- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
110

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 1:a häftet. April 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873. Allmänna bestämmelser för utlandets deltagande - Paul Loeff: Om ringformiga (kontinuerliga) tegelugnar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

c) gruppen, till hvilken föremålen höra;
d) anmälningens ordningstal;
e) en förteckning på, af huru många fraktpersedlar hvarje
utställares sändning består. Har densamme blott sändt en kolli,
så bär denna, N:o 1; men blifva samtidigt flera kollis
afskickade af samma afsändare, så bör deras antal betecknas på
hvarje kolli genom ett bråktal, t. ex. 6/1; 6/2 etc.; siffran 6
betyder då att sändningen består af 6 stycken, hvarutaf det ena
är N:o 1, det andra N:o 2 o. s. v. De personer; som skola
emottaga varorna, äro derigenom i tillfälle att genast efter
godsets framkomst konstatera om en sändning är komplett, om
ett stycke af densamma, och eventuelt, hvilket nummer som
fattas. Blifva flera smärre kollis packade i en större lår, så bör
tillses, att endast föremål som tillhöra samma grupp komma
tillsammans i låren; och bör denna sedan betecknas på ofvan
uppgifne sätt. Lårarne skola inuti, såväl på locket som i
botten bära samma beteckning, för undvikande af möjlighet till
deras förvexling.
f) utställningsplatsen, nämligen industripalatset, parken
eller maskinsalarne o. s. v.

För lättare behandling af det ankommande godset blir
adresslapparnes färg olika och skall generaldirektören i rätt tid
för de särskilda ländernas kommissioner tillkännagifva den
bestämda färgen.

För innehållets rigtiga uppställning och till underlättande
af tullbehandlingen bör dessutom till hvarje kolli bifogas en
noggrann förteckning på dess innehåll.

Kommissionerna eller utställarne skola sjelfva eller genom
sina agenter draga försorg om befordran, ernottagning och
urpackning af kollis och ordnandet af dess innehåll, vidare för
uppställningen, uppsigten och återsändandet af
utställningsartiklarne; dock blifva blott sådana agenter tillåtne, som inför
generaldirektören hafva bevisat sig härtill berättigade, såsom
utställningskommissionernas befullmäktigade.

Om till emottagandet antagen person icke är närvarande
för att mottaga kollis vid dess ankomst till utställningsplatsen,
blifva de genast på kommissionens bekostnad och risk af
generaldirektörens ombud tagne i förvar.

Den till drifvande af maskiner nödvändiga rörelsekraften
ställes gratis till utställarnes förfogande. Öfverförandet af den
erforderliga rörelsekraften sker genom en horizontel
transmissionsaxel, hvars läge, diameter och omloppshvarf af
generaldirektören i rätt tid skall tillkännagifvas. Utställarne hafva
sjelfva att anskaffa såväl remskifvorna för denna
hufvudtransmission, som äfven alla möjligen behöfliga biaxlar samt
hithörande remskifvor och remmar. För maskinafdelningen skall
ett särskilt reglemente offentliggöras.

Generaldirektören skall, så vidt möjligt är, till utställaren
på begäran uppgifva entreprenörer för utförande af
utställningsarbetena, hvilka hos honom hafva anmält sig, men för hvilkas
arbeten han dock icke åtager sig något ansvar; för öfrigt står
det utställarne fritt att efter eget val använda entreprenörer
och arbetare.

På de för cirkulationen erforderliga platserna få kollis
eller tomma lådor icke deponeras. Kollis måste genast efter
deras ankomst urpackas och jemte emballage utan dröjsmål
aflägsnas.

Emellan den 15 Febr. och 25 April 1873 skola de redan
uppackade och på utställningsplatsen befintliga föremålen
ordnas och uppställas. Vid behof af jemnare fördelning af
utställningsartiklarne i utställningslokalerna förbehåller sig
generaldirektören rättighet att förfoga öfver sådant utrymme, som
ännu den 25 April 1873 icke innehåller föremål i
tillräckligt antal. Dagarne från den 26 till den 29 April äro
bestämda för rengöring af lokalerna och revision af hela
utställningen.

För anordningen och uppsättningen af sådane produkter
och utställningsföremål som nedföras i parken, gifvas särskilda
instruktioner. Förbindningsvägar och jordarbeten i parkdelarne
få anläggas och uppföras endast efter den af de utländska
kommissionerna tillsammans med generaldirektören utarbetade
planen.

