- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
205

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 5:e häftet. Augusti 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873 - E. Lewy: Sundhetsvård för arbetare

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

eftergifter, om hvilka öfverenskommas mellan utställarne och
generaldirektören för hvarje särskildt fall.

20. De till tjenstgöring under expositionen af utställare
öfverlemnade maskiner och apparater pröfvas på uppdrag af
generaldirektionen. Särskildt antecknas för ångpannorna
kolförbrukningen och ånggenereringsförmågan, samt undersökes
ång- och gasmaskiners effekt genom indikator och dynamometer; och
offentliggöras på utställarnes begäran resultaten af dessa prof.

21. För utställarnes beqvämlighet anordnas på
utställningsplatsen i närheten af maskinhallen en liten verkstad, bestående
af svarfveri, klensmedja och kopparsmedja, hvarest under de
förhanden varande inredningarne smärre arbeten och
reparationer få utföras. Uppsigten öfver dessa verkstäder står under
generaldirektionens kontroll, och beräknas de der utförda
arbetena efter en af generaldirektionen faststäld tarif.

22. Utom ofvan anförda bestämmelser äro de i det
allmänna reglementet gjorda stipulationerna äfven gällande.

IV. Öfriga bygnader och anordningar. Mellan Praterns
hufvudallé och det stora industripalatset ligger en med stora
bassänger och boskeer smyckad park, vid hvars begge sidor
ligga paviljonger, en afsedd för den kejserlige utställningskomiten,
en för post- och telegraftjenst, en för juryn samt slutligen en,
uppförd med all möjlig prakt, för den kejserliga familjen.

Den mellan industripalatset och maskinhallen befintliga
parken är afsedd för utställningsföremål inom bygnadsfacket.
Dessutom komma att öppnas här och der i parken restaurationer.
Bakom konstutställningshuset skiljer en gren af Donau, öfver
hvilken föra tvenne broar, den egentliga utställningsparken från
en annan vidsträckt park, som ända ned till den egentliga
floden är afsedd för utställning af landtbruksföremål, djur m. m.

Täckta gångar anordnas såväl mellan de olika
hufvudbygnaderna som från inträdesportarne till palatset. För
kommunikationen är i öfrigt sörjt på ett fullständigt sätt. Tvenne
jernbanor, nordbanan och statsbanan föra passagerarne till den
bakom maskinhallen belägna bangården, under det äfven
ångbåtar på den vid tiden för expositionens öppnande
färdigreglerade Donau-floden gå ända fram till utställningsplatsen. Vidare
har man för afsigt att medelst en trådline-bana besörja
persontrafik mellan Pratersterne och utställningen; hvarjemte
hästbanans spår komma att från olika ställen utsträckas till
bygnaderna. Slutligen är äfven utrymme beredt för ungefär 2,000
vagnar. Allt tyckes således ådagalägga, att vederbörande ej sky
några uppoffringar f:r att göra denna utställning värdig sina
föregångare.

Sundhetsvård för arbetare.


Föredrag af doktor E. Lewy i »Nieder-österreichischer Gewerbeverein.»

Hvarje menniska representerar en viss summa arbetsvärde,
som under normala förhållanden fördelas på åren mellan 20 och
60. Detta värde betingas af tvenne hvarandra begränsande
faktorer: för det första menniskans motståndsförmåga och för
det andra de skador tör hvilka hon är utsatt. Ju större den
förra är, desto mäktigare kunna också de senare få vara, emedan
organismen är dem vuxen; och ju obetydligare skadorna äro,
desto mindre motståndsförmåga blir af nöden för att blifva herre
öfver dem.

Menniskans medfödda förmåga att uthärda, möjligheten
att med framgång emotstå våra farligaste fiender, sjukdomarne,
är beroende på individens olika anlag och kan stegras genom
ändamålsenlig diet, ordentliga lefnadsvanor o. s. v. till en viss,
dock ganska inskränkt grad. Vida mera kunna vi då genom
aflägsnandet af de på vår organism inverkande yttre
skadorna bidraga till välbefinnandet och således äfven till
underhållet af det oss medfödda kapitalet af arbetskraft. Utforskandet
af de till följd af arbetarens ställning vigtigare
sjukdomsorsakerna har sedan flera år varit min lefnadsuppgift – ett
intressant, uppmuntrande och tacksamt arbete, dock öfverstigande en
menniskas krafter. Området är mycket vidsträckt och derjemte
ständigt omvexlande, ty hvarje industriens framsteg betingar
nya arbetsformer och dermed nya mått och steg för att skydda
sig mot de med dem förknippade farorna. Den rena
läkarevetenskapen är här icke alltid tillräcklig, utan måste teknici
och kemister med välvilliga råd komma läkaren till hjelp, samt
bådadera kontrollerande understödja hvarandra.

