- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
Administrativa indelningar, med tabell

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Äfven den olika vidden af länets socknar, och befolkningens olika täthet på slättbygden och i bergslagen, ehuru mest föranledda af jordmån och klimat, vittna om odlingens skiljaktiga både början och fortgång; ej mindre hemmanens olika betydenhet. Vi återkomma snart till båda delarne 1). Vi tillägga blott, att alla Nerikes härader omfatta både slätt- och skogs- eller bergsbygcl; deras befolkning synes hafva utgått från Hjelmarens och kanske Wetterns stränder, uppför vattendragen, och inåt skogarne. Bergslagernas odling har likaledes utgått från och uppför de stora vattendragens dalgångar. Undantag torde visserligen kunna uppvisas på båda ställena.

1) Vi hafva för öfrigt blott sökt i hufvuddragen antyda ett ämne, som , utsträckt till hela riket, skulle fordra och förtjena sin egen behandling för sig.


Nerike har till 1600-talet mestadels utgjort ett län för sig, under Örebro slott; sedermera har en och annan tid Wermland varit dermed förenadt till 1779, och från 1648 mestadels Nora och Lindes bergslager, hvilka förut vanligen hört till Westerås län, men sednast hade haft sin egen höfding i Nora. Af gammalt synes Nerike hafva utgjort ett lagmansdöme tillsammans med bergslagerna, tills lagsagornas fördelning i nyaste tider blifvit fullkomligt förändrad. Hvad kyrklig styrelse angår, har Nerike åtminstone från 1100-talet hört till Strengnäs stift, de nordvestra bergslagerna från början till Westerås, Karlskoga till Karlstads stift.

Länets närvarande indelning för administrativa ändamål af alla slag är, likasom alla andra Svenska provinsers, högst mångfaldig och oregelbunden. För civil förvaltning och uppbörd, under inseende af länsstyrelsen i Örebro, är det deladt i 4 fögderier: Östra Nerikes, Vestra Nerikes, Lekebergs och Karlskoga, samt Nora och Lindes, hvilka åter sönderfalla i 17 länsmansdistrikter; härtill komma 4 städer, med hvar sin magistrat. I afseende på lagskipningen utgör länet ungefär hälften af en lagsaga, Nerikes och Wermlands; och tre domsagor, Öster-Nerikes, Wester-Nerikes och de norra bergslagernas, tillsammans bestående af 16 härader, som hvardera utgöra ett tingslag. Städerna hafva hvar sin särskildta jurisdiction, med rådhusrätt, och Örebro med särskildt kämnersrätt för den lägre instansen. Oberoende af allt detta finnas här för rättsmål och andra ärenden, som röra bergshandteringen, tvenne bergmästaredömen numera Nora bergslags och Nerikes. hvars område äfven sträcker sig till Westergötland, och Nya Kopparbergs, för alla de nordliga bergslagerna, utom Nora; samt en del af ett tredje, Wermlands, för Karlskoga; de sönderfalla i 6 bergsfögderier och 12 bergstingslag; till denna administration höra dessutom tre geschworner för uppsigten öfver grufdriften, två öfvermasmästare för hytteväsendet o. s. v. Jägeristaten räknar 1 öfverjägrnästare; landtmäteristaten 1 förste och 1 andre landtmätare; tullstaten 1 öfverinspektor; postväsendet 1 postinspektor och 7 andra postmästare; medicinalstaten 2 provincialläkare, för Örebro och Nora distrikter; allt utom en mängd lägre tjenstemån. -- I militäriskt hänseende hör länet till femte militär-distriktet; hufvudstyrkan af Nerikes infanteri-regemente, 474 man, är här roterad 2). och i de till landslagen hörande socknar af länets andel i Westmanland, 55 man af Westmanlands regemente 3); dessutom äro samtliga landslagerna indelade till underhåll af 335 man af lifregernentets hussarkorps 4); allt utom befäl och regementsprester. De sistnämde äro två regementspastorer, vid husarerne, och vid Nerikes infanterikorps, samt en bataljonspredikant vid förstnämda korps. I kyrkligt hänseende hör länet för öfrigt till 3 stift: dess andel af Westmanland omfattar två prosterier, Fellingsbro och Nora, af Westerås stift; det egentliga Nerike innehåller 4 prosterier, Örebro, Glanshamrnars, Kumla och Edsbergs af Strengnäs stift; 2 1/2 socknar, längst i vester och sydvest, höra till Wisnums prosteri af Karlstads stift. Dessutom bör ock hit en ringa del af Regna socken i Linköpings stift. Hela länet innehåller 4 dels uteslutande, dels delvis af stadsförsamlingar bestående pastorater, och 36 andra, samt 63 socknar eller sockendelar; af de sednare äro dock tre högst obetydliga.

