommenderas för
svenska lärare och lärarinnor. Den
erbjuder en ganska fullständig redogörelse för
det danska folkskoleväsendet under det gångna
året och synes vara af ännu större intresse
än sina båda föregångare. En del nytt stoff
har kommit till, såsom en öfversikt af årets
större läraremöten, riksdagens medlemmar,
öfverlärarne i städerna, förteckning öfver
årets pedagogiska litteratur för så vidt den
rör folkskolan m. m. Den historiska
redogörelsen för folkskolan 1896 är gjord af
Joakim Larsen, för folkhögskolan af H.
Rosendal. R. J. Holm har skrifvit en kort
text till Pestalozzis porträtt. Som synes,
har i redaktionen ingått f. d.
seminarieföreståndaren, kancelliraad Fr. Thomassen.

Fr.

Nytt i bokhandeln.

Lärobok i geografi för folkskolan af Fridtjuv
Berg. Med 145 kartor och bilder. Sthm, C.
E. Fritzes k. hofbokhandel. Inb. 50 öre.

Hufvudräkningskurs för folkskolan af A. G.
Vinländer. Sthm, P. A. Norstedt & söner.
Haft. 1-4. Hela tal. Talområdet l–100.
50 öre.

Handledning vid bibelläsningen i skolan af
Fredrik Lundgren. Sthm, P. A. Norstedt &
söner. II: 2. 85 öre.

Hjälpreda vid begagnandet af Läsebok för
folkskolan, 9:e uppl., jämte ordförteckningar
af A. V. Gunterberg. Lund, Ph. Lindstedts
univers.-bokh. (i distr.). Första delen. 2 kr.
50 öre.

Korta förklaringar till apostlagärningarna af
Åke Hassler. Örebro bokförlagsaktiebolag.
50 öre.

Beckers världshistoria. Sthm, Albert Bonnier.
Haft. 38 o. 39 å 50 öre.

Flavianus af Alexander Guiraud. Sthm,
John E. Nilsson. Haft. 5-16 ä 25 öre.

Läsning för folket, utgifven af Sällskapet
för nyttiga kunskapers spridande. Haft. 4
1896. 30 öre.

Illustrerad kyrkohistoria af Ragnar Thomaeus.
Sthm, Fröléen & k:i. Haft. 4-12 ä 30 öre.

Uppfinningarnas bok. Ny fullständigt
omarbetad upplaga, utgifven af A. Berglund.
Sthm, Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Haft.
3. 60 öre.

Rothschilds handbok för köpman,
handelsbokhållare och kontorister. Sthm, Looström &k:i.
3:e haft. 60 öre.

Jorden rundt. Världen sådan den är i dag
af T. de Witt Talmage. Sthm, Bohlin & k:L
Haft. 2-4 å 40 öre.

Den Heliga skrifts länder och orter af d:r
Fr. A. Strauss och O. Strauss. Sthm, F. & G.
Beijer. Haft. 17-24 ä 25 öre.

Vid hemmets härd. Läsning vid
fridsstunder i familjekretsen af C. A. Svensson, Sthm,
Bohlin & k:i. Haft. 4-6 å 35 öre.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)
Svenljunga, Älfsb.: Läraren rnå afgöra om
barnen skola läsa bibelspråken till katekesen
efter nya eller gamla bibelöfversättningen.
Ett af folkskolläraren U. Sundblad väckt
förslag att någon vårdag måtte användas till

trädplantering utom trädgårdsskötseln
omfattades med stort intresse. Flaggning skall
äga rum vid examen och skolmöten samt den
21 jan., den 24 juni, den 6 nov. och den l
dec. För att förekomma styf pennhållning
föreslogs att snarast möjligt öfvergå från
grif-feltaflan till papperet.

Torrskog, Älfsb.: Vid alla skolorna skall
Segersteclts räknebok utbytas mot
Larsson-Lundahls räknekurs n:r 3; Holrnqvists
skrifmetod och hans skrif böcker n:r l och 2 skola
vid välskrifningsundervisningen få användas
af lärarne. Utflykt skall göras af skolan den
l maj, om väderleken tillåter. Granplantor
skola genom skolrådet rekvireras från
hushållningssällskapet till häckar kring
skolplanerna.

Fellingsbro, Öreb.: Den Eosvallska
skrifme-toden, som i småskolorna lämnat vackra
resultat, skall fortfarande användas för de barn,
som flytta upp från små- till folkskolan.
Vårterminen skall hädanefter afslutas med
gemensam skolfest för alla församlingens skolor
i kyrkan. På det barnens föräldrar äfven må
kunna närvara, skall festen firas nästa
söndagseftermiddagen efter terminens slut.

Moheda, Kron.: Skolrådet beslöt förorda
att ett skålpund mjukt rågbröd och ett
kvarter söt mjölk skulle hvarje skoldag utdelas
till de mest behöfvande barnen.

Segerstad^ Gflb.: Tvänne skolbarn komma
att på grund af upprepad skolkning tagas från
hemmet och på lämpligt ställe inackorderas.
Församlingen bestrider kostnaden, då
utmätningsbara tillgångar saknas i hemmet.

Brännkyrka, Sthm: Med en varmhjärtad
uppmaning till lärarekåren att den dels själf
måtte skydda småfåglarna, dels ock hos
barnen inplanta kärlek till dessa ofta och orätt
förföljda djur förevisade prosten Forssman
en modell till fågelhålk, lämnad af Allmänna
djurskyddsföreningen. I slöjdskolorna skola
dylika hålkar förfärdigas för att uppsättas i
träden.

Kolbäck., Vstm.: Hvarannandagsläsning skall
med vårterminen införas vid Strömsholms fasta
folkskola. Undervisningen skall pågå äfven
halfva lördagen mot särskild ersättning till
läraren. Beslut fattades om inköp af
skolmateriel. Skolkassan skall betala 150 kr. för
eldning, skurning och städning af Näslunds
tre skolsalar.

Toresund, Södm.: Till bespisande af
behöfvande skolbarn samt för anskaffande af
skodon och kläder åt dylika skola äfven under
innevarande år utanordnas medel ur härför
tillgängliga fonder. Undervisning i kvinnligt
handarbete skall införas i folkskolan vid Gesta.

Dödsfall.

C. G. Frölander f. I följd af slag
afled helt hastigt den 8 dennes organisten,
f. d. folkskolläraren i Segerstad, Gflb.,
Carl Gustaf Frölander i en ålder af 66 år.
Han hade på söndagen som vanligt skött
sin tjänst och begaf sig på eftermiddagen
vid 5-tiden till Landa station för att hämta
sin post. Fram kom han emellertid aldrig
utan måste på sparkstötting föras hem.
Efter 7 timmars medvetslöshet i följd af
hjärnblödning gick han hädan.

Född år 1831 i Lunda, Sthm, blef F.
utexaminerad i Uppsala år 1854. Efter att
hafva tjänstgjort som privatlärare i Söderhamn
tillträdde han 1863 de förenade tjänsterna i
Segerstad och tog 1893 afsked från
folkskollärarebefattningen, hvilken han då
innehaft i 30 år. Under en skroflig yta bar F.
ett varmt hjärta, var sparsam, arbetsam
och s j älf uppoffrande och hade med egna
händer förvandlat den lilla egendomen

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0159.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free