- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 18:e årg. 1899 /
691

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (929.) 18 oktober 1899 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 42

SVENSK LÄRAEETIDNING.

691

Berättelse om Hernösands stifts andra
allmänna folkskolläraremöte i Luleå förra
sommaren har utkommit i tryck, redigerad
af folkskolläraren A. F. Sortelius, mötets
sekreterare. Pris l krona.

Den innehåller en historik öfver mötets
anordnande, sedan detta blifvit uppskjutet
ett år med anledning af
Stockholmsutställningen, redogör för samtliga diskussioner,
samkväm och utflykter under mötet - allt
i en frisk och omväxlande stil - samt
upptager namnen på mötets funktionärer och
samtliga deltagare.

Ett supplement, som särskildt kostar 50
öre, upptager de fyra viktigaste föredragen:
af teol. d:r J. A. Englund om det centrala
i folkundervisningen, af regementspastor T.
H. Svartengren om huru man undervisar i
lappkåten, af folkskoleinspektören d:r A.
Nordlander om barnens temperament och
af folkskolläraren J. E. Granlund om det
mekaniska och judiciösa minnets betydelse
vid undervisningen.

Utstyrseln är behaglig, och hos alla
deltagarne i det stämningsrika mötet där oppe
i »framtidslandet» bör berättelsen väcka
kära minnen.

En liflig protest har Nässjökretsens
lärareförening uttalat mot lämpligheten af
att lärarekåren gör sig till organ för
spridande bland ungdomen af ett arbete med
titeln »Svensk bokskatt», som utgifves af
professorerna J. A. Lundell och Adolf
Noreen, och af hvilket till Sveriges
folkskollärarekår utsändts ett prof haf té jämte
cirkulär.

Då af arbetet i fråga endast ett häfte
varit synligt, är det ännu för tidigt att
yttra sig om detsamma. Vi kunna
emellertid icke underlåta att för vår del
uttala den meningen, att innehållet i
prof-häftet är mindre lyckligt valdt, då det
gäller ett samlingsarbete för skolungdomen.
Ehuru arbetet angifver sig vara afsedt »för
skola och hem», har det väl dock
näppeli-ligen varit utgifvarnes mening, att det skall
tränga ut bland folkskolebarnen, såsom man
på några håll tyckes hafva fattat det.

Årsredogörelser hafva kommit oss

tillhanda från följande läroanstalter:

Östergötlands folkhögskola å Lunnevad..
Ee-dogörelse för dess verksamhet under 31 :a
kursen för manliga lärjungar och 17:e kursen
för kvinnliga lärjungar samt för ^stergötlands
landtmannaskolas verksamhet 12:e kursen,
meddelad af Herman Odhner, skolornas
föreståndare.

Norra Kalmar läns folkhögskola.
Redogörelse för dess verksamhet under 23:e kursen
för manliga lärjungar och 17:e kursen för
kvinnliga lärjungar sanit för Norra Kalmar
läns landtmannaskolas verksamhet 8:e kursen,
afgifven af Hans Hansson, skolornas
föreståndare.

Älfsborgs läns folkhögskola. Redogörelse för
hennes verksamhet under 14:e kursen för
män och ll:e kursen för kvinnor, meddelad
af Sanfrid Velin, skolans föreståndare.

Redogörelse för Hola folkhögskolas
verksamhet läsåret 1898-99, 3:e årskursen,
afgifven af J. Sandler, skolans föreståndare.

Folkhögskolan i Boden. Årsredogörelser för
läsåret 1898-99, afgifna af Yngve Melander,
skolans föreståndare.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid
folkskollärarinneseminariet i tftneå och dess
öfningsskola läsåret 1899-1900.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till en folkskolläraretjänst i
Falun: 1) E. Vestermark i Sundbyberg, 2)
J. B. Fröberg i Bollnäs, 3) K. K. Nordenniark
i Falun.

