- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
276

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20 (803). 19 maj 1897 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

276

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 20

- Ett vackert erkännande för visadt nit i
tjänsten samt öm vård om skolbarnen ^erhöll
vikarierande folkskolläraren i Hof, Älfsb.,
P. O. G. Löfgren, då den 9 dennes till
honom öfverlämnades ett dyrbart guldur med
inskriften: »Minne från Hofs skola 1897.»

- Hvarannandagsläsning skall från
höstterminens början införas vid Hellby folkskola
i Torshälla landsförsamling, enär barnantalet
ökats så, att alla ej kunna samtidigt
undervisas, och lokalutrymme saknas för anställande
af ytterligare en lärare eller lärarinna.
Beslutet är naturligtvis en tillfällig
nödfallsåtgärd.

- Resebidrag till Stockholmsutställningen med
20 kr. hafva stadsfullmäktige i Söderhamn
tilldelat bl. a. slöjdlärarinnorna Cl. Lindborg
och Hilda Norrbom samt slöjalärarne O.
Röd-ström och G. Vikström. Dessutom åtnjuta
de gratis resa, logis och tillträde till
utställningen 6 dagar.

- Ett hjärtligt afsked ägnade Vista härads
lärareförening vid sitt möte i Grenna den 15
dennes åt sin ledamot J. A. Wallendorff,
som snart afflyttar till Näflinge, Krist.
Kretsens ordförande, J. E. Lundequist framhöll
hans förtjänster om föreningen under de 15
senaste åren och önskade honom allt godt
å hans nya verksamhetsfält.

- Vid s/n afflyttning begärde folkskolläraren
i Kuntuna, Södm., A. J. Dahlqvist, att
församlingen måtte inlösa åtskilliga honom
tillhöriga saker samt ersätta honom, för det han
under sin tjänstetid på egen bekostnad hållit
sig med vatten, hvartill han varit berättigad
att hafva tillgång i skolans närhet. Vid
kyrkostämma den 10 d:s beslöt församlingen
att inlösa fruktträd och bärbuskar, ett
vindsrum m. m. med 107 kr. samt att utbetala
begärda vattenersättningen med 160 kronor.

- Skogsodling af skolbarn är en sak som
på vissa håll rönt mycken uppmuntran. J
onsdags företogs dylik skogsodling af ett 40-tal
gossar, tillhörande Elrnhults folkskola. Under
ledning af en kronojägare och barnens lärare
sattes under dagens lopp omkring 14,000
gran-och tallplantor. - Källsjö sockens skolbarn
voro häromdagen ute å sin tredje skogssådd.
Ett kg. barrfrö utsåddes af de 25 små
såningsmannen. Hushållningssällskapets plantor
var närvarande och hjälpte till med råd
och dåd.

- -»God vilja drar tunga lass I» heter det,
och sanningen af det gamla ordstäf vet har
visat sig vid Sa l bo folkskola i V. Färnebo,
Vstm. Skolträdgården är belägen å en brant
grusås, och jordlagret minskades årligen.
Därför gjordes en hemställan till husfäderna
inom skolans område, att de ville forsla jord
till skolbarnens planteringsland. Och nästan
alla voro villiga, ehuru de hade mellan en
fjärdedels och en half mil till skolan.

- En synnerligen angenäm majfest var den
4 dennes anordnad för samtliga barn i Ö.
Vingåkers folk- och småskolor till ett antal af 350.
Med lärare och lärarinnor i spetsen tågade
de under flygande fanor och klingande spel
till Beckershofs herrgård, där grefve
Lewenhaupt mottog dem på det vänligaste. Många
af deras föräldrar hade tillstädeskommit. I
det fria undfägnades barn som föräldrar med
kaffe och dopp, och lärarekåren bjöds på
middag. Eftermiddagen tillbragtes med lekar.

