- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
219

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 16 (799). 21 april 1897 - För dagen - Öfverläraren Joh:s Johansson 60-åriga födelsedag - Hampus Wetterlings minne - Berättelse om Växjö stifts trettonde folkskolläraremöte - Tjänsters tillsättning - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

framstående mineralog, har af k. danska
»Commissionen for Ledelsen af geologiske
og geografiske Undersögelser i Grönland»
erhållit officiell förfrågan, om han under
vissa villkor ville åtaga sig att göra en 4
å 5 månader lång vetenskaplig expedition
till Grönland. Hr F., som jakande
besvarat kommissionens förfrågan, kommer att
afgå med expeditionen från Köpenhamn
omkring den 1 instundande juni.
Dessförinnan gör han dock en resa i vetenskapligt
syfte till Jekaterinenburg i Ural. Den
grönländska expeditionen är begränsad till
Julianehaabs distrikt i Sydgrönland. Resultaten
af undersökningarna komma att publiceras
i Commissionens Meddelelser. Utom
honorar erhåller F. af danska staten fria resor
och arbetshjälp under den tid expeditionen
varar. Sedan den 11 mars åtnjuter F.
tjänstledighet i och för förberedelser till sina
långresor.

Hr Flink har som bekant förut gjort
vetenskapliga resor såväl till Island som till
Uralbergen.

*På sin 60-åriga födelsedag tick
Öfverläraren Joh:s Johansson i Göteborg
mottaga talrika bevis på tillgifvenhet och
aktning från olika håll. Så hade kamrater i
Annedals skolhus, där hr J. tjänstgör, för
honom anordnat ett festligt samkväm,
hvarvid riksdagsmannen A. F. Liljeholm i
anslående ordalag framförde de närvarandes
lyckönskningar. Under anförande af hr
Gottfrid Gisslow afsjöngs en särskildt för
tillfället skrifven sång; nestorn bland
Göteborgs folkskollärare, hr P. Elander, hälsade
jubilaren på vers, och en annan af
lärarekårens veteraner, folkskollärarinnan Matilda
Hedberg, öfverlämnade i kamraters namn
en präktig blomsterlyra. Den ena sången
aflöste dessutom den andra vid denna
sångarhyllning. Utom af ett stort antal kamrater
från olika delar i staden fick hr J. mottaga
lyckönskningar från folkskolestyrelsens
ordförande professor Ernst Carlson,
skolinspektören d:r J. M. Ambrosius, direktör Otto
Salomon, medlemmar af centralstyrelsen för
S. A. F., lärareföreningar m. fl. Ur
direktör Salomons lyckönskningsskrifvelse
återgifva vi följande:

— —Jag hör till dem, som gärna personifiera,
och för mig har Ni blifvit en personifikation
af den uppfostrande undervisningens lugn och
ro. Tack härför! Tack äfven för allt hvad
Ni gjort — mera än hvad sannolikt Ni själf
föreställer Eder — för att lära oss lärare den
måhända viktigaste af alla läxor, den
nämligen, att vårt kall är lika högt som vår
förmåga är ringa, och att vi därföre med ödmjukt
sinne måste söka hjälp hos honom, som är all
uppfostrans källa. Få sånger sjungas så ofta
här på Nääs som just Edra. Jag tror mig
kunna försäkra, att de här göra åsyftad verkan.

Må ännu många år varda Eder beskärda,
och må Ni ännu gifva den kära svenska
folkskolan och dess lärarekår, som räknar Er
bland sina yppersta, månget ur Ert varma
hjärta sprunget kväde, innan punkt sättes för
det vackraste bland dem alla: Er egen
lifsgärning.

