- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
627

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 44

SVENSK LÄRARETIDNING.

627

Utställning af
undervisningsmateriel. För uppehållande jämväl under år
1898 af den vid folkskollärarinneseminariet
i Stockholm anordnade ständiga utställning
af undervisningsmateriel har k. in:t anvisat
ett belopp af 500 kr. att utgå med 300 kr.
till utställningsföremålens vidmakthållande
och förökande samt 200 kr. såsom
ersättning åt seminariets rektor för tillsyn och
vård af utställningen.

Statsbidraget för
slöjdundervisningen. Till Skara domkyrkoförsamlings
skolråd hade för år 1894 (d. v. s. innan
den nu gällande kungörelsen trädt i
tillämpning) utbetalts statsbidrag för
slöjdundervisningen med 150 kr. Då undervisningen
i slöjd för gossar i Skara stad varit
anordnad icke vid två skolor utan för två
afdelningar skolbarn i samma skola,
förklarade kammarrätten, att för mycket ut
anordnade 75 kr. skulle återbäras till
statsverket. Skolrådet har förgäfves häri sökt
ändring. K. m:t har nämligen den l sistl.
oktober fastställt kammarrättens utslag.

Användning af skoldonation.
Nykyrka församling, Skbg, har hos k. m:t
anhållit, att afkastningen af V* mantal
G-unnarsbo, hvilket af Olof Kron genom
testamente år 1839 gifvits till församlingen
med föreskrift att fastigheten skulle tjäna
till säte och bostad för skola och
skolmästare, finge användas för församlingens
skolväsende i dess helhet, dock med villkor att
Gunnarsbo skolas behof först och främst
till-godosåges. Sedan justitiekanslärsämbetet
uttalat den mening, att användandet af den
donerade fastighetens afkastning på det
sålunda ifrågasatta sätt, med hänsyn till hvad
Olof Kröns testamente och särskildt femte
punkten i detsamma innehölle, borde anses
icke vara mot donationens syfte stridande,
har k. m:t den 15 sistl. oktober förklarat
hinder icke möta för användande af den
donerade fastighetens afkastning på sätt
församlingen i dess ansökning ifrågasatt.

Dispens. På gjord ansökan af Matilda
Kristina Eriksson Linde, som aflagt examen
vid det af Uppsala läns landsting anordnade
seminarium för bildande af
småskollärarinnor samt under en tid af 11 år tjänstgjort
såsom lärarinna inom Össeby Grarns
skoldistrikt, däraf l/z år såsom lärarinna i mindre
folkskola och lOVs år såsom biträdande
lärarinna i folkskola, har k. m:t medgifvit,
att L. må söka och innehafva
lärarinnebefattning vid folkskola inom Össeby Grarns
distrikt under villkor, att hon vid ett
s^a-tens folkskollärarinneseminarium å tid, då
afgångsexamen därstädes förrättas, vid
an-ställdt förhör visar sig äga erforderliga
kunskaper i pedagogik och metodik samt
modersmålet äfvensom aflägger praktiskt
undervisningsprof, som godkännes.

Kvinnliga klockare.
Folkskollärarinnan i Öster Bitterna församling Kristina
Elisabet Kalländer har erhållit k. m:ts
till-låtelse att söka och innehafva
klockarebefattning vid Öster- och Väster Bitterna för-

samlingars gemensamma kyrka, utan hinder
däraf att sökanden är kvinna.

- Liknande medgifvande har lämnats
folkskollärarinnan i Akebäcks församling
Ada Backer att söka och innehafva
klockarebefattning i Akebäck.

Upphäfdt folkskollärareval. Vid
kyrkostämma med Raus församling den 13 sistl.
augusti företogs med slutna sedlar val för
återbesättande af lediga
folkskolläraretjänsten vid folkskodan i Råa. Folkskolläraren
Alfr. Tengström från Domsjö erhöll 3,839
och t. f. folkskolläraren i Råa O. J.
Ekstrand 4,314 röster, hvadan den sistnämde
förklarades vald. Klagomål anfördes hos
Lunds domkapitel, hvarvid anmärktes,

att muraren Anders Nilsson i Raus
plantering fått vid ifrågavarande val utöfva rösträtt
med 2,200 röster för Allers Familjjournals
Tryckeriaktiebolag på grund af en utaf
redaktören af nämda Familjjournal S. Hallberg
utfärdad fullmakt att å bolagets vägnar vid
valet rösta, utan att Hallberg visat sig äga
bolagets eller dess styrelses bemyndigande att
vid kyrkostämma eller kommunalstämma i
Raus socken å bolagets vägnar tala och rösta.
Då efter det dessa olagligt afgifna 2,200
röster, som enligt ett af kyrkostämmans
ordförande utfärdadt intyg tilldelats Ekstrand,
blifvit fråndragna de för E. utförda 4,314 röster
och denne således erhållit endast 2,114
giltiga röster, under det Tengström erhållit
plu-ralitet med 3,839 röster, yrkades, att
domkapitlet måtte antingen förklara Tengström vara
vald till folkskollärare eller ock förordna om
nytt val för tillsättning af tjänsten.

