- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
149

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 2:a häftet. Maj 1872 - Litteratur. Internationela utställningen i London 1872

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Litteratur.


Internationela utställningen i London 1872.

(Forts, från sid. 126.)

2. Ylle-industrien.

Af C. F. Lundström.

Efter att i inledningen till nytta för dem af läsarne som ej
äro yrkesmän hafva gifvit förklaring på skilnaden mellan
kardulls- och kamullsfabrikater lemnar författaren en
redogörelse för den mängd olika ullsorter, som funnos utställda dels i form
af prof dels såsom en samling af sådana lefvande djur, hvilka
lemna råmaterialet till ylletillverkningen. Derpå öfvergår han
till ullens förberedande behandling, såsom dess klippning,
tvättning och torkning,
under hvilken afdelning omnämnas några
egendomliga inrättningar, såsom en maskin för fårens klippning, en
apparat för ullens tvättning på fåret före klippningen samt en
maskin för ullens tvättning efter klippningen[1], alla exempel
på, huru långt man inom denna industrigren för närvarande
kommit i användandet af maskinkraften till de mest olikartade
förrättningar.

Bland "maskinerna för tillverkning af kardullsfabrikater"
anföras ullrensnings-maskiner, maskiner för ullens oljning
samt kardning, hvilka senare voro af det särskilda intresse,
att de framställde ett slags täflan mellan England och
kontinenten i fråga om finare ullkardning. I England användes
nämligen för det mesta mycket breda kardmaskiner, med cylindrar
och valsar af trä, de förra stundom af jern, hvarjemte såväl
maskinerna i sin helhet som sjelfva kardorna äro mindre
noggrannt utförda och derföre fordra en särdeles omsorgsfull vård.
På kontinenten deremot har den öfvervägande riktningen åt
den finare fabrikationen gjort till regel att använda smala
maskiner, cylindrar och valsar af jern, hvilkas konstruktion är
mera vetenskapligt mekanisk, med ett omsorgsfullare utförande
och noggrannt tillverkade kardor, hvarföre dessa maskiner blifva
lättare att sköta och vårda. I England hafva visserligen
framstående maskintillverkare försökt att införa bättre mekaniska
konstruktioner vid dessa maskiner, men de hafva dervid "alltför
mycket haft att kämpa emot slentrianen och den konservatism,
som äfven i dylika fall måhända är större i England än i de
flesta andra länder och sällan tillåtit att införa afvikelser från
den konstruktion af maskiner som beställaren sjelf begärt."
Det af Célestin Martin i Verviers utställda sortimentet af 3
kardmaskiner angifvas såsom "det märkligaste som förekom
inom maskinafdelningen, såsom tillämpande en helt annan
princip än den vanliga för slubbarens konstruktion och formerandet
af slubbändarne på ett sätt som medför så väsentliga fördelar,
att denna uppfinning torde kunna med skäl anses för ej blott
en af de mest originela utan måhända äfven den vigtigaste
som inom kardningsfacket blifvit gjord under de sista
decennierna" Den har äfven blifvit antagen i Sverige vid Drags
aktiebolags fabrik i Norrköping och Carlsviks fabrik i
Stockholm. Vidare omnämnas och beskrifvas under denna afdelning
kardslipnings-, spinn-, tvinn-, garnhasplings- och
spol-maskiner, en väfstol, valk- rugg- och öfverskärnings-maskiner samt
slutligen olika sorters kardbeslag.

Innan författaren öfvergår till beskrifningen af "maskinerna
för tillverkning af kamullsfabrikater", upptager han till
besvarande den ofta framställda frågan, "hvarföre icke kamning och
spinning af kamull bedrifves i Sverige?" "I korthet", säger
han, "kunde svaret lyda: emedan vi icke kunna konkurrera
med andra länder, synnerligast England, hvilka arbeta under
gynsammare förhållanden än vi, hvaribland hufvudsakligast
beqvämare tillgång till passande till och lättare afsättning af
garnet i stora massor samt en härigenom redan högt
uppdrifven industri som skapat stora fabriker, försedda med de
fullkomligaste hjelpmedel och i facket särdeles skickliga arbetare."
Detta svar motiveras derpå af författaren till fullo. De
hithörande utställda maskiner voro förberednings-,
omtvättnings-
och kamnings-maskiner för lång- och kortull samt gillboxar;
vidare finspinn-maskiner och väfstolar.

