- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Andra årgången. 1872

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ILLUSTRERAD TEKNISK TIDNING.
Januari-Mars 1872

TEKNISK TIDSKRIFT.
April-December 1872

1872.
ANDRA ÅRGÅNGEN.

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE:
W. HOFFSTEDT.

STOCKHOLM
HOS A. L. NORMAN.
Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1872.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är den andra årgången, 1872. Se vårt förord till hela tidskriften. Den 1871 grundade Illustrerad teknisk tidning övergår i april 1872 från veckonummer till månadsnummer och byter namn till Teknisk tidskrift.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv
Namnförteckning - 315
Teknisk tidskrift tredje årgången - 316
    

Illustrerad teknisk tidning


    N:o 1. 5 Januari 1872 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Innehåll - 1
Återblick på det förflutna året - 1
Studerbord med bokhylla - 1
Återblick på det förflutna året. Forts. - 2
Studerbord med bokhylla - 2
Nytt jätteföretag - 2, 3
Om användande af pulverformiga brännmaterialer vid masugnsdrift - 3, 4
Universal-listhyflings-maskin - 4, 5
Emaljering af kokkärl - 5, 6, 7
Notiser - 7
Upplysningar - 7
Anmälan - 8
Annonser - 8
    N:o 2. 13 Januari 1872 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Om dammet i arbetslokaler - 9, 10
Fabriker, manufakturer och handtverkerier i Sverige 1870 - 10, 11, 12
P Thomas' gasbrännare - 12, 13
Vattenfiltrerings-apparat - 13
Om nyare rön, beträffande explosiva ämnen - 13, 14, 15
Notiser - 15
Anmälan - 16
Annonser - 16
    N:o 3. 20 Januari 1872 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Bokbindarearbeten - 17
    Meddelanden från utlandet - 17, 18, 19
Stående ångpannor vid jernverk - 17, 18
Preise für den Maschinenbau von S. Levitus - 18, 19
Fabriker, manufakturer och handtverkerier i Sverige 1870 - 19, 20
Axelbrott på tyska jernvägar 1870 - 20, 21
Maskin för läders bearbetning - 20, 21, 22
A. W. Cronquist: Tillgodogörande af alfall vid åtskilliga fabrikationer - 22
Van der Weyde: Nytt förfaringssätt att pröfva petroleums antändbarhet - 22, 23
Notiser - 23
Illusterrad Teknisk Tidnings Adresslista - 24
Annonser - 24
    N:o 4. 27 Januari 1872 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Den Nordiska Industri- och Konst-utställningen i Köpenhamn 1872 - 25, 26, 28
Fabriker, manufakturer och handtverkerier i Sverige 1870 - 26, 27, 28
Dykareapparater, använda i grufvor - 28, 29
Tilghman's metod att bearbeta hårda föremål - 29
Lysgasens användning för kokning och uppvärmning - 29, 30, 31
Ny metod att framställa stål - 31
Notiser - 31
Upplysningar - 31
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 32
Annonser - 32
    N:o 5. 3 Februari 1872 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Bokskåp - 33
Robert Mallet: Ett oskrifvet kapitel om jernets metallurgi - 33, 34
A. W. Cronquist: Tillgodogörande af affall vid åtskilliga fabrikationer - 34
Specialprogram för framställning af olika sätt att tillgodogöra affall vid verldsexpositionen i Wien 1873 - 34, 35
Danks' roterande puddelugn - 35, 36, 37, 38
Nyare rön, beträffande explosiva ämnen - 38, 39
De svenska plogarne vid landtbruksmötet i Göteborg - 39
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 40
Annonser - 40
