- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
182

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

182

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 13

att utbekomma lön såsom organist, så enär
jämlikt 24 kap. 30 § kyrkolagen församling
skall löna organist allt som de däröfver kunna
förenas; ty och som i förebärande mål är
upplyst, att klaganden såsom klockare och
organist i Höreda församling åtnjuter allenast
de löneförmåner, hvilka af ålder tillkomme
klockaren därstädes, men icke någon
organist-lön; alltså och då klaganden, hvilken vid
tillträdet till berörda tjänster med församligen
träffat öfverenskommelse om honom
tillkommande löneförmåner så länge han tillika vore
folkskollärare i församlingen, icke är
förbunden att numera sedan han entledigats från
sistnämda befattning, åtnöjas med saknaden
af organistlön, har kollegium pröfvat skäligt
att med upphäfvande af öfverklägade utslaget
och kyrkostämmobeslutet den 27 maj 1896 i
denna del visa frågan om bestämmande af
den klaganden såsom organist tillkonlmande
lön åter till kyrkostämman för ny laglikmätig
behandling.

"Vid denna utgång af målet skola parterna
själf va vidkännas hvardera sina i målet använda
kostnader.

Beslut om klockarepension skall
stå fast. Voxtorps församling bestämde
å kyrkostämma den 5 mars 1895 utan
vidare villkor, att organisten och klockaren
P. J. Linder skulle i och med f
rånträdande af folkskollärarebefattningen äfven
afgå från klockare- och organisttjänsten
mot erhållande af halfva klockare- och
organistlönen med 100 kronor årligen under
sin återstående lifstid. Sedan L. ingifvit
ansökan örn afsked, beslöt församlingen å
ny kyrkostämma den 7 juli 1896, att sagda
belopp ej skulle komma honom till del.
Häröfver klagade L. hos länsstyrelsen i
Kalmar under framhållande att det sist fattade
beslutet kränkte hans enskilda rätt, enär
före-närnda belopp måste anses som en honom
tillförsäkrad pension. Länsstyrelsen underkände
den 5 sept. 1896 besvären. Men
kammarkollegium har genom utslag den 22
näst-lidna februari med ändring af
länsstyrelsens resolution funnit skäligt att till all
kraft och verkan undanrödja församlingens
den 7 juli 1896 fattade beslut, som
upphäfde det förra beslutet.

Folkskollärarnes kofoder. Tre
folkskollärare i Ösmo församling, Sthm,
begärde i början af förra året hos skolrådet
förhöjning i kofodersersättningen från 80 till
100 kronor eller ock utbekommande af
kofodret in natura med uppgifven vikt hö och
lika mycket hafrehalm - eller häften
hafre-och hälften höstsädeshalm -utom
sommarbete för eu ko samt förvaringsrum för ko
och foder genom uppförande af fähus och
foderlada vid skolhusen. Efter att hafva
haft frågan under öfverläggning å både
maj-och oktoberstämmorna afslog församlingen
framställningen den 28 december utan
anförande af något skäl.

På lärarnes anförda besvär har
länsstyrelsen med undanrödjande af öfverklägade
kyrkostämmobeslutet förklarat församlingen
skyldig att, såvida den vill undgå att från
och med 1898 in natura förse hvar och en
af klagandena med sommarbete och
vinterfoder för en ko, från och med samma år
intill dess annorlunda kan vara lagligen
bestämdt, årligen till dem hvar för sig utgifva
kofodersersättning med 100 kr., hvilket med
hänsyn till nu gällande priser icke kan an-

ses öfverdrifven Däremot har länsstyrelsen
lämnat utan afseende klagandenas i öfrigt
framställda ersättningsanspråk för den
förlust dem tillskyndats under innevarande år
genom kyrkostämmans dröjsmål med
ärendets afgörande.

Telefonanläggning är en bland de
utgifter, som af kyrkostämma kunna beslutas
i skolans intresse. Gudmundrå församling
i Västernorrlands län beslöt insättande af
en rikstelefonapparat i prästgården. På
öfver beslutet anförda besvär resolverade
länsstyrelsen, att då beslutet af såge att med
mindre tidsutdräkt och på bekvämare sätt
förmedla samverkan mellan å ena sidan
skolrådets ordförande samt å andra
skolrådets ledamöter och lärarepersonalen vid
församlingens folkskolor samt församlingen
varit oförhindrad att om den genom
beslutet bestämda afgift öfverlägga och besluta
samt beslutet ej kränkte enskild rätt eller
i olaga ordning tillkommit, ogillades
besvären.

Enligt utslag den 21 januari 1897 har
k. m:t ej funnit skäl att i länsstyrelsens
resolution göra ändring.

Göteborgs folkskolor komma att på
Stockholmsutställningen innevarande sommar
disponera en yta 9 meter lång och 6 x/4
meter bred, delad i tvänne afdelningar.

l den yttre afdelningen komma på ena
sidan skolköksinventarier från stadens
skolkök att få. sin plats. Å den andra bli
utställda åtskilliga möbler, som äro
egendomliga för Göteborgs folkskolor såsom
skolbänkar, undervisningsmateriel för teckning
efter gipser, klotsar m. m. Dessutom
kommer här att visas en serie af lärjungarnas
arbeten i teckning.

