- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
216

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 5:e häftet. Augusti 1872 - Roterande plogharf - Utställning af landtbruksmaskiner i Cardiff

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

»Undertecknad har på sina egor låtit verkställa försök med
Hoffmeyer & Sclimidts roterande spadplog för 2 hästar. Dervid
plöjdes några gånger dels i mark, der gödseln var nedplöjd 14 dagar
förut, utan att detta på något sätt menligt inverkade på plöjningen,
och hvaraf en del samma dag plöjdes med vanlig plog, så att
jemförelser kunde göras; dels i hvetestubmark (hvetet var dagarne förut
afskuret till stallsfoder). Jordlagret består på begge ställena af
djup, lätt mull. Det plöjdes 7 à 8 tum (danskt) djupt. Hvad
arbetet beträffar, är det mig en glädje att kunna omnämna, det jorden
sönderdelas oeh blandas så förträffligt och fullkomligt, att den mark
som plöjes sålunda genast är emottaglig för säden, så att föregående
harfning blir öfverflödig. Hvetestubben var temligen fast och hård,
men efter plöjningen blef den som pulver; och alla gräs- och
qvickrötter lågo afskurna samt befriade från jord. Två kraftiga hästar
draga plogen utan synbar ansträngning. Då de enkla fel, som ännu
vidlåda plogen, och sannolikt lätt kunna afhjelpas, blifvit
undanröjda – t. ex. en mera bestämd och säker gång, så att intet mellan
fårorna blir oberördt, samt en lättare och hastigare vändning vid
ändarne af åkern, hvilka jag observerat såsom hufvudfel –, antager
jag att detta nya redskap framdeles skall komma att blifva ett
hufvudredskap vid jordens bearbetning. Särskildt antager jag att
det skall blifva ett förträffligt redskap i trädesmark, hvarest genom
dess bruk mycken tid och mycken arbetskraft skall sparas. Likaledes
kommer denna nya plog nog också att visa sig särdeles passande
för jordens bearbetning på hösten.» Undertecknadt: J. C. Ostenfeld.

Patentinnehafvarens ombud i Sverige är kongl, sekreterare
A. Wadström, Stockholm.

Utställning af landtbruksmaskiner i Cardiff.


(Plansch 11, fig. 19.)

"The Royal Agricultural Society" har innevarande år haft
sitt vanliga möte i Cardiff i början af sistlidne Juli månad, och
har detta möte likasom åren förut varit förenadt med en
utställning af landtbruksmaskiner, hvilka underkastats komparativa
försök. Vi skola i det följande hufvudsakligen efter
"Engineering" i största korthet redogöra för de vigtigaste af dessa
maskiner samt anföra några af resultaten utaf försöken.

Af lokomobiler voro utstälda 12 stycken, hvilkas styrka
enligt dynamometer-prof varierade från 7 1/2 till 20 hästkrafter.
Försöken utfördes med 11 sålunda: Först afprofvades pannan till
ett tryck, motsvarande en och en half gång så mycket som det
vanliga arbetstrycket; hvarefter, sedan lokomobilen blifvit
vederbörligen uppstäld på försöksplatsen samt förbunden med axeln
till dynamometerinrättningen, en bestämd uppvägd qvantitet kol
och ved öfverlemnades för att få upp ångan. Så snart denna
uppnått det bestämda trycket, sattes maskinen i gång för ett
preliminärt försök för att erfara att allt var i tillbörlig ordningt
Sedan kolqvantiteten var uppeldad och eldningen sålunda slutad,
fick maskinen fortfara att gå, tills trycket fallit så lågt, att den
hastighet, hvilken den i normala fall förklarades böra hafva, ej
kunde längre uppnås. Maskinen afstannades då, hvarpå
eldningen börjades ånyo för det verkliga försöket med en ny
uppvägd kolqvantitet samt några trästickor för eldens upptändning.
Qvantiteten kol som fick användas var bestämd till 14 eng.
pounds (14,9 sv. skålp. = 6,34 K.gr.) per hästkraft, utvisad
af dynamometem. När ångan uppnått det erforderliga trycket,
sattes maskinen i gång och försöket fortgick, tills allt bränslet
var förtärdt och trycket nedgått till det, som erhölls vid det
förberedande försöket, eller tills normalhastigheten ej längre
kunde uppnås, då maskinen afstannades och försöket var
afslutadt. Under försöket togs diagrammer och observerades
vattenförbrukningen, matarevattnets temperatur, värmegraden i
rökrummet, konsumtionen af olja och talg etc., under det att äfven
prof på gaserna i rökrummet togs för att analyseras. Försöken
synas sålunda vara utförda med särdeles omsorg, och då de
derjemte ledts af sällskapets mest framstående och skickligaste
ingeniörer, böra resultaten vara af ganska stort intresse och
värde.

Vi inskränka oss här att något närmare redogöra för de
tvenne lokomobiler, som tillerkändes första och andra priset
och hänvisa med afseende på de öfriga till nedanstående tabeller.
Härvid må blott tilläggas att juryns slutomdöme på grund af
likheten i resultaten mellan de tvenne prisbelönta lokomobilerna
ej kunde afgifvas förr än efter ett andra prof med den maskin
som erhöll första priset.