    N:o 6. 10 Februari 1872 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Om anvisande af anslag för bibringande af undervisning i husslöjd - 41, 42
Robert Mallet: Ett oskrifvet kapitel om jernets metallurgi - 41, 42, 43
J. O. A.: Grafisk beräkning af areor å tvärprofiler - 43, 44
Ny maltrensningsmaskin - 44, 45
Nyare rön, beträffande explosiva ämnen - 44, 45, 46
Förbättringar inom glasfabrikationen - 46, 47
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 48
Annonser - 48
    N:o 7. 17 Februari 1872 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Portgaller af smidesjern - 49
C. Ahlborn: En vigtig fråga att taga i betraktande vid inrättandet af ett konstindustrimuseum i Sverige. Föredrag hållet vid Svenska Slöjdföreningens sammanträde den 7 Februari 1872 - 49, 50, 51
Herr J. G. Granlunds motion om anslag till reseunderstöd åt yrkesidkare med flera för inhemtande af teknisk bildning i utlandet - 51, 52
Meddelanden från utlandet: Sax för afklippning af stagbultar - 52
Bönskärningsmaskin - 52, 53
Danks' roterande puddelugn - 52, 53, 54
Nyare rön, beträffande explosiva ämnen - 54, 55
Notiser - 55
Patenter - 55
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 56
Annonser - 56
    N:o 8. 24 Februari 1872 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, bilaga till N:o 8
Herr C. Hammers museum - 57
J. H. F.: Några ord om industribolag - 57, 58, 59
Robert Mallet: Ett oskrifvet kapitel om jernets metallurgi - 59, 60, 61
Axellager för jernvägsvagnar - 61, 62
Tillgodogörande af affall vid åtskilliga fabrikationer - 62, 63
Förändring i afgiften för patent - 63
Patenter - 63
Smärre notiser - 63
Upplysningar - 63
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 64
Annonser - 64
Kemisk-teknisk byrå - bilaga till N:o 8
    N:o 9. 2 Mars 1872 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Stolskarm af skulpterad valnöt - 65
Sveriges industriela verk - 65, 66
Herr A. Grills motion om ändring i grufvestadgan - 66, 67
Dupuy de Lôme's luftbalong - 67, 68, 69
Kalatschoff's fil-apparat - 69, 70
Ph. Neumann: Om knallqvicksilfver, dess tillverkning och användning - 70, 71
Patenter - 71
Upplysningar - 71
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 72
Annonser - 72
    N:o 10. 9 Mars 1872 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Glasvaror från Pellatt and Comp., London - 73
J. O. A.: Hvad är nödvändigt, för att den tekniska undervisningen i Sverige skall blifva fruktbärande? - 73, 74, 75
Ingeniörs-Föreningens sammanträde den 26 och 27 Februari - 75, 76
J. O. A.: Grafisk beräkning af areor å tvärprofiler - 76
Verldsexpositionen i Wien 1873 - 76, 77
Egan's bugtade skiffjädrar - 77
Ph. Neumann: Om knallqvicksilfver, dess tillverkning och användning - 77, 78, 79
Smärre notiser - 79
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 80
Annonser - 80
    N:o 11. 16 Mars 1872 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Brefpress af gjutjern eller brons - 81
H. Frauberger: Betraktelser öfver den moderna guldsmedskonsten - 81, 82
Verldsexpositionen i Wien 1873 - 82, 83
J. O. Andersson: Resumé öfver några vanligen förekommande mätningar å fältet utan användning af instrumenter - 83, 84
Flyttbara borr- och såg-apparater - 84, 85
Ph. Neumann: Om knallqvicksilfver, dess tillverkning och användning - 85, 86
De gamles granitarbeten - 87
Smärre notiser - 87
Patenter - 87
Upplysningar - 87
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 88
