- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 /
894

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 47. (1,090.) 19 november 1902 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

894

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 47

- Patriotiska sällskapets guldmedalj
öfverlämnades vid möte mellan skolråd och
lärarepersonal i Risinge, Östg., den 8 dennes
till folkskollärarinnan fröken Emma
Vahl-ström, sorn efter 27 års trogen tjänst nu
af-går från sin befattning i Malthult.

- Professor Hans Larssons svenska
historia anbefalldes af en för ändamålet
tillsatt kommitté vid Motala lärareförenings
möte till lärobok i ämnet, och skulle
hemställan hos skolråden göras om bokens
antagande i skolorna.

- Två gånger jorden rundt på 50 år har
nu pensionerade folkskolläraren J. O.
Sandberg i Nottebäck. Kron., gått, skulle man
kunna säga, under sin fotvandring mellan
socknens fem skolhus. Så lång är den
väg-sträcka, han under halfseklet tillryggalagt.

- Arbetet å seminariebyggnaderna i
Strängnäs är påbörjadt i dessa dagar. Tills
dessa byggnader bli färdiga, har seminariet
sina lokaler i stadens nya folkskolehus, där
fyra salar samt musikrum och bostad för
städerska blifvit af staden upplåtna.

- Förenade få enligt Strängnäs
domkapitels medgifvande organist- och
klockarebefattningarna i Tumbo, Södm., vara med
folkskolläraretjänsten vid kyrkan, så länge
klockarelönen utgör 100 kronor kontant samt
boställe, beräknadt till 60 kronor, samt
organistlönen 200- kronor, allt för år räknadt.

- Till anordnande af turistfärder för
skolungdom har majorskan Hanna Heijkensköld
som gåfva öfverlämnat 10,000 kronor åt
Föreningen för skidlöpningens främjande i
Sverige, hvilken förening hennes nu aflidne
make stiftat och som ordförande i många
år ledt,

- Vinterkurs är öppnad vid ytterligare
följande folkhögskolor: Västmanlands läns
i Tärna med 31 ynglingar ^folkhögskolan
och 4 i landtmannaskolan, Älfsborgs läns
i Herrljunga med 16 elever, Kronobergs läns
i Grimslöf med 26 och Värnamo
folkhögskola med 15 lärjungar.

- En skriftlig hemställan är af fem fäder
inom Kopparbergs socken inlämnad till
skolrådet, att detta mätte öfverlämna skurning
och vedbäring m. m. åt särskilda personer
och ej åt barnen, såsom hittills skett. Under
alla omständigheter protestera de mot att
deras barn tvingas till en dylik efter deras
åsikt alldeles olaglig tjänstgöring.

- En stämningsfull afskedsfest firades i
söndags afton uti Allebråta skolhus,
Ringarum, Östg. Till folkskollärarinnan Louise
Edberg öfverlämnades ett par kandelabrar
af nysilfver som en tacksamhetsgärd från
de många vänner, som den omtyckta, nu
bortflyttande lärarinnan vunnit under en
mångårig verksamhet på platsen.

- På järnväg från skolan fara en del barn,
som bevista undervisningen i
Smålandsstenars folkskola, sedan Skeppshults nya
station i Villstads socken, Jönk., blifvit öppnad
för trafik. Åtskilliga i socknens södra del
bosatta skolbarn »ta nu på tåget» efter
slutad skoldag i stället att traska den 5 km.
långa vägen hem.

- Utan afseende har k. m:t lämnat de af
musikdirektören G. A. Ledfos anförda
besvär däröfver att, sedan såsom sökande till
lediga musiklärarebefattnmgen vid allmänna
läroverket i Oskarshamn anmält sig, bl. a.
klaganden och organisten O. F. D. Ullman,
domkapitlet i Kalmar den 16 juli 1902 till
innehafvare af nämda befattning utnämt
Ullman.

– Till förmån för ett seminaristhem i
Kalmar var den 8 dennes å därvarande
folkskollärarinneseminarium anordnad en basarmed
soaré, vid hvilken tablåer, deklamation, sång1
och musiknummer omväxlade. Köplusten
var stor, anordningarna förträffliga, och en
bruttoinkomst af 1,600 kronor inflöt. Vid
tillfället försåldes en publikation, kallad
»Hälsning från Rostad» med bidrag af biskop
Tottie, domprosten J. A. Eklund, rektor
Vickbom, »Lea» m. fl.

