- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
54

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 7. 17 Februari 1872 - Danks' roterande puddelugn - Nyare rön, beträffande explosiva ämnen

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Rolling Mills, Indiana, voro 2 ugnar färdiga och utfodringen af dem
börjad. 2 andra voro nära fullbordade, och för ytterligare 6
gjordes förberedande arbeten. En Winslow’s puddelklämma var
äfven nära färdig. – Jones, Laughlin and C:o vid Pittsburg
hafva 1 ugn, som arbetat omkring 3 månader för tillverkning
af jern af smärre dimensioner, men då ej här fanns någon
klämma, voro resultaten ej så tillfredsställande. – – – –
Vid Fort Pitt Foundry, Pittsburg, var gjutgods för 10 ugnar
och 1 klämma under arbete för Groff, Bennett and C:o. –
Vid New Albany, nära Louisville var 1 ugn i verksamhet för
kort tid sedan; men som detta verk hade brunnit ned och nyss
blifvit åter uppbygdt, hade den ej ännu hunnit ånyo komma
i gång."

"Vi funno", tillägga komiterade i sin berättelse, "den
allmänna opinionen hos praktici i Amerika rörande detta ämne vara,
att maskinen var en lyckad konstruktion. Några få modifierade sitt
utlåtande derhän, "att de trodde den duga mycket bra för räls,
men att den ej kunde göra tillräckligt rent och jemt jern för små
dimensioner". Den tydliga anledningen till denna åsigt från
deras sida ligger i följande omständighet. Den enda slags
produkt, för hvilken det maskinpuddlade jernet blifvit användt på
de ställen, der fullständiga apparater blifvit uppförda, är nämligen
räls. Men att maskinen är till fullo i stånd att tillverka godt jern
äfven för andra ändamål, är tydligt genom resultaten af våra
experiment vid Globe Works, Cincinnati, hvarest jern från
England och Wales utvalsades till hvarjehanda smärre sektioner
samt till plåt. Det maskinpuddlade jernet är vanligen inlagdt
i paketer tillsammans med gammal räls, men vid våra
experiment tillverkades mycket goda räls af endast puddeljern."

Hvad slutligen afgiften till uppfinnaren för användandet af
hans ugnar angår, är den i Amerika en dollar per ton
paddladt jern, men komitén har med mr Danks öfverenskommit, att
patentafgiften (royalty) i Storbritanien ej skall öfverstiga 2
shillings per tons puddeljern (ungefär 7,5 öre pr svensk centner).

Det anförda torde vara tillräckligt för att visa, det
problemet om puddling med maskinkraft numera torde kunna anses
praktiskt löst, hvilket äfven bestyrkes deraf, att i England redan
på flera ställen Danks’ roterande puddelugnar börjat att anläggas.

Nyare rön, beträffande explosiva ämnen.


Efter F. A. Abel, kemist vid krigsdepartementet i Woolwich.

(Forts. fr. sid. 46.)

IV. Nitroglycerin.

Bland ämnen, som särskildt äro förtjenta af
uppmärksamhet med hänsyn till deras explosiva egenskaper, intager
nitroglycerinen ett framstående rum. Ehuru upptäckt redan 1847,
fick den först 1864 genom Alfred Nobel praktisk användning.
Han föreslog först att inpregnera krut med nitroglycerin och
sålunda stärka krutets explosiva kraft; härmed erhölls dock ej
önskad verkan. Han synes derefter kommit på den tanken att
genom upphettning af en liten del af nitroglycerinen till så hög
temperatur, att den häftigt sönderdelas, åstadkomma explosion
i den öfriga delen, och leddes sålunda till idéen att använda
små kapslar, innehållande ett mera explosivt ämne, för
erhållande af vätskans åsyftade sönderdelning. Denna snillrika
utväg var grunden till den hastiga utbredning nitroglycerinen snart
och isynnerhet vid bergsprängningar fann. Tillvaron af en
mängd obehagligheter vid användningen af nitroglycerin i
flytande form, och ej minst de svåra olyckshändelser, som dermed
inträffade, minskade i någon mån förtroendet för detsamma; men
Nobel fann härför ett botemedel, i det att han uppblandade
nitroglycerinen med en kropp "Kieselguhr" (infusoriejord), som
har förmågan att uppsupa ända till tre gånger sin vigt af denna
vätska och i hög grad underlätta dess handterande utan att i
någon väsentlig mån minska den explosiva effekten. Den
sålunda erhållna fasta kroppen kallades dynamit. Äfven andra
medel för moderering af nitroglycerinens sönderdelning och för
att gifva sprängämnet tjenlig form hafva blifvit föreslagna. Ett
af dessa, nyligen af Engels uppfunnet, är kalladt lithofracteur,
och erhålles genom att med nitroglycerin och ett likadant
absorberande medium, som användes i dynamiten, förena några
andra explosiva materialer (såsom t. ex. beståndsdelarne i krut).
Detta ämne, som synes hafva haft någon användning i
preussiska arméen under senaste kriget, är degigt och finnes i
pappersrullar, hvilka fått uppsupa någon qvantitet nitroglycerin.
Emedan det tål en ganska betydlig pression utan att explodera, är
äfven dess antädning på mekanisk väg betydligt försvårad,
sannolikt mera än dynamitens. Litofracteurens företräden framför
dynamit äro ännu ej med bestämdhet ådagalagda.

