- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
108

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 1:a häftet. April 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - Polytekniska utställningen i Moskwa 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873. Allmänna bestämmelser för utlandets deltagande

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Den nordiska industri- och konstutställningen
i Köpenhamn 1872.


II.

Bland de bestämmelser, som äro att iakttaga vid
försändningen af de industriföremål, hvilka skola i utställningen
deltaga, torde för utställare följande vara att beakta:

Anmälda utställningsföremål mottagas i utställningsbyggnaden
från den 1 April och böra vara å någon af svenska statens
jernvägsstationer till befordran aflämnade helst inom slutet af April
och senast den 12 nästkommande Maj, eller, derest befordran
på jernväg icke förekommer, senast den 15 i samma månad
till den svenska komitens antagna speditör hr B. Th. Peterson
i Malmö eller hans ombud i Köpenhamn hrr N. Möller & Comp.
Maskiner eller andra föremål, som erfordra särskild
grundläggning eller hvilkas uppställning tager längre tid eller skola
åtföljas af särskilda ställningar böra dock vara afsända så tidigt,
att de kunna inträffa i Köpenhamn före April månads utgång.
Utställare, som önskar eller bör sjelf uppsätta ställning, skall
hafva arbetet dermed färdigt före den 8 Maj.
Utställningsföremål, som afjemnas å statsjernvägsstation senare än den 22 Maj, äro,
med undantag för sådana, som äro underkastade snar
förskämning, och hvilka skola inträffa i Köpenhamn senast den 22 Juni,
utsatta för äfventyr att ej få i utställningen deltaga. På
särskild skriftlig framställning, hvilken bör vara till komitén
ingifven senast den 15 Maj, kan dock komitén bevilja ytterligare
förlängning i aflemningstiden med bibehållen rätt att i
utställningen deltaga. Utställningsföremål böra afsändas från den station
å statens jernvägar, till hvilken deras befordran blir för utställare
billigast. Utställningsföremål från Stockholm skola antingen
afjemnas å Stockholms södra station helgfria dagar kl. 10–2 till den af
komitén antagne speditör hr H. Osbeck, som då besörjer dess
afsändande, eller af utställare sjelf afsändas från norra stationen.
Gods, som af utställare sändes öfver Stockholm, adresseras till
hr H. Osbeck.

För att kunna emottagas till fraktfri befordran å statens
jernvägar skall hvarje kolli vara väl packadt samt försedt med
särskildt, utställare tillsändt samt å utställningsbyrån
tillhandahållet märke, hvarå utställarens namn och hemvist samt kollis
nummer skola vara tydligt påskrifna. Frakt för
utställningsföremål till statsjernvägsstation betalas af utställaren; dock bekostar
komitén för utställningsföremål, som med sjölägenhet till
Stockholm anlända, transport från hamn till jernvägsstation, samt
för sådana, som på enahanda sätt anlända till Köpenhamn,
transport från hamn derstädes till utställningsbyggnaden, under
iakttagande att föremålen adresseras till hrr N. Möller & Comp.
i Köpenhamn. Utställare, som sjelf afsänder föremål från
statsjernvägsstation, bör å de i 3 exemplar utskrifna och aflemnade
fraktsedlarna, af hvilka en qvitterad återlemnas till
utställaren, adressera utställningsföremålen till hr B. Th. Peterson i
Malmö.

Å särskilda förteckningar, aflemnade i 3:ne exemplar, skall
fullständigt upptagas antalet kollis och dessas nummer;
specifikation af hvarje kollis innehåll i nummerföljd;
försäljningspriset för hvarje nummer; huruvida utställare önskar försäljning
deraf eller ej; totalvärdet af hela sändningen; den försäkring
af föremålen, hvilken utställare önskar besörjd; huruvida
föremålen böra efter utställningens slut återsändas annan väg än
öfver Malmö och vidare med statens jernvägar, eller huruvida
utställare icke fordrar föremålets återsändande, utan ställer
sådant till fritt förfogande af komitén eller uppgifven person.
Af dessa förteckningar skall sist samma dag, utställningsföremålen
afsändas, ett exemplar insändas till komitén i Stockholm och
de två andra till Svenska kommissariatet i Köpenhamn.

