- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 18:e årg. 1899 /
692

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (929.) 18 oktober 1899 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

692

SVENSK LÅRAEETIDHING.

N:r 42

dryftades vid Barakretsens möte den 3
dennes. Följande uttalande gjordes: »En
räknebok för folkskolan bör innehålla en rikhaltig
samling exempel med fullt tillförlitliga
uppgifter, som äro af verklig praktisk betydelse
för allmogens barn; endast upptaga sådana
tal, som af barnen skola räknas och som
väcka barnens intresse samt egga dem till
själfverksamhet, samt utom de fyra
årskurserna innehålla en särskild samling exempel,
afsedda för de mera försigkomna barnen.»

- Om inrättande af en parallellklass
vid Växjö seminarium jämte högre
folksko-leafdelning vid seminariets öfningsskola har
rektor C. O. Arcadius gjort hemställan till
Växjö domkapitel. Lokal borde hyras åt
såväl parallellklassen som öfningsskolan i
seminariets närhet. Domkapitlet har med
öfver-sändande af skrifvelsen till
ecklesiastikdepartementet förordat en dylik åtgärd och
hemställt om ett årligt anslag af 5,800 kr. samt
för inköp af materiel och möbler för en gång
1,000 kronor.

- Ny folkskollärareexamen ville vice
pastorn Josef Bredin vid slutet af höstterminen
i år aflägga och anböll därför hos k. m:t att,
utan hinder däraf, att han redan den 20 maj
,1895 vid folkskollärareseminariet i Uppsala

aflagt praktisk folkskollärareexamen, få denna
termin deltaga i de praktiska öfiiingarna vid
folkskollärareseminariet i Göteborg och vid
terminens slut aflägga dylik examen. Sedan
domkapitlet i Göteborg afgifvit inf ord rådt
utlåtande, har han emellertid uti en till k. m:t
ingifven skrift anhållit att få återtaga denna
sin ansökan, ooh har k. m:t låtit vid den
sålunda gjorda återkallelsen bero.

- En ovanlig högtidlighet ägde rum vid
Kville skolförenings möte i slutet af förra
månaden, då till lärarinnan Anna Andersson i
Kville en bekväm hvilntol öfverlämnades som
minnesyåf a. Vid fyllda 70 år afgick A. i
fjor från sin småskollärarinnebefattning efter
en nitisk verksamhet både i skolan och inom
föreningen. Folkskolläraren C. K. Stubelius
i Fjällbacka tolkade föreningens tack och
välönskningar. Eörd tackade den åldriga
lärarinnan och bad att få fortfarande kvarstå i
föreningen, hvars möten blifvit henne så kära.
Under en följd af år har hon sysslat med
att utbilda småskollärarinnor.

- Undervisningen i trädgårdsskötsel vid
folkskolorna i Östergötland ämnar länets
hushållningssällskap i förening med angränsande
län söka främja på det sätt, att sällskapet
upprättar en kurs för ett 20-tal lärare
årligen i därför lämplig trädgård om 8 å 10
tunnland utan diifverier, där undervisning under
sex månaders tid i fruktträds- och
grönsaksodling samt konservering meddelas teoretiskt
och praktiskt samt föreläsningar hållas i
växtfysiologi. Därjämte torde man komma
att uttala önskvärdheten af att
undervisningen i trädgårdsskötsel bättre ordnas vid
seminarierna samt att de bästa
folkskoleträd-gårdarne premieras.

- Föreningen »Kyrkosångens vänner» i
Kalmar stift hade den 11 dennes
årssamman-träde i domkyrkan. Nya stadgar antogos. Till
ordförande utsågs domprosten R. Varholm,
till sånganförare kyrkoherden P. A. Bodorff,
till sekreterare kantor P. E. Löfrtedt och till
kassaförvaltare folkskolläraren E. Bergström
i Borgholm. Enligt stadgarna hafva
kretsmedlem marne att bl. a. hvar på sin ort genom
sångöfningar med skolbarn, konfirmander och
öfriga församlingsmedlemmar verka för ett
enigt och planmässigt arbete för kyrkosångens
och det gudstjänstliga lifvets höjande i våra
församlingar med anslutning till deri äldre
lutherska kyrkans liturgisk-musikaliska former
och med tillbörligt bevarande af svensk
tradition.

