- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
35

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 5. 3 Februari 1872 - Specialprogram för framställning af olika sätt att tillgodogöra affall vid verldsexpositionen i Wien 1873 - Danks' roterande puddelugn

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

roll, hvarpå såsom exempel är tillräckligt att erinra om de
de praktfulla anilinfärgerna, oafsedt en rad af numera vigtiga
ämnen, såsom benzin, paraffin, kreosot, karbolsyra,
pyroca-techinsyra.

Skadliga, ja dödligt verkande gaser och ångor, som
afgifvas vid hyttprocesser (svafvelsyrlighets-, arsenik-, zink-ångor
o. s. v.) hafva genom kondensations- och
absorptions-inrättningar gjorts icke blott oskadliga utan äfven mycket väl
användbara.

Bomullsfröet erhöll en vida högre betydelse, då man lärde
sig tillgodogöra det för oljeberedningen; likaledes såpluten i
tvätthus, då man numera förstår sig på att ur densamma vinna
feta syror.

Före år 1851 gingo glycerinen vid stearinljusfabrikerna
och ammoniaken vid lysgasberedningen fullkomligt förlorade,
men hafva sedan dess båda dessa ämnen blifvit högst vigtiga
beståndsdelar vid de respektive industrierna.

Yllelump, förut på sin höjd anländt för beredning af
blodlutssalt och dåligt papper, men för det mesta kastades på
sophögen, har nu blifvit, likasom siden- och bomulls-affall,
råämne för textilindustrien, och åstadkommes härigenom till
billigt pris beklädnadstyg af godt utseende.

Icke mindre nyttig blef den vid melassbrännerierna
uppkommande, förut bortkastade återstoden, derigenom att af
densamma kan framställas pottaska, representanten för de så
värdefulla kalisalterna. På samma sätt är förhållandet med blodet
för albuminframställningen, med korkaffallet för tillverkning af
mattor, med gamla spikar, hästskosöm m. m. för beredningen
af det mjuka och smidiga jernet till de engelska jaktbössorna,
med sågspån, läderaffall o s. v.

Huru väsentligt se vi ej vid en blick tillbaks på blott ett
par årtionden det användbaras omfång utvidgadt, samt medlen
att tillfredsställa våra behof ökade! Det är tillräckligt att af
den mängd ämnen, hvilkas värde sålunda stegrats, anföra blott
ett enda, vid många tillfällen föraktadt – de menskliga
exkrementerna. Utan tvifvel betraktas detta ämne såsom ett af de
vidrigaste affallen, och dock hafva Kina och Japan till största
delen den intensiva användningen af just detta affall att tacka
för uppblomstringen af sitt landtbruk; och tillerkändes
detsamma af en af vår tids största kemister makten att åt Europas
jord bevara den produktionskraft, hvars uttömmande den eljest
ginge till mötes. Kan man ej i betraktande häraf beteckna det
såsom en af de största inkonseqvenser att gifva ut millioner
för undanrödjande af en sak, som vid riktig behandling kan
skänka oss milliarder?

Hvem kan förneka att den stigande uppskattningen af
affallet, den derigenom åstadkomna uppkomsten af nya
förvärfskällor, det, såsom förut blifvit anmärkt, möjliga aflägsnandet af
så mycket, som förr var oss till men. ådagalägger mera än
något annat det djupt ingripande inflytande, som vetenskapen
utöfvar på lifvet; ja, till och med vid ett flyktigt betraktande
måste iakttagelsen af intelligensens och välståndets fortgående
utveckling tränga sig på oss? Sålunda upprullar sig vid dessa
betraktelser öfver, huru inom en bestämd tidrymd affallets värde
utvecklas, en beaktansvärd kulturbild.

Det bör väl derföre i betraktande häraf vara vardt ett
försök, samt förtjena såväl vetenskapsmannens som industriidkarens
medverkan, att vid en internationel utställning framvisa de olika
handelsartiklar, som kunna erhållas genom affallets
tillgodogörande, samt sätten härför. För att angifva gränserna för denna
sjelfständigt tänkta utställning, hvars egentliga värde skulle
ligga i dess instruktiva betydelse, synes det först nödigt att
möjligast noga utmärka begreppet "affall".

Såsom affall betraktar industriidkaren hvarje återstod af
de använda rå- och hjelpmaterialerna. som efter hufvud- och
biprodukternas vinnande blir öfrig, och som för tillfället har
intet eller i jemförelsevis med det tillverkade ringa värde.
Omfånget för begreppet "affall-’ och dermed äfven omfånget för
det, som kan vid denna utställning emottagas, bör dock
utvidgas derhän, att inom detsamma faller äfven det, som efter
förbrukningen blir öfver, och från hvilket hushållningen måste
söka göra fabrikationen qvitt såsom någonting obrukbart.