Annonser - 88
    N:o 12. 22 Mars 1872 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Bord i rococostil - 89
J. H. F.: Några ord med anledning af professor A. E. Nordenskiölds motion om den tekniska undervisningen - 89, 90, 91
G. A. Stewart: Stockholms Slöjdskola på den internationela utställningen i London 1871 - 91
Utomordentliga experiment med afseende på ångpanneexplosioner - 91, 92
Meddelanden från utlandet: K. J. W.: Om jerntuber och deras tätning i ång-pannor - 92, 93, 94
A. Payen: Om födoämnen under Paris' belägring - 94, 95
A. Fleck: Om chloraluminium och chloraluminiumpreparater såsom desinfektionsmedel - 95
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 96
Annonser - 96
    N:o 13. 30 Mars 1872 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Soffa - 97
Till våra prenumeranter! - 97, 98
Dürre: Bronsgjuterierna i Nürnberg - 98, 99
J. O. Andersson: Resumé öfver några vanligen förekommande mätningar å fältet utan användning af instrumenter - 99, 100
Meddelanden från utlandet: E. S.: Om den tyska och engelska lokomobiltillverkningen - 100, 101
Vattenkranar för ångcylindrar - 101, 102
A. Payen: Om födoämnen under Paris' belägring - 102, 103
Smärre notiser - 103
Patenter - 103
Upplysningar - 103
Innehåll af första qvartalet 1872 - 104
Annonser - 104
    

Teknisk tidskrift


    1:a häftet. April 1872 - 105, 106, Pl. 1, Pl. 1 (forts.), 107, 108, 109, 110, Pl. 2, Pl. 2 (forts.), 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Jakob Falke: Den nationela husslöjden i Skandinavien - 105, 106
C. Ahlborn: Om bronsfabrikationen - 106, 107
Grafkapell - Pl. 1, Pl. 1 (forts.), 107
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - 108
Polytekniska utställningen i Moskwa 1872 - 108
Verldsexpositionen i Wien 1873. Allmänna bestämmelser för utlandets deltagande - 108, 109, 110
Paul Loeff: Om ringformiga (kontinuerliga) tegelugnar - 110, Pl. 2, Pl. 2 (forts.), 111, 112, 113
J. O. A.: Stakning af en kurva vid försvårade terrängförhållanden - 113
E. A. W.: Om medlen att förekomma rök från ångpanneskorstenar - 113, 114
Ventilatorer, begagnade i stället för skorstenar - 114
Sluten uppsättnings-apparat för masugnar - 114, 115
Borrapparat - 115
W. Eitner: Pröfning af läder-transmissions-remmars godhet - 115, 116, 117
E. Moritz: Om rörförbindningar och tätningar - 117, 118
E. Kauffer: Landtbruksskötseln hos de gamle romarne - 118, 119
Apparat för stärkelsemjöls vinnande ur potatis - 119
C. E. Bergstrand: Svafvelsyrefabrikationens betydelse för landtbruket - 119, 120, 121
A. W. Cronquist: Om smörjmedel - 121, 122, 123
Bly- och jernmönja för strykning af jernarbeten - 123, 124
Litteratur. Internationela utställningen i London 1872 - 124, 125, 126
Om husflitens tillstånd i Sverige och dess betydelse för vårt land - 126
Smärre notiser - 126, 127
Patenter - 127, 128
Upplysningar - 128
    2:a häftet. Maj 1872 - 129, 130, 131, 132, Pl. 3, Pl. 3 (forts.), 133, 134, 135, 136, 137, 138, Pl. 4, Pl. 4 (forts.), 139, 140, 141, 142, 143, 144, Pl. 5, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - 129, 130
Maskinarbete och dess betydelse för menniskoslägtets utveckling - 130, 131, 132, 133
Klockstapel - Pl. 3, Pl. 3 (forts.), 133
Träornament till utsågning - 133
C. F. Dürre: Om modeller för gjutgods - 133, 134, 135, 136
Paul Loeff: Om ringformiga (kontinuerliga) tegelugnar - 136, 137, Pl. 4, Pl. 4 (forts.)
