- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 47:e årg. 1928 /
508

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

508

SVENSK LÄRARETIDNING.

Nr 27

ständighet av beskaffenhet att böra medföra valets upphävande, bleve besvären av domkapitlet ogillade.

I besvären ’fullföljde klaganden sin hos domkapitlet ’förda talan.

K. m: t har genom utslag i regeringsrätten den 12 juni 1928 ej funnit skal att göra ändring i domkapitlets utslag.

- Hos k. m: t hade J. H. Backelin anfört besvär över domkapitlets i Västerås den 12 januari 1928 meddelade utslag i mal angående val till en f olkskollärarin-nebefattning i Kopparbergs församling.

Eifter det å förslag till ifrågavarande befattning uppförts Ruth Elsa Erika Fridén, Johanna Elrsalbet Liss, född Korsgren, och Gertrud Linnea West-ström i nu nämnd o.rd-ning, företogs å kyrkostämma med nämnda församling den 10 juli 19127 val for befattningens tillsättande. Därvid ’förekom enligt det vid stämman iförda protokollet böljande. Elf ter det proposition framställts å samtliga de å ’förslaget uppförda sökandena, förklarade «sig kyrkostämmans ordförande anse, att .stämman utsett den å tredje förslagsrummet uppförda Westström till innehavare av befattningen. Därvid begärdes votering, varefter omröstning verkställdes. Omröstningen utföll sa, att 31 röster tillföllo Liss och 2’2 röster Westström.

Över valet besvärade sig klaganden hos domkapitlet. Den person, ;so>m begärt votering, ägde i eke rösträtt inom församlingen och vore icke heller där ib osatt eller mantalsskriven. Voiteringsyrkandet hade ’med anledning därav icke bort upptagas av stämmans ordförande. Valet hade ’föregåtts av röstvärvning till förmån <för den valda. På grund härav yrkades, att valet måtte upphävas och .malet återförvisas till kyrkostämman iför ny l ag l ifcm ätig behan di ing.

Genom överklagade -utslaget har domkapitlet, enar det icke styrkts, att votering i här ifrågavarande avseende begärts endast av icke å stämman röstberättigad, eller att obehörig röstvärvning for ifrågavarande val förekommit, samt av i övrigt anförd orsak funnit besvären icke kunna till någon domkapitlets vidare åtgärd föranleda.

I besvären foilliföljde klaganden sin hos domkapitlet iförda talan.

K. m,: t har genom utslag i regeringsrätten den 12 juni 1928 på ovan upptagna av domkapitlet anförda grunder ej funnit skäl att göra ändring i det slut, vartill domkapitlet i malet kommit.

Statsbidrag till Stockholms folkskolor. Hos k. m: t hade Stockholms folk-skoldirektion anfört ’besvär över statskontorets den 15 februari 1926 meddelade beslut i fråga om statsbidrag till avlöning åt lärare vid Stockholms stads folk- och småskolor.

Hos statskontoret anhöll tfolfcskoldirektionen att for ar 19i24 utbekomma statsbidrag till avlöning åt lärare vid folk- och småskolor med tillropa. 2,41i2,3i68 kronor 95 öre.

Vid granskning av rekvisitionen avstyrkte vederbörande ifolkskolinspektör under hänvisning till (bestämmelserna i § 14 o-ch § 19 mom. 2 av kungörelsen den 16 september 1918 angående avlöning åt lärare <vid ifolk- och småskolor samt statsbidrag till sådan avlöning utanordnande av statsbidrag till avlönande av på viss tid anställda lärare iför undervisning utöver sammanlagt 242 dagar iför varje lärare.

I en den 15 februari 192i6 avgiven promemoria anmärkte revisionen ho>s statskontoret, under hänvisning till vad ifolkskolin-spektören anfört, till avdrag i nu ifrågavarande hänseende 2,883 kronor 85 öre.

Vid utanordnande enligt överklagade beslutet av medel på grund av rekvisitionen av-

drog .statskontoret bland annat sistnämnda | belopp.

I besvären yrkade direktionen, att nämnda av statskontoret innehållna belopp matte få utanoirdnas eller, därest besvären i denna del icke skulle ’bifallas, att det av statskontoret gjorda avdraget måtte nedsättas till 2,510 kronor 36 öre.

K. m: t har genom utslag i regeringsrätten den 12 juni 1928 ej funnit skal att göra ändring i statskontorets beslut, i vad det blivit överklagat.

Rektorsvalet i Gävle. Hos k. mi: t hade litografer! Ad. Holmstedt, typografen G. Bogren, E. Jerström, snickarmästaren A. G. Heding och smeden G. Pettersson anfört besvär över domkapitlets i Uppsala den 2 februari 1928 meddelade utslag i mål angående utseende av föreståndare for Gävle stads fortsättnings-skolor.

Efter det såsom sökande till ledigiörklara-de (befattningen såsom föreståndare for Gävle stads fortsäittningsiskolor under tiden den l .september 1-9I27-l juli 192.8 anmält sig fil. kand. C. A. Spöstedt samt folkskollärarna A. Linander, G. Ekeberg, O. HalKborg, O. L j ungmö och. K. G. Nordin samt tillsyningslärairen E. G. Rymning, ifö-retogs vid sammanträde med stadens ifolkskolsty-relse den 27 augusti 1927 val till befattningen. Vid valet erhöll Spöstedt de flesta rösterna, till följd varav han förklarades utsedd till innehavare av befattningen ’for ifrågavarande tid.

