- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
582

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

582

SVENSK LÄRARETIDNING.

- Upphäfdt är af Uppsala domkapitel det
i Riala förrättade val af folkskollärare,
klockare och organist. Skolläraren O. Smedberg
anförde besvär under påpekande att vid
tjänstens ledigförklärande tillkännagafs, att
sökande skulle aflägga prof, men så hade ej skett.

- En vacker afskedsgåfva erhöll
småskollärarinnan i Tofteryd, Jönk., Ida Johansson,
då hon den l dennes efter 11 års plikttrogen
verksamhet afgick. Församlingsbor hade
nämligen för sammanskjutna medel inköpt ett
möblemang och ett väggur till prydnad i
lärarinnans nya hem.

- En kommitté tillsattes vid Vänekretsens
i Trollhättan den 7 dennes hållna möte med
uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder, på
det kretsen måtte kunna i sin mån bidraga
till understöd åt en eller två af dess
medlemmar för att sätta dem i stånd att bevista
de akademiska feriekurserna.

- Småskolans förhållande till folkskolan var
föremål för öfverläggningar vid ett af folk- j
skoleinspektören C. E. Sundell utlyst skol- i
möte i Målilla. Inledaren, folkskolläraren C. !
E. Veis, framhöll särskildt två oegentligheter: j
i vissa ämnen gåfve sig småskolan in på |
folkskolans kurs, och barn uppflyttas i folk- !
skolan innan de i somliga ämnen inhämtat !
småskolans kurs, l

- Angående kyrkosången hölls möte i Sköfde |
den 6 dennes af Skara stifts präster, orga- j
nister och folkskollärare. Alla talare fram- j
höllo behofvet af enhetlighet vid valet af de j
delar ur musiken till den nya mässan, hvilka |
vid den offentliga gudstjänsten borde
ifrågakomma, och uttalade sig mötet enhälligt för
att vid detta urval följa de af »Kyrkosångens
vänners» centralkommitté gifna anvisningar.

- Om lärjungarnas hemarbete och dess
ordnande ofverlades vid Nässjökretsens möte och
antogs i frågan följande resolution :
»Lärjungarnas hemuppgifter verka ur uppfostrans
synpunkt i flera hänseenden gagneligt, då de
till sin art och utsträckning noga afpassas
efter barnens utvecklingsstadium och
bärkraft, samvetsgrant fullgöras samt i hemmet
och af läraren noga kontrolleras».

- Jubileumsfest firades af Vänekretsen vid
dess möte i Trollhättan den 7 dennes.
Festtalet hölls af pastor Källner, hvilken
skildrade folkupplysningens framåtskridande
under de gångna 25 åren af konung Oskars
regering. Sedan kungssången af sjungits och
kretsens sångkör utfört flera sångnummer,
höll komminister Tidstrand föredrag om
grundläggandet och utvecklingen af en god karaktär,

- Till ett skolkök har aflidne stadskassören
C. E. Girelius i Hedemora donerat omkring
25,000 kronor. Skolbarnen skola under
lästiden erhålla undervisning i enkel matlagning
och i öfriga i ett enkelt hushåll erforderliga
och behöfliga arbeten och sysselsättningar
samt fattiga skolbarn under lästiden erhålla
middagsmål och andra skolbarn, som däraf
önska begagna sig, äfven middagsmål mot
därför lämplig afgift,

- En uppfostringsanstalt för vanartade gossar
är ifrågasatt för Jönköpings län. Länets
fångvårdsförening har nämligen beslutat att hos
k. m:t begära att arrendefritt få begagna ett
indraget sergeantboställe 1/2 mantal Långanäs,
nära Eksjö, för att där från år 1900 upprätta
en uppfostringsanstalt för vanartade gossar
från länet. Anstalten, i hvilken till att börja
med skulle intagas 10 elever, skulle skötas
af en gift folkskollärare, hvarjämte på
densamma skulle anställas en rättare och en dräng.

