- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 48:e årg. 1929 /
526

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

526

SVENSK LÄRARETIDN1NQ.

Nr 26

korrespondens - fara över till Estland för att där gasta estniska esperantota-lande barn. Eleverna komma att bo i de estniska barnens hem och ha att uteslutande lita sig till esperanto. Efter fjorton dagars vistelse komma estniska barn att medfölja de svenska för att gästa Stockholm.

Esperanto ar ofta det enande språket i Mellaneuropa, där på flera ställen språkförbistringen ar synnerligen kännbar. Några fakta må nämnas. I flera större städer i Österrike, Ungern och Tyskland bära esperanto-talande polismän och konduktörer esperanto-tecken. I Jugoslavien äro meddelandena i järnvägskupéerna översatta till esperanto. De årliga stora handelsmässorna i Leipzig, Frankfurt am Main, Lyon och Budapest använda sig regelbundet av esperanto i sin reklam och ha särskilda esperanto-avdelningar inom sina kontor. Sa gott som samtliga på senare tid förekommande utställningar av olika slag ha jämte de nationella språken även begagnat sig av esperanto. Stockholmsutställningen 1930 kommer jämsides med svenskan, tyskan, engelskan och franskan att ta esperanto i sin tjänst. Under innevarande sommar från Sverige till Estland arrangerade semesterresor, vartill ett stort antal personer anmält sig, kommer esperanto att vara det använda språket på hotell och restauranger. Statsmakternas intresse for saken visas bi. a. därav, att statliga kurser i esperanto ägt eller äga rum i Österrike, Saarterritoriet, Polen, Estland, Jugoslavien, Rumänien och Grekland, samt att den svenska riksdagen i ar anslagit medel för anordnande jämväl i Sverige av esperanto-kurser for lärare. Att esperanto av allt att döma håller på att arbeta sig fram till ett internationellt hjälpspråk för gemene man, kan man utläsa av de siffror, man erhåller ur rapporterna från vårt lands största frivilliga bildningsorganisation, Arbetarnas bildningsförbund. Enligt i ar föreliggande »förrapporter» studeras esperanto i 235 studiecirklar, engelska i 148, tyska i 36 och franska i 4. .

I den till Stockholms folkskoledirektion avgivna berättelsen framhålles slutligen, att de i alla hänseenden goda resultaten under det gångna läsåret inbjuda till undervisning i esperanto även under ar som komma.

Ernfrid Malmgren.

Vilken skoltidning ar det, vars hjälp folkskolans och småskolans lärare och

lärarinnor alltid kunna påräkna

vid värnandet av sin ratt,

sa långt denna nämligen står samman med skolans intressen? Jo, det ar

Svensk Läraretidning,

som aldrig dragit sig för att frimodigt, ehuru städse i hovsam form, föra folk-och småskolans samt lärarkårens talan.

Nya författningar.

I Svensk författningssamling ha utkommit följande nya författningar:

Nr 114.

K. m:ts kungörelse angående ändrad lydelse av § 14 i kungörelsen den 8 juni 1928 (nr 292) angående avlöning åt föreståndarinnor och biträdande föreståndarinnor vid skolhem och arbetsstugor inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt angående statsbidrag till

sådan avlöning; given Stockholms slott den 16 maj 1929.

K. m:t har, med anledning av riksdagens beslut, funnit gott förordna att § 14 i kungörelsen den 8 juni 1928 angående avlöning åt föreståndarinnor och biträdande föreståndarinnor vid skolhem och arbetsstugor inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt angående statsbidrag till sådan avlöning skall hava följande ändrade lydelse:

§ 14.

Vad i §§ l-13 finnes stadgat skall äga motsvarande tillämpning beträffande skolhem, som avses i kungörelsen den 5 november 19(24 (nr 4&8) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet i vissa av rikets nordligaste gränsorter, dock att det i § l mom. 4 här ovan omförmälda särskilda lönetillägget skall till ordinarie och biträdande föreståndarinna vid skolhem inom rikets nordligaste gränsorter ävensom till vikarie for dylik ordinarie eller biträdande föreståndarinna utgå med 200 kronor för ar.

Denna kungörelse träder i kraft den l i ull 1929.

Det alla etc.

Stockholms slott den 16 maj 1929. GUSTAF.

Cl. Lindskog.

Nr 118.

K. m:ts kungörelse angående ändrad lydelse i vissa delar av reglementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens pensionsanstalt;

given Stockholms slott den 6 juni 1929.

K. m:t har, med stöd av utav riksdagen lämnade bemyndiganden, funnit gott förordna, att kap. IV i reglementet för statens pensionsanstalt ävensom övergångsstadgandena till samma kapitel skola erhålla följande ändrade lydelse:

Kap IV.