1. De föremål, som enligt denna definition äro att
betrakta såsom affall, skola bilda utgångspunkten för denna
utställning.

2. Hvad tiden beträffar, öfver hvilken denna utställning
skulle sträcka sig, är, i öfverensstämmelse med för andra
grupper och specialutställningar träffade bestämmelser, året 1851
antaget såsom början.

3. Denna speciela utställning skall klassificeras efter
samma system, som är antaget för den allmänna utställningen:
å ena sidan det inom hvarje industrigrupp förekommande
affallet samt å andra sidan de af detta inom tiderymden från
1851 alldeles ny-uppkomna eller äfven blott bättre och
billigare framställda produkterna.

4. De särskilda numren skola omfatta samtliga
mellanlänkarne från sjelfva affallet till den salufärdiga varan.

5. Så vidt möjligt är, utgöres utställningen af föremål
in natura, och då detta ej är möjligt eller synes tillåtligt,
träda grafiska framställningar i stället.

6. De utställda föremålen skola åtföljas af prisuppgifter,
statistiska uppgifter om produktionsförmåga, namnet å
produkterna samt alla data, som röra den historiska utvecklingen af
värdet och värdestegringen. Slutligen synes det önskvärdt att
modeller å de maskiner utställas, genom hvilkas användning
någon afsevärd prisstegring blifvit möjlig, eller ock
hänvisningar till de i den allmänna afdelningen utställda maskinerna
göras.

Danks’ roterande puddelugn.


Under loppet af senare hälften af förra året sysselsatte
sig tid efter annan den utländska tekniska tidskriftslitteraturen
med en af mr Samuel Danks från Cincinnati i Ohio
konstruerad puddelugn, med hvilken det vid den behandling af jernet,
som kallas puddling, oerhördt ansträngande samt dyrbara
handarbetet skulle ersättas genom en slags mekanisk bearbetning af
massan, åstadkommen genom att gifva åt sjelfva ugnen en
roterande rörelse. Denna konstruktion eller snarare den sunda
idé, som låg till grund för konstruktionen, tilldrog sig redan
från början i Förenta Staterna en mindre vanlig
uppmärksamhet; och synes förhoppningarne på för praktiken
verkligen värdefulla resultat allt mer och mer vinna terräng ej
blott i ofvannämnde land utan äfven här i Europa. Särskildt
synes man i England lägga sig särdeles vin om att komma till
klarhet med åsigterna i denna sak. Initiativet i detta afseende har
der tagits af "the Iron and Steel Instituted som till Amerika
afsändt en komité, bestående af fullt kompetenta personer, "för
att undersöka Danks’ ugn samt afgifva berättelse om dess
användbarhet för den engelska jernmanufakturens behof." Den
engelska tidskriften "Engineering" säger i sitt nummer af den
12 sistlidne Januari följande om denna komités åtgöranden:

"För att göra undersökningarne så fullständiga som
möjligt tog komitén med sig 10 tons Cleveland tackjern samt
lika stora qvantiteter tackjern från South Wales, South
Staffordshire och Derbyshire, utom en serie af 2-tons prof
å ilmenit och rödmalm samt malm från Lissabon, Marbella
och Spanien etc., och var afsigten att pröfva dessa
materialers värde för puddelkammarens utfodring i Danks’ ugn.
Komitén har just nu återkommit efter att hafva fullbordat
de önskade experimenten, och, ehuru deras berättelse ännu
ej är publicerad, anse vi oss berättigade att säga, det försöken
utfallit fullkomligt tillfredsställande, samt att Danks’ ugn visat
sig fullt praktisk, då den profvades med engelska materialer.
I närvarande tid, då arbetarefrågan befinner sig på ett så
oroligt stadium, och då jerntillverkarne i nästan alla distrikt hafva
mera eller mindre obehag af sina puddlare, är det knappast
möjligt att öfverskatta vigten af en uppfinning, som gör det
möjligt att utföra puddlingsprocessen med mekaniska medel.
Danks’ ugn fordrar att skötas af mera eller mindre skickliga
arbetare, det är sant, men mr Danks har vid sina egna verk
visat, att det ingalunda är nödigt, att arbetaren skall vara en
skicklig puddlare; och ännu mera, mängden af det arbete, som
härvid uträttas i förhållande till storleken af den använda

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0039.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free