- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
454

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 33

Sina yrkanden sammanfatta
revisorerna uti en hemställan till k. m:t, att han
täcktes:

1) uppdraga åt direktionen för
folkskollärarnes pensionsinrättning att dels till
nästkommande revision, år 1900, låta verkställa
ny utredning af kassans ställning, särskildt
med afseende på den ifrågasatta,
välbehöf-liga förhöjningen af de nuvarande
pensionsbeloppen, dels ock föranstalta om periodvis
före hvarannan revision återkommande
dylika utredningar;

2) bemyndiga samma direktion att genom
en med försäkringstekniska frågor förtrogen
person låta efter en för ändamålet lämpad
plan fullständiga och fortsätta den redan
påbörjade bearbetningen af kassans
statistiska material, så att detta må kunna, i så
vidsträckt grad som möjligt är, läggas till
grund för kommande vetenskapliga
utredningar, samt

3) vidtaga åtgärder till sådan höjning af
de från änke- och pupillkassan utgående
lägsta pensionerna, att änka utan barn
tilldelades minst 120 kronor och att lägsta
pensionerna för änka med barn samt för
ensamt barn beräknades i nu gällande
proportion därefter.

Godt om sökande

är det till lärarinneplatser, så snart
lönen är något högre än den vanliga. Till
en i Svensk Läraretidning
ledigannonse-rad småskollärarinneplats i Mariefred
anmälde sig icke mindre än 43 sökande.
Lönen är 365 kronor.

Ombudsmötet

härstädes under förra veckan räknade
icke mindre än 392 inskrifna deltagare,
däraf ett 60-tal bodde i skolhuset vid
Riddaregatan. Alla delar af landet voro
representerade - från Ystad till
Öfver-kalix. Allmänt erkändes, att mötet var
särdeles lyckadt samt ägnadt att främja
föreningens sak. Man och man emellan
uttalades önskan om, att ett dylikt
representantmöte måtte ånyo hållas med det
snaraste.

Särskild organistlön skall utgöras.

C. A. Holmström blef den 19 november
1858 förordnad till folkskollärare i Höreda
församling, och då organist- och
klockarebefattningarna inom församlingen blefvo
lediga under år 1860, beslöt kyrkostämman
att hos domkapitlet i Linköping anhålla om
fullmakt för Holmström å sistnämda
tjänster samt träffade öfverenskommmelse med
denne rörande hans löneförmåner för den
tid folkskollärare samt organist- och
klockaretjänsterna »vore förenade i en person».
Domkapitlet gaf 1861 Holmström fullmakt
å tjänsterna mot åtnjutande af den lön samt
öfriga förmåner och rättigheter, som
tjänsten lagligen åtföljde.

Med anledning af k. förordningen den 2
november 1883 beslöt församlingen vid kyrko-

stämma 1885, att organist- och
klockarelönen skulle utgöra 400 kronor, däraf 50
kr. beräknades för klockare j orden och 350
kronor skulle författningsenligt utdebiteras.
Holmström, som emellertid icke medgifvit
att denna lönereglering skulle vinna
tillämpning under hans tjänstetid, entledigades år
1891 från folkskolläraresysslan men
innehar fortfarande organist- och
klockarebefattningarna.

Uti en den 30 april 1895 dagtecknad,
till ordföranden i Höreda församlings
kyrko-och skolråd samt kyrkostämma ställd skrift
anhöll H. bland annat, att enär han sökt
och erhållit klockare-’ och
organistbefattningarna med rättighet att åtnjuta den lön
och öfriga förmåner, som lagligen åtföljde
dessa tjänster, men någon särskild
ersättning för organistgöromålen sedermera aldrig
af honom bekommits, åtgärder måtte
vidtagas för beredande af fullt laglig
organistlön åt H. från och med näst därpå följande
ecklesiastikår.

I anledning häraf beslöt församlingen å
kyrkostämma den 27 maj 1896, att då H.
numera åtnjöte fulla beloppet af den lön,
som tillkommit hans företrädare i
organist-och klockarebefattningarna, samt dessutom
befriats från åtskilliga göromål, såsom
helgsinäl- och ottesångsringning m. m.,
af-slå hans begäran om särskild lön såsom
organist.

I besvär hos länsstyrelsen i Jönköpings
län anförde Holmström, att den af hans
företrädare med församlingen gjorda
öfverenskommelse att utan förhöjning i den lön,
som för honom i egenskap af klockare
blifvit bestämd, äfven sköta organisttjänsten
ej vore för Holmström bindande och att,
då alla de löneförmåner klaganden åtnjöte
äfven tillkommit företrädaren men denne
endast som klockare, det äfven därmed vore
utredt, att Holmström ej bekomme någon
organistlön, hvilket dock vore hans lagliga
rättighet.