Efter att sålunda på ett fullständigt och systematiskt sätt
hafva genomgått sjelfva fabrikationens alla faser, sådana de vid
utställningen voro representerade, ingår författaren på en
särdeles sakrik och intressant beskrifning på de färdiga
fabrikaterna, dervid först behandlande kardullsfabrikaterna. Af denna
beskrifning taga vi oss friheten att här återgifva det, som
anföres om vårt eget lands produkter inom denna afdelning.
Sedan författaren först i ordning granskat Englands, Österrikes
och Belgiens alster säger han:

’’Sverige böra vi icke längre dröja att omnämna, ifall man
vill tillmäta ordningen i hvilket det sker någon betydelse, ty
det intog ostridigt, om också icke till mängden, likväl till
beskaffenheten ett ganska högt rum. Drags aktiebolag och
Bergsbro aktiebolag voro de enda utställarne. Det förra visade
diverse olika fabrikater för manskläder af ren ull eller ull och
silke; det senare endast bockskinn af ull och silke i olika
färger och mönster. Bägges väckte mycken uppmärksamhet
hos många framstående fabrikanter och köpmän och såldes
genast, så snart uppgiften på deras pris anländt. Ehuru den
engelska officiela berättelsen om utställningen redan var
affattad, innan det lyckades oss att få dessa fabrikater förflyttade
till en lämplig plats från den mörka vrå, der de förut voro
placerade och der deras värde svårligen kunde uppskattas,
utföll likväl omdömet derom sålunda: "Sverige och Danmark
uppträdde begge fördelaktigt. Från det förra hafva vi en
samling, tillverkad af Drags bolag, bestående af bockskin,
doe-skin i åtskilliga mönster och ett slags Witney, kalladt
Armadillo – ett namn som synes hafva tillkommit i följd af dess
ruggiga och irreguliera yta. Alla äro af en fin qvalitet, väl
beredda och af god hållbarhet. Detsamma kan sägas om
Bergsbro bolags bockskin." Vi anse oss ej böra underlåta att
anföra äfven ett annat omdöme som vi skriftligen erhållit från
en kännare i detta fack, hvilken mera än någon varit i tillfälle
studera allt hvad i detsamma här förekom, enär han på
uppdrag af utställningens kommissarie verkställt hela uppställningen
inom detta departement och hade att öfvervaka detsamma.
Det lyder sålunda: "Bland alla de utländska utställningarne
finna vi ingen utmärktare liten samling än den från Sverige,
innehållande 12 prof från Drags och 10 från Bergsbro bolag.
Utan att uppräkna hvarje artikel må vi med ett ord säga, att
hvar och en af dem är förträfflig, och det skulle högeligen
förundra oss, om icke denna förevisning komme att mycket
utbreda de svenska fabrikanternas anseende." Efter anförandet
af dessa yttranden kunna vi vara mycket korta och blott
till-lägga, att vi instämma i dem till alla delar."

Under redogörelsen för fabrikaterna af kamull omnämnes
ett särdeles beaktansvärdt förhållande som eger rum i
Sachsen, det nämligen att der genom en af köpmän såsom
förläggare väl ledd och ordnad husslöjd tillverkas en icke obetydlig
qvantitet sådana väfnader, hvilkas förfärdigande på mekaniska
väfstolar är underkastad större svårigheter och följaktligen
äfven större kostnader i följd af många deri omvexlande färger,
mönster eller väfuadssätt i öfrigt. Vi rekommendera det i
denna del af här ifrågavarande arbete anförda till ett allvarligt
behjertande af vännerna till vår husslöjds befrämjande såsom
ett exempel på, "huru mycken lifskraft i konkurrens mot
maskinarbetet kan finnas hos en husslöjd, när den tages om hand
af skickliga och företagsamma förläggare, och den har lefvat
länge nog för att utbilda en talrik, från barndomen i yrket
inlärd och skicklig arbetarestam". Författaren gör också med
anledning af jemförelsen med Sachsens förhållanden följande
reflektion: "I vårt eget land, inom de trakter af Elfsborgs län,
der väfnad redan länge idkats såsom husslöjd, anse vi.
förhållandena i många fall så mycket närma sig dem i Sachsen, att
det numera skulle vara jemförelsevis lätt emot fordom att åt
dem gifva en utveckling, hvarigenom åt denna trakts fabrikater
af halfylleklädningstyger skulle kunna beredas en betydligt
vidsträcktare afsättning än hittills, ej blott inom vårt eget utan
äfven i flera andra länder. Sträfvandet i denna riktning har
på senare tid varit omisskänneligt, och vi hoppas, att detsamma,
fortsatt med uthållighet och skicklighet, skall allt mer och mer
krönas med framgång."

Rörande Sveriges utställning af kamullsfabrikater säger


[1] I korthet beskrifna jemte några af de följande maskinerna i
Ill. Teknisk Tidning, 1871, N:o 41.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0165.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free