- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
120

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 1:a häftet. April 1872 - C. E. Bergstrand: Svafvelsyrefabrikationens betydelse för landtbruket

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

framkallat en liflig och framgångsrik verksamhet. Förut var
man så van vid att fylla alla sina behof af kemikalier och
kemiska industriprodukter från utlandet, att man knappt gaf sig
tid att tänka derpå, huruvida det ginge an att inom landet
tillverka de artiklar, som man oundgängligen behöfde. Man
bekymrade sig föga om att närmare undersöka, huruvida landet
egde tillgång på sådana råmaterialer, som förtjenade att
förarbetas. Man tog för gifvet, att de yttre förhållandena hos oss
voro så ogynnsamma, att det derföre ingalunda lönade mödan
att försöka konkurrera med utlandet.

Då emellertid genom den uppmärksamhet, som svenska
produkter och svenska råämnen på de stora internationela
expositionerna i utlandet under de senare åren tillvunnit sig,
åsigterna om Sveriges förmåga att utveckla en egen mera
sjelfständig industri, ej blott inom det mekaniska utan ock inom det
kemiska området, så småningom blifvit hos oss förändrade, i det
man numera anser det icke allenast möjligt utan fast mera
nyttigt och nödvändigt att Sverige med allvar och kraft bör
försöka upparbeta de praktiska yrkena, så har under de mera
gynnsamma ekonomiska förhållanden, som på de allra sista
åren inträdt, verksamheten börjat riktas åt en mängd olika
grenar af industrien.

Hvad nu särskildt beträffar den kemiskt-tekniska
afdelningen, så är tydligt, att i sammanhang med ett fortgående
framåtskridande inom denna industri eller fabriksgren äfven
behofvet af en större tillgång på svafvelsyra snart skulle göra sig
känbart, alldenstund denna syra, enligt hvad vi nyss antydt, i
alla länder visat sig utgöra det förnämsta vilkoret för den
ifrågavarande industrigrenens utveckling. Men ännu tillkommer
en annan omständighet, som i väsentlig grad påskyndar en
hastig utveckling af svafvelsyrefabrikationen äfven hos oss.
Det är utvecklingen af landets förnämsta och hufvudsakligaste
yrke, nämligen jordbruket med dertill hörande binäringar, som
på senare tider i svafvelsyran funnit en kraftig hafstång för
vinnande af en större fullkomlighet. Vid ett närmare
skärskådande finner man att så måste vara förhållandet, ty hela
landtmannayrket hvilar ursprungligen på kemiska och kemiskt
fysiologiska grunder, och man kan derföre säga, att den
praktiska landtmannen i sjelfva verket egentligen är en arbetare
inom naturens stora laboratorium, i det han med tillhjelp af
naturkrafterna och i enlighet med de lagar, hvarefter de verka,
af enklare ämnen framkallar och producerar naturalster, hvilka
han sedermera på mångfaldigt sätt förändrar, sönderdelar eller
förvandlar till en mängd produkter, som för menniskan och
samhällets ekonomi äro oundgängligen nödvändiga. Men om
så är, att jordbruket endast är en praktisk användning af
kemien och densamma närstående grenar af naturvetenskaperna,
så är temligen klart, att svafvelsyran äfven här, likasom i
allmänhet der större serier af kemiska processer ega rum, skall
kunna utöfva ett ganska stort och väsentligt inflytande. Lika
oundgänglig, som svafvelsyran är i en större kemisk fabrik eller
i ett kemiskt laboratorium, lika behöflig och nödvändig blir
den ock inom landbruket.

Inom Sverige har visserligen svafvelsyra i flera år
tillverkats på några få ställen, men så länge de fabriksnäringar,
hvilka utgöra en tillämpning af kemien, ej vunnit någon större
utsträckning, och så länge man ock inom jordbruket ej
kommit till en mera fullständig och klar insigt om Svafvelsyrans
betydelse för detta yrkes närmare utveckling, så rönte
svafvelsyran ej så synnerligen stor efterfrågan, och de få
svafvelsyrefabriker som redan funnos voro derföre nära nog tillräckliga
för att fylla landets behof. Af Kommersekollegii berättelser
finner man visserligen, att några tusen centner svafvelsyra
årligen importerades, men detta var dock alltför obetydligt, för
att framkalla någon inhemsk svafvelsyrefabrikation i större eller
vidsträcktare omfång, än hvad hittills egt rum.

