- Project Runeberg -  Tiden. Veckotidning med illustrationer / 1894 N:o 1 - 51 /
6

(1893-1894)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

6

TIDEN.

N:o I.

anspr&k pft prestntionornns konstnilrlign vllrdo. Mon |
i stlillet för at|: ilå desavouera ett dylikt ntrftngt
omdiime f?enom en handling, som knnde lievisii dess
orftttmittigliet ooh öfverdrift, lät teaterns styresman
de fiuUo repertoaren hardt, nftr stå stilla, gaf den ena
misslyckade reprisen efter den andra tör halfva
priser, IBrebygde ej ens Mr Lindfors lysande
itenipp-triidande pl den finska scenen, och framkastade pl ii
tåligt, en vecka före jnl, Arets första inhemska
program, hr Tavaststjernas skadespel Ueiler oah ära
— som till pA köpet utfördes af „ importerade
skådespelare" — samt nödgades bftra olyckan att fft
in-a titi] a två representationer & rad af detta stycke,
som äfven föll.

Under dessa förhållanden visade sig pliitsligl,
förslappiiing i samspelet, delvis olilnipliga
rolidistribu-tioner, afniattning i vlirksainheten, åsidosätUirnle af
företaget) principer, viixande slriinghet hos kritiken
ocli alt silmrc- hesatt salong.

Hen jttleu nalkades, då skadan bon|e repareras
ined Brülhpet pri Ulfåsa och Lifvet pà hnulet. Det
senare stycket, hvari en del inhemska sujettor fått
öfvertaga obesatta roller, och hvari en ny debutant
presenterades, gafs annandag jul intör fullt lins. men
lyckades följande gång endast samla ett fåtal
åskådare. Ilr Frans Hedbergs populära historiska
skådespel har däremot gjort bättre lycka och gifvit ej
miudre än tre goda hus, hvilka, såsom vi hoppas, skola
följas af Hera, hälst utförandet på Hera händer Ur
godt, utstyrseln synes grann, och bristen på historisk
stämning ej har alt för mycket att betyda i ett
skådespel, som framför alt är anlagdt på att tilltala den
stora publikens känslor för forntida ridderlighet och
kärlek till — det goda, sanna och sköna!

På nyårsdagen upptördes jämte en tysk posse
att nytt inhemskt original, en s. k. nyårsrevy Den
beilöjuile divan, som uppges vara författad af
tea-tersekrcterareu själf och liuus vänner. Detta styckes
innehåll och hela karaktär ställer det emellertid
utom kritikens domvärjo, och det förbigås därför i
denna öfversikt med samma tystnad, hvarmed det
mottogs af publiken. En särdeles dilettnntmässig tablå,
som afslutade revyn, tjänade ej häller till att förhöja
dess värde.

Under den närmaste framtiden väntas den
italienska sedekomedien Kronans kaka, Bröllopet pä
Ya-leiu af en österrikisk författare, Sardons Feilora —
med fru Lindberg i titelrollen — en repris af det
gamla lustspelet Advokaten Fatelin, som uppfördes
1881, samt af den inhemska repertoaren Veteranens jtil,
utförd af sainuia krafter som på teaterskolaus
uppvisning i december, d|lr muu applåderade dess
utförande.

Därmed uog för denna gåug.

För det konstnärliga arbetets, Tör publikens och
kassans skull vore det önskligt, att hr Lindbergs
erfarenhet som teaterledare ej alt for länge åsidosattes.
Och för utsikterna till framgfuig för arbetet i den
inhemska skådespelarkonstens tjänst, vore det utan
tvifvel af stor vikt att få behålla Ilr Liudlors som
ledare för teatorskolau. Därmed skulle ett rykte
dementeras, som påstår, att han till våren blifvit
uppsagd från siu plats, och ett annat som tillägger, att
hau, i förhoppning att redau nu få sitt kontrakt
upplöst, själf sökt en vikarie för instundande vårtermin.

Francesco Crispi,

tien nya italienska niiiilsterpre.sldeiiteii.