- En arbetsstuga för fattiga skolbarn
invigdes högtidligen i Visby i lördags af biskop
von Schéele, som därvid uttalade sitt varma
intresse för dessa anstalter. De inskrifna
barnen uppgå till ett 40 tal. Utom deras
mödrar närvoro vid invigningen landshöfdingen,
borgmästaren, stadsfullmäktiges ordförande

m. fl. Till en början kommer undervisning
att meddelas två timmar hvarje e. m. i
skomakeri, sömnad, korgmakeri, borstbinderi m.
m., hvarjämte en del andra slöjdarter
framdeles torde komma att upptagas. Vid
ankomsten till skolan få barnen en kopp varm
mjölk med bröd, hvarjämte de efter slutadt
arbete få kvällsmat. Utmärkta lokaler af fem
rum och kök hafva af staden iordningställts
och afgiftsfritt upplåtits. Till anstaltens
föreståndarinna är antagen fröken Tyra Een.
I styrelsen är invald bl. a. folkskolläraren
P. J. Gerdén.

WERIGES ALIA/VNNA
OfOLKSKOLIÄRAREFÖRENINGi

Tobaksbruket bland minderåriga.

Västerdalarnes krets har gjort följande
uttalande:

Ehuru tobaksbruket icke förekommer i
någon större, utsträckning bland minderåriga
inom området, anser dock kretsen,

att ett kungligt cirkulär angående
undervisning om tobakens natur och skadliga
verkningar utfärdas i likhet med hvad som är
förhållandet angående spritdryckerna, men

att i folkskolestadgan icke påkallas något
tobaksförbud, utan att det i fråga om
lagbestämmelser må bero vid, hvad de särskilda
distrikten behaga införa i reglementet till
stärkande af lärarens makt att kunna stäfja
möjligen förekommande oskick bland
lärjungarne i detta afseende;

att lärarekåren bör utfärda ett upprop till
föräldrarna, hvilket upprop kunde bli en
stående varning emot faran af barns och
ungdoms tobaksförbrukning, samt

att i en ny upplaga af läseboken ett stycke
om nikotingiftets verkningar på
människokroppen infördes liksom det nu redan finnes
ett om alkoholgiftets verkningar.

Klinte-kretsen har besvarat frågorna
sålunda :

1) Vid Skolorna förekommer tobaksbruket
bland barnen i högst sällsynta fall, men i
hemmen är oskicket ej så ovanligt, hvarför
kretsen anser sig böra svara ja till frågans
första del.

2) Ja, cirkuläret i fråga torde i någon mån
kunna gagna.

3) Nej, ett så ensidigt förbud skulle ej
träffa målet, ty vid skolan har läraren
förbud nog. Där gäller blott att upptäcka
ofoget, som någon gång i smyg bedrifves. Men
utom skolan, särskildt i hemmen har det
skydd, och dylika fall står läraren maktlös.

4) Kretsen anser ett totalförbud för
minderåriga att bruka tobak vara det
verksammaste medlet att stäfja oskicket, ty kväfves
det icke i hemmet, torde ingenting kunna
uträttas. Förnyad motion i ämnet vid
riksdagen förordas, hvartill ock den stora
minoriteten i riksdagens andra kammare vid
frågans fall uppmuntrar.

Västerbergslagens krets: 1) Särdeles på
de större platserna inom kretsens område
förekommer tobaksbruk "bland minderåriga
i den utsträckning, att särskilda åtgärder
däremot äro af behofvet påkallade. 2) Nej.
3) Ja. 4) Kretsföreningen anser det
önskvärdt, att i allmän lag stadgades förbud att
till minderårig försälja eller utlämna tobak.