- Ett utmärkt pianino har Karlskrona
folkskoleförening skaffat sig genom
dagsin-komstteckning, tvänne basarer o. s. v., och
invigdes gåfvan vid föreningens årsfest den
8 dennes. Det har kostat 750 kronor.
Föreningens exempel manar till efterföljd:
mångenstädes skulle genom enighet och samdräkt
ett dylikt instrument kunna anskaffas till
höjande af trefnaden å föreningsmötena,
skrifves till Sv. Ltg.

- En samling slöjdarbeten, utförd af
elever vid hemmet för vanföra i Helsingborg1,
afgår i dagarna till Baden. Storhertiginnan
i detta rike ämnar nämligen inrätta ett dylikt
hem och vill därför visa, hvad vid ett sådant
kan åstadkommas. Den lilla samlingen
arbeten är särdeles tilltalande och består dels
af ett mycket vackert möblemang af
korgmöbler - soffa, bord, stolar m. m. - dels
flera vackra sydda saker, borstar o. s. v.

- Efter 40 års verksamhet som
folkskollärare, organist och klockare i Eda, Vrml.,
drager sig nu Nils Levin tillbaka. Som en
minnesgåfva öfverlämnades Oden 7 dennes
vid hans sista skolexamen i As skolhus till
den trogne och nitiske, sympatiske och
vänsälle läraren en af forna elever snbskriberad
vacker kaffeservis,,som till honom
öfverlämnades med ett hjärtligt anförande af en f. d.
elev, hvars barn nu tillhör skolans lärjungar.

- Nytt lif ämnar man ingjuta i V.
Vingåkers lärareförening, som en följd af år fört
ett tynande lif. Vid ett sammanträde härom
dagen tillsattes en kommitté att utarbeta
stadgeförslag för dess återupprättande. Man
fann det bedröfligt, att en kår på 25 personer
hade så föga sammanhållning, att den ej
kunnat enas om en enda fråga att andraga
vid sammanträdet mellan skolråd och
lärarepersonal.

- En folkskolans och upplysningens vän
i ordets bästa bemärkelse har grefve H.
Wachtmeister å Strömsbergs bruk visat sig1
vara. Till Kisbergs folkskola, Vendel, Upps.,
har han nämligen skänkt 150 kr. för bildande
af ett lärjunge- och ungdomsbibliotek,
hvarjämte han till lärarinnan på platsen sändt
förteckningar öfver flera vandringsbibliotek
med anmodan om att få å dessa
katalogsutdrag anmärkt, hvilka böcker som skola
inköpas. Vid landstinget har han äfven arbetat
för vandringsbibliotek m. m.

- En mycket högtidlig begrafning ägde
rum i Torps kyrka, Vnrl., den 9 dennes, då
stoftet af folkhögskoleföreståndaren S. A.
Carlén vigdes till grafvens rö. Från
sorgehuset i Alsta, där flaggan var hissad på half
stång, bars den af kransar öfverhöljda kistan
af f. d. elever till kyrkan. En dubbelkvartett
sjöng sv. ps. 452 och »Integer vitse» samt
vid grafven -»Stilla skuggor». Pastor C. F.
de Ron förrättade jordfästningen. En mängd
elever och vänner till den aflidne hade
infunnit sig.

- Gemensam folkskola hafva Köinge och
Svartrå församlingar i Halland hittills haft,
men på grund af folkskoleinspektörens
yrkande beslöts 1899, att skoldistriktet skulle
delas. År 1900 beslöt Svartrå att uppföra
blott ett skolhus för församlingen och
inrätta en på tre rotar flyttande småskola.
Beslutet blef, hvad småskolan beträffade,
upphäfdt af domkapitlet i Göteborg/och på
kyrkostämma beslöts nyligen, att ett småskolehus
skall uppföras vid Fagerhult samt ett
tolk-och småskolehus i Svartrå by. Nu har hvarje
församling i Hallands län sin folkskola.