"Under do senaste dukarna liar i Italien en.
statsman fattat regeringsrodret, hvars namn har en god och
välbekant klaug i den politiska världen. Det. ilr
Francesco. Crispi, den sture patrioten och den första
politiker, som med riktig uppfattning begripit- Cavours
mission oeh genomfört densamma i rastlöst, outtröttligt ar-

bete, och som eröfrat /It. Italien säte och Bt&mrna i de
europeiska makternas rådslag. Och likasom ban liar
höjt sitt fosterland t ill rangeii nf en stormakt, likasom
ban för fil k tat Italiens rättigheter på Medelhafvet och
dess inflytande i orienten bar ban äfven med stimma
skarpt)Hök och samma handlingskraft gjort gällande i
det inro framåtskridandets princip på alla det borgerliga
lifvets områden. Kompen mot Vaticanens världsliga
anspråk, ti 11 bakaträngandet af det kyrkliga inflytandet frän
det offentliga lifvet, från väl gören h o tsi nrätt n i n ga ri i a och
skolorna, införandet af en ny strafllagskodex. flottans
utveckling. landt,försvarsmaktens strängare
koncentrering — detta är hvad ban uträttat genom sitt. arbete
för nationens andliga och nationella pånyttfödelse.

Det af honom öppnade politiska tidsskedet, var
dådkraftens och moralens naturliga och nödvändiga
åter-värkan pä Depretis’ svaga och skrupelfria regering,
hvilken tom pä hvarje ideal, dömde Italien till vanmakt, ett
tillstånd, ur hvilket först Crispi», .Takobinerna frän
Sicilien, starka hand har rykt det.

Åter har Crispi, dä konung Humbert, icke såg
någon annan utväg att göra ott slut. på den sedan länge
pågående krisen, fattat statsregeringens tyglar. Redan
våren 1892, då kabinettet Rudini hade, nått slutet af sin
bana. skulle det för Crispi icke varit svårt att åter blifva
insatt i sitt förra arbete, men ban försmådde att
utsträcka sin hand eller statsrodret i säker förkänsla nf
att den dag nog skulle komma, då regering och
parlament skulle återkalla honom till makten. Kan lät det
passera, att G-iolit.ti trädde i spetsen för regeringen och
uttömde sin kraft i fåfängt, bemödande att. bemästra den
altjämfc växande nöden. Detta kabinetts fall, som länge
genom konstlade medel fördröjts, måste dock slutligen
inträffa, rnen äfven då höll sig Crispi i bakgrunden,
oaktadt allas ögon riktades på honom, ja. tör att undvika
alt, sken af att. korsa Zanardeilis bemödanden att. bilda
et,t, nytt kabinett, lämnade ban hufvudstaden neh
afvaktade i Neapel den stund, konungen kallade honom.

Om öfver hufvud taget någon italiensk statsman är
mäktig att lösa derma invecklad© jätte uppgift, så är det
Crispi. I honom förenas passionerad fosterlandskärlek
med omfattande blick, djärf beslutsamhet,
statsmanna-insikt oeh rik erfarenhet, modigt själfförtroende med
orubblig tro pä sin nations lifskraft, fast tro på sin
öfvertygelse ined fördomsfrihet gentemot nya oeh goda
idéer, som lämnat uppkomma äfven hos politiska
motståndare. T ordets mest omfattande mening är Crispi
en personlighet, inhöljd i äran af att kraftigt Ini
befordrat. den italienska nationens återuppväekelse till
politiskt. lif i riktning mot enighet och frihet, en märgfull
representant för den italienska nationen med alla dess
fel och förtjänster, en man med järnvilja och fast hand.
Ofta har Crispis ställning till trippelalliansen klandrats.
Med orätt Trippelalliansens idé har alltid i honom haft
en varm anhängare, om han ock icke är dess skapare.

Under gynnsamma auspicier tillträder det nya
kabinettet sitt ämbete. Landet tror på Crispi, lians
kolleger äro förfarna och ansedda män. Crispis utnämning
betyder, att Italien i sitt nuvarande läge apellerar till
sin största politiska kapacitet och endast denna
omständighet skall återupprätta det. förtroende som uedtrykta
af den långa raden af finansiella olycksfall.

Och sålunda tillkommer honom nu den svåra
uppgiften att göra ett slut på sitt fosterlands nödstiilda
belägenhet och förbereda dess ekonomiska
återupprättelse.

Från allmänheten.

Till forna elever vid Svenska privata
Lärarinneklassen och Fortbildningsläroviirket
i Helsingfors.

Viil den fest, som den Ø:de innevarande december
firades till minne af privata Lärarinneklassens
grundande-för 25 år sedan, öfverlämnades såsom grundplåt till en
stipendiefond för elever vid Fortbildningalärovärket en
summa af 70ü mark. Dessa medel utgjorde dels
honorar tör det album, som med anledning af festen utgafs
af forna elever vid nämda lärovärk, dels en vänlig gåfva
af Fröken Fanny Palm&i, hvilken varit en af de första
eleverna i privata Lärarinneklassen.