E. A. W.: Om medlen att förekomma rök från ångpanneskorstenar - 137, 138, 139
Förbättringar i omkastningsventilerna och placeringen af regeneratorerna å de s. k. Siemens-Lundinska gasugnarne - Pl. 4 (forts.), 139, 140
Skrufskärning på vanlig svarfstol - Pl. 4, Pl. 4 (forts.), 140
Verktyg för uppbrytande af jernbanskenor, spikar m. m. - Pl. 4 (forts.), 140
Rengöring af symaskiner - 140, 141
Apparat för beredning af lysgas utaf kololja - 141, 142
Verldsexpositionen i Wien 1873 - 142, 143, 144
W. H.: Kontinuerlig destillationsapparat - Pl. 5, 145, 146
C. E. Bergstrand: Svafvelsyrefabrikationens betydelse för landtbruket - 146, 147
A. Werner Cronquist: Om flytande lim - 147, 148
M. Hock: Metoder för bestämmande af paraffin i stearinljus - 148
Litteratur. Internationela utställningen i London 1872 - 149, 150
Tegninger for Möbler og Udstyrsartikler - 150
Nordisk Husflids Tidende - 150
Smärre notiser - 150, 151
Patenter - 151, 152
Upplysningar - 152
Rättelse - 152
    3:e häftet. Juni 1872 - 153, 154, 155, 156, Pl. 6, Pl. 6 (forts.), 157, 158, 159, 160, Pl. 7, Pl. 7 (forts.), 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Verldsexpositionen i Wien 1873 - 153, 154
Ingeniörs-föreningens sammanträde den 27 Maj 1872 - 154, 155
Maskinarbete och dess betydelse för menniskoslägtets utveckling - 155, 156
F. G. A. Dahl: Byggnadsdetaljer i brändt tegel - 156, Pl. 6, Pl. 6 (forts.)
Om gips och dess användning inom byggnadskonsten - 156, 157, 158
Förslag att konservera trä medelst paraffin - 158, 159, 160
C. F. Dürre: Om modeller för gjutgods - 160, 161
Jordborr med fritt fall - Pl. 7, 161, 162
Thomas M. Drown: Om ernående af jemnhet hos bessemerprodukten - 162, 163, 164
W. Hoffstedt: Maskin för slipning och polering af jern, stål m. m. - Pl. 7 (forts.), 164, 165
Smidesässja - Pl. 7 (forts.), 165
W. A. Gibbs: Apparat för inbergande af gräs och säd vid fuktig väderlek - 165, 166, 167
Föreningens för betsockerindustrien i Tyskland generalförsamling den 7 och 8 Maj 1872 - 168, 169
Ryno Hoffstedt: Om främmande bitterämnen i maltdrycker - 169, 170, 171
J. D. Leufwenmark: Filtrerapparat för vin, likör, bränvin, saft, sirap, ättika m. m. - 172
Litteratur - 172, 173, 174, 175
    Grafisk lösning af några praktiska problem - 175
Smärre notiser - 175
Patenter - 175, 176
Upplysningar - 176
    4:e häftet. Juli 1872 - 177, 178, Pl. 8, Pl. 8 (forts.), 179, 180, 181, 182, 183, 184, Pl. 9, Pl. 9 (forts.), 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Verldsexpositionen i Wien 1873 - 177, 178, 179
Arbetarekoloni vid Görz - Pl. 8, Pl. 8 (forts.), 179, 180, 181
Något om ishus ofvan jord - 181
H. Falcke: Inrättningar till förebyggande af olyckshändelser vid fabriker - 182, 183
E. A. W.: Om medlen att förekomma rök från ångpanneskorstenar - 183, 184
J. A. Schylander: Iakttagelser angående det smidbara gjutjernet, gjorda under en resa i Belgien 1871-72 - 184, Pl. 9, 185, 186
R. Ekstrand: Om Injektor-konstruktioner - Pl. 9 (forts.), 186, 187
Tresca: Experiment öfver läder-, kautschuk- och guttaperka-remmars dragförmåga - 188, 189
Maskin för beredning af rörtorf - Pl. 9 (forts.), 190
Mjölkafkylnings-apparat för mejerier - 190
Schenkers ligroin-brännare - 190
H. Meidinger: En ny ismaskin för beredning af glace m. m. - 191, 192
Ryno Hoffstedt: Om främmande bitterämnen i maltdrycker - 192, 193, 194
Clemens Winkler: Talmiguldet och dess förfalskningar - 194, 195, 196
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - 196, 197
Litteratur - 197, 198
Smärre notiser - 198, 199
Patenter - 199, 200
Upplysningar - 200
Metallpris i England den 19 Juli 1872 - 200
    5:e häftet. Augusti 1872 - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, Pl. 10, Pl. 10 (forts.), Pl. 11, Pl. 11 (forts.), 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - 201, 202, 203, 204