- Stockholms folkskolors slöjdlärareförening
sammanträdde i lördags. Därvid beslöts
enhälligt att uppdraga åt en deputation,
bestående af de fem lärare, som längst tjänstgjort,
att uppvakta den afgångne slöjdföreståndaren
A. Berg och till honom framföra föreningens
tack för det fruktbringande arbete han
nedlagt på slöjden vid Stockholms folkskolor.
Till ledamöter i denna deputation utsagos
hrr C. Lidman, Gust. Bergh, H. Danielson,
P. Ehrngren och J. E. Österlund.
Sammanträdet var mycket talrikt besökt.

- Tryckfrihetsåtal är väckt mot tidningen
Västernorrlands Allehanda af kyrkoherden J.
E. Björkqvist i Gideå med anledning af en
artikel, som rörde den af oss omnämda
folkskolläraren O. N}rbergs uteblifvande från
länets landsting och som hade till öfverskrift:
»Prelatensiskt maktöfvergrepp eller icke?»
Kyrkoherden B. yrkar ansvar enligt åtskilliga
lagparagrafer samt begär ett skadestånd af 5,000
kronor, dem han i stämningen förklarar sig
skola använda till inköp af en fattiggård för
fattiga inom Gideå socken. Mot
Ömskölds-viks Nyheter, som återgifvit samma artikel,
har likaledes åtal gjorts med samma
ansvars-och skadeståndsyrkanden.

- Ett synnerligen talrikt besökt föräldramöte
hölls den 10 dennes i Spännarhytte folkskola,
Norberg. LTnder en därvid hållen diskussion
om samverkan mellan skola och hem
framhölls, att innan barnen hunnit skolåldern hade
föräldrarna att ägna sig åt dem och söka
utveckla deras andliga gåfvor för att dymedelst
förbereda skolans verksamhet. Sedan barnet
börjat skolan, hade dess rnålsman att på allt
sätt lägga sitt intresse för och tillit till
densamma i dagen: besöka skolan, ordna
hemarbetena så, att de ej droge barnen från
skolan, se efter barnen och ofvervaka deras
hemarbeten samt söka i moraliskt afseende själf
motsvara de fordringar, skolan uppställer.

- Ett djupare bildningsbegär ansåg
Varakretsen vid skolmöte i Vara den 2 dennes böra
väckas hos den uppväxande ungdomen. Och
de medel, som under diskussionen med
anslutning till hr Z. Bohlins inledningsföredrag
anbefalldes för målets vinnande, voro
följande. Att lärarne själfva böra hafva begär
efter ökad bildning och söka allt mer närma
sig målet - fullkomligheten; söka att
utveckla barnens slumrande själsförmögenheter
i god riktning genom att framhålla historiens
ädla personligheter samt genom att göra
undervisningen i god mening populär och
praktisk; verka för spridande af god intressant
läsning i hemmen genom att gifva anvisning
på goda böcker och tidningar samt verka för
upprättande af lämpliga bibliotek.__________

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Västerbergslags-kretsen: de afgående.

Stora Mellösa-kretsen: dito.

Vara-kretsen: dito.

Bollebygds-Sätila-kretsen: dito.

N. Ångermanlands kretsen: dito,

Ramsbergs-kretsen: dito.

Röke-kretsen: dito.

Örebro-kretsen: J. Franzén, Augusta Larson
och Kr. Quint.

Sara-kretsen: J. Franzén, Hulda Lundin och
Kr. Quint.

N. Helsinglands-kretsen: J. Franzén, Hulda
Lundin och E. Vestberg i Hudiksvall.

Finspångs-kretsen: J. Franzén, E. Vestberg
i Hudiksvall och Kr. Quint.

Karlskoga-kretsen: J. Franzén, Kr. Quint och
Otto Salomon.

S. Vedbo-kretsen: J. Franzén, Hulda Lundin
och Adéle Vetterlind i Jönköping.

b) Revisor,

Västerbergslag s kretsen: A. Lindén i
Stockholm.

Stora Mellösa-kretsen: dito.

Vara-kretsen: dito.

Bolleby g ds-Sätila-kretsen: dito.

