- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
553

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 39

SVENSK LÄRARETIDNING.

553

En samling af fotografier

från skolhus m. m. finnes som bekant
hopbragt vid årets Stockholmsutställning.
Då det ansetts önskligt, att denna
ganska intressanta samling blefve bevarad
för framtiden, har centralstyrelsen för
Sveriges allmänna folkskollärareförening
hemställt hos vederbörande skolstyrelser,
huruvida de icke skulle vilja till
densamma öfverlämna de fotografier, som af
dem utställts. Centralstyrelsen önskar
nämligen hafva fotografierna å sin lokal,
där de allt framgent kunde finnas
jupp-satta. och förvaras för kommande
läraregenerationer. Då i vissa fall det varit
svårt att få reda på, hvem som varit den
verklige utställaren (inspektören,
skolrådet, läraren eller t. ex. bruket), är
möjligt, att icke alla blifvit skriftligen
tillfrågade. Vi begagna därför detta sätt att
omtala centralstyrelsens önskan och
hoppas, att de lärare, från hvilkas skolor
fotografier äro utställda, söka medverka
till att fotografierna få allt framgent
stanna kvar i Stockholm. Från åtskilliga
håll hafva redan j åkande svar ingått.

Allmänna folkskolfäräremötet i
Norrköping. Samtliga de 25 personer,
som af Norrköpings f olkskolläraref Grening
föreslagits till medlemmar af bestyreisen för
nästa års allmänna folkskolläraremöte, hafva
af centralstyrelsen förordnats till ifrågava*
rände uppdrag, sedan visshet nu vunnits, att
de alla åtaga sig uppdraget. Namnen på
de sålunda utsedda bestyrelseledamöterna
finnas i n:r 17 af denna tidning.

Folkskolan och regeringsjubileet.

Ytterligare hafva ingått nedanstående
meddelanden om de minnesfester, i hvilka
folkskolan på ett eller annat sätt deltagit.

Fläskjum: Ett hundratal barn samlades på
e. m. uti den festligt dekorerade skolsalen,
där kungaparets porträtt voro uppsatta,
skänkta till skolan med anledning af dagens
betydelse och infattade i prydliga ramar,
åstadkomna genom barnens sammanskott.
Porträtten aftäcktes af läraren C. A. Eriksson, som
sedan barnen sjungit »Bön för
fäderneslandet» i ett lämpligt föredrag betonade
svenska folkets urgamla kärlek till sina kungar
blött dessa hade ägt »karlasinne», hvarjämte
tal:n framhöll landets utveckling under Oskar
den andres fridsällä regeringstid. Efter
föredrag af församlingens komminister och
kyrkoherde blefvo barneiij hvilka samtliga
som jubileumsmärke buro konungens
bröstbild i blågul sidenrosett, undfägnade med
kaffe ocb dopp.

Falkenberg: Företrädda af en musikkår
gjorde samtliga barn ett storartadt flaggtåg
genom staden. Å rådhustrappan höll
elementarskolans föreståndare ett tal till dem.

Lostiult: I sammanhang med invigning af
en ny skolflagga hölls fest vid skolan, dit
äfven en stor del äldre församlingsbor begifvit
sig. Församlingens kyrkoherde höll ett
kraftigt tal, däri han skildrade den blågula
flaggana betydelse.

Bräkne-Hoby: På söndagen den 19 tågade
samtliga skolbarn, omkring 200, uti ordnad
trupp till kyrkan och samlades sedan i
fest-prydd skolsal. Efter där hållen minnesfest
voro barnen inbjudna till Hoby kulle, där de
af godsägaren Furness undfägnades.

Dessutom ägde minnesfester rum uti
sko-orna i Norrtälje, Östhammar, Solna, Mar-

kim-Orkesta, Mariefred, Katrineholm, Torpa,
Gusum, Ringarum, Rydaholm, Mönsterås,
Oskarshamn, Trelleborg, Esperöd, Klippan,
Löberöd, Skifvarp, Åstorp, Simrishamn,
Örnsköldsvik, Hammar, Ljusdal, Bergvik, Arby,
Öfraby i Halland, Grafvarne, Gunnesbo,
Skillingaryd, Habo, Karlshamn,
Malmberget, Arvidsjaur, Öfverkalix, Haparanda,
Kramfors, Ankarsrum, Hammarglo m. fl.
andra ställen.

Ny slöjdföreståndare vid
Stockholms folkskolor. Vid
folkskoleöfversty-relsens sammanträde sistlidna måndag
beviljades hr A. Bergs ansökan om afsked
från slöjdföreståndarebefattningen, hvilken
han uppehållit allt sedan 1882. Till
slöjd-föreståndare från den l instundande oktober
förordnades den hittillsvarande
föreståndarens son, folkskolläraren Hjalmar Berg,
hvilken på grund häraf erhåller förkortad
tjänstgöring vid sin lärareplats vid Klara
folkskola.

