- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
439

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 32

SVENSK LÄRÅKETIDN1N&

439

praktisk teologisk examen utnämts till
adjunkt vid nämda seminarium, anmälte sig
innevarande år såsom sökande till en vid
folkskollärareseminariet i Linköping ledig
adjunktsbefattning i kristendom, historia och
geografi samt pedagogik och metodik. Med
åberopande af k. kungörelsen den 10
december 1892 förklarade domkapitlet B.
inkompetent till den sökta sysslan.

Häri sökte B, ändring hos k. m:t.

»Enär klaganden innehar befattning
såsom adjunkt vid folkskollärareseminarium,
har k. m:t funnit skäligt att, med
upphäfvande af domkapitlets öfverklagade beslut,
förklara, att klaganden må, utan hinder af
bestämmelserna i det utaf domkapitlet
åberopade lagrum, kunna ifrågakomma vid
tillsättande af omförmälta adjunktsbefattning
vid folkskollärareseminariet i Linköping.»

Folkskoleinspektörernas
reseersättningar. Uti ingifven räkning hade
folkskoleinspektören L. J. Leksell fordrat
rese- och traktamentsersättning med
tillsammans 278 kr. 11 öre för af honom under
tiden mellan den 10 och 25 sistlidna februari
företagna inspektionsresor. Landskontoret
i Falun anmärkte emot räkningen,

att den dels upptagit hämtningar den 12
februari från Västerby gästgifveri till
Malings-bo, den 13 februari från samma gästgifveri,
men med beräkning som om skjutsen skulle
utgått från Smedjebackens gästgifvargård, till
Björsjö och den 18 i samma månad från
Marnas skjutsstation till Ludvika järnvägsstation,
oaktadt dessa hämtningar icke utgjorts, dels
angifvit den vägsträcka, som han den 16 febr.
tillryggalagt från Hellsjö masugn till Hellsjö
skola och från Hellsjö skola till Klenshyttan,
belöpa sig till sammanlagdt 2 s nymil, ehuru
den tillryggalagda vägens längd i själfva
verket varit blott en nymil, hvadan och då
Leksell i ofvannämda fall beräknat reseersättning
efter 4 kr. 40 öre pr mil landskontoret
hemställt, att från räkningens slutsumma måtte
afdragas ett belopp af 28 kr. 60 öre.

Länsstyrelsen fann de af landskontoret
framställda anmärkningarna lagligen
grundade, i följd hvaraf anmärkta 28 kr. 60 öre
skulle från räkningen afdragas.

L. klagade hos k. m:t.

Enär numera är styrkt, att klaganden
påkallat och undfått hämtning af skjuts från
Marnas skjutsstation till Ludvika
järnvägsstation, har k., m:t med bifall till besvären
i denna del, funnit godt förklara
klaganden berättigad att efter anmälan hos
länsstyrelsen utbekomma ersättning för
ifrågavarande hämtning, hvaremot k. m:t ej
funnit skäl att i länsstyrelsens beslut i öfrigt
göra ändring.

Icke tillsatt i laga ordning.
Folkskollärarinnan Augusta Matilda Johansson,
född Andersson, hvilken sedan den l juli
1876 tjänstgjort såsom ordinarie
folkskollärarinna i Hjorteds församling, har hos k.
m:t anhållit, att den omständigheten, att
berörda tjänst före tillsättningen endast en
gång blifvit i Post- och Inrikes tidningar
kungjord ledig och att valprotokollet ej vore
fullt forrnenligt affattadt, icke måtte utgöra
hinder för henne att räkna ordinarie
tjänsteår från nämda dag. Då afsikten tydligen
varit att i laglig ordning med ordinarie lärare be-

sätta ifrågavarande läraretjänst, och då
behöriga pensionsafgifter för tjänsten kommit
pensionsinrättningen till godo, samt J. blifvit
för sin tjänstgöring väl vitsordad, har k.
m:t på hemställan af direktionen öfver
folkskollärarnes pensionsinrättning förklarat
Augusta Matilda Johansson, utan hinder däraf
att gifna föreskrifter i fråga om sättet för
läraretjänstens tillsättande icke blifvit
iakttagna, berättigad att såsom ordinarie
tjänsteår räkna sig till godo den tid, hon sedan
den 23 juni 1876 tjänstgjort såsom
folkskol-lärarinna i Hjorteds församling.

Uttaxering för folkskoleväsendet.

För erhållande af nödiga medel till
förberedande åtgärders vidtagande i och för
uppförande af folkskolebyggnader beslöt
Hotagens församling å kyrkostämma i maj 1896
en extra uttaxering under samma^år af 2,000
kronor att utgå efter allmän fyrk.

Häröfver besvärade sig Fager viks
trävaru-aktiebolag m. fl. hos länsstyrelsen i
Jämtlands län under yrkande, att sagda beslut
skulle upphäfvas eller, därest detta ej kunde
bifallas, klagandena befrias från deltagande
i den beslutade afgifteri, enär beslutet
tillkommit af den anledning, att under nämda
år tillfälligtvis varit inom församlingen
man-talsskrifna flera bolag och enskilda personer,
på hvilkas bekostnad församlingens öfriga
medlemmar ville genom sagda uttaxering
bereda sig en fördel, och något beslut om
medlens användande ej ännu blifvit fattadt,
hvadan desamma möjligen först om flera år
komme att användas.