- Om fröken Hulda Lundins
slöjdundervisnings-metod uppstod vid Askims- och Säf
vedals-kretsens möte i Örgryte den 6 dennes ett
längre ganska lifligt meningsutbyte. A ena
sidan framhölls, att denna metod äger%stora
förtjänster framför andra förut tillämpade.
Å andra sidan att den kräfver nog lång tid
och håller de mer begåfvade barnen tillbaka
för att de mindre händiga må kunna följa
med. I mindre lyckligt lottade skolor, där
särskild slöjd lärarinna ej finnes, ansågs den
därför svår att följa,

- Föräldramöte hölls den 9 d:s i Näsums
folkskola, Krist. Efter ett föredrag af
folkskolläraren O. P. Velander oin »föräldrars
plikter mot sina barn» utspann sig en liflig

diskussion om frågan: »När bör barnets
uppfostran börja och hur bör den fortsättas?»
- Föräldramöte var anordnadt den 9 d:s i
Hofsta, Nerke. Föredrag hölls af pastor
Johansson om »barnens andliga uppfostran*.
En liflig diskussion af de talrika
mötesdeltagarna följde därpå öfver frågan: »Hvad
hafva skolan och hemmet gemensamt i fråga
om barnens uppfostran och i hvilket
förhållande böra skola och hem stå till
hvarandra?» Nödvändigheten af samarbete och
förtroendefullt förhållande betonades.

- / de skriftliga profven för afgångsexamen
lämnades uti Karlstads
folkskolläraresemina-rium följande ämnen för Juppsatsen på
modersmålet : 1) Hos hvilka låg skulden därtill,
att Guds rike togs ifrån judarne (Matt. 21: 43)?
2) Satsförkortningar i svenska språket. 3)
Följderna af slaget vid Pultava. 4) Sveriges
näringar. 5) Spritjäsningen. 6) Materiell och
formell bildning. - I Växjö voro ämnena
följande: 1) Jungfru Maria, vår Frälsares
moder, sådan hon möter oss i den heliga
historien. 2) Redogörelse för något af Geijers
skaldestycken. 3) Sverige och Danmark i
deras förhållande till hvarandra under
Sveriges storhetstid. 4) Norrlands natur och
näringskällor. 5) Vanans roll vid uppfostran.
6) Det allmänna förloppet af befruktningen
hos växterna och de yttre medel, genom
hvilka den befordras.

Riksdagen.

Pedagogisk utbildning för präst
kandidaterna.

Vid i onsdags anställd gemensam
omröstning afslog riksdagen . med 206 röster
mot 145 den af k. m:t begärda höjningen af
5,000 kr. uti anslaget till
folkskollärareseminarierna för anordnande i Uppsala och
Lund af särskilda läro- och öfningskurser
för teologie studerande. Köstetalen ställde
sig sålunda: 88 för utskottets förslag samt
43 mot i första kammaren, 57 för samt
163 mot i andra kammaren.

Lärarebristen.

Då det i förra numret återgifna
utskotts-utlåtandet sistlidna torsdag föredrogs i andra
kammaren, uppstod en kortare diskussion,
hvilken inleddes af

kontraktsprosten C. G. Grundell, som fann
motionens syfte beaktansvärd^ I tahs
hembygd rådde stor svårighet att få alla lediga
folkskollärareplatser besatta. Tal:n gjorde
emellertid intet yrkande.

Motionären, hr P. O. Lundell, uppläste en
mängd tidningsnotiser och skrifvelser från
skilda delar af landet för att visa, att det
verkligen rådde lärarebrist. En
skolrådsordförande från Bohuslän skref bl. a.: »Här
omkring råder ett allmänt missnöje bland
skolrådsordförandena öfver vederbörandes
åtgöranden att inskränka elevantalet vid
seminariernas Bristen berodde icke på
lönefrågan utan därpå, att vid seminarierna intagits
för få elever. Parallellklasser kunde inrättas,
åtminstone i Kalmar, hvarigenom dubbla
antalet elever kunde intagas. Tal:n hoppades,
att förhållandena genom motionen och
utskottets sakrika utredning blifvit så påpekade,
att vederbörande i alla händelser skulle
vidtaga några åtgärder för afhjälpande af de nu
rådande olägenheterna, hvadan han ej gjorde
något yrkande.