- En gåfva från konungen af 30 kronor
har kommit en mindre gosse vid
Strömsholms folkskola till del. Den lille hade råkat
i hemmet skada ena ögat med den sorgliga
påföljd, att äfven det andra angreps
Oaktadt gossen vårdats å lasarett såväl i Köping
som i Stockholm, kunde synförmågan ej
räddas. Flera af officerarne å Strömsholms
ridskola hafva ömmat för gossens nöd, och då
fadern, en fattig stat karl, genom läraren på
platsen A. G. Bäckström vände sig till
konungen, kom ofvannämda belopp som bidrag
till gossens uppfostran.

- Till de nödlidande skolbarnen i
Norrland hafva nu de af lärarinnan fröken Hanna
Johansson från Jönköping afsända kläderna
hunnit fram och blifvit af kyrkoherden O V.
Zeidlitz i Pajala utdelade. Uti ett bref frän
honom till afsändarinnan meddelas, att bästa
sättet för kläders afsändande är att anlita
posten; pr järnväg i början af månaden från
Stockholm afsända kläder ligga ännu i
Vännäs, d. v. s. 80-100 mil från sin
bestämmelseort och kunna i lyckligaste fall
fratii-komma i midten af december. Af socknens
900-1,000 skolbarn äro nu ett halft hundra
mer eller mindre utrustade. Dessa vinkar
torde observeras af dem, som sända
klädespersedlar in natura till skolbarnen.

- Ett särtryck ur skolreglementet af de
paragrafer, som handla om tukt och
ordningsamt barnens skyldigheter för öfrigt, skall
vid skolterminens början utdelas till barnen
i Risinge, Östg., enligt ett beslut, som i förra
veckan fattades vid sammanträde mellan
skolrådet och lärarepersonalen.
Skolföre-ståndaren Erik Bergsten hade därvid
påvisat ett missförhållande, som alltmer vinner
insteg, nämligen att blott en del af de från
folkskolan afgångna barnen sedan bevista
fortsättningsskolan. De menliga följderna
däraf, att barnen redan så tidigt som vid
tolf års ålder ställas utom skolans inflytande,
äro med afseende på såväl tukt och ordning
som på de inhämtade kunskaperna alltför
påtagliga. För att råda bot på detta
missförhållande fattade skolrådet beslutet om
särtryckens utdelning bland barnen.

- En morsk man finnes i staden Skanör.
Han är till yrket smed. Häromdagen kom
han i arbetsdräkt rusande in i skolsalen
under pågående lektion, grep tag i en gosse
och sökte rycka honom ned af bänken, men
då detta ej gick, tog han fram en rotting,
som han hade haft gömd under kläderna,
och började slå gossen. Det är ej första
gången som denne smed stört friden i skolan
och på barnens lekplats samt på allt sätt
sökt undergräfva barnens respekt för
läraren: det behöfs blott att hans
egenkärälsklige ättelägg går hem och klagar med eller
utan skäl. Vederbörande skolrådsordförande
kan ej påräkna stöd af stadens myndigheter,
och skolrådet vill ej åtala fridstöraren. De,
som makten hafva i det lilla samhället, äro
afvogt stämda mot skolan samt vilja intet
göra för förbättring af lärarnes löner, ja, ej
ens för beredande af nödiga lärosalar. Det
är också betecknande för ställningar och
förhållanden, att då skolrådet hade
sammanträde om saken, kom smeden tillstädes och
- grälade på dess medlemmar!

SVERIGES ALLMÄNNA
FOLKSKOL1ÄRAREFÖRENING

Småskollärarinnornas rättsliga
ställning1.

Borås-kretsen: 1) I hvarje skoldistrikt
borde minst 60 procent af
småskollära-repersonalen hafva ordinarie anställning.
3) Tillsättning bör ske enligt^de
grunder, som gälla för folkskollärare. 3)
Centralstyrelsen borde ingå till regeringen
med anhållan, att för en kommande
riksdag måtte framläggas proposition i
ämnet.

Landskrona-kretsen: 1) På landsbygden
borde vid hvarje småskola finnas minst
en ordinarie lärarinna, och i städerna
borde minst 5/6 af småskollärarinnorna
hafva Ordinarie anställning.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:32 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1902/0908.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free