Särskilda bestämmelser angående folkskollärare m. fi.

§ 41.

De rättigheter - - - kvinnlig slöjd, j) ordinarie lärare vid statsunderstött han-delsgymnasium, därest befattningen reglerats enligt § 5.

Undantagna äro - - - annan tjänstgöring.

§ 46.

Pensionsåldern ar

65 ar för manlig befattningshavare vid kommunal mellanskola och kommunal flickskola, för dövstumpräst och for lärare vid handelsgymnasium,

60 ar for annan befattningshavare.

§ 50.

Tillstånd för befattningshavare att kvarstå i befattningen efter uppnådd pensionsålder må av huvudmannen beviljas endast under förutsättning, att det tillstyrkts, beträffande befattningshavare vid högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarium, småskolesemina-riuni, högre folkskola, kommunal mellanskola, kommunal flickskola, folkhögskola, skyddshem, enskild läroanstalt, som tjänar samma ändamål som småskoleseminarium eller skyddshem, av staten inrättad eller understödd an-

stalt för vård eller undervisning av blinda, dövstumma, sinnesslöa eller vanföra, anstalt eller seminarium, som omförmäles i § 41 i), dövstumpräst ävensom lärare vid handelsgym-nasium av skolöverstyrelsen samt beträffande annan befattningshavare av vederbörande folkskolinspektör.

Övergångsstadganden.

6. a) När huvudman - - - dövstum-prästbefattning.

c) om huvudman för enskild fortsättningsskola eller under § 41 i) omförmäld enskild läroanstalt reglerar befattning enligt § 5 och anmäler densamma före den l januari 1930 för beredande av pensionsrätt åt innehavaren, skall engångsavgiften beräknas såsom i a) sägs, där Konungen prövar skäligt medgiva sådan beräkning.

6. Famdljepension efter - - - erforderliga minimiavgifter.

15. Om huvudman för statsunderstött handelsgymnasium reglerar befattning enligt § 5 och anmäler densamma fore den l januari 1932 för beredande av pensionsrätt åt innehavaren, skall engångsavgiften ej utgå med högre belopp an det, för vilket huvudmannen enligt § 9 mom. 2 må uttaga ersättning genom löneavdrag av befattningshavaren.

Denna kungörelse träder i kraft den l juli 1929.

Det alla etc.

Stockholms slott den 6 juni 1929. GUSTAF.

Cl. Lindsko a.

Nr 120.

K. m:ts kungörelse angående resestipendier åt lärare vid vissa till folkundervisningen hörande läroanstalter;
given Stockholms slott den 16 maj 1929.
.Sedan riksdagen, i enlighet med k. m:ts därom framställda förslag, for budgetåret 1929/1930 anvisat ett extra reservationsanslag av 25,000 kronor till resestipendier åt lärare vid vissa till folkundervisningen hörande läroanstalter, att utgå enligt de villkor och bestämmelser, k. m:t kunde finna gott föreskriva, har k. m:t funnit gott - med upphävande av kungörelsen den 31 december 19’20 (nr 934) angående resestipendier åt lärare vid folkskoleseminarier, småskoleseminarier, folkskolor, fortsättningsskolor, högre folkskolor och abnormskolor samt uppfostringsanstalter for vanartade och i sedligt avseende försummade barn - f or ordna följande att lända till efterrättelse tills vidare, sa länge anslag for berörda ändamål anvisas:
§ l-
Till erhållande av resestipendium från ifrågavarande anslag må kunna anmäla sig
a) vid folkskoleseminarium anställd ordinarie och av k. m:t förordnad rektor, ordinarie lektor, adjunkt, övningslärare och övningsskollärare samt sådan övningslärare och övningsskollärare, som under minst tre ar uppehållit å extra stat uppförd övningslärar-eller övningsskollärartjänst;
b) sådan rektor och lärare vid småskoleseminarium, som vid dylikt seminarium tjänstgjort minst tre ar;
c) lärare vid folkskola och lärare vid fortsättningsskola, som tjänstgjort minst fem ar vid folkskola eller fortsättningsskola;
d) sådan lärare vid småskola, lärare vid mindre folkskola samt ’biträdande lärare vid falkskola, som tjänstgjort minst fem ar vid dylik skola;
e) vid högre folkskola anställd rektor och lärare, som under minst tre ar tjänstgjort vid läroanstalt, vilken står under skolöverstyrelsens överinseende;
f) sådana föreståndare, rektorer och lärare vid rikets dövstumskolor, blindskolor och Sinnesslöanstalter samt föreståndare och lärare vid skyddshem, vilka tjänstgjort vid dylik skola eller anstalt minst tre ar.
§ 2. Ansökning om resestipendium skall ställas

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:32:53 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1929/0526.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free