Sedan församlingen häröfver yttrat sig,
utlät sig länsstyrelsen genom utslag den 5
oktober 1896, att då H. ej visat att han
som organist och klockare i Höreda
församling vore berättigad att erhålla annan
lön än den hans företrädare i tjänsten
åtnjutit, föranledde besvären ej upphäfvande
af öfverklagade beslutet. Kammarkollegium,
där H. häröfver besvärat sig, yttrade den
15 sistlidna mars,

att enär jämlikt 24 kap. 30 § kyrkolagen
församling skulle löna organist allt som de
däröfver kunde förenas, ty och som upplyst
vore, att H. såsorn klockare och organist i
Höreda åtnjöte endast de löneförmåner, hvilka
af ålder tillkommit klockaren därstädes, men
icke någon organistlöii, alltså och då IL,
hvilken vid tillträdet till berörda tjänster med
församlingen träffat öfverenskommelse om
honom tillkommande löneförmåner, så länge han
tillika vore folkskollärare i församlingen, icke,
så vidt visadt vore, genom någon
öfverenskommelse med församlingen eller eljest vore
förbunden att numera, sedan han entledigats
från sistnämda befattning, åtnöjas med
saknaden af organistlön, profvade kollegium
skäligt att, med upphäfvande af länsstyrelsens
utslag och kyrkostämmobeslutet af den 27
maj 1896 i denna del, visa frågan om
bestämmande af den H. såsom organist
tillkommande lön åter till kyrkostämman för ny
laglik-mätig behandling.

K. m:t har den 30 sistlidna juli ej
funnit skäl att i kammarkollegii utslag göra
ändring.

Vikarien skall tjänstgöra minst en
månad. Trönninge församlings skolråd
sökte att hos länsstyrelsen i Hallands län
af allmänna medel utbekomma bidrag till
aflöning under 29 dagar eller från och med
den 21 november till och med den 19
december 1896 af en examinerad vikarie för
på grund af sjukdom tjänstledige ordinarie
läraren.

Länsstyrelsen lämnade ansökningen utan
bifall, då vikarien ej tjänstgjort under
oafbrutet en månad af den fastställda
undervisningstiden.

Sedan skolrådet hos k. m:t anhållit, att
som sagde vikaries tjänstgöringstid allenast
af förbiseende uppgifvits till 29 dagar men
i verkligheten utgjort 30 dagar eller 21
november-20 december, församlingen måtte
medgifvas rätt att erhålla statsbidrag till
hans aflöning, har k. in:t funnit godt
medgifva, att den omständighet, att skolrådet
af förbiseende uppgifvit vikariens
tjänstgöringstid till allenast 29 dagar, icke må
utgöra hinder för församlingen att för den
tid af en månad, hvarunder vikarien
sålunda tjänstgjort, utbekomma stadgadt
lönetillskott, i följd hvaraf skolrådet äger att med
förnyad ansökning om erhållande af
statsbidrag i angifna hänseende inkomma.

Statsbidraget för gossarnes
slöjdundervisning. Skolrådet i Enslöfs
församling sökte hos länsstyrelsen i Halland
att för år 1896 utbekomma statsbidrag för
uppehållande af undervisning i slöjd för
gossar dels vid en distriktets skola i
Ens-löf med 75 kr. och dels vid två
afdelningar af en distriktets skola i Skafböke med
75 kr. för hvarje afdelning eller tillsammans
225 kronor.

Då vid rekvisitionens granskning å
landskontoret anmärkts, att undervisningen i slöjd
icke i någon af de två afdelningar, hvari
gossarne i Skafböke skola för
slöjdundervisningen blifvit delade, påginge 4 timmar
i veckan under hela den för folkskolan
bestämda årliga lästiden och skolrådet sålunda
ej kunde anses berättigadt att erhålla
något understöd af allmänna medel för
uppehållande af slöjdundervisning i nämda skola,
resolverade länsstyrelsen, att endast 75 kronor
skulle till Enslöfs skoldistrikt utanordnas.

Skolrådet klagade härför hos k. m:t,
som dock ej funnit skäl vara anfördt, som
kan föranleda ändring i öfverklagade
resolutionen, och fann k. m:t skolrådets
ansökning att af nåd utfå det för Skafböke skola
begärda beloppet icke kunna bifallas.

Statsbidraget för den
kvinnligaslöjdundervisningen. På Bro
fruntimmersförenings vägnar anhöll kyrkoherden H.
Åsbrink hos länsstyrelsen i Uppsala om
anslag till dess slöjdskola för flickor under
år 1897 af de medel staten, anvisat för
flickskoleslöjdens främjande.

Länsstyrelsen förklarade, att som k.
kungörelsen af den 29 maj 1896 angående an-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0458.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free