- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 22:a årg. 1903 /
423

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 24. (1,120.) 17 juni 1903 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 24

SVENSK LÄRARETIDNING.

423

Folkskoleväsendet i
Stockholm.

Den väntade lagen

angående folkskoleväsendet i Stockholm
har nu utkommit och är daterad den 15
maj 1903 samt införd i Svensk
Författningssamling n:r 58, som utkommit från
trycket den 15 dennes.

Lagen är ordagrant lika med det af
k. m:t for riksdagen framlagda förslag,
som återgifves i denna tidning n:r 11,
hvartill hänvisas.

I sammanhang med den nya lagen
hafva äfven vidtagits några ändringar i
kyrkostämmoförordningen för Stockholms
stad, och redogöres likaledes i n:r 11
för dessa ändringar.

Samtidigt med dessa lagar har k. m:t
utfärdat följande

Instruktion

for öfverstyrelsen för Stockholms
stads folkskolor.

§ -i.

Öfverstyrelsen för Stockholms stads,
folkskolor handhafver folkskoleväsendet i
staden enligt lagen angående
folkskoleväsendet i Stockholm samt den af k. m:t
utfärdade stadga angående folkundervisningen
därstädes.

Om öfverstyrelsens befattning med ären
den rörande uppfostran åt vanartade och i
sedligt afseende försummade barn är
särskildt stadgadt.

§ 2.

Öfverstyrelsen utser inom sig för hvarje
kalenderår ordförande och vice ordförande.

§ 3.

Öfverstyrelsen sammanträder på
ordförandens kallelse, så ofta göromålen det påkalla,
dock minst en gång i månaden under
läs-terminerna vid folkskolorna. Kallelse till
sammanträde skall ock utfärdas, då minst
fem ledamöter, med uppgift om anledningen,
därom hos ordföranden anhålla. Ärenderna
icke företagas till afgörande, därest icke
mer än hälften af ledamöternas hela antal
är tillstädes; dock att i ärenden, som
öfverstyrelsen handlägger i egenskap af
barnavårdsnämd och hvilka icke angå
framställningar till stadsfullmäktige eller
byggnadsfrågor, beslut må fattas, om minst fem
ledamöter äro närvarande, så ock om minst tre
ledamöter äro tillstädes och om beslutet

ense.

§4.

Vid val till ordförande och vice ordförande
samt, där så äskas, vid öfriga val sker
omröstning med slutna sedlar, och lotten
skiljer mellan dem, som erhållit lika antal
röster.

I öfrigt verkställes omröstning öppet, och
blifver den mening gällande, hvarom de
flesta förena sig. Äro rösterna för olika
meningar lika delade, gälle den mening,
som af ordföranden biträdts.

§ 5.

Vid öfverstyrelsens sammanträden föres
protokoll, hvilket skall antingen genast eller
sist vid nästa sammanträde justeras.
Fordrar ärende skyndsam handläggning1, och
kan protokollet i denna del icke genast
justeras, äger öfverstyrelsen uppdraga åt

två eller flera af sina ledamöter att jämte
ordföranden verkställa justeringen.

§ 6.

På öfverstyrelsens förslag bestämma
stadsfullmäktige hvilka tjänstebiträden
öfverstyrelsen skall hafva till sitt förfogande.
Öfverstyrelsen antager genom förordnande
tills vidare eller pä viss tid samt entledigar
dessa tjänstebiträden.

§7-

Det åligger öfverstyrelsen:

1) att hafva det allmänna inseendet öfver
de till folkskolorna upplåtna skollokaler och
tillse, att desamma, i den mån sig göra
låter, varda ändamålsenligt inrättade och
ordnade både hvad utrymme och inredning
beträffar; skolande i ärenden rörande
nybyggnad och ombyggnad af skolhus
öfverstyrelsen inhämta yttranden från
hälsovårdsnäm-den äfvensom från skolråd i deri eller de
församlingar, för hvilka skolhuset är afsedt;
och äger Öfverstyrelsen att från stadens
byggnadskontor och stadsingeniörskontor
påräkna biträde i allt det, som till dessa
kontors göromål hörer;

2) att till stadsfullmäktige afgifva
förslag-i ärenden, som angå:

försäljning’, pantförskrifning eller utbyte
af staden tillhörig fastighet, så ock
öfverenskommelse, som medför förändring i de
rättigheter, staden äger till sådan fastighet;

inköp af fastighet; samt

verkställande af större byggnadsarbeten;

3) att på sätt och i den ordning,
förordning-en om kommunalstyrelse i Stockholm
bestämmer, till stadsfullmäktige afgifva
förlag till följande årets utgifts- och
inkomststat för folkskoleväsendet, däri inbegripen
aflöningsstat för stadens folkskoleinspektör,
öfverstyrelsens tjänstebiträden samt lärare
och lärarinnor vid folkskolan.