Inre afdelningen kommer att inredas
alldeles som en säl för träslöjd vid Göteborgs
folkskolor. Så bli i midten af rummet £
hyfvelbänkar placerade, vid väggarna skåp
med slöjdredskap o. s. v. Prof på
flickornas handarbeten få äfven här sin plats.

På gränsen mellan båda afdelningarna
komma på hvar sin sida tvänne större
montrer att placeras med slöjdföremål m. m.

Utom nu nämda utställningsföremål
kommer ock att visas en fullständig uppsättning
af leksaksredskap, som här användas vid
gossarnes fria lekar, såsom bollar, slagträn,
draglinor o. s. v.

För att anordna denna utställning är
tillsatt en kommitté, bestående af
folkskoleinspektören d:r Ambrosius, grosshandlaren O.
Hasselblad och slöjdinspektören H. Hallen.

Barnbespisningen i Göteborg. 1,396
barn ur Göteborgs folkskolor hafva under
tiden från och med den 18 januari till och
med utgången af mars på föranstaltande af
Föreningen för barnbespisning och
skollofskolonier hvarannan dag erhållit-fri
middagsspisning. Detta barnantal utgör 11,36
procent af hela antalet barn i småskolans och
den egentliga folkskolans klasser.

Som naturligt är, har denna matutdelning
ej tillfullo motsvarat de behof, som gifvit
sig tillkänna. Med anledning häraf har en
undersökning vidtagits för att, så godt det

läte sig göra, utröna, huru många barn,
som kunde anses böra ifrågakomma vid
gra-tisbespisningen. Undersökningen, som
verkställts af lärarepersonalen i resp.
skolklasser, har ådagalagt, att visserligen icke alla
de barn, som anmält sig till erhållande af
fri middagsmåltid, varit i behof af denna
hjälp, men att dock icke mindre än
ytterligare 11,23 procent eller ytterligare i det
närmaste samma antal, som för närvarande
bespisas, anses böra komma i åtnjutande
af denna förmån på grund af fattigdom i
hemmen. Störst har behofvet visat sig i
skolhuset vid Gråberget (förstaden Majorna),
där 30,58 procent utöfver det nuvarande
antalet behöfva bespisas, och i skolhuset
vid Fjällgatan (Masthugget), dar samma
behöfvande uppgå till 25,33 procent. Mest
välmående synas folkskolebarnen i egentliga
staden, där motsvarande tilläggssiffra utgör
endast 5,28 procent af barnantalet i
vederbörande skolklasser.

Kommittén för bespisningen lär vara
betänkt på åtgärder för att söka afhjälpa det
sålunda yppade behofvet.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Bjälbo, Östg.: vik. därstädes P. J.
Mag-nell (enhälligt).

- Till organist och kantor i Nättraby, Blek.:
vik. därstädes F. A. Melander.

- Till folkskollärare i Grenna: vik.
därstädes G. Sahlström.

– Till folkskollärarinna i Nyköping: Ida
Friberg.

- Till lärarinna vid Röjeråsens folkskola,
Rättvik, Kpbg: Charlotta Johansson i Grenna.

- Till vik. lärarinna vid Rists mindre
folkskola, Stjärnorp, Östg.: Signe Linder i
Kristberg.

- Till småskollärarinna i Refteled, Jönk.:
Alma Punkt i Stockaryd.

- Till vik. småskollärarinna i Säf snäs,
Kpbg: Edla Johansson i Ringkarleby.

- Til i vik. småskollärarinna i V. Vingåker,
Södm.: Agda Nykvist i Edsbergs Sanna.

- Till vik. småskollärarinnor i Nora, Vstin.:
Maria Vestling i Sala och Ellen Höglund i
Västerås.

Ecklesiastikdepartementet förestås för
närvarande af statsrådet Wikblad.

- Silfvermedalj har Kopparbergs läns
hushållningssällskap tilldelat folkskolläraren C.
G. Herou i Kyna, Torsångs socken.

- Till adjunkt vid folkskollärareseminariet
i Göteborg har domkapitlet utnämt fil. kand.
F. Bökman.

- Vid småskollärarinneseminariet i Uddevalla
öppnas en repetitionskurs för äldre lärarinnor
vid småskolor och mindre folkskolor inom
länet den 14 instundande augusti.

- / brist på folkskollärare måste i Nora
socken, Vstm., ordinarie småskollärarinnorna
sköta folkskolorna i Tärnsjö och Ingbo, under
det deras egna platser uppehållas af vikarier.

- 7/77 kam re ra re vid Gärds härads,
Hästveda-Karpalunds, Hörby-Tollarps och Eslöf
-Hörby järnvägar har antagits
folkskolläraren i Kristianstad J. A. Holmberg.

- Ett talrikt besökt föräldramöte hölls den
21 dennes i Tysslinge skola, öreb., därvid en
liflig diskussion fördes öfver ämnet: »Hvad
bör anses som en god samverkan mellan hem
och skola?»

- Skolorna voro stängda bela februari uti
Brandstads församling, Mim., på grund af
grasserande difteri. Efter tre veckors läsning
hafva de från och med i fredags åter blifvit
stängda på order af provinsialläkaren.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0186.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free