- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
641

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 45

SVENSK LÄRARETIDNING.

641

Hopsummering

af årets valprotokoll inom allmänna
folkskollärareföreningen kommer att äga rum
lördagen den 20 dennes, hvarom vi velat
erinra, enär ännu några protokoll
saknas. Redan nu kan med stor visshet
sägas, att samtliga afgående
centralstyrelseledamöter (hr J. Franzén samt
fröknarna Hulda Lundin och Augusta
Larson) omvalts samt att hr A. Lindén
omvalts till revisor.

Ett försök att kringgå den nya
kungörelsen om älderstillägg

åt småskolans lärare och lärarinnor
gjordes, enligt Jönköpingsposten, uti en af |
Mo härads socknar vid senaste oktober- j
kyrkostämma. Lönetillägg om 50 kr.
föreslogs åt en lärarinna, som tjänstgjort 10
år med innevarande års utgång.
Lärarinnan inkallades af en bland stämmans
ledamöter och tillfrågades, om hon ej
ville afstå från lönetillägget. På hennes
nekande svar föreslog personen i fråga,
att skolrådet skulle uppsäga henne från
platsen och antaga en yngre, som ej
kunde göra anspråk på ålderstillägg.
Ordföranden och en af skolrådsledamöterna
förklarade med indignation, att de icke
komme att af en sådan anledning
vidtaga några åtgärder för tjänstens
uppsägning.

Så länge småskollärarinnorna i
rättsligt hänseende intaga en så osäker
ställning som fallet nu är, skola dylika
försök helt visst icke uteblifva.

Kamraterna måste skyddas.

För snatteri och stölder dömdes
nyligen i Gäfle tretton skolpojkar; den
äldste, en fjortonåring, blef dömd att. intagas
å allmän uppfostringsanstalt. Nu hafva
ett halft dussin af samma, nyligen
varnade och straffade pojkar gjort sig
skyldiga till återfall i samma brott.

En tidning på platsen påpekar, att den
till allmän uppfostringsanstalt dömde
14-årige förbrytaren har än så länge fått
gå kvar i skolan och vid de nya
stölderna uppträdt som »ledare» och
förförare. Tidningen framhåller ock den fara,
som för mera ofördärfvade kamrater
hotar därigenom, att ett dylikt rötägg får
lof att framgent i skolan sprida lastens
gift. Här är ovillkorligen något att tänka
på för myndigheter, lärare och
målsmän.

Om bristande utrymme å allmän
uppfostringsanstalt omöjliggör en sådan
förbrytares intagande därstädes, borde väl
för det allmänna bästa något mått och
steg tagas, till dess frågan om unga
förbrytares behandling vunnit önskad
lösning.

Städernas utgifter för
folkskoleväsendet. Från de flesta af Sveriges
städer med öfver 5,000 invånare hafva vi som
vanligt samlat uppgifter rörande
utgiftsstaterna för skolväsendet nästa år, sådana dessa

blifvit bestämda vid de nyligen hållna
kyrkostämmorna. Listan har följande utseende:

Stockholm 1,235,725
Göteborg ... 592,980*

Malmö......... 318,930

Norrköping... 247,910

Gäfle ......... 168,416

Helsingborg 134,235

Uppsala....... 103,667

Örebro......... 87,573

Lund ......... 85,030

Sundsvall ... 84.944

Jönköping ... 81,310

Karlskrona... 74,404

Landskrona 70,417

Eskilstuna... 68,205

Halmstad ... 64,960

Kristianstad 55,391

Linköping ... 54,647

Söderhamn... 51,672

Borås ......... 49,672

Falun ......... 45,004

Karlstad.........43,729

Västerås_____43,141

Ystad............37,330

Visby............36,639

Uddevalla___33,113

Luleå_______33,077

Nyköping ......32,101

Kalmar .........32,033

Södertälje___31,683

ustersund......31,180

Hernösand___28,961

Växjö.............28,638

Hudiksvall ... 26,278
Kristinehamn 25,972
Vänersborg ... 22,625
Karlshamn ... 20,473

Sala.........___19,688

Västervik ......18,100

Lidköping......17,326

Oskarshamn ... 13,739

Det bör emellertid anmärkas, att en
jämförelse mellan dessa siffror ej är möjlig,
då på somliga ställen utgifterna för
skolhusbyggnader medräknats i staten men på andra
ställen ej.

Folkskoleinspektionen. Jämte det k.
m:t på därom gjord ansökning från och med
början af nästkommande år entledigat
rektorn vid folkskollärareseminariet i Uppsala
J. H. Bergendahl från det honom
meddelade förordnande att tills vidare under åren
1893-98 vara folkskoleinspektör i Jösse
kontrakt af Karlstads stift, har k. m:t
förordnat rektorn vid folkskollärareseminariet i
Karlstad A. B. Lundblad att tills vidare
från och med den l januari 1898 intill
samma års utgång vara folkskoleinspektör
inom berörda distrikt samt därvid förklarat
Lundblad berättigad att för ifrågavarande
uppdrag åtnjuta ett arvode af 200 kr. for
år att jämte resekostnads- och
traktaments-ersättning för inspektionsförrättningarna
uppbäras å landtränteriet i Värmlands län.