Tjugufem år af en kommuns
historia skildrade kyrkoherden Qvarnström
den 18 dennes vid ett möte mellan Söderala
lärarepersonal och skolråd. Han visade hur
skolväsendet utvecklat sig sedan 1872, och
framgick därur, att

1872: 1897:

folkmängden var 4,444 9,295

skolpliktiga barn 740 1,824

undervisade " 648 1,662

lärarekrafter 8 29

kontanta lärarelöner kr. 3,657 18,785
statsbidrag " 720 10,060

gumma utgifter för
skolväsendet " 5,703 32,690

Får en folkskollärare vara
medborgare? I den konservativa tidningen
Sundsvallsposten lässs följande:

När Västernorrlands läns landsting i fjor
öppnades, var vid uppropet representanten
for Arnäs tingslag, skolläraren O. Nyberg i
Gideå, frånvarande, och en suppleant hade
inkallats.

I skrifvelse till landstinget förklarade N ,
att - då det varit honom omöjligt dels att
erhålla vikarie, dels att på annan tid ersätta
den skoltid, som skulle förlorats, om han
besökt landstinget - skolrådet fruktat att
mista statsanslaget till skolan, hvarför N. ej
infunnit sig.

Händelsen blef i fjor ej föremål för
någon åtgärd från tinget, men den väckte
mycken uppmärksamhet och harm. *

Meddelandet härom fördes ut i pressen
och väckte äfven där uppmärksamhet.
Särskildt höll »Svensk Läraretidning», som
alltid är redo att försvara lärarnes sak, en
skarp vidräkning med ordföranden i Gideå
skolråd, kyrkoherden J. E. Björkqvist.

Men detta har ej hulpit.

I år upprepades samma historia.
Skolläraren Nyberg infinner sig ej vid tinget,
»hindrad af sin tjänst».

Men i år har landstinget ej varit lika
beskedligt som i fjor. l en diskussion, hvari
man protesterade mot de skäl som angifvits
för uteblifvandet, hördes harmsna uttryck,
att hr N. varit utsatt för påtryckningar från
skolrådet, och för att på något sätt gifva

uttryck åt protesten beslöts, att hr N. skall
böta 2 kr. för hvar dag, han är förfallolöst
borta från tinget. Det för uteblifvandet
anförda skälet gillades icke.

Så står saken för närvarande.

Gideå skolråd och dess ordförande hafva
sannerligen ej på ett berömvärdt sätt
utmärkt sig genom slikt beteende, och nog
förtjänade saken en utredande granskning af
vederbörande myndighet.

Till pedagogiska föreläsningskurser

för folkskollärare och lärarinnor under minst
två veckor nästa sommar vid länets
folkhögskola i Käfvesta beviljade Örebro läns
landsting 1,200 kronor på förslag af
folkskoleinspektören Arvid Sundblad. Beslutet
föregicks af en diskussion, därunder
kursernas förläggande till en centralare plats,
exempelvis Örebro, påyrkades, hvarjämte en
talare betviflade kursernas behöflighet och
nytta. Af förslagsställaren framhölls, dels
att Käfvesta hade lämpliga lokaler och
undervisningsmateriel, dels att landet hade
stora fördelar framför spaden, dels ock att
lärarnes ökade insikter skulle komma
folkskolan och därigenom hela
folkundervisningen till godo.

Ett pedagogiskt resestipendium för
folkskollärare å 150 kr. för hvartdera af
åren 1898-1902 har Västernorrlands läns
landsting beslutat utdela med villkor, att
stipendiat skall under en tid af minst 4
veckor företaga en resa i pedagogiskt syfte
inom riket och senast 2 månader därefter
ingifva en kortfattad berättelse om resan samt
de rön och erfarenheter han därunder gjort.

Till en lärarinna i hushållslära och
praktiskt handarbete vid Gudmundrå
högre folkskola anslog Västernorrlands läns
landsting 500 kr. årligen i tre år med
villkor, att kommunen bidroge med samma
belopp och att undervisningen bedrefves i
praktisk riktning. Beslutet föregicks af en
liflig diskussion, som varade i ett par
timmar.

Härunder framställde endast en talare den
åsikten, att landsbygdens kvinnor få en så
praktisk utbildning att de kunna undvara
hushållsskolor. Ett par talare ansågo det
oegentligt att bevilja anslag åt en skola, som ej
stod under landstingets myndighet, utan måste
skötas efter fastställdt reglemente. Hvarje
kommun kunde komma med anspråk på
liknande understöd och detta blefve väl mycket.
En talare var rädd för att befordra oriktiga
grundsatser. Kvinnorna skulle åtnjuta
skolans öfriga undervisning - alltså i politik
och statskunskap. Men vore det önskligt, att
flickor undervisades i dessa ämnen? Och
hvartill det skulle leda att sammanföra 17-
18 års kvinnor och ynglingar i samma skola
ville talaren ej yttra sig om. Hemmet vore
den bästa skolan för utbildning till
husmödrar. Andra ansågo frågan för litet utredd.

Å motsatta sidan framhölls vikten af, att
unga kvinnor i de stora arbetaredistrikten finge
utbilda sig i hushållslära och slöjd. Det
berodde lika mycket på kvinnans duglighet att
använda pengar som på mannens förmåga
att förtjäna dem. Förr utfördes nästan
allting i hemmen; nu skall allting köpas i
handelsboden. Skolan i fråga borde skiljas från
högre folkskolan, äfven om den inhystes i dess
lokaler. Någon undervisning i politik vore
aldrig påtänkt. Om något stjäl bort hem-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0557.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free