- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
768

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

768

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 52

Detta lära emellertid hvarken barnen
själfva eller ens deras närmaste målsmän
gemenligen förstå att bedöma. En Erik
Gustaf Geijer t. o. m. kallar vid äldre år
den för sin störste välgörare, som förmådde,
eller jag tror han säger: tvang honom i en
viss riktning till den utveckling af hans
slumrande rika anlag, hvarförutan han
aldrig blifvit den han blef.

Visby skolråd har i vida större
omfattning än något annat skolråd på Gotland,
för att icke säga i Sverige, medgifvit sökt
afgång från folkskolan med dess minsta
kun-skapsmått, emedan det ansett härvarande
ekonomiska förhållanden därtill föranleda
och berättiga. Så snart ett i intellektuellt
Ii anseende mindre väl utrustadt, fattigt barn
kunnat få arbetsförtjänst, har afslutning i
förtid på minimikurs tillåtits, särdeles om
barnets hem erbjudit en någorlunda
försvarlig sedligt fostrande vård, under det att
för alla barnen synnerlig vikt lagts på
slöjdundervisning, sång och gymnastik såsom både
själens och kroppens sunda utveckling
afseende öfningsämnen.

I det föreliggande fallet åter var gossen
vid ännu icke fyllda 13 år uppflyttad till
fjärde klassen, och med erhållande af
pre-mium, som väl måste anses angifva mindre
vanlig fallenhet för skolarbetet i fråga.
Hade det då varit sant människovänligt att
låta honom gå miste om det enda år, som
för honom återstod och hvilket, såsom hvarje
pedagog väl inser, just är ägnadt att bringa
till mognad hela det föregående skolarbetets
frukter? Skulle denne rätt begåfvade gosse,
därför att han var fattig, åläggas att för
lifvet medföra vittnesbörd om »ofullständig»
folkbildning? Var det kanske skäl nog, att
hans moder (en ogift kvinna med flera barn)
var i behof af hans lilla arbetsförtjänst vid
ett bryggeribolag här i staden? Samhället har
ingalunda nekat att fullgöra sin plikt
härvidlag, i det att vår förträffligt ordnade
fattigvårdsinrättning, där fattiga barn från
dåliga hem förut med stor framgång
upptagits och fostrats, äfven för den stackars
gossen under hans återstående skoltid
anvisats till vistelseort, för att han där skall
hafva ett fullt tillräckligt underhåll.

! främste konstnärer under tidernas lopp
frambragt till den bibliska texten. Också möta
vi redan i första häftet åtskilliga bland
målare- och bildhuggarekonstcns förnämsta
| namn, och reproduktionen är god, liksom
| den typografiska utstyrseln för öfrigt.

| Skrifter utgifna af Svenska
nykterhets-j sällskapet. 1897 års serie. Distributör:
Hälsovännens expedition, Stockholm. I-V.
Pris 10 öre pr häfte. - N:r l af dessa
| skrifter bär titeln »Rusdrycksmissbruket och
den akuta lunginflammationen» af d:r Emil
| Nilsson, n:r 2 »Nykterhetsrörelsen i
Ro-j manska Schweiz» af F. Schulthess, n:r 3
| »Militärlifvet och spritdryckerna» af d:r
A. U. Quennerstedt, n:r 4 »Missbruk af
| sprithaltiga drycker» af d:r Ernst Almquist
\ och n:r 5 »De sprithaltiga dryckerna och
j barnen», utlåtande af Svenska
läkaresäll-I skåpet. Detta senare innehåller i
hufvud-j sak, att ett fortsatt bruk af alkohol under
j barnaåren äfven i mindre doser dels ofta
åstadkommer svåra rubbningar inom barnets
i organism, särdeles inom nervsystemet, dels
| genom att skapa ett behof af stimulantia
| lätt verkar störande på barnets normala
ut-| veckling i intellektuellt och moraliskt
hänseende och att därför sprithaltiga dryckers
j användande såsom njutnings- eller
näringsmedel inom barnaåren ej allenast är
obe-| höfligt utan äfven förkastligt.

j Barnens Tidning. 41:a årgången 1898.

l Redigerad af S. St. Sthm, Fosterlandsstif-

| telsens förlagsexpedition. - Tidningen, som
under 1897 innehållit en hel mängd vackra

j illustrationer, kostar fortfarande å posten

j l kr. 50 öre och kommer att meddela upp-

| satser i historiska, naturvetenskapliga och

| allmännyttiga ämnen, berättelser och dikter,

! tankeöfningar m. m.

Dm vikten af att hålla skoltidningar

gjorde Allbo skollärareförening vid möte
den 29 december 1894 följande enhälliga
uttalande:

Hvarje lärare, helst äfven skolråd, bör hålla
sig med ett eller flera pedagogiska organ och
främst bland dessa Svensk Läraretidning.
Lärare, som underlåter detta, kan omöjligen följa
med sin tid utan förlorar snart allt intresse
såväl för sitt kall som för kårens angelägenheter.

Litteratur.

Bibeln. Konstupplaga. Sthm, Gullberg &
Hallberg. Nya testamentet utkommer i 28
häften ä 20 öre. - Denna bibelupplaga vill
skilja sig från andra illustrerade därigenom,,
att den skall meddela väl återgifna bilder
af de förnämsta konstverk, som världens

Nytt i bokhandeln.