De utställda industriartiklarne komma att bedömas af
derför särskildt från de tre nordiska rikena utsedda personer, och
anmodas utställarne att till ledning för prisdomarne meddela
sådana upplysningar om sina verkstäders eller fabrikers drift,
storleken af deras produktion o. s. v., som kunna antagas
komma att hafva någon biverkan vid bedömandet. Vid
prisutdelningen kommer afseende att fästas å dessa upplysningar.
Dessa uppgifter böra senast den 15 April vara insända till
Svenska Kommissariatet, utställningsbyggnaden, Köpenhamn.

Öfriga nödiga föreskrifter och upplysningar lemnas å
utställningens byrå, Öfre Bangränden N:o 1.

Polytekniska utställningen i Moskwa 1872.


Svenska Slöjdföreningens styrelse har i afseende å
försändning af föremål till denna utställning utfärdat åtskilliga
bestämmelser, bland hvilka följande torde särskildt beaktas.

Som föremålen skola inträffa i Moskwa senast den 13 Maj
och således måste härifrån afgå omkring den 1 samma månad,
böra de vara aflemnade i Stockholm den 24 April. Föremål,
som å statsjernvägsstation aflemnas senare än den 23 April,
äro fördenskull underkastade äfventyr att icke få i utställningen
deltaga. Hvarje utställare får sig tillstäld dels särskilda
utställningsmärken att anbringas på hvarje kolli, och utan hvilka
märken artiklarne icke fraktfritt befordras å statens jernvägar,
dels etiketter för vidfästning å sjelfva utställningsföremålen, dels
ock blanketter för uppgift dels om antal, nummer och vigt af
de kollis, han ämnar afsända, dels om hvilka artiklar hvarje
kolli innehåller.

Utställningsföremål böra afsändas från den station å statens
jernvägar, till hvilken deras befordran blir för utställare
billigast. Föremål från Stockholm aflemnas vid södra stationen
helgfria dagar kl. 10–2 till nämnde styrelses expeditör H.
Osbeck, som äfven låter af hem ta sjöledes ankommande gods,
hvilket derför bör till honom adresseras. Mindre paket
emottagas å utställningens byrå N:o 1, vid Öfre Bangränden, dagligen
kl. 9–10 f. m. Frakt för utställningsföremål till
statsjernvägsstation likasom till hamn i Stockholm betalas af utställaren.
All vidare kostnad för artiklarnes såväl frakt som uppsättning,
undantagandes kostsammare anordningar, hvilka utställaren sjelf
har att bekosta, bestrides deremot af styrelsen.

Slutligen må erinras, att de svenska expositionsartiklarnas
öfversändande till Moskwa, deras ordnande derstädes samt
återtransport, der sådan ifrågakommer, ombesörjes af den af Kongl.
Maj:t utsedda kommissarien för svenska afdelningen vid
expositionen.

Likartade förteckningar i 3:ne exemplar, som rörande
Köpenhamnsutställningen äro omnämnda härofvan, skola senast
samma dag, utställningsföremålen afsändas, insändas till Svenska
Slöjdföreningens styrelse. Öfriga föreskrifter torde inhemtas
å ofvannämnde byrå såväl som hos Slöjdföreningens
sekreterare, jägmästaren E. Gr. Sundberg.

Verldsexpositionen i Wien 1873.


III.
Allmänna bestämmelser för utlandets deltagande.

I. Härtill hänförliga anordningar.


Den under hans kejserl. maj:ts skydd och hans kejserl.
höghets erkehertig Carl Ludvigs protektorat stående
utställningen skall ega rum i Pratern i egna, för detta ändamål
inrättade bygnader och i dessa omgifvande anläggningar. Den
öppnas den 1 Maj 1873 och slutas den 31 Oktober samma år.

Under hans kejserl. höghets erkehertig Rainers presidium
består i Wien en kejserlig kommission för den yttre
representationen och för lemnande af råd uti principiela frågor.
Ledningen af utställningen är öfverlåter! till det af hans maj:t till
generaldirektör för densamma utnämnde geheimerådet, friherre
von Schwarz-Senborn.

De utländska regeringarne inbjudas, att bilda
kommissioner, med hvilka generaldirektören omedelbart kan underhandla
uti alla utställnings-angelägenheter. Dessa kommissioner skola
representera sina länders intressen uti alla utställningen
beträffande frågor och, så vidt möjligt är, bidraga till, att
utställningens program i alla dess delar kommer till utförande.
Isynnerhet skall det vara deras uppgift att uppmana till deltagande
i utställningen, att emottaga anmälningar, att besluta öfver,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0116.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free