- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
376

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

376

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 27

delse vederbörande under denna tid ej kan
bli färdig med de föreskrifna kurserna, kan
utsträckas ännu längre - intill fyllda femton
år. När så därtill lägges, att man här ej
vet af någon genväg, motsvarande vår
mi-nimikurs, så träder skillnaden emellan
förhållandena här och därhemma skarpt i
dagen, och jämförelsen blir ej till vår fördel.
Att det måste hafva stor betydelse, att
skolan under så lång tid får ha sin hand med
vid ungdomens uppfostran, är en själfklar
sak.

Jag nämde nyss, att man här ej vet af
någon minimikurs i den bemärkelse, hvari
ordet tages därhemma. Den minimikurs,
som här förekommer, är afsedd endast för
sådana barn, som i afseende på begåfningen
och i allmänhet förmågan att göra sig till
godo undervisningen, blifvit utrustade endast
med minimimåttet, och den afser att under
den för alla bestämda lärotiden gifva åt
dessa det mesta möjliga. För att
undervisningen för dessa klent utrustade barn
måtte blifva så fruktbringande som möjligt,
finnes den bestämmelsen, att
lärjungeantalet, i händelse lomhördhet, stamning eller
dylikt, som gör att vederbörande barn
kräfver en mera individuell behandling, jämväl
är förhanden, ej må sättas till högre än tio
ä tolf och i öfriga fall ej öfver tjugu.

En annan åtgärd vidtagen till deras
fromma, som hafva svårt att i klassen följa med
kamraterna och därföre verka hämmande
vid undervisningens fortskridande, är ock
värd att omnämnas. För dessa beredes
nämligen särskild undervisning vid sidan af
klassens samfälda, då de blifva tagna om hand
och stödda i de stycken, som särskildt
ligga dem emot. Genom denna anordning
minskas i icke oväsentlig grad kvarsittningen
och befordras jämnheten i klasserna,
hvilket måste hälsosamt återverka på
undervisningen. Det är företrädesvis i och för
denna undervisning, som de timmar, med hvilka
lärarinnornas undervisningsskyldighet
öfver-skjuter klassens lästid, tages i anspråk.

Hedan i n:r 23 af denna tidning är
om-nämdt, hurusom man i Norge lämnar
skolbarnen s. k. feriebiljetter för resor å
järnbanorna. Jag kan tillägga, att ensamt i
Kristiania utdelades för innevarande
sommarferier omkring 3,000 järnbanebiljetter,
hvartill kommo cirka 800 stycken
ångbåtsbiljetter till de fattigaste barnen. Jag
känner ej i huru vidsträckt mån detta sker för
öfrigt här i landet, men vet speciellt, att
detsamma förekommer i Drammen i
ungefär samma utsträckning. Barnen få till sin
klasslärare uppgifva någon plats, hvarest de
hafva släktingar eller bekanta, som äro
villiga att taga emot dem, hvarefter de, om
förhållandena verkligen äro ömmande, få
biljett. Betänker man, att mången fattig
stackare, som af brist på respenningar skulle
nödsakas stekas på stadens gator, genom
denna åtgärd kan komma att få tillbringa
lofveckorna eller åtminstone någon del däraf
under sundare förhållanden på landet eller
i någon småstad, så kan man ej annat än
ge ett odeladt erkännande åt vederbörande
för deras omtanke i detta stycke.

S. k. feriekolonier, motsvarande våra
skollofskolonier, förekomma här i ganska
stor utsträckning, och det är ingen
obetydlig procent af de fattigaste och klenaste
barnen, som får njuta frukterna däraf. Man
har i senare tider varit betänkt på att söka
få till stånd dylika kolonier för de något
lyckligare lottade, hvilkas föräldrar kunde
vara i tillfälle att mot en måttlig afgift
förskaffa sina barn förmånen af en vistelse
där.

En annan yttring af samhällets omtanke
för de fattigare barnen vill jag nämna,
innan jag slutar; jag syftar på den fria
bespisning, som under den mörkare halfdelen
af året äger rum åtminstone vid skolorna
ute i fabriksdistrikten. Så uppgafs, att man
vid G-rtinelökkens skola, en af de största,
enskilda dagar gifvit lagad mat åt inemot
500 barn. Detta möjliggöres dels därigenom,
att antalet är fördeladt på för- och
eftermiddagen, dels ock genom de praktiska
anordningar, som för ändamålet äro vidtagna
i de härför afsedda lokalerna. J. W.

FÖR DAGEN.

6 november eller 6 juni?