Emellertid hafva vi sett, att man nu på den sista tiden
börjat erfara ett större behof af svafvelsyra, och att man inom
landet kan förbruka ansenligare qvantiteter deraf, än man förut
ens anat. Detta har föranledt till bildande af bolag eller
föreningar med ändamål att i större skala än hittills och till ett
billigare pris, än förut vanligtvis varit händelsen, fabricera den
numera så oundgängliga svafvelsyran. Flera stora fabriker äro
redan beslutade och utan tvifvel kommer ännu flera att
ytterligare anläggas inom åtskilliga delar af landet. De för
svafvelsyrefabrikationen erforderliga råmaterialerna ega vi i ymnigare
mått än de flesta andra länder, och inan förutser redan en
stor och omfattande verksamhet i detta hänseende i samma
mån som man lär sig uppskatta värdet och användningen af
landets egna tillgångar för en sådan fabrikation. Men på
samma gång som man förutser, det svafvelsyretillverkningen
hos oss blir utvidgad, och att priset å denna vara kan ställa
sig temligen billigt, så inser man äfven, att hela den s. k.
kemiskt-tekniska industrien skall gå en lyckligare framtid .till
mötes och säkerligen snart skall i ej så ringa mån bidraga att
öka det allmänna välståndet. Tecken till ett sådant lyckligare
förhållande hafva redan visat sig och snart nog torde hos oss
uppstå kemiska fabriker i stor mängd både här och hvar inom
landet.

Emellertid torde man för närvarande kunna antaga, att
det hufvudsakligen är landtbruket, som föranledt till att tänka
på flera och större svafvelsyrefabrikers anläggande. Af detta
skäl torde det derföre ej sakna ett visst intresse att här i
korthet omnämna, hvarpå detta kan bero, att svafvelsyran för
vår tids landtbruk blifvit af så väsentlig betydelse.

Landtmannen uppgift är att å sin jord frambringa den
högsta möjliga afkastning af växtrikets alster, för att sedan af
dessa kunna åstadkomma den största mångfald af allmännyttiga
och behöfliga produkter. Men för vinnande af detta mål är
nödvändigt, att han hastigt och lätt kan uppbringa jorden till
stor bördighet eller förmår anskaffa i riklig mängd de närande
beståndsdelar, som kulturväxterna måste upphemta medelst sina
rötter ur den jord, hvari de växa och utveckla sig. Men för
anskaffande af sådana växtnäringsämnen i ymnigare mått uti
den odlade jorden, finnes ingen annan utväg, än att antingen
tillföra sådana utifrån genom direkt gödning, eller ock på ett
omsorgsfullt och klokt sätt bearbeta och uppluckra jorden så,
att genom luftens och fuktighetens inverkan de i jorden
befintliga ämnena må så fort som möjligt och i största mängd
blifva förvandlade till upptagbara eller tjenliga
växtnäringsämnen – förutsatt dock att jorden innehåller någon mera
anmärkningsvärd qvantitet af sådana beståndsdelar, hvilka genom
förvittring, sönderdelning eller upplösning kunna öfverföras eller
förvandlas i sådana föreningar, som direkte kunna tjena växterna till
föda. I förra afseendet, eller då man genom omedelbar gödning
har för afsigt att öka jordens halt på växtnärande ämnen, är
naturligtvis af yttersta vigt, att dessa tillförda ämnen så
prepareras, att de lätt spridas och fördelas i jorden samt befinna
sig i den form att de omedelbart eller genast kunna tjena
växterna till näring. Af denna orsak böra de befinna sig i ett
mycket lättlösligt tillstånd eller likasom vara i högsta grad
förvittrade och upplösta. Men då vi veta, att svafvelsyra utgör
ett af de kraftigaste och tillika billigaste lösningsmedel som
kemisten eller den kemiska fabrikanten använder för att
likasom komma åt eljest svårlösliga ämnen och indraga dem i nya
kemiska föreningar, så är klart, att svafvelsyran i förevarande
afseende äfven bör kunna blifva landtmanuens trognaste
bundsförvandt.

För att åstadkomma vissa upplösningar och
sönderdelningar behöfde man fordom ofta flera veckor, månader, ja år, utan
att ändå så fullständigt komma till målet, som nu kan ske på
några få timmar endast genom ett ändamålsenligt användande
af den kraftigt verkande svafvelsyran. Och då "tid är pengar",
så inser en hvar mera än väl, huru stor vinst och fördel
landtmannen verkligen kan erhålla genom att använda ett så utmärkt
lösningsmedel som svafvelsyran vid tillverkningen och
prepareringen af en mängd växtnäringsämnen. Hvad man här på rent
teoretiska och vetenskapliga grunder på förhand kunnat sluta
sig till, detta har ock redan till fullo bekräftat sig af den
praktiska erfarenheten.

Alla veta vi t. ex., hvilket vigtigt och nödvändigt
växtnäringsämne fosforsyran är för utvecklingen af växterna i
allmänhet samt särskildt för utbildningen af deras fröredningsdelar
eller för bildande af korn och kärna hos sjelfva frukten. Då
emellertid fosforsyran uti våra jordarter förekommer i
jemförelsevis ringa mängd och derjemte i en form, hvarunder den endast

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:23:03 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0130.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free