För den dyrbara gäfyan, som bär vittne om att
lä-rovärket fortfars,uide omfattas med varm tillgifvenhet
och kvarstår i vänlig hågkomst hos de forna eleverna,
får undertecknad härmed på detta lärovärks vägnar
frambära en hjärtlig tacksägelse.

Helsingfors i december 1893.

Elisabeth Blomqvist.

Lärovärkcts Föreståndarinna.Ett oeh annat.

— Om tycke och nmak skall man icke disputera,
heter det, ej häller när det gäller företrädet för någon
färg. Emellertid bar man nu velat söka genom
experiment leda i bevis, att vid olika åldrar en hvar har olika
smak i fråga om färger. 1 Amerika har man anstält
psyko-fysisko undersökningar och kommit till det
resolut. att barn föredraga af alla filrger den gula, men
att alt. eftersom de tillväxa de öfvergifva denna smak
och öfvergå först till rödt och sedan till blått.; vid
fullvuxen fl Mer har gult i de flesta fall visat sig ha
förlorat sitt behag vid" fritt val.

— Gemensam „medeltid" är nu mera införd äfven i
.Schweiz. Af de kontinentala makterna är det nu mera
blott Frankrike, som dröjt, mod införandet af denna
praktiska reform. I Sverige’ har „ medeltid5 rådt redan flere
år, och i Tyskland gå också alla klookor efter samina
norm.

Ej/nn bhjo-tepcinwr. Det. har visat sig i
Frankrike. att sjukligheten bland barn i statens skolor
minskats. sedan liirovärken upphört att i klasserna hålla
blyertspennor till allmänt begagnande af barnen.
»Saken får sin förklaring däraf, att, barn {och fullvuxna)
hafva oseden att föra ’blyertspennan till munnen; en
sådan vandrande blyertspenna bar utgjort ett. godt,
kommunikationsmedel för mikrober och baciller.

— Äkta män emellan. Huru bekommer det här
ruskvädret dig?

Utmärkt, alldeles utmärkt. Dig också?
Det. kan du lita på; min hustru är så bes, att hon
ej kan tala.

Min också!

— En imxliif kvinna måste man kalla den. som,
oaktadt hon läspade, låt döpa sina tvillingar till Cecilia
och Susanna.

*— Från en fifrestäMnmi/ i kemi. Mina herrar, den
vätska, som finnes i denna flaska, är ett af de starkaste
gifter rnan känner. En enda droppe däraf, lagd pä
tungan hos en katt, är nog att (löda den starkaste man.

— Från en meteorologisk anstalt. Hurudana äro
vä-derlekstelegrammen i dag?

Mycket obestämda; jag vet knappast huru jag skall
fbrnralera väd erleksförutsi» ge Isen.

Ingenting är enklare. Skrif: vackert väder med
lokala stormar ooh åskbyar. Blir det vackert, så
stämmer det, blir det fult, sä är det en lokal storm.
Förstår ni?

— Det förändrade saken. Familjefadren (ryter åt.
en ung man.som ringt på): Har jag inte sagt er, att ni
oj får sätta er fot inom min tröskel?

Den unge mannen; Helt visst; men jag kommer
icke den här gången för att träffa fröken Klara, Jag
har en gasräkning för ett halft år att presentera.

Familj efadren (helt mildt): Jaså. Får jag be er
vara så gou och komma tillbaka en annan gäng.

— T en hiss. Kännes det icke obehagligt, att bela
dagen gå upp och ned i den här hissen?
Ja. frun.

Är det rörelsen utför, som gör det?
Nej, frun.

Ar det rörelsen uppåt?
Nej, frun.

Är det rörelsens afstannande?
Nej, frun.
Hvad är det då?
Frågorna, frun.

—- Dat kommer an pä. Den besökande: Jir din
syster hemma?

Hon är både ute och hemma.

Både ute och hemma? Huru &r det mögligt.

Det beror pä hvem som kommer på visit.

— En inn bekännelse. Han: Jag älskar er.

Hon: Meu jag äger icke en penni-

Han : Ni lät mig icke tala till slut. Jag ämnade
säga: jag älskar er icke.

Hon: Så —å; jag satte er emellertid endast på
prof, i själfva värket eger jag hundratusen.

Han: Ni afbröt liüg igen Hvad jag ville säga,
var: jag älskar er icke för udra penningars skull.

Hon: Jag är glad att höra er saga så. Det där
tned mina hundratusen var nämligen blott ett skämt.

w.—^priftri T^jsii^_»

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 21:29:06 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tidenfi/1894/0010.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free