- därom tyckes striden komma att
koncentrera sig. Centralstyrelsen har
frågat kretsarna, hvilken dag de »från
folkskolans synpunkt» anse lämpligast såsom
nationaldag, och af de kretsar, från
hvilka referat hittills föreligga, hafva 14
uttalat sig för den 6 juni och 13 för den
6 november. Af öfriga dagar, som
varit ifrågasatta - 24 juni, 23 juni, 18
juni, l maj samt 23 maj - kommer
24 juni närmast; 7 kretsar hafva
uttalat sig för nämda dag såsom nationaldag.

Af alla tecken att döma koncentreras
emellertid meningarna kring den 6
november och 6 juni. Då åsikterna synas
vara ganska delade angående hvilken af
dessa dagar bör gifvas företrädet, anse
vi oss böra framhålla önskvärdheten
däraf, att i de till centralstyrelsen insända
protokollen röstsiffrorna för de olika
meningarna angifvas så noggrant som
möjligt, särskildt i de fall, där besluten ej
äro enhälliga.

En krets synes mena, att
centralstyrelsen öfverskridit sin befogenhet, då hon
utsändt till behandling ett ärende, som
väckts af utom allmänna
folkskollärareföreningen stående korporation. Härvid
torde endast böra erinras därom, att
centralstyrelsen i årsskriften uttalat som
sin mening, att »saken i sig själf är af
den beskaffenhet, att den torde böra
tagas i öfvervägande af Sveriges allmänna
folkskollärareförening», och att
»tidpunkten härför ur flera synpunkter nu synes
vara lämplig». Då centralstyrelsen med
denna motivering beslutat utsända
ärendet utan att därtill vara enligt stadgarna
tvingad, har hon alltså för egen del ställt
sig som förslagsställare; och rättigheten
därtill torde ingen kunna förneka henne.

Om däremot centralstyrelsen haft rätt
i sin förmodan, att tidpunkten nu skulle

vara särdeles lämplig för ärendets
behandling, torde måhända vara mera
tvifvelaktigt - att döma af frågans
hittillsvarande öden. Under alla förhållanden
är det för tidigt att härom yttra sig.

Anmälningar

till deltagande i sommarkurserna i
Uppsala böra med det snaraste ingifvas
under adress: Sommarkursernas byrå,
Uppsala.

Aktiebrefven

i Svensk Läraretidnings Förlagsaktiebolag
äro nu färdiga och kunna utfås å
bolagets kontor, på sätt synes af ett
meddelande här längre fram. Att märka är,
att kvitton å samtliga inbetalningar skola
aflämnas vid aktiebrefvens uttagande.

En önskan

har uttalats därom, att kretsar af
Sveriges allmänna folkskollärareförening skulle
äfven efter den l juli kunna få
bestämma sig, huruvida de vilja öfvertaga aktier
i Svensk Läraretidnings
Förlagsaktiebolag. Denna önskan har, som synes här
längre .fram, tillmötesgåtts.
Anmälningstiden har utsträckts till l oktober, inom
hvilken tid så godt som alla kretsar hafva
möte.

Betygsafskrifter

måste för att kunna vid ansökningar
upptagas vara vidimerade af ojäfviga
personer. Härom hafva vi af förekommen
anledning ånyo velat erinra. Det
händer nämligen fortfarande ganska ofta,
att ansökningar till läraretjänst vid
folkskola åtföljas af betygsafskrifter, som
äro till riktigheten bestyrkta af sökandens
fader, broder eller syskon. En
skolrådsledamot meddelar oss, att han
häromdagen vid genomgåendet af
ansökningshandlingar till en ledig folkskolläraretjänst
i närheten af hufvudstaden funnit
åtminstone två af tolf sökande hafva låtit
fadern, själf folkskollärare, intyga
betygs-afskrifternas riktighet. Utom det formellt
oriktiga i ett dylikt förfaringssätt är det
uppenbart, att den sökande genom ett
dylikt tillvägagångssätt riskerar att få
sin ansökan lagd å sido såsom icke
åtföljd af vederbörligen styrkta
betygsafskrifter.

Ombudsmötets deltagare

få vid resa å statens järnvägar till och
från Stockholm åtnjuta vanlig
nedsättning i biljettpriset liksom vid de stora
skolmötena. För de medlemmar af
ombudsmötet, hvilka tillika ämna deltaga i
sommarkurserna i Uppsala, hafva
särskilda anordningar vidtagits. Söderifrån
kommande deltagare bör i dylikt fall
köpa enkel biljett till Uppsala (fri
återresa har som synes här längre fram
blifvit beviljad). Ansökan har gjorts därom,
att biljetten till Uppsala skulle - mot
uppvisande af deltagarekort till
Uppsalakurserna - berättiga till fem dagars uppe-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0380.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free