*Hampus Wetterlings minne. Ur ett
nyligen utfärdadt upprop har man anmodat
oss meddela följande utdrag:

För alla den svenska kvartettsångens
vänner äro Hampus Wetterlings kompositioner
kända och högt värderade; en del af dem
torde liksom en Otto Lindblads, en Gunnar
Wennerbergs och Aug. Södermans mest
populära alster aldrig råka i förgätenhet, aldrig
dö bort på svenska läppar. Vi behöfva blott
erinra om sådana äkta pärlor som »Klara
stjärna», »Hvarför tåras du, mitt öga»,
»Af-skedskvartetten» m. fi. för att detta vårt
uttalande skall finna bekräftelse. Äfven texten
till sina sånger har W. merendels författat.

Minnet af den entusiastiske sångälskaren
lefver ännu kvar i våra bygder. Likt en forna
dagars trubadur reste han landet rundt för
att bekantgöra sina och andras vackra
tonskapelser och visade därvid en sällspord
förmåga att intressera sångens och musikens
idkare och vänner å de platser, där han
vistades, till ett gemensamt uppträdande.
Begagnande sig af en lättfattlig sångmetod kunde
han på mycket kort tid inöfva äfven mindre
förfarna, med sångröst begåfvade personer till
utförandet af anslående körsaker. Själf sjöng
han och spelade åtskilliga instrument, var glad
och anspråkslös, och förvärfvade genom sin
rika begåfning och sitt vinnande sätt en
ofantlig mängd vänner. Sin sista konsert höll han
i Ulricehamns kyrka i oktober 1870, men
sjuknade före afresan från staden och dog i
Blidsberg den 10 oktober samma år. Han ligger
begrafven å Ulricehamns kyrkogård.

Hampus Gustaf Vilhelm Wetterling, son till
prosten Gustaf Wetterling i Vrigstad och hans
maka Lovisa Lundqvist och född den 12
augusti 1830, blef student, tog kameral- och
organistexamen (den senare för G. A.
Haeffner den 6 nov. 1852) och tjänstgjorde på
kronofogdekontor och i kameralverken i
Stockholm några år. Han öfvergaf emellertid en
jämförelsevis lugn och säker
ämbetsmannabana för att odeladt ägna sig åt sitt
älsklingsämne, tonkonsten, hvars utöfvande beredde
honom glädje och tillfredsställelse men också
tillskyndade honom många umbäranden och
försakelser.

Snart tre decennier lia flyktat sedan
Hampus Wetterlings bortgång.

Den populäre tonsättarens hviloplats torde
snart råka i glömska, därest icke minnesgoda
sångvänner vilja göra en liten uppoffring för
prydandet af hans graf. En vård, om än så
enkel, skulle hos ett kommande släkte än mer
hugfästa minnet af den varmhjärtade
tonskalden och bära vittne om, att den svenska
sångens skatter älskas och bevaras, att minnet af
dess frambringare aktas och äras.

Vi våga därför vända oss till den svenska
sångens och kvartettsångens vänner med en
vördsam hemställan om tecknande af bidrag
för åstadkommande af ett dylikt minnesmärke.

Bidragen komma att i den mån de inflyta
redovisas i nedannämda tidning under rubrik
Hampus Wetterlings minne.

Elfsborgs Läns Tidnings redaktion, Alingsås.

*Berättelse om Växjö stifts
trettonde folkskolläraremöte
i Växjö den
4 och 5 augusti 1896 har från trycket
utgifvits af mötets sekreterare Carl Rhodin
till ett bokhandelspris af 1 kr. 50 öre.
Bland inledningsföredragen till de uppställda
frågorna voro flera af den art, att de väl
förtjäna att tränga till en större publik än
den, som hade tillfälle att höra dem hållas.
Särskildt är i detta afseende att nämna med.
d:r A. E. Goldkuhls om »skolhuset och
dess inredning», synnerligen fullständigt och
rikt på gagneliga vinkar för skolråden, helst
tal:n äfven ägnat några ord åt skolköks- och
skolbadsfrågan. I rektor Arcadius’
inledning till frågan: »I hvad mån kan
folkskolan fostrande inverka på de unga, sedan de
slutat sin skolgång?» förordas varmt en
utveckling af fortsättningsskolan. Vidare
märkas folkskolläraren Axel Blomqvists
föredrag orn »fostrarens förhållande till
djurskyddssaken» och slöjdinspektrisen Hulda
Lundins om »systematisk undervisning i
kvinnlig slöjd». För öfrigt lämnar häftet
en redig, liflig och fullständig skildring af
hållna diskussioner m. m. och skall
säkerligen ej blott uppfriska glada minnen hos
mötesdeltagarne utan äfven hafva ett ord af
väckelse eller upplysning att säga
skolvännerna.

*Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till läraretjänsten vid Grååsens
folkskola, Valbo, Gflb.: 1) A. I. Vallinder i
Lägga, 2) J. E. Ekström i Hedesunda, 3) E.
Vickman i Strömsbergs bruk.

- Till läraretjänsten vid Östtuna folkskola,
Svedvi, Vstm.: 1) D. A. Kalleberg i Nora
bergsförsamling, 2) J. A. Östlund i Risinge, 3) A.
E. Eriksson i Våmhus, Kpbg.

- Till en lärarinnebefattning i Torshälla:
1) Emerentia Vallin därstädes, 2) Amalia
Lindahl i Borg, 3) Ingeborg Hjertén i Sköllersta,
Öreb.

Valde. Till klockare, organist och kantor
i Grenna: musikdirektören vid Jönköpings
regemente Anton Vidergren med 5,743 röster.
(Otto Mattsson i Stockholm erhöll 3,752 röster;
24 sökande.)

- Till folkskollärare i Motala
landsförsamling: C. A. Törnqvist i Barnarp.

- Till folkskollärare i Kropp, Mim.:
Henrik Hellmer i Brösarp.

- Till e. o. folkskollärare i Nässjö, Jönk.:
hr Vestberg.

- Till lärarinnor vid sjette
döfstumdistrik-tets skola: Anna Gardtman, Elvira Andersson,
Cecilia Lindstedt, Frida Nyqvist och Alma
Toll.

*Andra nordiska musikfesten äger rum
härstädes den 4 - 10 instundande juni.

- Flera af de manliga folkhögskolorna hafva
i midten af denna månad med föredrag och
öfliga högtidligheter afslutat årets kurs.

- Vid Huskvarna högre folkskola får enligt k.
m-ts medgifvande anstå med tillsättandet af
ordinarie lärare intill utgången af år 1898.

- Till ’föreståndarinna vid Västerås högre
flickelementarläroverk är utsedd fröken Anna
Löfgren.

- Folkskolläraren K. 0. Sjölander i Asker är
för närvarande med statsanslag stadd på en
studieresa i Tyskland. Nyligen befann han
sig i Dresden.

- För utställningsbesökande skolbarn under
stundande sommar fick styrelsen för Sydväst- l
ra Upplaiidskretsen vid mötet den 17 dennes

i uppdrag att söka utverka prisnedsättning å
ångbåtsleder eller å järnvägen från Enköping.

- En hedersgåfvat bestående af en
nysilf-verfruktskål, fylld med sydländska frukter, of
verlämnades den 9 dennes till folkskolläraren
Otto Bejbom i Strängnäs uti den med
blommor och grönt smakfullt dekorerade skolsalen.

- Den delade skoldagen ansågs af samtliga
talarne vid förra veckans skolmöte i Gagnef,
Kpbg, som bäst, hvadan mötet enades därom,
att den delade skoldagen för närvarande
borde bibehållas.

- Sin sedvanliga planteringsdag hade Kvibille
gosskola, Hall., i förra veckan, då under
lärarens ledning omkring 10,000 granplantor
utplanterades och 3 kilogram gran- och tallfrö
utsåddes.

- En ganska afsevärd förtjänst hafva
skolbarnen i Strängnäs och omnejd gjort sig
genom insamling af tallkottar till fröklängning.
Folkskolläraren Otto Bejbom har nämligen af
barn och ålderstigna personer för Åkers
revirs räkning inköpt kottar för icke mindre än
375 kr.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:14 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0223.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free