På min uppmaning har "arbetarebildnings-föreningen" i
Wien beslutit att vid verldsexpositionen 1873 föranstalta om en
kollektiv-utställning, som skall gifva en åskådlig bild af, genom
hvilka medel hos arbetaren hans arbetskraft må kunna möjligast
länge underhållas, huru hans förmåga att uthärda må höjas,
och hvilka mått och steg blifvit vidtagna för att skydda hans
helsa emot yttre skador. Denna utställning, till hvars
fullständigande hvar och en uppmanas, som anser sig i detta afseende
hafva uppfunnit något af betydelse, skall omfatta alla
arbetsmetoder, verktyg och apparater, genom hvilka antingen en
produkt framställes på ett för arbetarens helsa mindre farligt sätt
än hittills, ett för tillverkaren eller konsumenten skadligt
fabrikat ersattes med ett mindre farligt, eller arbetaren understödjes
i sitt bemödande att bibehålla sin arbetskraft så länge som möjligt.

Det detaljerade programmet öfver denna afdelning upptager
i första rummet de anordningar, hvilka hafva afseende på sådana
omständigheter, som sätta hinder i vägen för ett likformigt
anlitande af alla de enligt individens medfödda anlag användbara
organerna; alldenstund ett arbete, som öfvervägande tager en
del af organismen i anspråk, endast kan fortsättas under helt
kort tid utan att försvagas. Hit höra apparater, verktyg och
förfaringssätt, hvilka tillåta ändringar i kroppsställningen vid
sådana arbeten, som uteslutande måste utföras i stående,
nedböjd, sittande eller knäböjande ställning; t. ex. stolar för sättare
och andra stående arbetare, apparater för arbetets fasthållande
inom skomakareyrket, inrättningar för symaskiners lättare
drifvande, skyddsdynor för armbågar, bröst o. s. v.

Vidare skola sammanställas apparater för ögonens och de
nakna delarnes af kroppen skyddande, således skyddsmedel för
ögonen mot för starkt ljus och mekaniska skador, som så ofta
förekomma vid fyllning af sodavattensflaskor, vid arbeten i
maskinverkstäder, vid stenhuggning o. s. v. Sådana äro t. ex.
glimmer- och trådduks-glasögon m. m. Hit höra äfven åtgärder
till skydd emot den vid många fabriksmetoder erforderliga,
oerhördt höga temperaturen.

Dernäst komma medlen att bekämpa arbetarens farligaste
fiende, för hvilken årligen tusen sinom tusen falla offer,
nämligen dammet i verkstäder. Sedan urminnes tider föra
qvinnorna i sina hem ett förbittradt utrotningskrig mot dammet,
atmosferens förorening med små partiklar af fasta kroppar, samt
söka att på alla möjliga sätt derför skydda sin egendom,
isynnerhet möbler, gardiner och tapeter. De veta väl, huru denna
oförskämda snyltgäst förstår att tränga sig genom de finaste
springor in i väl tillslutna klädskåp och der anställa förödelse.
De se, huru deras blommor förtvina i den med dam uppfylda
luften; men de hafva ingen aning om, att dammet är eu fiende
icke blott till deras egendom utan äfven till deras egen person,
att menniskan dukar under för detsamma likasom blommorna,
eller att dammet i balsalen, på samma gång det kommer
kameliorna att vissna, äfven inplantar fröet till lungsot i de
dansandes bröst.

Det envisa fasthållandet vid den gamla slentrianen och
liknöjdheten för det sjelfständiga tänkandet förhindrade länge
upptäckten af denna rika källa till bröstsjukdomar; och till och
med för kort sid sedan fördes en förtviflad strid om frågan,
huruvida dammet kunde gå in i luftrörsförgreningarne eller ej,
och således äfven huruvida inaudandet af fint fördelade
medikamenter (inhalationskuren) kunde kallas rationel eller icke. Teori
och praktik hafva på ett afgörande sätt besvarat dessa frågor;
och man har upprepade gånger observerat jern i lungor efter
lungsotspatienter, som några få timmar före sin död inandats
jernlösning i damform, på alla punkter som ännu varit
genomträngliga för luften. Vi äro således nu berättigade till den
teoretiska slutledningen, att äfven dammet i verkstäderna hittar
samma väg som medikamenterna, och att det dels stannar i
lungorna, dels åter afgår med exkrementerna. De kemiska och
mikroskopiska undersökniugarne å dessa senare äfvensom å
innehållet af arbetares lungor låta oss också verkligen der

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0229.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free