Domkapitlet har den 13 sistl. oktober
af-kunnat följande utslag:

Då ostridigt är, att muraren Anders
Nilsson med 2,200 röster fått vid det
öfverkla-gade valet utöfva rösträtt för Allers
Familjjournals Tryckeriaktiebolag, utan att jämlikt
stadgandet i § 6 af gällande nådiga
förordning om kyrkostämma samt kyrkoråd och
skolråd, jämförd med § 9 i nådiga
förordningen om kommunalstyrelse på landet, af
nämda bolag eller dess styrelse hafva blifvit
till ombud utsedd, så och enär dessa 2,200
röster, som förty måste såsom ogiltiga anses,
kunna hafva inverkat på utgången af det med
slutna sedlar förrättade valet, pröfvar
domkapitlet rättvist att, med undanrödjande af
samma val, förordna att utan hinder däraf
nytt val för återbesättande af lediga
folkskolläraretjänsten i Råa folkskola skall i laga
ordning förrättas.

Umeå folkskollärarinneseminarium

har utsändt sin katalog för läsåret. Däraf
framgår, att af de 94 eleverna tillhöra 21
fjärde, 25 tredje, 28 andra och 20 första
klassen.

Beträffande elevernas hemort visar det
sig, att 30 äro födda i Västerbottens, 23 i
Västernorrlands, 13 i Norrbottens län, 11 i
Stockholms stad, 4 i Södermanlands, 3 i
Gefleborgs samt 2 i Jämtlands och 2 i
Örebro län. Från hvardera af Värmlands,
Gröteborgs, Uppsala, Skaraborgs och Malmöhus
län finnes l elev. Likaledes l från
Finland.

7 elever tala och förstå finska språket.
6 i fjärde och 3 i tredje klassen hafva
aflagt småskollärarmneexamen enligt k.
stadgan, den 29 januari 1886.

För Visby distrikts folk- och
småskolor under läsåret 1896-97 har redo-

görelse utkommit, afgifven genom skolrådets
sekreterare.

Folkskolan i Visby är jämt 50 år detta
år: den 25 november 1847 började den
nämligen med 40 gossar och 29 flickor.
Lärarne voro då 2, af hvilka den ordinarie åren
1857-66 dessutom var föreståndare för
stiftets folkskollärareseminarium. Denne hade
333 rdr banko i lön och hjälpläraren 200
rdr banko. Båda hade fria boningsrum
liksom lärarinnan, hvars lön var 133 rdr banko.

Läsåret 1896-97 hade Visby l folkskola,
2 småskolor, l fortsättningsskola och en
repetitionsskola. Lärarne voro vid
folkskolorna 7 samt l slöjdlärare; lärarinnorna 2
ordinarie och 2 extra ordinarie samt
slöjd-lärariimorna 2. Småskollärarinnorna 10.
Summa 24.

Skolpliktiga barn funnos till ett antal af
1,070. Af dessa undervisades

i distriktets skolor ._......_____________ 865

| i enskilda _________________________ 77

i allmänt läroverk __________________ 64

utom distriktet____________.....______ 29

| Inskrifna voro inalles i skolorna _____ 909

i Utskrifna..........____.....____________ 35

j Skolgångsprocenten ställer sig låg dels i

! följd af hälsotillståndet, dels genom svårare

j skolkningsfall, hvarvid skolrådet måste med

lagliga åtgärder inskrida. Frånvarodagarna

hafva utgjort för hvarje barn: på grund af

sjukdom o. d. 9,31, med kändt förfall 4,12

och utan sådant 0,44.

Skollokalerna i staden äro 2 och under
j byggnad är en ny i landsförsamlingen.
Skolkassans budget för 1896 slutade på 33,407
kronor. Medelkostnaden för hvarje lärjunges
undervisning uppgick till 38 kr. 62 öre.

Stockholms folkskollärareförening

höll förliden lördag sitt
oktobersammanträde i Landtbruksakademiens hörsal.

Vid sammanträdets början meddelade
ordföranden, att styrelsen beslutat att till de
särskilda församlingarna ånyo utsända
listorna för teckning af lånebidrag till
åstadkommande af egen lokal för föreningen. Å
listorna hade nämligen, tecknats 13,100
kronor. Den behöfliga summan vore ej
därmed uppnådd, men teckningsresultatet dock
i det hela taget glädjande. Då nämda
resultat sannolikt skulle verka uppmuntrande,
särskildt inom de församlingar, där intresset
hittills visat sig mindre lifligt, skulle
listorna utsändas for fortsatt teckning samt åter
indragas vid höstterminens slut.

Härpå höll ordföranden föredrag om en
resa i Lule lappmark, l raska drag
skildrade talaren sina erfarenheter och intryck
från en under sistlidna sommar företagen
färd genom nämda område, hvilket
betecknades som ett af vårt lands intressantaste.
Därjämte lämnade talaren åtskilliga
meddelanden om skol- och språkförhållanden i
Lule lappmark. Föredraget hälsades med
lifligt bifall af de talrikt församlade
föreningsmedlemmarna.

Därefter diskuterades frågan om
åskådningsmateriel för undervisningen i geometri,
hvarom meddelas på annat ställe i dagens
nummer.

Till sist upplästes en af nio kvinnliga
föreningsledamöter undertecknad motion, i hvil-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0631.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free