Verldsexpositionen i Wien 1873 - 204, 205
E. Lewy: Sundhetsvård för arbetare - 205, 206, 207
H. Wagner: Vattenglaset och dess användning i bygnadstekniken - 207, 208
"Bråvalla", professor E. A: Keys villa - Pl. 10, Pl. 10 (forts.), 209
Iakttagelser angående det smidbara gjutjernet, gjorda under en resa i Belgien 1871-72 - Pl. 11, 209, 210, 211, 212
Om Injektor-konstruktioner - Pl. 11 (forts.), 212, 213
"The Institution of Mechanical Engineers" årsmöte 1872 - 213, 214
Vattentryckmotor för mindre kraftbehof - Pl. 11 (forts.), 214, 215
Ny form å tänder på stocksågar - 215
Roterande plogharf - Pl. 11 (forts.), 215, 216
Utställning af landtbruksmaskiner i Cardiff - Pl. 11 (forts.), 216, 217, 218
A. Werner Cronquist: Om eldfarligheten hos i handeln förekommande fotogen - 218, 219
Clemens Winkler: Talmiguldet och dess förfalskningar - 219, 220
W. H. Gintl: Om det röda blodlutssaltets användbarhet för fotografiska ändamål - 220
Tillverkning af tusch - 220, 221
Litteratur - 221, 222
Smärre notiser - 222
Patenter - 222, 223, 224
Upplysningar - 224
Metall- och kolpris i England den 23 Augusti 1872 - 224
    6:e häftet. September 1872 - 225, 226, 227, 228, Pl. 12, Pl. 12 (forts.), 229, 230, Pl. 13, Pl. 13 (forts.), 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn - 225, 226, 227, 228
Polytekniska utställningen i Moskwa 1872 - 228, Pl. 12
Arbetarebostad vid Laxå med uppvärmning från kokspisen - 228, Pl. 12, Pl. 12 (forts.), 229
Konstgjord sten - 229, 230, 231
C. William Siemens: Om uppmätning af temperaturer medelst elektricitet - Pl. 13, 231, 232, 233, 234
Klinkerfues: Hydrostatisk galvanisk gaständare - Pl. 13, 234, 235
Ångtryckregulator - Pl. 13, 236
E. Hartig: Förteckning på de för tekniken anmärkningsvärdaste hastigheter - 236, 237, 238
"The Institution of Mechanical Engineers" årsmöte 1872 - 238, 239
Utställning af landtbruksmaskiner i Cardiff - 239, 240
H. Wedding: Kontinuerliga glasugnar och glasdeglar - Pl. 13 (forts.), 240, 241
Theodor Urban: Om framställning af godt kitt - 241, 242, 243
Kerl: Om användningen af uran- och volfram-föreningar i tekniken - 243, 244
Heeren: Om Mushet'ska specialstålet - 244
E. Brucke: Om färgers förändring vid ljus- och gassken - 244, 245
Smärre notiser - 245, 246
Patentskydd vid verldsexpositionen i Wien 1873 - 246
Patenter - 247, 248
Upplysningar - 248
Metall- och kolpris i England den 27 September 1872 - 248
    7:e häftet. Oktober 1872 - 249, 250, Pl. 14, Pl. 14 (forts.), 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, Pl. 15, Pl. 15 (forts.), 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - 249, 250
Verldsexpositionen i Wien 1873 - 250, Pl. 14, Pl. 14 (forts.), 251, 252
Det uppfinnande Amerika - 253, 254, 255
Taktäckningsmaterial för större bygnader - 255, 256, 257
Rich. Åkerman: Om mangans inflytande vid ståltillverkningen - 257, 258
"The Iron and Steel Institute's" årsmöte 1872 - 258, 259
Jordborrningsapparat, drifven med vatten- eller lufttryck - Pl. 15, 259, 260, 261
Apparater för bearbetning af hårda föremål enligt Tilghmans metod - Pl. 15 (forts.), 261, 262
Om korkskärning med maskin - 262, 263, 264
Om ångplogar - Pl. 15 (forts.), 264, 265, 266
C. Scheibler: Ny metod för bestämning af mängden kristalliserbart socker i råsocker - 266, 267
Emil Kopp: Urskiljandet af trådämnet i blandade väfnader samt de olika ämnenas särskiljande i lump - 267, 268, 269
Litteratur - 269, 270
Smärre notiser - 270, 271
Patenter - 271, 272
Upplysningar - 272
Metall- och kolpris i England den 25 Oktober 1872 - 272
    8:e häftet. November 1872 - 273, 274, 275, 276, Pl. 16, Pl. 16 (forts.), Pl. 17, Pl. 17 (forts.), 277, 278, Pl. 18, Pl. 18 (forts.), 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - 273, 274, 275, 276
Rådhuset i Gefle - 276, Pl. 16, Pl. 16 (forts.), Pl. 17, Pl. 17 (forts.)