Första priset tilldömdes Clayton and Shuttleworth,
Lincoln, denna äfven för oss sedan fjolårets landtbruksmöte i
Göteborg välbekanta firma. Deras maskin utmärker, sig
egentligen i följande detaljer: Cylindern, som är placerad i
rökrummet, omgifves med en ångmantel, som är utsatt för de varma
gaserna på deras väg till skorstenen. Ångdistribueringen sker
genom en vanlig slid, på hvars baksida är anbragt en
expansionsslid, reglerad medelst en höger- och venster-gängad skruf
af regulatorn, hvilken dessutom kan sättas i förbindelse med
strypventilen. De tagna diagrammen visade en mycket jemn och
god ångfördelning. Bland andra till sjelfva maskinen hörande
detaljer, som förtjena att anmärkas, är konstruktionen af vefaxeln.
Denna är nämligen försedd med trenne lager, hvaraf ett centralt
straxt invid vefven. under det att mycket nätta skifvor äro såsom
motvigter fastade på axelns armar. På pannan öfver eldstaden
finnes en ångdom, hvilken har för ändamål, utom att dec
gifver lokomobilen ett trefligt utseende, att lemna ångan till
cylindern så torr som möjligt. En slags förvärmare, ett rör af
rektangulär sektion och hästskoform, är äfven applicerad i
rökrummet, genom hvilken sålunda vattnet passerar, då det
inpumpas i pannan. "Hela maskinen var ett beundransvärdt
stycke arbete, hvarom knappast kan sägas för mycket", säger
"Engineering".

Andra priset togs af Reading Iron works Company,
Reading, hvars lokomobil, både hvad utförande och konstruktion
beträffar, kan täfla med den förut beskrifna. Cylindern är
äfven här hel och hållen omgifven med en ångmantel, och ångans
distribuering sker medelst en vanlig Meyers slid, hvars
expansionsbackar regleras genom regulatorn, hvilken vid sin höjning
eller sänkning vrider slidstången. Genom en särdeles enkel
inrättning står regulatorn äfven i förbindelse med strypventilen,
dock så att dennes ställning ej förändras, förr än maskinen icke
längre kan regleras med ensamt expansionssliden. Vidare må
anmärkas att eldytan är ovanligt stor, men att deremot
rostytan är mycket liten i jemförelse med den förra maskinen (se
tabell I). Tuberna hålla 23,5 lin. (7 c.m.) i diameter, hvars
främre ände dock reducerades till ungefär en fjerdedel af den
ursprungliga genom insatta koniska ringar – en åtgärd,
hvartill fabrikanter ofta taga sin tillflykt, då pannor med stora rör
skola användas vid täflingar. En förvärmare finnes äfven här
anbragt i rökrummet.

Med anledning af den olika storleken å rosten hos dessa
båda maskiner (bränslekonsumtionen per qv,fot rostyta förhåller
sig hos den förra till densamma hos den senare som 1 : 1,6)
var också gifvet, att eldningen måste försiggå helt olika. Vid
Clayton and Shuttleworths maskin inlades mera kol på en
gång, så att ett tjockare lager uppstod och förnyades bränslet
hvar 5:te eller 6:te minut. Reading-maskinen åter eldades med
så små portioner för hvarje gång, att roststängerna knappast
betäcktes deraf. Nytt bränsle inkastades ungefärligen 2 gånger
i minuten. Om också detta sista eldningssätt vittnar om en
högt uppdrifven skicklighet hos eldaren, torde den dock blifva
föga praktisk, alldenstund eldaren ej kan stå ut dermed i
längden och ej får någon tid öfrig att egna åt maskinens skötsel i
öfrigt, hvilket åter blir fallet vid sådan eldning som med
Clayton and Shuttleworths maskin. Afseende fastades äfven härvid
af juryn, emedan ett af täflingsvilkoren var, att hvarje lokomobil
skulle skötas af endast en person.

För fullständigare jemförelse mellan alla lokomobilerna
meddela vi slutligen motstående tvenne tabeller, der numrorna
i första kolumnen beteckna tillverkarnes namn sålunda: 1
Clayton and Shuttleworth, Lincoln; 2 Reading Iron Works Company,
Readiog; 3 Davey, Paxman, and Davey, Colchester; 4 Brown
and May, Devizes; 5 Marshall, Sons and C:o Gainsborough;
6 E. R. and F. Turner, Ipswich; 7 W. Tasker and Sons,
Andower; 8 Stephen Lewin, Poole; 9 Barrows and Stewart,
Banbury; 10 Ashby, Jeffery and Lake, Stamford; 11 Edward Hayes,
Staney Stratford.

De transportabla tröskverken voro indelade i tvenne
klasser, nämligen sådana som tillika voro försedda med
rensningsapparater, så att den från maskinen erhållna säden kan
omedelbart utgå i marknaden, och sådana hvilka ej hade dylika
apparater utan slutligen måste öfverlemna säden till särskilda

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0244.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free