Kyrkostämma äger ändra sitt
beslut. Östra Vemmerlöfs församling beslöt
å kyrkostämma den 8 juli 1896, att
församlingen, med frånträdande af föregående
beslut om återuppförande af ett nedbrunnet
skolhus i Grönhult, hvarest en mindre
folkskola varit anordnad, skulle inrätta en fast
folkskola med småskola vid Gyllebo samt,
intill dess därför erforderlig byggnad hunne
uppföras, anordna tillfällig undervisning i
Östra Vemmerlöfs sockenstuga för
skolbarnen från Skogstorpens Skolrote under
angifven tid. Sedan kammarherre B.
Rosen-crantz m. fl. församlingsmedlemmar häröfver
anfört besvär, afkunnade länsstyrelsen i
Kristianstad samt domkapitlet i Lund den
10 sistl. februari följande utslag:

Enär, på sätt folkskoleinspektören jämväl
vitsordat, beslutet öra uppförande af en fast
folkskola med småskola vid Gyllebo icke
kunde anses leda till ett ändamålsenligt ordnande
af undervisningen inom församlingen, ity att
läget för skolan vore olämpligt valdt för de
barn, som skulle af densamma sig begagna
och vore boende inom norra delen af
skogstorpens Skolrote, funne myndigheterna, som,
då annan skollokal i stället för sockenstugan
i Östra Vemmerlöfs by dåmera blifvit anord-

* Folkskolestyrelsens förslag; staten ännu
ej godkänd af stadsfullmäktige.

nad, ansåge besvären i denna del icke
påkalla vidare yttrande, skäligt att, med
undanrödjande af beslutet angående den tillärnade
skolan vid Gyllebo, i denna del visa ärendet
åter till kyrkostämman, som hade att till
förnyad behandling företaga frågan såväl om
beskaffenheten af den nya skolan, som borde
i församlingen uppföras, som ock läget för
samma skola.

K. m:t åter har - enär någon
omständighet icke förekommit, som utgör
hinder för församlingen att anordna
skolväsendet inom densamma på sätt enligt det vid
kyrkostämman den 8 juli 1896 fattade
beslutet skolat äga rum - funnit skäligt att,
med upphäfvande af länsstyrelsens och
domkapitlets utslag, så vidt det blifvit hos k.
m:t Öfverklagadt, ogilla den mot
kyrkostämmans beslut därutinnan i målet förda talan.

Statsbidraget för
slöjdundervisningen. För hvartdera af åren 1893 och 1894
utbetaltes såsom statsbidrag för uppehållande
af undervisningen i slöjd för gossar vid sex
afdelningar inom Uppsala folkskola 75 kronor
för hvarje afdelning eller tillhopa 450
kronor årligen. Då undervisning i slöjd i
staden Uppsala varit anordnad icke vid flera
skolor utan för sex afdelningar skolbarn i
samma skola, hade enligt då gällande
författning statsbidrag bort för hvartdera af
året utgifvas med allenast 75 kr., på grund
hvaraf kammarrätten bestämde, att 750
kronor skulle till statsverket återbäras.

Häri har skolrådet i Uppsala
domkyrkoförsamling förgäfves sökt ändring. K. m:t
har den 22 sistlidna oktober fastställt
kammarrättens utslag.

Fastställdt klockareval. På förslaget
till lediga klockare- och organisttjänsterna
i Nättraby församling uppförde kyrkorådet
i första rummet organistkandidaten K. G-.
Edholm, i andra rummet organisten och
folkskolläraren O. Höglund och i tredje
rummet vikarierande kantorn och organisten F.
A. Mellander. Vid valet den 22 sistlidna
mars erhöll den sistnämde stor röstmajoritet.

Hos domkapitlet i Lund yrkade en
församlingsmedlem ändring af det upprättade
förslaget i hvad det afsåge tredje
förslagsrummet och upphäfvande af det förrättade
valet, men domkapitlet förklarade sig
för-hindradt att upptaga besvären till pröfning.
K. m:t, hos hvilken klagomålen fullföljdes,
har visserligen funnit besvären böra
upptagas till pröfning, men då någon
omständighet icke förekommit, som kan föranleda
ändring i eller upphäfvande af
öfverkla-gade förslaget eller valet, har k. m:t
fastställt domkapitlets beslut, så vidt därigenom
de anförda besvären lämnats utan afseende,

Pedagogiska biblioteket härstädes,
som öppnades för allmänheten 1885, har i
dagarna genom sin föreståndare d:r N. G.
V. Lagerstedt utsändt andra häftet af sin
katalog. Detta häfte omfattar svenska och
utländska arbeten i kristendomskunskap,
religionsvetenskap, filosofi, litteraturhistoria och
estetik, svenska, norska och danska, latin,
grekiska, hebreiska, tyska, engelska, franska
och andra språk, allmän och blandad filologi,
historia, geografi, statistik, rätts- och stats-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0645.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free