H. Y. D. Scott: Om förvandling af kalk till cement genom den s. k. gipsmetoden samt dennes ekonomiska och andra fördelar - 276, 277, 278
J. O. Andersson: Om massnivelering - 278, Pl. 18, 279, 280
C. F. Dürre: Grundsatser för bedrifvande af modellsnickeriet - 281, 282, 283
"The Iron and Steel Institute's" årsmöte 1872 - 283, 284, 285, 286
Om några medel att förekomma slag i vattenpumpar - 286, 287
Om ångplogar - Pl. 18, 287, 288
C. Scheibler: Ny metod för bestämning af mängden kristalliserbart socker i råsocker - Pl. 18 (forts.), 288, 289, 290
Clemens Winkler: Om aluminium-plätering - 290, 291
Edm. Campe: Framställning af albumin - 291, 292
Tillgodogörande af ben. För husfruar - 292, 293
Litteratur - 293, 294
Smärre notiser - 294, 295
Patenter - 295, 296
Upplysningar - 296
Metall- och kolpris i England den 29 November 1872 - 296
Rättelser - 296
    9:e häftet. December 1872 - 297, 298, Pl. 19, Pl. 19 (forts.), Pl. 20, Pl. 20 (forts.), 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872. VIII. Den kemiskt tekniska afdelningen (forts.). Af W. C. - 297, 298
Björkviks kyrka. Af arkitekten P. U. Stenhammar - 298, Pl. 19, Pl. 19 (forts.)
Den polytekniska uställningen i Moskwa 1872. II. Kopieringsbord - Pl. 20, 299
Ingeniörs-föreningens sammanträde den 25 och 26 November - 299
Tillverkning af svart tak- och murtegel - 299, 300
Tillägg till artikeln "Om massnivellering". Af J. O. A. - 300
Grundsatser för bedrifvande af modellsnickeriet. Af doktor C. F. Dürre (forts.) - 301, 302
Meddelanden från utlandet. V. 10 centners ånghammare. E. S. - Pl. 20, Pl. 20 (forts.), 302, 303
Ångpump. från herrar J. & C. G. Bolinder - 303
Om den mekaniska användningen af vulkaniserad kautschuk. Af mr J. Syme - Pl. 20, Pl. 20 (forts.), 304, 305, 306
Pyrometriska bestämmelser öfver det engelska dinas fabrikatet samt den såsom råmaterial använda dinas-sandstenen. Af doktor Carl Bischof - 306, 307
Om ångplogar (forts.) - 307, 308
Om petroleum i Galizien och Amerika. Af Albert Fauck - 308, 309
Vattenglaskomposition, ett nytt tvättmedel - 309, 310
Några ord om råttor och sätten för deras utrotande - 310, 311, 312
Smärre notiser - 312, 313
Patenter - 313, 314
Upplysningar - 314
Metall- och kolpris i England den 27 December 1872 - 314

Project Runeberg, Thu Jun 9 04:38:33 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free