- Till folkskollärare- och organisttjänsten
i Askersunds landsförsamling: 1) J. A. Dalberg
i Asker, 2) K. E. Håkansson i Börstig, 3) E.
Hedin i Edsberg.

VÄLDE. Till folkskollärare, klockare och
organist i Borgvik, Vrml.: R. Kullander i
Gillberga.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i N. Härene, Skbg: vik, därstädes J.
Lindström (ensam sökande).

- Till folkskollärare i Trollhättan, Älfab.:
Karl Gustafsson med 25,555 röster af 9
röstande. (Ivar Holmdal erhöll 20,762 röster af
31 röstande; båda äro e. o. pä platsen.)

- Till vik. folkskollärare i Bårslöf, Mim.
(under ordinariens tjänstledighet såsom
riksdagsman): D. Alner i Kvistofta.

- Till småskollärarinna i Oskarshamn:
Maria Stjerna.

- Till vik. småskollärarinnor i Orsa, Kpbg:
Sigrid Magnusson i Månstad, Agnes
Kjellan-der och Manni Jansson i Saleby.

Karlskoga praktiska skola for kvinnor
afslöt den 13 dennes sin sjunde lärokurs.
Eleverna hade varit 102 samt lärarepersonalen 12.
Ny kurs för män öppnas vid skolan den l
nästa november.

- Göteborgs folkskolestyrelses
budgetsförslag för år 1900 uppgjordes vid
sammanträde i fredags afton. Utgifterna beräknas
till 685,000 kr., inkomsterna till 146,900 kr.
och det anslag, som skulle begäras af stads
fullmäktige, till 538,100 kr.

- Svenska folkhögskolan har blifvit
uppmärksammad i Österrike. >Zeitschrift fur das
österreichische Volkssehulwesen», 7:e häftet
för i år, innehåller nämligen i öfversättning
en längre uppsats om den svenska
folkhögskolan af fru Cecilia Bååth-Holmberg.

- Ett nyuppfördt skolhus invigdes den 9
dennes i Björkhyttan, Linde. Det är
uppfördt af tegel i två våningar med två
lärosalar, slöjdsal och afklädningsrurn samt
bostäder för lärare och lärarinna. Kostnaden
uppgår till 11,500 kronor.

- För Svenskbyboarnes skola i
Syd-Ryssland öppnade hr M. J. Martinsson i
Hass-larp den 7 d:s sparkasseräkning i
Kristianstads enskilda bank i Helsingborg. Under
vintern för nämda skola inflytande medel
komma att där placeras. Underrättelse härom
har afgått till hr Hoas.

- Om Gammel-Svenskby och dess skola
höll hr P. A. Rosenius föredrag vid V.
Färne-bokretsens möte den 13 dennes. Efter det med
bifall mottagna föredragets slut gjordes en
insamling till förmån för koloniens skola med
det vackra resultatet, att 42 kr. 75 öre
in-flöto.

- Som Malmö läraresällskaps gäst är
skolläraren Christof Hoas i Gammel-Svenskby
inbjuden att vid sitt besök i Sverige komma
till och vistas i Malmö, enligt ett vid senaste
sammanträdet fattadt beslut, hvilket
sällskapets ordförande, folkskolläraren M. Berggren
genom Jämtlandspostens redaktör, d:r H.
Vickström i Östersund, framfört till hr Hoas.

- För Rånnums föreläsningsinstituts
verksamhet under läsåret 1898-99 har
redogörelse utkommit från trycket.
Föreläsningarna hafva varit inalles 33, och föreståndare
folkskolläraren Karl Ljungnell. Inkomsterna
voro under höstterminen 471 kr. och utgif-

terna 443 kr.; motsvarande siffror voro för
vårterminen 753 och 563 kr.

- Af de 7 personer, som i förra numret
uppgåfvos som sökande till ett vikariat midt
i terminen vid Lekaryds folkskola, kan det
måhända förtjäna anmärkas, att 2 voro
ordinarie, som förmodligen sökte lönande
sysselsättning under ferierna, 4 afskedade lärare
(däraf en pensionerad och en återkommen
från Amerika) samt en f. d. seminarie elev
i tredje klassen.