4. Administration och uppsigt.

Föremålen utställas i producentens namn. De kunna med
dennes medgifvande äfven bära den köpmans namn, som har
dem på lager. Utställarne ombedas att till sina eller firmans
namn äfven bifoga namn på de personer, som på något
framstående sätt gjort sig förtjente om utställningsföremålen,
antingen såsom uppfinnare, genom ritningar och modeller, genom
tillverkningssätt, eller slutligen genom någon ovanlig
handfärdighet. Likaledes ombedas utställarne, att på
utställningsartiklarne anmärka försäljningspris och försäljningsplats.

Generaldirektören har att vidtaga nödiga åtgärder för att
utställuingsföremålen må från tiden för deras inträde i
utställningslokalerna till deras aflägsnande kostnadsfritt åtnjuta de
rättsförhållanden, som de till skydd af andlig egendom i
Österrike-Ungern bestående lagar erbjuda, såsom uppfinnings-, patent-,
stämpel- och mönster-skydddslagar. Hithörande närmare
bestämmelser skola i rätt tid offentliggöras. Reproduktion
(afteckning, fotografisk afbildning o. s. v.) af utställningsartiklarne
tillåtas endast med utställarens beviljande och generaldirektörens
tillstånd.

Åt utställarne öfverlemnas, att på egen bekostnad försäkra
sina utställningsartiklar emot eldfara.

Generaldirektören skall träffa nödiga anstalter att så
mycket som möjligt bevara de utställda produkterna emot skada;
äfven skall han anställa den till bevakning erforderliga
personalen. För möjligen dock inträffande skada eller förlust
ikläder sig generaldirektören intet ansvar.

Hvarje utställare erhåller ett kort, som kostnadsfritt
berättigar honom till inträde i utställningslokalen. Likaledes
meddelas till hans möjligen anlända agenter ett kort för
kostnadsfritt inträde. En af flera utställare anstäld agent kan blott
erhålla ett inträdeskort. Bestämmelserna angående kortens
utdelning och kontrollens utöfning skola senare offentliggöras.

Ett särskildt reglemente skall bestämma ordningen för den
inre tjenstgöringen.                         (Ill, Gew.-Zeit.)

Om ringformiga (kontinuerliga) tegelugnar


med särskildt afseende fästadt vid det upphäfda pantentet
å Hoffman-Lichti’ska ringugnarne.


Af byggmästare Paul Loeff i Berlin.

(Plansch 2, figg, 1–5.)

De kontinuerliga brännugnarne hafva på de sista
decennierna vunnit en sådan ökad användning, att det ej torde sakna
sitt intresse att med några ord omnämna de källor, ur hvilka
denna för tegelfabrikationens drifvande i stort så vigtiga
konstruktion uppstått, äfvensom att undersöka de omständigheter,
hvilka bidragit till dess utveckling.

Principen att tillgodogöra det värme, som innehålles i
bortgående förbränningsgaser eller afloppsånga, såsom medel
till förvärmning af sådana produkter, hvilka sedermera skola
upphettas starkare, har redan länge med goda resultat blifvit
tillämpad på flera tekniska områden, äfven på sådana, hvilka
hafva föga eller intet gemensamt med tegelfabrikationen. Man
förvärmer med ångorna från de kokande socker- och
saltlösningarne de i afdunstningsapparaterna inkommande vätskorna:
man nyttjar med stor fördel sedan Pistorii tid det latenta värmet
i spritångorna till den nya mäskens förvärmning; och – för
att ej trötta läsaren med anförandet af en mängd andra
tillämpningar af den anförda principen – må slutligen blott påpekas
de sinnrika Siemenska regenerator-gasugnarne, der samma
princip blifvit förverkligad pä det mest fulländade sätt.

Grundidéen att begagna bortgående varma eldstadsgaser
till förvärmning och uttorkning af annat gods är redan
realiserad i de inrättningar, hvilka sedan urgamla tider (2,000 år före
Christus) brukades af kineserna för porslins-bränning. Denna
kinesernas konstruktion antyder blott den väg, på hvilken vår
numera på hjelpmedel så rika teknik slagit in; men den hvilar
emellertid på den ofvan som så fruktbar antydda grundtanken.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0118.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free