Lödöse-Torskogs-kretsen: 1) Nej. 2) Ja.
3) Nej. 4) Tobaksbruk bland minderåriga
stäfjas dessutom gernom lärarens kraftiga
exempel och undervisning samt samverkan

med hemmen; genom hänvisning till ett
eller flera läseboksstycken, som infördes och
afhandlade tobakens natur och skadliga
verkningar samt, där så behöfves, genom i
reglementet infördt förbud för minderåriga att
använda tobak i någon form.

Eksjö-kretsen: 1) Nej, icke på
landsbygden. 2) Ja. 3) Nej, icke så länge
vederbörande använda tobak. 4) Kretsen anser
lämpligt,

a) att skolans lärare och målsmän samt
uppfostrare i allmänhet afsäga sig bruket af
tobak;

b) att lämpliga anslag mot tobaksbruket
uppsättas i alla rikets skolor;

c) att undervisning om tobakens natur och
verkningar i skolorna införes samt att staten
för detta ändamål tillhandahåller lämplig
vägledning;

d) att lärjungarna i offentliga föredrag och
vid examenstillfällen samt genom besök i
hemmen upplysas om tobakens skadlighet;

e) att kyrko- och skolråd samverka med
lärarne i kampen mot tobaken; och

f J att samtliga skolans målsmän genom
uppsatser och erinringar i tidningspressen väcka
opposition mot bruket af tobak.

Nordöstra Upplands-kretsen har besvarat
frågorna l)-3) med nej och frågan 4)
sålunda :

Då det kan anses konstateradt, att
tobaksbruket bland minderåriga under alla
förhållanden är skadligt, och då det är kretsen
bekant, att detta bruk tagit stor utsträckning
i städer och större industriella samhällen,
anser kretsen, inom hvars område dylikt bruk
icke förekommer i någon nämnvärd
utsträckning, att lärarekåren genom undervisning och
allvarliga föreställningar om faran af att
använda tobak tillhåller folkskolans barn att ej
hängifva sig åt begagnandet häraf.

N. Helsinglands-kretsen liar gjort följande
uttalande:

Alldenstund det fördärfliga tobaksbruket
bland minderåriga förekommer å orten och
kan anses snarare vara i till- än aftagande
trots de försök, som genom föräldramöten
och vädjan till handlande gjorts för dess
stäfjande, anser kretsen högeligen önskvärdt,
att åtgärder vidtagas för åstadkommande af
förbud såväl mot att till minderåriga sälja
eller utlämna som ock för dem att å
offentliga platser använda tobak.

Östersunds-kretsen: 1) Ja. 2) Nej. 3)
Ja. 4) Kretsen anser,

att i reglementet bör inryckas en paragraf,
som förbjuder tobaksbruk,

att vädjan bör ställas till handlandena att
icke tillhandahålla minderåriga tobak i någon
form,

att lärjungarna böra inom skolan bilda
föreningar mot tobaksbruk,

att vädjan till föräldrarna bör göras,

att i pressen böra inflyta uppsatser mot
tobaksbruket, och

att opinionen bör bearbetas genom att
påvisa det snuskiga och osnygga hos
tobaksbrukaren.

Oppunda-kretsen : 1) Tobaksbruk
förekommer inom kretsföreningens område ej i större
utsträckning men väl tillräckligt för att
särskilda åtgärder däremot äro af behofvet
påkallade. 2) Ja. 4) Af åtgärder i öfrigt
vore i första hand att förorda en rätt
undervisning i ofvaanämda syfte och
inryckandet i skolreglementena om ett för
skolungdomen gällande allmänt förbud att använda
tobak i dess olika former.

Sydvästra Nerkes-kretsen har besvarat
frågorna sålunda:

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:55 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1899/0696.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free