Länsstyrelsen ogillade klagandenas talan,
enär Hotagens församling efter erhållet
föreläggande af Hernösands domkapitel fattat
beslut om uppförande af en fast folkskola
i Hotagens by, hvadan den måste varit
berättigad att besluta om bidrag därtill på
sätt som skett.

K. m:t har den 20 juli ej funnit skäl
att i länsstyrelsens utslag göra ändring.

Delning af klockaretjänst. Lösens
och Augerums församlingar i Bleking
begärde hos domkapitlet fastställelse å ett
kyrkostämmobeslut, enligt hvilket efter
nuvarande kantorn J. P. Kjällkvists frånfälle
klockare- och organisttjänsten skulle i
hvardera församlingen förenas med
skolläraretjänst, såvida ej församlingarna funne for sig
lämpligast att annorlunda anordna.

Enär i Lösens och Augerums församlingars
pastorat klockaretjänsten varit och fortfarande
vore för båda församlingarna gemensam, och
klockaren hade sig på lön boställe inom
Lösens församling anslaget, men
församlingarna icke sökt och erhållit vederbörligt
tillstånd att dela den för församlingarna
gemensamma klockaretjänsten och att i
hvardera församlingen anställa särskild klockare,
fann sig domkapitlet förhindradt att i sakens
närvarande skick till pröfning och
afgörande företaga den underställda frågan.

Församlingarna hafva i anledning häraf
hos k. m:t anhållit om tillstånd att dela
den nu gemensamma klockaretjänsten. Då
den ifrågasatta delningen syntes vara af
behofvet påkallad samt frivillig
öfverenskommelse blifvit mellan församlingarna träffad

angående dispositionen af förutnämda
klockareboställe, har domkapitlet tillstyrkt och
k. m:t medgifvit, att vid Kjällkvists afgång
den hittills gemensamma klockaretjänsten
får delas under villkor, att Lösens
församling tills vidare och intill dess annorlunda
kan varda förordnadt godtgör Augerums
församling för dispositionen af
klockarebostället med 100 kronor årligen.

Afslagna ansökningar.
Småskollära-ren i Orsa församling Daniel Björcks
ansökan om tillstånd att vid något
folkskollärareseminarium undergå praktisk pröfning och
att på grund däraf få sig tillerkänd
behörighet att söka och innehafva
folkskolläraretjänst inom Kopparbergs län har k. m:t
ej funnit skäl bifalla.

- Bror Axel Edvin Bobergs anhållan
om tillstånd att, ehuru han ej uppnått 21
års ålder, anmäla sig som sökande till lediga
organist- och klockarebefattningen i Stora
och Lilla Slågarp, Mim., har k. m:t
afslagit,

- Till k. m:t öfverlämnade länsstyrelsen
i Västernorrlands län och förordade till
bibifall en af länets landsting gjord ansökan
om att dels för aflöning åt lärarne vid ett år
1876 inrättadt seminarium för utbildande af
lärarinnor vid småskolor och mindre
folkskolor måtte få uppbäras lönetillskott till
enahanda belopp, hvarmed dylikt tillskott
utginge till skoldistrikten för aflöning af
lärarne vid deras folkskolor, dels ock rätt för
den vid seminariet anställda lärarepersonal
med småskolebildning att i likhet med
lärare och lärarinnor vid småskolor m. fl.
erhålla understöd från Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt. I enlighet med
statskontorets afstyrkande utlåtande har k. m:t
den 20 juli förklarat landstingets
framställning ej till någon åtgärd föranleda.

Folkskollärares tjänstgöringsbetyg.

Folkskolläraren i Grunnarsnäs Gr. Bergman
hade hos Karlstads domkapitel anfört
besvär öfver det af skolrådet i nämda
församling den 12 sistlidna maj honom
meddelade tjänstgöringsbetyg, i hvilket han
erhållit det vitsord, att han försvarligt skött
sin skollärarebefattning och under sin
tjänstgöring därstädes fört ett nyktert lefverne.
Klaganden, som förmenade, att, då han ej
erhållit laga kraftvunnén varning enligt § 32
i folkskolestadgan, han borde äga rätt att
erhålla godkända betyg i fråga om såväl
nit som vandel, yrkade, att skolrådets
beslut i förevarande hänseende måtte, såsom
innebärande en orättvisa mot honom,
upphäfvas och skolrådet åläggas gifva honom
lagliga och rättvisa betyg.

Då det ifrågavarande betyget, enligt
domkapitlets åsikt, icke är affattadt i
öfverensstämmelse med chefens för
ecklesiastikdepartementet cirkulär i ämnet den 7 mars
1895, i det att skolrådet vid bedömandet
af klagandens uppförande användt annat
betygsuttryck än nämda cirkulär angifver,
sä har domkapitlet nu pröfvat lagligt
upphäfva det beslut, hvarigenom berörda betyg
tillkommit, och återförvisat ärendet till
skolrådet i Grunnarsnäs, som har att för kla-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0443.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free