Finska kriget 1808-1809, Skildradt af C.
O. Nordensvan. Sthm, Albert Bonnier. 2:a
haft. 75 öre.

Sveriges hjältar och riddersman af Ernst
Ves-terberg. Sthm; Albert Bonnier. 5:e-10:e
haft. (slutet) ä 25 öre.

Uppfinningarnas bok. Ny upplaga, utgifven
af A. Berglund. Sthm, Aktiebolaget Hiertas
bokförlag. Haft. 15 o. 16 ä 60 öre.

Lufthafvet. Grunddragen af meteorologien
och klimatologien af prof. F. Umlauft. Sthm,
Hugo Geber. lO.e o. ll:e haft. (slutet) ä
75 öre.

Evighetsvinkar. Predikningar öfver kyrko
årets gamla evangelietexter af V. Rudin. Ny
följd. Uppsala, V. Schultz. Haft. 7 o. 8 ä l kr.

Våra bara och
lotteri-Väsendet.

På begäran införa vi ur tidskriften »Dagny»
följande artikel af en framstående
skolföreståndarinna, medlem af Fredrika
Bremer-förbundets granskningskommitté af barn- och
ungdomslitteratur. Redan förut har man
vid ett par tillfällen anhållit, att vi måtte
påpeka den fara, för hvilken skolbarnen
genom dylikt lotteri och premieväsende
utsättas. Men af lätt förklarliga skäl hafva vi

i det längsta dragit oss för att göra dessa
anmärkningar. Då emellertid hittills gjorda
framställningar om ändring lämnats af
vederbörande obeaktade, och då ett
fortsättande på den inslagna banan kan leda till
allvarliga faror för vårt lands uppväxande
ungdom, hafva vi funnit oss nu efter
julhelgen icke kunna vägra införandet af
artikeln i fråga. Den lyder:

Bland barnens inånga jultidningar är
»Julklappen», Folkskolans Barntidnings
julnummer, en af de många. - - -

I tidningen förekomma under rubriken
»Hufvudbry» åtskilliga gåtor och uppgifter.
Åt hundra af de barn, som löst minst fem
af dessa gåtor, skola pris utdelas genom
lottning. Gåtorna äro i allmänhet lätta, och
hela tillställningen låter ju ganska oskyldig.
Men låt oss se till, hvaraf dessa pris bestå.
Första priset är en velociped, andra priset en
silfverklocka, tredje priset en sparkstöttingt
o. s. v. i fallande skala, ned till de fordom
enbart brukliga böckerna och tidningarna.

Är det nu rätt att låta barnen - kanske
fattiga folkskolebarn - spela lotteri om och
sättas i tillfälle att vinna så dyrbara saker?
Det kan vara rätt och bra att sätta äfven
barn i tillfälle att förtjäna något och att
betala dem för ett arbete, men då skola de
också göra sig någon möda för att få en lön,
som på ett rimligt sätt motsvarar deras
ar-| bete.

| Men hvad göra de enligt denna
julpristäf-! lan för att möjligen få t. ex. en velociped?
j Jo, i bästa fall gissa de verkligen de
omta-I lade gåtorna själfva, men det torde vara
ab-| solut omöjligt att kontrollera, huruvida
bar-| nen fått hjälp eller ej; de komma bra lätt
! i frestelse att lysa med lånta fjädrar. Att
| det är barnen - särskildt våra
folkskole-| barn - som inbjudas till denna pristäflan
j och ej hela den svenska allmänheten, taga

vi för gifvet.

l I hvilket syfte tidningens utgifvare ordnat

denna pristäflan, är fullkomligt tydligt och

l klart: endast de som prenumererat på Folk-

I skolans Barntidning för 1898 få vara med

l om täflingen. I inbjudningen heter det vi-

| dåre bland annat: »har prenumerationen skett

l i skolan, torde läraren därom lämna intyg».

i Finnes det verkligen lärare och lärarinnor

j i vårt land, som vilja vara med om att främ-

| ja detta lotteri väsende bland barnen? Sa-

l ken är ingalunda så oviktig, som den från

j början torde ha sett ut. Arbetsamhet och

ärlighet äro väl de dygder, som vi önska att

framför allt främja bland våra svenska barn

- låt oss då hjälpas åt att aflägsna det,

som kan främja deras motsatser.

L. E.

Nu är tiden inne

l för alla folkbildningsvänner alt slå ett

slag för Svensk Läraretidning, lärarekå-

| rens eget skolblad. Om en hvar af tid-

| ningens nuvarande prenumeranter skaffa-

| de blott en ny abonnent, skulle tidningen

i blifva i stånd att ytterligare väsentligt

! utvidgas och förbättras. Gör ett försök

nu vid årsskiftet!

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort.

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Vid. utsändandet <(f årets sista nummer
anhåller redaktionen att få uttala ett vördsamt
tack till tidningens alla vänner och gynnare.
Framför allt riktas detta tack Ull de många, \
som under året ihågkommit tidningen med
längre eller kortara meddelanden af sk Hd a slag.
Redaktionen beder att äfven under det kom-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0772.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free