De för folkskoleväsendet anslagna medlen
skola ställas till öfverstyrelsens förfogande
för att användas till därmed afsedda
ändamål.

§9.

För besörjande af kassaförvaltningen hos
öfverstyrelsen utser öfverstyrelsen inom sig
två kassaförvaltare, hvilka jämte
öfverstyrelsens redogörare äro ansvariga för vården
af de medel och de säkerhetshandlingar,
hvilka äro dem anförtrodda.

§ 10.

Öfverstyrelsens förvaltning och
räkenskaper granskas för hvarje år af revisorer, på
sätt i förordningen om kommunalstyrelse i
Stockholm för stadsfullmäktige underlydande
nämders räkenskaper och förvaltning
finnes stadgadt.

Räkenskaperna skola för hvarje år vara
färdiga och till revisorerna aflämnas inom
utgången af mars månad det följande året.

Denna instruktion skall vinna tillämpning
med ingången af år 1904.

Det alla, som vederbör, hafva sig
hörsam-lig-en att efterrätta. Till yttermera visso
hafve Vi detta med egen hand
underskrif-vit och med Vårt Kungl, sigill bekräfta
låtit. Stockholms slott den 15 maj 1903.

OSCAR;

(L. S.)

Carl von Friesen.

Rekvirera profnummer af Svensk
Läraretidning för utdelning till
lärare, lärarinnor och skolvänner!
Fås gratis och portofritt.

Såsom »otillständigt»

har man i pressen betecknat ett
offentligt utlåtande, som nyligen
afgifvits af tvänne uppländska
folkskoleinspektörer, båda tillika
seminarielärare/ nämligen rektor J. H.
Bergendal och adjunkten H. E.
Herr-mansson i Uppsala.

Det är af följande lydelse:

På anmodan af k. befhde i Uppsala
län få undertecknade härmedelst afgifva
underdånigt yttrande öfver Sveriges
allmänna folkskollärareförenings genom dess
centralstyrelse i underdånighet gjorda
ansökan om sådan ändring i gällande
folkskolestadga, att i densamma måtte
införas en föreskrift af ungefär följande
lydelse: »Vid hvarje småskola skall
minst en lärare (lärarinna) vara anställd
såsom ordinarie.»

Den begärda förändringen synes oss
icke vara påkaljad af något verkligt
behof, l vanliga fall äro nämligen
skolråden angelägna att bibehålla sina
småskollärarinnor vid deras befattningar så
länge som möjligt och missbruka icke
alls sin rättighet att uppsäga dem. Då
sådan uppsägning emellertid ägt rum?
hafva, enligt vår erfarenhet, fullgiltiga
skäl därtill förelegat.

Att lärarinnor, som för sin utbildning
endast genomgått ] - eller 2-årig
lärokurs, genom densamma skulle kunna
blifva berättigade att vinna ordinarie
anställning tills tiden för
ålderdomsunderstöd inträder, torde f. n. sakna
motsvarighet inom någon annan kår i vårt
land. Icke sällan inträffar, att
småskollärarinnor ingå äktenskap. Hittills hafva
de då brukat s j älf mänt afgå från sina
befattningar. Men vunne de ordinarie
anställning, komme de utan tvifvel oftast
att äfven efter giftermålet kvarstå vid
tjänsten, något som skulle lända både
skolan och familjen till men. Exemplet
med gifta folkskollärarinnor manar icke till
efterföljd.

Beträffande småskollärarinnor vore det
särskildt att befara, att brödfriare skulle
locka dem till äktenskap för att få dela
deras mödosamt förtjänta lilla lön.

Mot småskollärarinnornas ordinarie
anställning talar äfven det förhållande, att
några fall förekommit, då
småskollärarinnor på grund af sedlig förseelse måst
afskedas. Och vid dylika tillfällen måste
skolrådet naturligtvis hafva frihet att
handla utan vidare omständigheter.
Enligt vårt förmenande skulle skolväsendets
utveckling i vårt land väsentligen hind
ras af det föreslagna stadgandet.

På grund af hvad vi sålunda anfört
få vi i underdånighet hemställa, att ifra-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:07:24 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1903/0429.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free