Hr E. Hammarlund, utskottets ordförande,
anmärkte, att de båda föregående talarnes
framställning endast bestyrkte det
slutresultat, till hvilket utskottet kommit, eller
att lärarebrist verkligen förefunnes. För
densammas afhjälpande tjänade det emellertid ej
till något att utvidga de manliga seminari-

erna, då redan nu vid dem funnes plats för
så många elever, som plägade godkännas i
inträdesexamen. Att till de manliga
seminarierna ej flera med begåfning och håg för
lärarekallet utrustade personer sökte inträde^
berodde nog - såsom en af
seminarierektorerna framhållit - därpå, att »utsikterna
på andra banor än folkskollärarebanan äro
mera lockande». Genom att utvidga de
kvinnliga seminarierna eller inrätta ytterligare ett
dylikt seminarium, skulle visserligen flera
lärarinnor kunna erhållas, men ett sådant
steg borde ej tagas, förrän verklig visshet
vunnits därom, att man för framtiden kunde
bereda plats åt alla de sålunda
utexaminerade. Då det årliga behofvet af nya
lärarekrafter icke vore mera än omkring 290, men
de nuvarande seminarierna äro tillräckliga
för att utexaminera 300, borde man tills
vidare intaga en af vaktande hållning, hvadan
tal:n yrkade bifall till utskottets afstyrkande
hemställan.

Utan votering blef detta ock kammarens
beslut.

foll^olor.

Antal skolbarn och lärare.

Barnantalet vid de dagliga folkskolorna
utgjorde vid innevarande termins början
24,323. Tillökningen har under de fem
närmaste åren varit resp. 946, 1,281, 1,103,
1,070 och 1,011, motsvarande sammanlagdt
ungefär 29 procent. I de med folkskolorna
förenade söndags- och aftonskolorna hafva
under vårterminen undervisats 1,530 barn
mot 1,487 i fjor.

I läs- och skrifämnena voro vid detta
års början anställda 638 lärare och
lärarinnor (mot 619 i fjor). Lärarekrafternas antal
har icke ökats i samma proportion som
barnens. Medan år 1892 kommo på hvarje
lärare i medeltal 36,1 barn, har detta
medeltal nu höjts till 38,1.

Öfverstyrelsen beräknar, att barnantalet
nästa år skall ökas med omkr. 1,000.
Under detta antagande anser öfverstyrelsen,
att 25 nya lärarekrafter erfordras (däraf 22
på ordinarie stat).

Utgiftsstat för 1898.
Folkskoleöfverstyrelsen har uppgjort
följande förslag till stat för nästa år, hvilket
förslag skall behandlas på kyrkostämmorna
nästa måndag.

Aflöning till den ordinarie
lärarepersonalen ............................_____ 728,500

Alderstillägg till d:o..................... 59,000

Arvoden till extra ordinarie lärare 103,800

Vikarier vid sjukdomsfall ............ 14,500

För tillsyn vid skolorna (arvoden åt

förste lärarne)............................. 9,000

Lärare vid söndags- och
aftonskolorna....................................... 17,000

Lärare i ritning och sång............ 12,500

Lärare i gymnastik och vapenöfning 2,000
Föreståndaren för
slöjdundervisningen.......................................... 1,600

Lärare i manlig slöjd .................. 39,750

Verktyg och redskap.................. 5,500

Slöjdmateriel för gossar............ 7,500

Lärarinnor i kvinnlig slöjd ......... 15,000

Iderstillägg till d:o.................. 700

Slöjdmateriel för flickor............... 10,500

Undervisningsmateriel .......___...... 14,000

Skolmöbler och öfriga inventarier... 15,000

Böcker åt välartade fattiga skolbarn 6,500

Bad och simöfningar .................. 7,000

Ved, kol och koks..................... 36,500

Gas och fotogen...................... 14,000

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0280.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free