N. Ang er manlands-kretsen: dito.

Ramsbergs-kretsen: di to.
S. Vedbo-kretsen: dito.

N. Helsinglands-kretsen: dito.

Bara-kretsen: dito,

Finspångs-kretsen: dito.
Örebro-kretsen: A. F. Liljeholm i Göteborg.
Röke-kretsen: dito.

Karlskoga-kretsen: Leo Karlsson i Stockholm.

En nationaldag.

Västerbergslags-kretsen: l) Ja. 2)
Midsommardagen. 3) Kretsen uppdrog åt
centralstyrelsen att vidtaga de åtgärder, som
kunna befinnas lämpliga för frågans lösning.
Sara-kretsen: 1) Ja. 2) Den 23 juni
(ined 8 röster mot 6, som tillföllo den 6
juni). 3) Läraren bör år från år flitigt
påpeka nationaldagens betydelse och vänja det
uppväxande släktet vid tanken på en för
alla folkklasser gemensam fest- och
föreningsdag.

N. Helsinglands-kretsen: 1) Ja. 2)
Midsommardagen. 3) Öfverlämnades åt
centralstyrelsen.

Nora-kretsen: l) Ja. 2)
Midsommardagen. 3) Läraren borde då med barnen tåga
ut med fana i det fria, hålla föredrag öfver
något fosterländskt ämne ocli låta barnen
sjunga fosterländska sånger.

Örebro-kretsen: 1) Ja. 2) Den l maj.
3) Kretsen ansåg, att bästa sättet att i
folkmedvetandet inarbeta en viss dag som
nationaldag vore, att skolorna den dagen
hvilade från arbete, och att fester med
fosterländsk, allvarlig prägel firades samt att ej
blott skolungdomen utan äfven de äldre
in-bjödos deltaga.

l Ramsbergs-kretsen: l) Ja. 2) Den 6 juni,
j emedan vid den knyter sig viktiga
epok-j görande fakta i vår historia. 3) För att
j sedan få denna dag firad såsom allmän
nationaldag anser kretsen, att folkskolan den
dagen bör inställa det vanliga skolarbetet
och i stället anordna fosterländska föredrag,
| till hvilka allmänheten inbjudes. Därtill
bör flaggning äga rum, utfärder företagas,
och skolbarnen, om så kan ske, bjudas på
någon förfriskning o. s. v.

N. Ångermanlands-kretsen: 1) Ja. 2)
Midsommardagen. 3) Ät centralstyrelsen
uppdrogs att vidtaga lämpliga åtgärder.

Bolleby’gds-Sätila-kretsen: 1) Ja, 2) Den
6 november, såvida denna icke infaller på
söndag, då den bör firas dagen därpå, enär,
utom flera andra talande skäl härför,
mycket redan kan anses vara undangjordt för
att få denna dag in i det allmänna
medvetandet såsom nationaldag. 3) Dagen bör
firas enkelt och festligt och under sådana
anordningar, att den blir en verklig
högtidsdag för barnen och vinner tillslutning
jämväl af kommunens ungdom och äldre
medlemmar. För den skull bör den vara en
fridag från det vanliga skolarbetet och firas
med bön, föredrag, fosterländska sånger och
Gustaf Adolfs psalm, flaggning, eller på
nå-| got liknande sätt. På förslag af
skolrådsordföranden kyrkoherden Claesson beslöt
kretsen ingå till de respektive skolråden
med anhållan om dessas medverkan för
sådant firande af den 6 november redan
innevarande är.

Stora Mellösa-kretsen: 1) Ja. 2) Den 6
november.

S. Vedbo-kretsen: l) Ja, såvidt firandet
af en nationaldag i folkskolan afser att hos
| de unga väcka och utveckla sann
foster-| landskärlek. 2) Den 6 juni, emedan denna
dag erinrar om tilldragelser (Gustaf Vasas
storverk och det nu varande statsskickets
införande), som varit af ingripande,
välgörande och varaktig betydelse för svenska

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0586.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free