- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
1. Längbro och 2. Ånnesta socknar

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1. Längbro, och 2. Ånnesta socknar, båda af Örebro härad och prosteri, samt landtförsamlingar till Örebro stads pastorat, ligga på hvar sin sida om Svartåns mestadels nedersta lopp, och gränsa i norr till Hofsta och Eker, i vester till Gräfve och Winteråsa, i söder till Täby, Mosjö och Gällersta, samt i öster till Almby, sjön Hjelmaren och Ringkarleby socken. Arealen är 0,602 qvadratmil, hvaraf ungefär hälften hör till hvardera socknen. Landet är närmast Hjelmaren flackt, dels sankt, dels stenbundet; likaledes utefter den från sjön Lången kommande Lillån, som har sitt utlopp i Hjelmaren norr om Svartåns. Längre in åt vester, på båda sidor om sistnämda å, är den bästa och mest bebygda delen, med lerhaltig jordmån. Norra, och särdeles södra trakterna, äro något skogiga; i söder framgår den låga ås, som begränsar Täbyåns dalgång på norra sidan. Äfven stryka tvenne sandåsar, från Eker och Hofsta, tvärs i genom landet från norr till söder. Innevånarnes antal år 1840 var 1488, fördelade på 287 hushåll; mantalen äro 51 oförmedlade, 47 5/8 förmedlade; mera än hälften af folkmängden, och omkring 36 af mantalen höra till Längbro. Hufvudnäringen är i båda socknarne åkerbruk, mera än motsvarande eget behof.

Ånnesta genomskäres af alla de landsvägar, som från Örebro gå åt sydost till Södermanland och Östergötland, åt söder till Göta rike i allmänhet, och åt sydvest till Wermland; de två sednare skilja sig från hvarandra i socknens östra del 1/4 mil från staden. Längbro genomskäres likaledes af vägen från Örebro till Stockholm och de två till bergslagerna, till hvilka kommer en tredje, som går in åt Gräfve socken. Genom Ånnesta skulle, som nämdt är, Svea kanal, enligt båda förslagen, hafva gått, och genom Längbro båtleden till Nora; den förra kommer ock att blifva utgångspunkten för den tillämnade jernvägen mellan Wermland och Nerike.

Lengebro cum annexa förekommer omkring 1314 bland Strengnäs stifts ecclesiae af praepositura Naerichiensis. Den har haft sin egen kyrka utanför Örebro stads norra tull; likaledes har Ånnesta haft sin egen vid Ånsta by. Båda kyrkorna synas hafva blifvit borttagna kort tid efter socknarnes införlifvande med stadspastoratet. Fråga har varit väckt om ny afsöndring, men förfallit. Bland fornminnen äro några ättehögar på Carlslunds egor.

Gårdar af betydenhet äro, i Längbro: Carlslund, vid Svartån, 1/4 mil i vester från Örebro, 2 mantal säteri, utom underlydande; vacker åbyggnad med goda konstsamlingar; trädgård, orangeri, schäferi, qvarn, tegelbruk, bränneri m. m. Tillhör en frih. Anckarsvärd. -- Rosta, äfven i vester från staden, 1 mantal berustadt säteri. -- Westra Mark, i nordvest, 2 1/4 m. skatte. -- Hjärsta, i nordvest, 3 1/2 m. skatte. -- Mellringe, i nordvest, 1 m. rusthåll, 2 m. skatte. -- Ulriksberg. i öster, 3 m. frälse, har såsom kronoskatte tillhört slägten Bååt på 1600-talet, indrogs af Carl XI, och nyttjades någon tid af landshöfdingen i Örebro, har sedermera åter kommit från kronan, och blifvit frälse, men är nu lagdt under Myrö i Ringkarleby. -- Rynninge, i öster, 3 m. krono, dels tillhörigt f. d. hospitalet i Örebro, dels stomhemman för kyrkoherden.

I Ånnesta: Nasta, i sydvest från Örebro, i mantal skatterusthåll; i närheten finnes ett sandstensbrott. -- Åby, i vester, 1 1/2 m. frälse, lyder under Carlslund. -- Snaflunda qvarn; här har till 1798 funnits borr- och slip-hus för ett kronans gevärsfaktori i Örebro. -- Vid Carlslunds qvarn finnes ett stampverk. -- Lindbacka pappersbruk, i vester hade år 1844 en tillverkning af 2616 ris tryckpapper, till ett värde af 10,297 R:dr, samt omslagspapper, tak- och bokbindare-papp m. m. till omkring 1844 R:dr; dess takpapp lär anses för det bästa i riket. Tillhör Lindhska boktryckeri-firman i Örebro. -- Wittwång, i söder, 1 m. rusthåll. -- Skebäcks hamn, Adolfsbergs brunn, Hagalund m. fl. sommarnöjen på Örebro stads egor ligga ock inom denna sockens gränsor.


The above contents can be inspected in scanned images: 72, 73, 74

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:20 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/laengbro.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free