Under senaste striderna vid Paris anlades derstädes en
fabrik för dynamit att användas vid stadens försvar, men som
der var stor brist på kieselguhr, måste man vara betänkt på
ett ersättningsmedel härför. Man fann äfven ett sådant i en
blandning af utfäld kiselsyra med piplera, kaolin, trippel eller
socker. Eftersom nitroglycerin är mycket svårlösligt i vatten,
är socker (och äfven alun) tjenligt, emedan ämnena lätt kunna
åtskiljas med vatten. Andra blandningar, hvari nitroglycerin
ingår äro: dualin, en blandning hufvudsakligen af sågspån med
nitroglycerin, använd i Amerika; glyoxilin, en grötbrun
blandning af bomullskrut, salpeter och nitroglycerin, använd vid en
del försök i England.

V. Bomullskrut.

Detta 1846 af Schönbein upptäckta intressanta ämne
uppväckte genast efter sin upptäckt stora förhoppningar, men till
följd af de förstörande inverkningar, det utöfvade, kom det snart
ur bruk ända tills 1863, då i England nedsattes en komité för
att undersöka bomullskrutets egenskaper såsom surrogat för
vanligt krut. Mr Abel blef ledamot af denna komité och fick
i uppdrag att söka framlägga en praktisk metod för frågans
lösning. Han kom genom sina undersökningar (hvilket äfven
von Lenk iakttagit), att syrorna måste med största
omsorg borttvättas, och att man måste söka gifva bomullskrutet
en mera kompakt form, än hittills varit fallet. Detta
åstadkommes på följande sätt: Hvarje slags affall vid
bomullsmanufakturen kan lika väl användas som ren bomull, blott det är
fullt rent och luckert, så att det i sig insuger de syror,
hvarmed det skall behandlas. Man söker att förvandla cellulosan
i trinitro-cellulosa genom att i små qvantiteter i sender
inblanda fullt torr bomull eller bomullsstoff i en blandning af 1
del salpetersyra af 1,5 eg.v. och 3 delar svafvelsyra af 1,85
eg.v., hvarpå den lemnas under cirka 24 timmar i slutet kärl,
hvarest finnes en likadan syreblandning, till volymen 10 gånger
så stor som den använda bomullen. Det råa bomullskrutet får
afdrypa, och den öfverskjutande qvantiteten syra aflägsnas medelst
en centrifugal-torkapparat. Härefter uppslammas en del i vatten
för tvättning, dock endast små qvantiteter i sender, emedan
man önskar undvika all slags uppvärmning af massan, då
sådan, när helst den än inträffar, har menligt inflytande på
massan. Efter denna uppslamniug blifver massan ytterligare
torkad i centrifugalmaskin och en tredje gång uppslammad samt
på liknande sätt torkad. Efter denna tredje torkning kommer
massan i en holländare, liknande den som användes vid
papperstillverkningen. Det, som ej förut blifvit tillräckligt fint, blir
här sönderdeladt och sålunda en homogen massa. Med denna
förtsättes tvättningen ytterligare 48 timmar med varmt vatten;
och härigenom lyckas man ernå en fullkomlig rening af all
cellväfnad och ett ordentligt aflägsnande af syra och salter derur.
Slutligen får vattnet afrinna och af den grötformiga massan
pressas med ett tryck om 4 à 6 tons per qv.tum (engelsk)
(630 à 945 K.gr. pr qv.c.m.) i patroner af önskad form. Dessa
innehålla då 20 proc. vatten och försändas löst packade i
detta tillstånd. De äro då så litet farliga, att de låta
bearbeta sig med verktyg och till ock med kunna genomborras med
glödande jern, utan att någon explosion uppkommer. I öppen
luft upphettadt, brinner på så sätt beredt bomullskrut lugnt;
sker deremot antändningen genom en i patroner exploderande
tändsats eller i slutet rum försiggår explosionen med stor
våldsamhet. The patent safety Guncotton factory i Stowmarket, Suffolk,
i tillverkas 8 à 10 tons dylik vara pr vecka.

Många äro de försök och arbeten, man verkställt med
pressadt bomullskrut för att utröna dess egenskaper. Man

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:23:03 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0058.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free