Över folkskolstyrelsens beslut besvärade sig klagandena hos domkapitlet. Bland de sökande voro Sjöstedt med hänsyn till sin föregående verksamhet den minst meriterade för en befattning av ifrågavarande ’slag, vilken .fordrade en skolman med erfarenhet om -folkskolans förhållanden. Klandrade beslutet hade icke varit hos .folkskolstyrelsen anslaget. På grund härav och då beslutet vilade på orättvis grund yrkades, att beslutet måtte upphävas.

I till domkapitlet den 2:5 november 1927 avgivna påminnelser yrkade . sedermera klagandena, att valet matte upphävas jämväl på den grund, att folk-skolstyrelsen icke ställt sig till efterrättelse iföreskrilfteraa i § 49 stadgan den 16 september 1918 för (fortsatt–n i nigsskolan och § 8 iolkskolstadgan, i det ansökningstiden till (befattningen förkortats till fjorton dagar, samt folkskolstyrelsen underlåtit att inhämta yttrande .från skolöverstyrelsen angående de sökandes lämplighet fö:r befattningen.

Genom överklagade utslaget yttrade -domkapitlet: Som vad klagandena i .sina besvär anfört icke kunde med hänsyn till den till befattningen utsedde Sjöstedts avlagda examina, hans omfattande praktiska verksamhet i chefsställning och hans av skolstyrelsen vitsordade avgjorda fallenhet och duglighet for lärarkallet föranleda till upphävande av klandrade beslutet, ’samt de av klagandena iförst efter besvärstidens utgång i avgivna påminnelser (f;ramstä;llda anmärkningarna cm for kort ansökningstid och underlåtenhet att inhämta skolöverstyrelsens yttrande angående de ^sökandes lämplighet för befattningen icke kunde till prövning upptagas, alltså funne domkapitlet skäligt lamma besvären utan biifall,

I besvären fullföljde klagandena sin ho’S domkapitlet ’förda talan.

Som enligt bestämmelserna i § 12 i lagen angående folkskiolväsendet i vissa städer den 25 jruni 1909 tiden för anförande av besvär över folkskolstyrelsens beslut skall räknas fr. o. m. den dag, .underrättelse om beslutets meddelande anslagits bos styrelsen eller beslutet genom utdrag av protokollet delgivits den klagande, den dagen likväl oräknad, samt,

enligt vad handlingarna utvisa, vid klagandenas hos domkapitlet den 26 september 1927 anförda besvär funnits bilagt utdrag av folkskolstyrelsens protokoll den 27 augusti samma ar, i vad ifrågavarande val anginge, och klagandena således måste antagas hava senast berörda den 26 september erhållit del av folk-skolstyrelsens klandrade beslut, fann k. m: t genom utslag i regeringsrätten den 12 juni 1928 ej skal att göra ändring i domkapitlets utslag, såvitt därigenom vad av klagandena i ovanberörda dit ingivna påminnelser anförts och åberopats av domkapitlet ej upptagits till prövning.
Vidkommande besvären i övrigt, sa enär folkskolstyrelsen icke, såvitt visats, genom klandrade beslutet förfarit i strid emot de vid tiden for beslutet i förevarande avseende gällande bestämmelserna fann k. m: t ej skal att göra ändring i det slut, vartill domkapitlet i malet kommit.
Yrkespedagogiska centralanstalten.
K. m: t har ställt det av riksdagen for budgetåret 1928-1929 till en yrkespe-dagogisk centralanstalt anvisade extra reservationsanslaget av 60,000 kr. till skolöverstyrelsens förfogande för därmed avsett ändamål samt medgivit, att överstyrelsen må av dessa medel, i den mån de därtill lämna tillgång, till deltagare i de vid centralanstalten under tiden den l juli 1928-30 juni 1929 anordnade kurser, som ’avse utbildning av lärare vid kommunala och enskilda anstalter för yrkesundervisning, utbetala ersättning for resa från deltagarnas hemort till kursorten och åter med belopp, motsvarande biljettkostnader för resa i tredje klass å järnväg eller på andra plats å ångbåt, inbegripet till-läggsavgift for resa med snälltåg, i den mån sådan erlagts.
Härjämte har k. m: t förordnat lektorn vid tekniska gymnasiet i Örebro, fil. dr "W. Hallström att fortfarande under tiden den l juli 1928-30 juni 1929 vara föreståndare för yrkespedagogiska centralanstalten.
Förkortning av undervisningstiden.
På därom av skolrådet i Årstads församling gjord framställning har skolöverstyrelsen medgivit, att undervisningstiden å folkskolstadiet vid He-bergis folkskola må fr. o. m. den 15 oktober till höstterminens slut samt fr. o. m. vårterminens1 början t. o. m. den 14 mars under läsåren 1928-1929 och 1929-1930 inskränkas till 24 undervis-ningstimmar i veckan, tiden for morgonandakten häri icke inräknad.
Göteborgs folkskolor. Vid sammanträde den 22 juni beslöt Göteborgs all-männa folkskolstyrelse bi. a. att upprätta en försöksskola i Oscar Fredriksdistriktet. Skolan skall stå under folkskolinspektörens omedelbara ledning och omfatta fyra goss- och tre flickklas-ser, upptagande elever, vilka uppflyt-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:32:49 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1928/0516.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free