2) De öfriga i Karlstads län
3) De öfriga i Westerås län
4) De öfriga i Skaraborgs, Westerås och Nyköpings läner

Landets urgamla indelning i härader synes till namn och gränser vara oförändrad och öfverensstämmer såväl med länsindelningen i fögderier och länsmansdistrikter, som med den juridiska, i domsagor och tingslag: så att flera eller färre ostyckade härader utgöra ett fögderi och en domsaga, och hvarje härad består af ett länsmansdistrikt, likasom af ett tingslag; utom att Wester-Nerikes domsaga innefattar 2 fögderier, Westra Nerikes, samt Lekebergs och Karlskoga, och att Kumla härad är deladt i 2 länsmansdistrikter. Större anomalier möta vid indelningen för bergverks-administrationen: Nya Kopparbergs bergmästaredöme innehåller 3 1/2 af bergslagernas härader; ett halft jemte hela Nerike hör till Nora bergslags och Nerikes; och slutligen ett till Wermlands bergmästaredöme; lika litet sammanfalla bergsfögderierna och bergstingslagerna med hvarken de civila eller lagskipnings-distrikterna. Ännu mindre finnes någon öfverensstämmelse mellan dessa och de ecklesiastika fördelningarne: Lekebergs härad, sjelf utan kyrka, är fördeladt på 2 prosterier och 7 socknar, alla så styckade, att somliga böra till 2, andra till 3 särskildta fögderier, länsmans-distrikter, härader och tingslag. En af dessa socknar, Nysund, ligger till hälften inom Karlstads län, der ock dess moderförsamling är belägen. Af Fellingsbro pastorat ligger en liten del inom Lindes härad, en annan, nemligen 15 mantal, inom Åkerbo härad af Westerås län, hvaremot ett halft mantal af Schedwi socken, som för öfrigt hörer till sistnämda härad, ligger inom Fellingsbro; likaledes hör en del af Ramsbergs socken till Skinskattebergs härad af Westerås län. Wingåkers socken i Södermanland har 1/2 hemman inom Örebro län. En del af Regna socken, som för öfrigt hör till Linköpings län, ligger inom Skyllersta härad af Östra Nerike; ett mantal af Tjellmo tingslag utaf nämda län hör till Boo socken, hvaremot ett hemman af Boo ligger inom Finspångs härad. Midt i sjelfva Nerike ligger Hardemo socken inom tvenne härader. -- Vi sammanfatta det vigtigaste af ofvanstående indelningar i en tabell 5):

5) Hufvudsak1igen uppgjord i samma form som de hvilka finnas i Sköldbergs Beskrifning öfver Skandinaviska halfön, 1846.

Örebro Läns indelningar för

Landslags-jurisdiktion
3 Domsagor 16 Tingslag
Öster-Nerikes Örebro
Asker
Skyllersta
Glanshammar
Fellingsbro
Wester-Nerikes Kumla
Sundbo
Hardemo
Grimsten
Edsberg
Lekeberg
Karlskoga
Bergslagernas Nora och Hjulsjö
Linde o. Ramsberg
Nya Kopparberg
Grythytte och Helleforss

