- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
55. Helleforss socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
142

55. Helleforss socken, mellan Grythytte i söder, Hjulsjö i öster och söder, Ljusnarsberg i öster, Säfsen, af St. Kopparbergs län, i norr, Gåsborn och Färnebo, af Karlstads län, i vester, innehåller 3,550 qvadratmil land, 0,337 vatten. Berg, skog och moras äro äfven här rådande, och lemna föga utrymme för odling. Mellersta södra delen är, såsom det nästgränsande af Grythytte, mera en högländt, mångenstädes sank mo, än ett bergland; då deremot åt alla sidor för öfrigt bergen äro branta och höga, ända till 11 eller 1200 fot, såsom Saxeknut i sydost, Lillhöjden och Björkhöjden i norr, eller inemot 1300, såsom vid Örlingen. Dalgångarne gå här mera regelbundet från norr till söder, och slutta från 8 ned till 600 fot. Förnämsta vattendraget är Svartelfven, som går in i socknen vid yttersta gränsen mot Wermland, och här bildar Örlingen med flera smärre sjöar, samt ofvanför Torrvarpen går ut i Grythytte socken; den mottager tillflöden från Thom- och Nätsjöarne i öster, Sången i vester. Östligare rinner Säf-elfven från Dalarnes gräns genom Säfsjöarne, der den förenas med Mångselfven, från Mången och Löfsjön, samt utfaller i Norrelgen, i hvilken äfven Högsjöns vatten utgår i öster. Från Norrelgen går elfven till Söder-Elgen, och med denna utom socknens gräns. Silksjön i nordost har sitt aflopp till Nittelfven i Ljusnarsberg, Grän- och Sirsjöarne till Rastelfven i Hjulsjö; Saxen stöter till sydvestra gränsen.

Helleforss socken har af alla i detta län den glesaste befolkning, föga öfver 600 personer på qvadratmilen. Hela folkmängden var nemligen år 1840 blott 2524, fördelade på 434 hushåll. Hemmantalet är 29 3/32 hufvudnäringar äro skogs- och
143
bergs-bruk, jemte blott till en fjerdedel mot ortens eget behof svarande åkerbruk. Jernbruken hafva sin utskeppning på Stockholm och Göteborg. -- Landsvägen från Wermland till Dalarne går från sydvest till nordost, och möter i söder vägen från Nora; en mindre väg går norrut uppåt socknen. Vid landsvägen ligger Nytorps gästgifvaregård, 4 1/8 mil från Philipstad.

Huru långt tillbaka Helleforss socken varit bebygd, torde ej kunna bestämmas; dess silfververk äro bearbetade från början af 1600-talet; år 1644 blef den en särskildt kapellförsamling under det då nyligen bildade Grythytte pastorat, 1675 fick det sin förste komminister, 1802 sin egen kyrkoherde. Det utgör nu ett konsistorielt pastorat af tredje klassen. Kyrkan, ombygd 1740-44, ligger vid Helleforss gård nära Svartelfven.

Bland gårdar och verk intages första rummet af Helleforss gård, 2 11/16 mantal skatte, med Krokborns park; och de s. k. Helleforssverken, dels vid nämda gård, dels nordligare Säfvenforss och Silkesdamm, båda vid Säf-elfven, och Carlsdal vid Mångs-elfven, tillsammans 8 härdar, 7 hamrar, 4936 3/4 skeppund stångjernssmide, 3 knip-, 1 spik-, 1 plåthammare, skär- och valsverk. Hit höra ock Silkeshytte masugn, vid Silksjön i nordost, och del i Norra Ekebergs hytta, i sydost; Säfsjö gård, 1/2 m. bergsfrälse; och socknens förnämsta jerngrufvor, vid Björnhöjden och Fagerberget, båda i norr; slutligen Helleforss silfververk, med 1 schachtugn och 1 drifugn, samt grufvor vid sjön Örlingen. Helleforss lär först ha blifvit upptaget under Carl IX:s tid, af Finnar, och bearbetadt under K. Gustaf II för silfver, och det för kronans räkning, som en tid skall hafva haft deraf 2000 mark lödig årligen. Vid minskad afkastning öfverlät K. Carl XI det åt ett bolag, som dock aldrig gjorde goda affärer; år 1731 trädde ett annat bolag i dess ställe, hvilket uppehöll sig med ringa lif, under vexlande gunst å ständernas sida, och dermed vexlande helgd af beviljade förmåner. År 1770 fick detta bolag privilegier till anläggning af jernverk; 1821 var ändtligen en Heykensköld ensam egare, hvilken ökade smidet, förskönade gården, och utöfvade stort inflytande på hela orten, bland annat genom tillställda folknöjen i Krokborns park, och genom införande af en särskildt klädedrägt.
144
Från hans slägt har egendomen kommit till en gr. Lewenhaupt. -- Sikforss med Nytorp, 3/4 m. skatte; Sikforss hytta; och jernbruk, allt vid Norr-Elgens utlopp i Söder-Elgen; bruket har 2 härdar, 1 hammare, 1066 13/20 skeppund stångjernssmide af eget tackjern; bland äldre egare nämnas slägterna Hildebrand, Bonde, Virgin; nu tillhör allsammans, jemte del i Norra Ekebergs-hyttan, en Uggla. -- Norr-Elgens kopparmalmsfält, i norr. -- Sirsjöbergs, Ställbergs m. fl. nu föga eller intet bearbetade jernmalmsfält, i vester och nordvest. -- Helleforsstorp, nära kyrkan, kyrkoherdeboställe. Ofvannämda tre hyttor tillverkade år 1846 omkring 6540 skeppund tackjern; ingen af dem synes förekomma i 1625 års förteckning, men kanske en annan, nu ej begagnad, Skåne (Skålen).


The above contents can be inspected in scanned images: 142, 143, 144

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/hellefor.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free