- En ny krets af S. A. F., Nordvästra
Jämtlands kretsföreiiing, bildades den 12
dennes i Föllinge, omfattande socknarne Föllinge,
Laxsjö, Hotagpn, Gåxsjö och Häggenås. Till
ordförande valdes folkskolläraren Abr.
Forssgren i Laxsjö, till vice ordförande lärarinnan
fru Margareta Nilsson i Ottsjön samt till
sekreterare och kassaförvaltare folkskolläraren
Sven Markström i Föllinge.

- Läsåret skall börja med hösttermin i
Borlänge köping, Kpbg, och sluta med
vårtermin - detta enligt ett nyligen vid
sammanträde mellan skolråd och lärarepersonal
fattadt beslut. Afgångsexamen och flyttning ske
alltså vid vårterminens slut. Examen blir
då ett prof på hvad barnen inhämtat under
hela läsåret och ej blott hvad de läst en
termin.

- För en under sommaren företagen
skolresa till Avesta och Säter redogjorde
folkskolläraren E. Hedvall i Viggarne på ett
lif-fullt sätt vid V. Färnebokretsens möte den
13 dennes, sedan ordföranden hr N. V.
Tör-nell framhållit dylika resors stora nytta och
betydelse som pedagogiska studieresor samt
erinrat om utsikten att numera erhålla bidrag
härtill.

- För det föreslagna nya
folkskollärarinneseminariet föreslår drätselkammaren i
såväl Engelholm som i Strängnäs
vederbörande stadsfullmäktige att kostnadsfritt
upplåta lämpliga tomter. I Strängnäs hafva
stadsfullmäktige redan fattat beslut i denna
riktning och uppdragit åt två af sina medlemmar
att å stadens vägnar till vederbörande
myndigheter framföra detta erbjudande.

- Om högre statsbidrag till
folkhögskolan hade sjunde svenska folkhögskoiernötet
gjort framställning till k. m:t. I häröfver
in-fordradt utlåtande har länsstyrelsen i
Hallands län tillstyrkt, att anslagen af
statsmedel till folkhögskolorna må höjas i den mån
statens inkomster ej behöfva tagas i anspråk
till ändamål, som, från statens synpunkt sedt,
äro af större vikt.

- Genom hängning afdagatog sig den 11
dennes folkskolläraren C. A. Virén i
Afvels-bol, Stafnäs, Vrml. Han hade sedan någon
tid tillbaka lidit af sinnessjukdom. Oaktadt
han befann sig i goda ekonomiska
omständigheter, hade han fatt för sig, att han ej kunde
undgå fattighuset. Skicklig i sitt kall, innan
hans ande omtöcknades, sörjes den endast
48 årige läraren närmast af änka, åldrig
moder och syskon.

- Till Afrika af reser inom kort Sara Erika
Andersson, som efter 17 års plikttrogen
verksamhet såsom småskollärarinna i St. Tana,
Kpbg, den 12 dennes sammanvigdes med
missionspastor P. Olsson, bördig från Skåne, Det
nyvigda parets bröllopsfest bevi tades af
bortåt 300 personer, och en stor skara unga och
gamla hade samlats vid stationen för att säga
cie bortreeande ett sista farväl och eti varmt:
lycka och framgång!

- Om skolhusbyggnadsskyldighetens
fördelning har tvistats i Nordmarks församling.
Socknemännen hade beslutat att utsträcka en
därom gjord öfverenskommelses giltighet
utöfver den l januari 1900, men sedan besvär
anförts, hade detta beslut af länsstyrelsen i
Värmlands län upphäfts. Kammarkollegium
har vid pröfning af de öfver länsstyrelsens
utslag anförda besvär ej funnit skäl, som
kunde föranleda till ändring.

- >Hvilka kraf kunna ställas på en
räknebok för folkskolan?» var en fråga, som

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:55 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1899/0695.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free