Civil Administration
4 Fögderier 16 härader 63 socknar eller sockendelar
Östra Nerikes Örebro Örebro, Längbro, Ånnesta, Almby,
Mosås, Täby, Gräfve, Eker, Hofsta,
Axberg, Kihl, Tysslinge och Winteråsa
(de tre sista ej hela).
Asker Stora Mällösa, Lännäs, Asker, samt
en del af Vestra Wingåker.
Skyllersta Norrbyås, Gällersta, Ekeby, Skyllersta,
Svennevad, Boo, samt en del af Regna.
Glanshammar Ringkarleby, Glanshammar, Lillkyrka,
Ödeby, Götlunda.
Fellingsbro Fellingsbro (utom 15 mantal), Näsby,
Erwalla, samt en del af Schedwi.
Westra Nerikes Kumla Kumla, Halsberg, Lerbäck.
Sundbo Hammar, Askersund, A:s landsförsamling,
Snaflunda, samt en del af Boderane.
Hardemo Kräcklinge, Hardemo (större delen).
Grimsten Wiby, Bodarne (utom en del), Hackvad,
en del af Hardemo.
Edsberg Edsberg, Tångeråsa, Skagershult, samt
delar af Hidinge, Knista, Qvisbro och
Nysund.
Leke och Karlskoga Lekeberg Delar af Kihl, Tysslinge, Winteråsa,
Hidinge, Knista, Qvisbro och Nysund
Karlskoga Karlskoga med Karlsdals kapell, Bjurkärn
Nora och Linde Nora och Hjulsjö Nora, Nora landsförsamling, Jernboås,
Hjulsjö, samt delar af Kihl,
Tysslinge och Ramsberg.
Linde Linde, Lindesbergs landsförsamling,
Ramsberg och en del af Fellingsbro.
Nya Kopparberget Ljusnarsberg.
Grythytte Grythytte, Helleforss.

Bergslags-juridiktion
3 Bergmästaredömen 6 Bergsfögderier 12 Bergstingslag
Nora Bergslags och Nerikes Nora Pehrshytte.
Dalkarlsberg.
Nyberg o. Striberg.
Lekeberg Lekeberg.
Lerbäck Lerbäck.
Nya Kopparbergs Nya Kopparberg m. m. Nya Kopparberg.
Hjulsjö.
Grythytte o. Helleforss.
Helleforss distrikt.
Linde och Ramsberg Linde och Ramsberg.
Wermlands Karlskoga Karlskoga

Kyrklig Administration
3 Stift utom
något af ett fjerde
7 Prosterier
utom delar af 3
40 pastorater, och delar af 4
(10 Reg., 25 Kons., 3 Patr., 1 alt.
Kons. o. Patr., 1 Präb.)
Strengnäs Örebro Örebro, Längbro, Ånnesta o. Almby, R. 1.
Winteråsa och Tysslinge, K. 2.
Mosjö och Täby, K. 2.
Ekeby o. Gällersta, K. 2.
Stora Mällösa o. Norrbyås, R. 1.
Lännäs, K. 3. Asker, R. 2.
Skyllersta, K. 2.
Svennevad o. Boo, K. 2.
Kumla Askersund, K. 3.
Askersunds landsförsamling, P. 2.
Hammar, K. 2. Lerbäck, P. 3.
Snaflunda, K. 3.
Kumla o. Halsberg, Reg. 1.
Hardemo, K. 2.
Edsberg Edsberg o. Hackvad, K. 1.
Wiby o. Tångeråsa, K. 1.
Skagershult, K. 3. Bodarne, K. 3.
Qvisbro, K. 3. Kräcklinge, K. 2.
Knista o. Hidinge, K. 2.
Glanshammar Kihl o. Gräfve, K. 2. Eker, Präb. 3.
Axberg o. Hofsta, K. 2.
Glanshammar o. Ringkarleby, R. 1.
Lillkyrka o. Ödeby, P. 2.
Götlunda, K. 2.
(Opplunda V:a) (En del af Vestra Wingåker).
Westerås Fellingsbro Fellingsbro, R. 1.
Näsby o. Erwalla, alt. K. o. P. 2.
Ramsberg, K. 2.
Lindesbergs stads- o. landsförs., R. 2.
Nora Nora stads- o. landsförs., R. 2.
Jernboås, R. 3. Hjulsjö, R. 3.
Ljusnarsberg, K. 3., Helleforss, K. 3.
Grythytte, K. 2.
(Arboga) (En del af Vestra Schedwi).
Karlstads Wisnum Karlskoga m. Karlsdals kapell o. Bjurkärn, K. 1.
Halfva Nysund (ann. till Rudskoga).
(Linköpings) (Bergslags) (En del af Regna).


The above contents can be inspected in scanned images: 21, 22, 23, 24, 25

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:19 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/indeln.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free